головна
новини
наше місто
медіа
довідка
бізнес
агроринок
про нас

Інвестиції в агросектор збільшились на 60 відсотків Ин­вес­то­ры ак­тив­но вк­ла­ды­вают ка­пи­тал в ук­раинс­кий аг­ро­сек­тор Ав­тор: Вла­ди­мир Ти­равс­кий
Ин­вес­ти­ции в АПК вы­рос­ли на 60%
В Ук­раи­не сох­ра­няет­ся тен­ден­ция рос­та ин­вес­ти­ций в аг­рар­ный сек­тор.
Об этом сооб­щают в На­цио­наль­ном науч­ном цент­ре "Инс­ти­тут аг­рар­ной эко­но­ми­ки".
Об­щий объем ка­пи­таль­ных ин­вес­ти­ций, ос­воен­ных в аг­рар­ном сек­то­ре эко­но­ми­ки в ян­ва­ре-­мар­те 2017 го­да, сос­та­вил поч­ти 11 млрд грн.
Это поч­ти на 60% боль­ше по срав­не­нию с ана­ло­гич­ным пе­рио­дом пре­ды­ду­ще­го го­да.
"На 1 грив­ну ка­пи­таль­ных ин­вес­ти­ций в произ­водст­во пи­ще­вых про­дук­тов и та­бач­ных из­де­лий в ян­ва­ре-­мар­те 2017 го­да приш­лось ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Агропрод-інфо|Поділитись:
Держрегулювання цін на продукти харчування буде припинено Ук­раїнсь­кий уряд хо­че пе­рес­та­ти ре­гу­лю­ва­ти ці­ни на про­дук­ти Уряд Ук­раї­ни хо­че від­мо­ви­ти­ся від ре­гу­лю­ван­ня цін на со­ціаль­но зна­чу­щі про­дук­ти хар­чу­ван­ня, на­цін­ка на які не мог­ла пе­ре­ви­щу­ва­ти 15 від­сот­ків.
Ук­раїнсь­кий уряд хо­че пе­рес­та­ти ре­гу­лю­ва­ти ці­ни на со­ціаль­но зна­чу­щі про­дук­ти хар­чу­ван­ня. Про це йдеть­ся в проек­ті пос­та­но­ви ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Агропрод-інфо|Поділитись:
Держрегулювання цін на продукти харчування буде припинено Ук­раїнсь­кий уряд хо­че пе­рес­та­ти ре­гу­лю­ва­ти ці­ни на про­дук­ти Уряд Ук­раї­ни хо­че від­мо­ви­ти­ся від ре­гу­лю­ван­ня цін на со­ціаль­но зна­чу­щі про­дук­ти хар­чу­ван­ня, на­цін­ка на які не мог­ла пе­ре­ви­щу­ва­ти 15 від­сот­ків.
Ук­раїнсь­кий уряд хо­че пе­рес­та­ти ре­гу­лю­ва­ти ці­ни на со­ціаль­но зна­чу­щі про­дук­ти хар­чу­ван­ня. Про це йдеть­ся в проек­ті пос­та­но­ви ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Агропрод-інфо|Поділитись:
В Україні закладуть найбільший оріховий сад Ми­хаил Па­куш из се­ла Но­вая Та­мож­ня, что в Ра­ди­ви­ловс­ком ра­йо­не Ро­венс­кой об­лас­ти, взял­ся за­ло­жить круп­ней­ший в Ук­раи­не оре­хо­вый сад.
Но­вость пе­ре­дает Ag­ro­news.org со ссыл­кой на go­los.­com.­ua.
На дан­ный мо­мент у предп­ри­ни­ма­те­ля уже 30 ты­сяч сеян­цев. В па­нах за­са­дить оре­хом 50 гек­та­ров. По сло­вам Ми­хаи­ла Па­ку­ша, он не об­ла­дает ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Агропрод-інфо|Поділитись:


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12...33

 

Реклама
2007 - 2011 © Козятин - Ребус. Інформаційний портал міста Козятин.
При наглому копіюванні матеріалів не забудьте вставити посилання на наш сайт


    RSS-стрічка     Вхід     РеєстраціяЧас генерації сторінки: 0.013 с.
Цю сторінку переглянуто: 26158 раз
Дизайн сайту: Mendart.com
Програмування: v7.net.ua