головна
новини
наше місто
медіа
довідка
бізнес
агроринок
про нас

Кооперація складова агроринку, хто може бути монополістом Во­ло­да­рі мо­ло­ка: як об'єд­нан­ня фер­ме­рів мо­но­по­лі­зують рин­ки
До­ки про­від­ні між­на­род­ні ви­роб­ни­ки мо­ло­ка скар­жать­ся на па­дін­ня рен­та­бель­нос­ті ви­роб­ницт­ва і на­віть ви­му­ше­ні змен­шу­ва­ти обер­ти, транс­на­ціо­наль­ні мо­лоч­ні коо­пе­ра­ти­ви на влас­но­му дос­ві­ді до­во­дять коо­пе­ра­ція є од­ніє­ю із за­по­рук ус­піш­ної ди­вер­си­фі­ка­ції та прим­но­жен­ня при­бут­ків.

Роз­по­ча­ти "манд­рів­ку" най­по­туж­ні­ши­ми мо­лоч­ни­ми коо­пе­ра­ти­ва­ми сві­ту слід із но­во­зе­ландсь­ко­го транс­на­ціо­наль­но­го гі­ган­та Fon­ter­ra. Він ви­ник в 2001 ро­ці в ре­зуль­та­ті об'єд­нан­ня двох най­біль­ших мо­лоч­них коо­пе­ра­ти­вів Но­вої Зе­лан­дії Мо­лоч­ної гру­пи і Но­во­зе­ландсь­кої мо­лоч­ної ра­ди. Ос­тан­ня зай­ма­лась мар­ке­тин­го­ви­ми пос­лу­га­ми і, фак­тич­но, бу­ла аген­том ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Агропрод-інфо|Поділитись:
Ціна на українські оріхи за кордоном занижена втричі ... В Ук­раи­не ре­корд­но сок­ра­тил­ся уро­жай грец­ких оре­хов
Два го­да на­зад ук­раин­цы соб­ра­ли 110 000 тонн грец­ких оре­хов. В 2016-м из-­за кап­ри­зов по­го­ды уро­жай, по дан­ным ас­со­циа­ции Укр­садп­ром , сни­зил­ся на 40%.
Сей­час по объе­мам экс­пор­та оре­хов Ук­раи­на ус­ту­пает толь­ко США и Мек­си­ке. Ос­нов­ны­ми по­ку­па­те­ля­ми пло­дов яв­ляют­ся Тур­ция, Ирак, ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Агропрод-інфо|Поділитись:
Как изменялась цена на продукты в 2016 Ка­кие про­дук­ты в этом го­ду по­до­ро­жа­ли боль­ше все­го В де­каб­ре те­ку­ще­го го­да по срав­не­нию с ана­ло­гич­ным пе­рио­дом прош­ло­го го­да в це­не зна­чи­тель­но вы­рос­ла вся мя­со-­мо­лоч­ная про­дук­ция и кол­бас­ные из­де­лия, а ба­зо­вые ово­щи, са­ло и яй­ца, нао­бо­рот, су­щест­вен­но упа­ли в це­не. Об этом пи­шет на своей ст­ра­ни­це в Fa­ce­b­ook ген­ди­рек­тор Ас­со­циа­ции ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Агропрод-інфо|Поділитись:
Баланс міндобрив в Україні за 2016 Мін­доб­рив­ні ба­лан­си Ук­раї­ни Збіль­ши­ла ім­порт на­шою дер­жа­вою за пе­ріод січ­ня-­ве­рес­ня 2016 ро­ку по­рів­ня­но з ана­ло­гіч­ним пе­ріо­дом 2015 ро­ку мі­не­раль­них доб­рив в гро­шо­во­му ви­ра­жен­ні на 11,6% до 634,5 млн аме­ри­кансь­ких до­ла­рів, ін­фор­мує пор­тал UBR.­UA з по­си­лан­ням на Держс­тат Ук­раї­ни.
Екс­порт ук­раїнсь­ких мі­не­раль­них доб­рив за звіт­ний ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Агропрод-інфо|Поділитись:


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13...33

 

Реклама
2007 - 2011 © Козятин - Ребус. Інформаційний портал міста Козятин.
При наглому копіюванні матеріалів не забудьте вставити посилання на наш сайт


    RSS-стрічка     Вхід     РеєстраціяЧас генерації сторінки: 0.032 с.
Цю сторінку переглянуто: 24425 раз
Дизайн сайту: Mendart.com
Програмування: v7.net.ua