головна
новини
наше місто
медіа
довідка
бізнес
агроринок
про нас

Какие зерновые в Украине пойдут в рост К 2020 г. пло­ща­ди под фа­солью, че­че­ви­цей и ну­том вы­рас­тут до 225-280 тыс. га К 2020 г.. Пло­ща­ди под фа­солью, че­че­ви­цей и ну­том вы­рас­тут до 225-280 тыс. га. Та­кие прог­но­зы оз­ву­чи­ли в Сооб­щест­ве произ­во­ди­те­лей и пот­ре­би­те­лей бо­бо­вых Ук­раи­ны.
Экс­пер­ты под­черк­ну­ли, что из-­за гло­баль­но­го про­до­вольст­вен­ную проб­ле­му пот­реб­ность в про­дук­тах бу­дет уве­ли­чи­вать­ся, а зер­но­бо­бо­вые - как луч­ший ис­точ­ник бел­ка, очень вост­ре­бо­ва­ны.
В Сооб­щест­ве подс­чи­та­ли, что сей­час на нут очень вы­год­ные це­ны. Фер­ме­ры, ко­то­рые соб­ра­ли с 1 га 15-17 ц ну­та, по­лу­чи­ли рен­та­бель­ность этой куль­ту­ры на уров­не 300-400%. При этом зат­ра­ты на 1 га ну­та сос­тав­ляют от 9 до 10,5 тыс. грн, сред­няя уро­жай­ность в этом го­ду - 11 ц/­га, а сред­няя це­на - 18 тыс. грн за тон­ну. ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Агропрод-інфо|Поділитись:
Які продукти подорожчають в листопаді, тенденції в агросекторі ЕКС­ПЕР­ТИ АГ­РАР­НО­ГО БІЗ­НЕ­СУ РОЗ­ПО­ВІ­ЛИ, ЯКІ ПРО­ДУК­ТИ ПО­ДО­РОЖ­ЧАЮТЬ У ЛИС­ТО­ПА­ДІ
Без змін за­ли­шать­ся ці­ни на хліб, від­нос­но ста­біль­ною бу­де вар­тість цук­ру, олії та греч­ки У лис­то­па­ді цьо­го ро­ку прог­но­зуєть­ся зрос­тан­ня цін на ово­чі, яб­лу­ка, м'я­со та мож­ли­во на мо­ло­ко, ін­фор­мує прес-с­луж­ба асо­ціа­ції "Ук­раїнсь­кий клуб аг­рар­но­го ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Агропрод-інфо|Поділитись:
Украинские аграрии на выставке в Париже были лучшими В оче­ред­ной раз в Па­ри­же прош­ла круп­ней­шая меж­ду­на­род­ная про­дук­то­вая выс­тав­ка SIAL 2016. На этом со­бы­тии бы­ли ши­ро­ко предс­тав­ле­ны раз­лич­ные ка­те­го­рии про­дук­тов пи­та­ния от произ­во­ди­те­лей и трей­де­ров с раз­лич­ных угол­ков ми­ра. Сей­час уже мож­но с уве­рен­ностью ска­зать, что в гло­баль­ной ин­дуст­рии про­дук­тов пи­та­ния ос­нов­ны­ми трен­да­ми ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Агропрод-інфо|Поділитись:
В Козятині базарчики прирівняли до ринку, то що ліквідували ... У Ко­зя­ти­ні на вок­за­лі ри­нок під пи­тан­ням
На га­ря­чу лі­нію га­зе­ти RIA-­Ко­зя­тин звер­ну­ли­ся не бай­ду­жі гро­ма­дя­ни, які по­ві­до­ми­ли, що на При­вок­заль­но­му рин­ку про­во­дить­ся де­мон­таж тор­го­вель­них сто­ли­ків. Жур­на­ліс­ти га­зе­ти по­бу­ва­ли на зга­да­но­му рин­ку.
На­ве­де­ні фак­ти підт­вер­ди­ли­ся. Щоб з ясу­ва­ти си­туа­цію, ми звер­ну­ли­ся до ТОВ ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Агропрод-інфо|Поділитись:


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14...33

 

Реклама
2007 - 2011 © Козятин - Ребус. Інформаційний портал міста Козятин.
При наглому копіюванні матеріалів не забудьте вставити посилання на наш сайт


    RSS-стрічка     Вхід     РеєстраціяЧас генерації сторінки: 0.045 с.
Цю сторінку переглянуто: 24423 рази
Дизайн сайту: Mendart.com
Програмування: v7.net.ua