головна
новини
наше місто
медіа
довідка
бізнес
агроринок
про нас

Оподаткування агросектора в 2017р. Що пот­ріб­но зна­ти сіль­госп­підп­риємст­вам про змі­ни в опо­дат­ку­ван­ні Що при­нес­ла по­дат­ко­ва ре­фор­ма - 2017 сіль­госп­підп­риємст­вам та що пот­ріб­но зна­ти про змі­ни в опо­дат­ку­ван­ні.
По­да­ток на при­бу­ток для сіль­госп­підп­риємств
Під­пункт 134.1.1 ПК до­пов­не­но аб­за­цом оди­над­ця­тим. Ціє­ю нор­мою виз­на­че­но, як сіль­госп­підп­риємст­ва - плат­ни­ки по­дат­ку на при­бу­ток, які об­ра­ли річ­ний по­дат­ко­вий пе­ріод (по­чи­наєть­ся з 1 лип­ня ми­ну­ло­го звіт­но­го ро­ку і за­кін­чуєть­ся 30 черв­ня по­точ­но­го звіт­но­го ро­ку), по­вин­ні об­чис­лю­ва­ти фі­нан­со­вий ре­зуль­тат до опо­дат­ку­ван­ня за по­дат­ко­вий (з­віт­ний) пе­ріод.
Для цьо­го фін­ре­зуль­тат до опо­дат­ку­ван­ня за ми­ну­лий звіт­ний рік слід змен­ши­ти на фін­ре­зуль­тат до опо­дат­ку­ван­ня за пер­ше пів­річ­чя ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Агропрод-інфо|Поділитись:
Кооперація складова агроринку, хто може бути монополістом Во­ло­да­рі мо­ло­ка: як об'єд­нан­ня фер­ме­рів мо­но­по­лі­зують рин­ки
До­ки про­від­ні між­на­род­ні ви­роб­ни­ки мо­ло­ка скар­жать­ся на па­дін­ня рен­та­бель­нос­ті ви­роб­ницт­ва і на­віть ви­му­ше­ні змен­шу­ва­ти обер­ти, транс­на­ціо­наль­ні мо­лоч­ні коо­пе­ра­ти­ви на влас­но­му дос­ві­ді до­во­дять коо­пе­ра­ція є од­ніє­ю із за­по­рук ус­піш­ної ди­вер­си­фі­ка­ції та ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Агропрод-інфо|Поділитись:
Ціна на українські оріхи за кордоном занижена втричі ... В Ук­раи­не ре­корд­но сок­ра­тил­ся уро­жай грец­ких оре­хов
Два го­да на­зад ук­раин­цы соб­ра­ли 110 000 тонн грец­ких оре­хов. В 2016-м из-­за кап­ри­зов по­го­ды уро­жай, по дан­ным ас­со­циа­ции Укр­садп­ром , сни­зил­ся на 40%.
Сей­час по объе­мам экс­пор­та оре­хов Ук­раи­на ус­ту­пает толь­ко США и Мек­си­ке. Ос­нов­ны­ми по­ку­па­те­ля­ми пло­дов яв­ляют­ся Тур­ция, Ирак, ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Агропрод-інфо|Поділитись:
Как изменялась цена на продукты в 2016 Ка­кие про­дук­ты в этом го­ду по­до­ро­жа­ли боль­ше все­го В де­каб­ре те­ку­ще­го го­да по срав­не­нию с ана­ло­гич­ным пе­рио­дом прош­ло­го го­да в це­не зна­чи­тель­но вы­рос­ла вся мя­со-­мо­лоч­ная про­дук­ция и кол­бас­ные из­де­лия, а ба­зо­вые ово­щи, са­ло и яй­ца, нао­бо­рот, су­щест­вен­но упа­ли в це­не. Об этом пи­шет на своей ст­ра­ни­це в Fa­ce­b­ook ген­ди­рек­тор Ас­со­циа­ции ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Агропрод-інфо|Поділитись:


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13...33

 

Реклама
2007 - 2011 © Козятин - Ребус. Інформаційний портал міста Козятин.
При наглому копіюванні матеріалів не забудьте вставити посилання на наш сайт


    RSS-стрічка     Вхід     РеєстраціяЧас генерації сторінки: 0.013 с.
Цю сторінку переглянуто: 26157 раз
Дизайн сайту: Mendart.com
Програмування: v7.net.ua