головна
новини
наше місто
медіа
довідка
бізнес
агроринок
про нас

Вже є закон про сімейне фермерське господарство Но­ве за­ко­но­давст­во сп­ро­щує реєст­ра­цію сі­мей­них фер­мерсь­ких гос­по­дарств Прий­ня­тий Вер­хов­ною Ра­дою За­кон №1599 на­дасть но­во­го ім­пуль­су для роз­вит­ку при­ват­ної іні­ціа­ти­ви на се­лі. За­кон сто­суєть­ся умов за­без­пе­чен­ня сп­ро­ще­но­го по­ряд­ку транс­фор­ма­ції осо­бис­тих се­лянсь­ких гос­по­дарств в сі­мей­ні фер­мерсь­кі гос­по­дарст­ва. Це, без­сум­нів­но, сп­рос­тить умо­ви за­по­чат­ку­ван­ня влас­но­го аг­рар­но­го біз­не­су та на­дасть но­во­го ім­пуль­су для роз­вит­ку при­ват­ної іні­ціа­ти­ви на се­лі , - заз­на­чив Мі­ністр аг­рар­ної по­лі­ти­ки та про­до­вольст­ва Ук­раї­ни Олек­сій Пав­лен­ко. За йо­го сло­ва­ми, реа­лі­за­ція за­ко­ноп­роек­ту доз­во­лить ле­га­лі­зу­ва­ти та ви­вес­ти в пра­во­ве по­ле діяль­ність осо­бис­тих се­лянсь­ких гос­по­дарств та за­лу­чи­ти їх до ор­га­ні­зо­ва­но­го ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Агропрод-інфо|Поділитись:
Хлеб Украины станет дороже, а зарплата В Ук­раи­не мо­жет по­до­ро­жать хлеб
Уде­шев­ле­ние зер­на на ми­ро­вых рын­ках вы­нуж­дает аг­ра­риев Ук­раи­ны уве­ли­чи­вать экс­порт пше­ни­цы, что в ско­ром вре­ме­ни мо­жет при­вес­ти к сок­ра­ще­нию за­па­сов внут­ри ст­ра­ны и свя­зан­но­му с этим де­фи­ци­ту и по­до­ро­жа­нию хле­бо­бу­лоч­ных из­де­лий.
Об этом зая­вил ге­не­раль­ный ди­рек­тор Ук­рАг­ро­Кон­салт...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Агропрод-інфо|Поділитись:
Фиолетовый хлеб суперразработка для похудения Фио­ле­то­вый хлеб не осе­дает тя­же­лым гру­зом в же­луд­ке, а сра­зу же ис­поль­зует­ся ор­га­низ­мом как ис­точ­ник энер­гии
Хлеб, ко­то­рый мо­жет по­мочь в борь­бе с лиш­ни­ми ки­лог­рам­ма­ми, по­хож на обыч­ный за иск­лю­че­нием то­го, что имеет неж­но-­фио­ле­то­вый цвет .
Эта дие­то­ло­ги­чес­кая но­вин­ка раз­ра­бот­ка уче­ных из Син­га­пу­ра, обо­га­тив­ших при­выч­ный ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Агропрод-інфо|Поділитись:
Цены на хлеб в Украине на пути к либерализации Влас­ти не бу­дут сдер­жи­вать це­ны на хлеб в Ук­раи­не: Че­го ждать ко­шель­ку Влас­ти не бу­дут сдер­жи­вать це­ны на хлеб в Ук­раи­не: Че­го ждать ко­шель­ку В Ук­раи­не мно­го лет прак­ти­кует­ся ис­кусст­вен­но соз­дан­ная и ре­гу­ли­руе­мая го­су­дарст­вом сис­те­ма ус­ло­вий произ­водст­ва по­пу­ляр­ных сор­тов хле­ба. Хо­тя при ры­ноч­ной эко­но­ми­ке не­воз­мож­но ад­ми­нист­ра­тив­но ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Агропрод-інфо|Поділитись:


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16...33

 

Реклама
2007 - 2011 © Козятин - Ребус. Інформаційний портал міста Козятин.
При наглому копіюванні матеріалів не забудьте вставити посилання на наш сайт


    RSS-стрічка     Вхід     РеєстраціяЧас генерації сторінки: 0.034 с.
Цю сторінку переглянуто: 24421 раз
Дизайн сайту: Mendart.com
Програмування: v7.net.ua