головна
новини
наше місто
медіа
довідка
бізнес
агроринок
про нас

Вертикальне вирощення полуниць, запровадження стартапу ... Фран­цузь­ка ком­па­нія Ag­ri­c­ool зап­ро­вад­жує стр­тап по вер­ти­каль­но­му ви­ро­щен­ню по­лу­ни­ці для кот­рої пот­ріб­но в 120 ра­зів мень­ші пло­щі ніж для ви­ро­щан­ня зви­чай­ної.
Ком­па­нія роз­по­ча­ла свою діяль­ність у 2015 ро­ці. Па­ризь­кі аг­ро­ви­роб­ни­ки роз­ро­би­ли но­ву мо­дель ви­ро­щу­ван­ня по­лу­ниць, що га­ран­тує якість та збе­рі­гає ко­рис­ні влас­ти­вос­ті про­дук­ції. Ag­ri­c­ool куль­ти­вують яго­ди у від­нов­ле­них суд­но­вих кон­тей­не­рах, ви­ко­рис­то­вую­чи вер­ти­каль­ні ме­то­ди зем­ле­робст­ва. Це доз­во­ляє ви­ко­рис­то­ву­ва­ти у 120 ра­зів мен­шу пло­щу, ніж при ви­ро­щу­ван­ні в по­лі. Ком­па­нія ви­ко­рис­то­вує вер­ти­каль­ну гід­ро­по­ні­ку для пос­та­чан­ня всіх необ­хід­них ре­чо­вин до ко­рін­ня рос­ли­ни. Цей про­цес на 90% зао­щад­жує во­ду. По­лу­ни­ці рос­туть в конт­рольо­ва­но­му се­ре­до­ви­щі, ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Агропрод-інфо|Поділитись:
Невже за рік в Україні так зменшилось населення ? В Ук­раї­ні в 2018 ро­ці ста­ли ви­пі­ка­ти на­по­ло­ви­ну мен­ше житньо­го хлі­ба, ніж ра­ні­ше У 2018 ро­ці в Ук­раї­ні знач­но ско­ро­ти­лось ви­роб­ницт­во хлі­ба. Най­біль­ше ско­ро­чен­ня торк­ну­ло­ся ви­роб­ницт­ва житньо­го хлі­ба. Про це по­ві­дом­ляє прес-с­луж­ба Держс­та­тис­ти­ки. Так, ви­роб­ницт­во житньо­го хлі­ба в ми­ну­ло­му ро­ці по­рів­ня­но з 2017 ро­ком ско­ро­ти­ла­ся май­же ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Агропрод-інфо|Поділитись:
Майже 10 млн. українців скористались безкоштовним правом ... Пра­вом на без­кош­тов­ну при­ва­ти­за­цію зе­мель­них ді­ля­нок ста­ном на сі­чень 2018 ро­ку ско­рис­та­ли­ся 9,5 міль­йо­на ук­раїнсь­ких гро­ма­дян.П­ро це йдеть­ся в ста­тис­тич­но­му що­річ­ни­ку Сві­то­во­го бан­ку "Мо­ні­то­ринг зе­мель­них від­но­син в Ук­раї­ні: 2016-2017", пе­ре­дає "Ін­тер­факс-Ук­раї­на" .
За да­ни­ми Сві­то­во­го бан­ку, пло­ща без­кош­тов­но при­ва­ти­зо­ва­них ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Агропрод-інфо|Поділитись:
Фестиваль хліба на Спаса, відбувся фоторепортаж На Спа­са, на Ко­зя­тин­щи­ні від­бу­деть­ся фес­ти­валь хлі­ба, де бу­де пре­зен­то­ва­на жит­ня ко­лек­ція ук­раїнсь­ко­го одя­гу На Спа­са, 19 серп­ня, від­бу­деть­ся свя­то об­ря­до­вих хлі­бів та ді­ду­хів На­ро­ду віч­ний обе­ріг . Дійст­во, яке ор­га­ні­зо­вують вже біль­ше 10 ро­ків, про­хо­ди­ти­ме на ба­зі Му­зею хлі­ба се­ла Бі­ло­піл­ля, Ко­зя­тинсь­ко­го ра­йо­ну, Він­ниць­кої ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Агропрод-інфо|Поділитись:


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10...33

 

Реклама
Оголошення
додати оголошення
 
всі оголошення2007 - 2011 © Козятин - Ребус. Інформаційний портал міста Козятин.
При наглому копіюванні матеріалів не забудьте вставити посилання на наш сайт


    RSS-стрічка     Вхід     РеєстраціяЧас генерації сторінки: 0.013 с.
Цю сторінку переглянуто: 27387 раз
Дизайн сайту: Mendart.com
Програмування: v7.net.ua