головна
новини
наше місто
медіа
довідка
бізнес
агроринок
про нас

В Козятині базарчики прирівняли до ринку, то що ліквідували ... У Ко­зя­ти­ні на вок­за­лі ри­нок під пи­тан­ням
На га­ря­чу лі­нію га­зе­ти RIA-­Ко­зя­тин звер­ну­ли­ся не бай­ду­жі гро­ма­дя­ни, які по­ві­до­ми­ли, що на При­вок­заль­но­му рин­ку про­во­дить­ся де­мон­таж тор­го­вель­них сто­ли­ків. Жур­на­ліс­ти га­зе­ти по­бу­ва­ли на зга­да­но­му рин­ку.
На­ве­де­ні фак­ти підт­вер­ди­ли­ся. Щоб з ясу­ва­ти си­туа­цію, ми звер­ну­ли­ся до ТОВ Ан­тей Ва­ле­рія Доб­ро­невсь­ко­го. Він по­ві­до­мив, що то­ва­рист­во, до яко­го на­ле­жав При­вок­заль­ний ри­нок, лік­ві­до­вуєть­ся.
Влас­ник за­би­рає май­но, яке йо­му на­ле­жить. На про­хан­ня за­ці­кав­ле­них по­куп­ців, за­ли­шають­ся дві тор­го­ві стій­ки. Цьо­го по­ки бу­де вис­та­ча­ти для пот­реб приїжд­жих тор­гую­чих.
На сьо­год­ніш­ній день є заін­те­ре­со­ва­ність кіль­кох лю­дей, які хо­чуть орен­ду­ва­ти да­ну те­ри­то­рію. ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Агропрод-інфо|Поділитись:
Как украинцу получить бесплатно землю в Украине Бесп­лат­ная зем­ля: как по­лу­чить и по­че­му это стоит де­лать сей­час Об­за­вес­тись участ­ком зем­ли мож­но в лю­бом ре­гио­не ст­ра­ны, но экс­пер­ты пре­дуп­реж­дают: раз­да­вать дол­го зем­лю го­су­дарст­во не бу­дет
Каж­дый со­вер­шен­но­лет­ний граж­да­нин Ук­раи­ны имеет пра­во бесп­лат­но при­ва­ти­зи­ро­вать пять участ­ков зем­ли под раз­ные це­ли: ст­рои­тельст­во ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Агропрод-інфо|Поділитись:
Третину цукру в Україні зпродукують на Вінничині По­над тре­ти­на цук­ру, ви­роб­ле­но­го в Ук­раї­ні, бу­де із Він­нич­чи­ни
По­ві­дом­ляє УНІАН- Він­нич­чи­на пла­нує ви­ро­би­ти 420 ти­сяч тонн цук­ро­во­го бу­ря­ка, що ста­но­вить біль­ше тре­ти­ни всьо­го ви­роб­ницт­ва цук­ру в Ук­раї­ні.
Та­кі прог­но­зи оз­ву­чив го­ло­ва об­лас­ної дер­жав­ної ад­мі­ніст­ра­ції Ва­ле­рій Ко­ро­вій, із по­си­лан­ням на прес-с­луж­бу Він­ниць­кої ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Агропрод-інфо|Поділитись:
Самые прибыльные сферы агробизнеса Са­мы­ми при­быль­ным ста­ло произ­водст­во се­мян под­сол­неч­ни­ка и яиц, са­мым убы­точ­ным произ­водст­во мя­са коз, овец, круп­но­го ро­га­то­го ско­та и пти­цы. Произ­водст­во се­мян под­сол­неч­ни­ка ста­ло са­мым при­быль­ным ви­дом аг­рар­но­го биз­не­са по ито­гам 2015 го­да с по­ка­за­те­лем рен­та­бель­нос­ти 80,5% в грив­не, а произ­водст­во яиц за­ня­ло вто­рое мес­то с ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Агропрод-інфо|Поділитись:


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15...33

 

Реклама
2007 - 2011 © Козятин - Ребус. Інформаційний портал міста Козятин.
При наглому копіюванні матеріалів не забудьте вставити посилання на наш сайт


    RSS-стрічка     Вхід     РеєстраціяЧас генерації сторінки: 0.014 с.
Цю сторінку переглянуто: 26154 рази
Дизайн сайту: Mendart.com
Програмування: v7.net.ua