головна
новини
наше місто
медіа
довідка
бізнес
агроринок
про нас

Ініціативу Козятинців взято до виконання! Ви­мо­ги гро­ма­дян + рі­шен­ня Уря­ду Ук­раї­ни=
ви­ко­нан­ня обо­вяз­ко­ве .
Де­ся­то­го груд­ня 2010 р. до Ко­зя­тинсь­кої ра­йон­ної спіл­ки підп­риєм­ців звер­ну­лось біль­ше де­сят­ка гро­ма­дян, підп­риєм­ців кот­рі здійс­ню­ва­ли тор­гів­лю мя­сом і аг­роп­ро­дук­ціє­ю на сти­хій­но­му рин­ку бі­ля ав­то­бус­ної зу­пин­ки Де­по . Во­ни по­ві­до­ми­ли, що за нас­та­но­ви міськ­ра­ди їх по­ча­ла га­ня­ти мі­лі­ція і ск­ла­да­ти про­то­ко­ли про пра­во­по­ру­шен­ня, про­си­ли за­хис­ти­ти і да­ти мож­ли­вість тор­гу­ва­ти під да­хом і в пра­во­во­му по­лі.
На про­хан­ня іні­ціа­тив­ної гру­пи гро­ма­дян 17 груд­ня від­бу­лась зуст­річ 12- під­риєм­ців з 2- де­пу­та­та­ми міськ­ра­ди, на­чаль­ни­ком уп­рав­лін­ня еко­но­мі­ки рай­дер­жад­мі­ніст­ра­ції, 2-х го­лів ра­йон­ної і місь­кої спі­лок підп­риєм­ців, ко­рес­пон­де­тів міс­це­вих ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Агропрод-інфо|Поділитись:
Агроринку бути В Ук­раи­не до ию­ня пост­роят два круп­ных оп­то­вых аг­ро­рын­ка
В Кие­ве и Ль­во­ве до ию­ня 2011 го­да бу­дут соз­да­ны два круп­ных оп­то­вых про­до­вольст­вен­ных рын­ка. Об этом сооб­щил Премьер-­ми­нистр Ук­раи­ны Ни­ко­лай Аза­ров в Вин­ни­це на со­ве­ща­ния по ре­ше­нию проб­лем­ных воп­ро­сов со­циаль­но-э­ко­но­ми­чес­ко­го раз­ви­тия Вин­ниц­кой об­лас­ти.
"Мы, ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Агропрод-інфо|Поділитись:
Від базару до агроринку Від ба­за­ру до рин­ку? В Угор­ни­ках поб­ли­зу Іва­но-Ф­ран­ківсь­ка по­бу­дують ве­ли­кий оп­то­вий ри­нок сільсь­ко­гос­по­дарсь­кої про­дук­ції
Не­що­дав­но Ка­бі­нет мі­ніст­рів зат­вер­див Дер­жав­ну цільо­ву прог­ра­му ст­во­рен­ня оп­то­вих рин­ків сільсь­ко­гос­по­дарсь­кої про­дук­ції в усіх об­лас­тях Ук­раї­ни. А ми­ну­ло­го се­сій­но­го тиж­ня За­кон Про оп­то­ві рин­ки ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Агропрод-інфо|Поділитись: 

Реклама
2007 - 2011 © Козятин - Ребус. Інформаційний портал міста Козятин.
При наглому копіюванні матеріалів не забудьте вставити посилання на наш сайт


    RSS-стрічка     Вхід     РеєстраціяЧас генерації сторінки: 0.012 с.
Цю сторінку переглянуто: 26159 раз
Дизайн сайту: Mendart.com
Програмування: v7.net.ua