головна
новини
наше місто
медіа
довідка
бізнес
агроринок
про нас

Баланс міндобрив в Україні за 2016 Мін­доб­рив­ні ба­лан­си Ук­раї­ни Збіль­ши­ла ім­порт на­шою дер­жа­вою за пе­ріод січ­ня-­ве­рес­ня 2016 ро­ку по­рів­ня­но з ана­ло­гіч­ним пе­ріо­дом 2015 ро­ку мі­не­раль­них доб­рив в гро­шо­во­му ви­ра­жен­ні на 11,6% до 634,5 млн аме­ри­кансь­ких до­ла­рів, ін­фор­мує пор­тал UBR.­UA з по­си­лан­ням на Держс­тат Ук­раї­ни.
Екс­порт ук­раїнсь­ких мі­не­раль­них доб­рив за звіт­ний пе­ріод зни­зив­ся на 38,4% до 254,2 аме­ри­кансь­ких до­ла­рів.
В за­галь­ній ст­рук­ту­рі ім­пор­ту мі­не­раль­ні доб­ри­ва зай­мають 2,3%, а в ст­рук­ту­рі екс­пор­ту всьо­го 1%.
За під­сум­ка­ми 8 мі­ся­ців 2016 ро­ку Ук­раї­на збіль­ши­ла ім­порт мі­не­раль­них доб­рив на 15,8% до 548,5 млн аме­ри­кансь­ких до­ла­рів, але екс­порт ско­ро­ти­ла на 36,8% до 246,5 млн аме­ри­кансь­ких до­ла­рів.
За ма­те­ріа­ла­ми пор­та­лу UBR.­UA
Дже­ре­ло ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Агропрод-інфо|Поділитись:
Какие зерновые в Украине пойдут в рост К 2020 г. пло­ща­ди под фа­солью, че­че­ви­цей и ну­том вы­рас­тут до 225-280 тыс. га К 2020 г.. Пло­ща­ди под фа­солью, че­че­ви­цей и ну­том вы­рас­тут до 225-280 тыс. га. Та­кие прог­но­зы оз­ву­чи­ли в Сооб­щест­ве произ­во­ди­те­лей и пот­ре­би­те­лей бо­бо­вых Ук­раи­ны.
Экс­пер­ты под­черк­ну­ли, что из-­за гло­баль­но­го про­до­вольст­вен­ную проб­ле­му пот­реб­ность в про­дук­тах бу­дет ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Агропрод-інфо|Поділитись:
Які продукти подорожчають в листопаді, тенденції в агросекторі ЕКС­ПЕР­ТИ АГ­РАР­НО­ГО БІЗ­НЕ­СУ РОЗ­ПО­ВІ­ЛИ, ЯКІ ПРО­ДУК­ТИ ПО­ДО­РОЖ­ЧАЮТЬ У ЛИС­ТО­ПА­ДІ
Без змін за­ли­шать­ся ці­ни на хліб, від­нос­но ста­біль­ною бу­де вар­тість цук­ру, олії та греч­ки У лис­то­па­ді цьо­го ро­ку прог­но­зуєть­ся зрос­тан­ня цін на ово­чі, яб­лу­ка, м'я­со та мож­ли­во на мо­ло­ко, ін­фор­мує прес-с­луж­ба асо­ціа­ції "Ук­раїнсь­кий клуб аг­рар­но­го ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Агропрод-інфо|Поділитись:
Украинские аграрии на выставке в Париже были лучшими В оче­ред­ной раз в Па­ри­же прош­ла круп­ней­шая меж­ду­на­род­ная про­дук­то­вая выс­тав­ка SIAL 2016. На этом со­бы­тии бы­ли ши­ро­ко предс­тав­ле­ны раз­лич­ные ка­те­го­рии про­дук­тов пи­та­ния от произ­во­ди­те­лей и трей­де­ров с раз­лич­ных угол­ков ми­ра. Сей­час уже мож­но с уве­рен­ностью ска­зать, что в гло­баль­ной ин­дуст­рии про­дук­тов пи­та­ния ос­нов­ны­ми трен­да­ми ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Агропрод-інфо|Поділитись:


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14...33

 

Реклама
2007 - 2011 © Козятин - Ребус. Інформаційний портал міста Козятин.
При наглому копіюванні матеріалів не забудьте вставити посилання на наш сайт


    RSS-стрічка     Вхід     РеєстраціяЧас генерації сторінки: 0.013 с.
Цю сторінку переглянуто: 26155 раз
Дизайн сайту: Mendart.com
Програмування: v7.net.ua