головна
новини
наше місто
медіа
довідка
бізнес
агроринок
про нас

Держрегулювання цін на продукти харчування буде припинено Ук­раїнсь­кий уряд хо­че пе­рес­та­ти ре­гу­лю­ва­ти ці­ни на про­дук­ти Уряд Ук­раї­ни хо­че від­мо­ви­ти­ся від ре­гу­лю­ван­ня цін на со­ціаль­но зна­чу­щі про­дук­ти хар­чу­ван­ня, на­цін­ка на які не мог­ла пе­ре­ви­щу­ва­ти 15 від­сот­ків.
Ук­раїнсь­кий уряд хо­че пе­рес­та­ти ре­гу­лю­ва­ти ці­ни на со­ціаль­но зна­чу­щі про­дук­ти хар­чу­ван­ня. Про це йдеть­ся в проек­ті пос­та­но­ви Ка­бі­не­ту мі­ніст­рів , який оп­ри­люд­ни­ло Мі­ніс­терст­во еко­но­міч­но­го роз­вит­ку і тор­гів­лі (МЕРТ) у вів­то­рок, 28 лю­то­го. Пла­нуєть­ся, що проект, який не пот­ре­бує по­год­жен­ня в пар­ла­мен­ті, зат­вер­дить на своє­му за­сі­дан­ні Каб­мін.
Ка­бі­нет мі­ніст­рів зап­ро­ва­див держ­ре­гу­лю­ван­ня цін на 15 ка­те­го­рій то­ва­рів по­над 20 ро­ків то­му. До них на­ле­жать бо­рош­но, хліб і хлі­бо­бу­лоч­ні ви­ро­би, ма­ка­рон­ні ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Агропрод-інфо|Поділитись:
Держрегулювання цін на продукти харчування буде припинено Ук­раїнсь­кий уряд хо­че пе­рес­та­ти ре­гу­лю­ва­ти ці­ни на про­дук­ти Уряд Ук­раї­ни хо­че від­мо­ви­ти­ся від ре­гу­лю­ван­ня цін на со­ціаль­но зна­чу­щі про­дук­ти хар­чу­ван­ня, на­цін­ка на які не мог­ла пе­ре­ви­щу­ва­ти 15 від­сот­ків.
Ук­раїнсь­кий уряд хо­че пе­рес­та­ти ре­гу­лю­ва­ти ці­ни на со­ціаль­но зна­чу­щі про­дук­ти хар­чу­ван­ня. Про це йдеть­ся в проек­ті пос­та­но­ви ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Агропрод-інфо|Поділитись:
В Україні закладуть найбільший оріховий сад Ми­хаил Па­куш из се­ла Но­вая Та­мож­ня, что в Ра­ди­ви­ловс­ком ра­йо­не Ро­венс­кой об­лас­ти, взял­ся за­ло­жить круп­ней­ший в Ук­раи­не оре­хо­вый сад.
Но­вость пе­ре­дает Ag­ro­news.org со ссыл­кой на go­los.­com.­ua.
На дан­ный мо­мент у предп­ри­ни­ма­те­ля уже 30 ты­сяч сеян­цев. В па­нах за­са­дить оре­хом 50 гек­та­ров. По сло­вам Ми­хаи­ла Па­ку­ша, он не об­ла­дает ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Агропрод-інфо|Поділитись:
Оподаткування агросектора в 2017р. Що пот­ріб­но зна­ти сіль­госп­підп­риємст­вам про змі­ни в опо­дат­ку­ван­ні Що при­нес­ла по­дат­ко­ва ре­фор­ма - 2017 сіль­госп­підп­риємст­вам та що пот­ріб­но зна­ти про змі­ни в опо­дат­ку­ван­ні.
По­да­ток на при­бу­ток для сіль­госп­підп­риємств
Під­пункт 134.1.1 ПК до­пов­не­но аб­за­цом оди­над­ця­тим. Ціє­ю нор­мою виз­на­че­но, як сіль­госп­підп­риємст­ва - плат­ни­ки ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Агропрод-інфо|Поділитись:


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12...33

 

Реклама
2007 - 2011 © Козятин - Ребус. Інформаційний портал міста Козятин.
При наглому копіюванні матеріалів не забудьте вставити посилання на наш сайт


    RSS-стрічка     Вхід     РеєстраціяЧас генерації сторінки: 0.032 с.
Цю сторінку переглянуто: 24426 раз
Дизайн сайту: Mendart.com
Програмування: v7.net.ua