головна
новини
наше місто
медіа
довідка
бізнес
агроринок
про нас

Агроринку бути В Ук­раи­не до ию­ня пост­роят два круп­ных оп­то­вых аг­ро­рын­ка
В Кие­ве и Ль­во­ве до ию­ня 2011 го­да бу­дут соз­да­ны два круп­ных оп­то­вых про­до­вольст­вен­ных рын­ка. Об этом сооб­щил Премьер-­ми­нистр Ук­раи­ны Ни­ко­лай Аза­ров в Вин­ни­це на со­ве­ща­ния по ре­ше­нию проб­лем­ных воп­ро­сов со­циаль­но-э­ко­но­ми­чес­ко­го раз­ви­тия Вин­ниц­кой об­лас­ти.
"Мы, бе­зус­лов­но, соз­да­дим сеть про­дук­то­вых рын­ков. Пра­ви­тельст­во при­ня­ло соот­ветст­вую­щее ре­ше­ние, сей­час проис­хо­дит про­цесс раз­ра­бот­ки проект­но-с­мет­ной до­ку­мен­та­ции, и мы нач­нем их ст­роить. Я ду­маю, что до мая-ию­ня мы в Кие­ве и Ль­во­ве та­кие пер­вые два цент­ра отк­роем", - от­ме­тил Премьер, сло­ва ко­то­ро­го при­во­дит Де­пар­та­мент ин­фор­ма­ции и мас­со­вых ком­му­ни­ка­ций сек­ре­та­риат КМУ.
При ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Агропрод-інфо|Поділитись:
Від базару до агроринку Від ба­за­ру до рин­ку? В Угор­ни­ках поб­ли­зу Іва­но-Ф­ран­ківсь­ка по­бу­дують ве­ли­кий оп­то­вий ри­нок сільсь­ко­гос­по­дарсь­кої про­дук­ції
Не­що­дав­но Ка­бі­нет мі­ніст­рів зат­вер­див Дер­жав­ну цільо­ву прог­ра­му ст­во­рен­ня оп­то­вих рин­ків сільсь­ко­гос­по­дарсь­кої про­дук­ції в усіх об­лас­тях Ук­раї­ни. А ми­ну­ло­го се­сій­но­го тиж­ня За­кон Про оп­то­ві рин­ки ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Агропрод-інфо|Поділитись: 

Реклама
2007 - 2011 © Козятин - Ребус. Інформаційний портал міста Козятин.
При наглому копіюванні матеріалів не забудьте вставити посилання на наш сайт


    RSS-стрічка     Вхід     РеєстраціяЧас генерації сторінки: 0.031 с.
Цю сторінку переглянуто: 24427 раз
Дизайн сайту: Mendart.com
Програмування: v7.net.ua