головна
новини
наше місто
медіа
довідка
бізнес
агроринок
про нас

Инвестировать 10 млрд. долларов в украинский агросектор ... Ук­раи­на мо­жет ожи­дать мил­лиард­ных ин­вес­ти­ций в сельс­кое хо­зяйст­во от биз­нес­ме­нов из Сау­довс­кой Ара­вии, сооб­щает га­зе­та Аль-­Ва­тан Та­кое заяв­ле­ние, пи­шет СМИ, бы­ло сде­ла­но пос­ле вст­ре­чи пос­ла Ук­раи­ны в Сау­довс­кой Ара­вии Ва­ди­ма Вах­ру­ше­ва с 25 круп­ней­ши­ми сау­довс­ки­ми биз­нес­ме­на­ми. Вст­ре­ча бы­ла пос­вя­ще­на воп­ро­су уве­ли­че­ния ин­вес­ти­ций мест­но­го биз­не­са в сельс­кое хо­зяйст­во, про­мыш­лен­ность, нед­ви­жи­мость и ту­ризм. Ре­ше­ние о круп­ных ин­вес­ти­циях в ук­раинс­кий аг­ро­сек­тор в пер­вую оче­редь свя­за­но с прек­ра­ще­нием вы­ра­щи­ва­ния пше­ни­цы в са­мой Сау­довс­кой Ара­вии и пе­рео­риен­та­ции на ин­вес­ти­ро­ва­ние в сельс­кое хо­зяйст­во за гра­ни­цей. По сло­вам Ва­ди­ма Вах­ру­ше­ва в этом го­ду пла­ни­рует­ся ви­зит де­ле­га­ции круп­ней­ших...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Агропрод-інфо|Поділитись:
Последствия соцпопулизма в Киеве драки за хлеб До­ве­ли ст­ра­ну: в Кие­ве де­рут­ся из-­за де­ше­во­го хле­ба В Кие­ве от­ме­чают боль­шой ажио­таж с по­куп­кой со­циаль­но­го хле­ба, ко­то­рый про­дает­ся по бо­лее низ­кой це­не. Дешё­вый хлеб про­дает­ся в спе­циа­ли­зи­ро­ван­ных киос­ках "Киевх­леб", оче­редь в ко­то­рые выст­раи­вает­ся за час до за­во­за про­дук­ции. И уже в те­че­ние по­лу­ча­са рас­ку­пает­ся вся пар­тия.
...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Агропрод-інфо|Поділитись:
Чергове зростання ціни на хліб починається з Київа У Киє­ві з 1 груд­ня зрос­туть ці­ни на ос­нов­ні сор­ти хлі­ба, по­ві­дом­ляє прес-с­луж­ба ком­па­нії Київх­ліб .
Так, хліб ук­раїнсь­кий сто­лич­ний по­до­вий (0,95 кг) зрос­те в ці­ні з 6,9 грив­ні до 7,92 грив­ні, хліб пше­нич­ний тра­ди­цій­ний по­до­вий 1 сор­ту (0,65 кг) з 5,64 грив­ні до 6,24 грив­ні, ба­тон на­різ­ний київсь­кий (0,5 кг) з 5,34 грив­ні до 5,64 грив­ні.
У ком­па­нії ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Агропрод-інфо|Поділитись:
Україна серед світових призерів експорту зернових Ук­раї­на по­сі­дає тре­тє міс­це в рей­тин­гу сві­то­вих екс­пор­те­рів зер­на
    Ук­раї­на по­сі­дає тре­тє міс­це в рей­тин­гу сві­то­вих екс­пор­те­рів зер­на, пос­ту­пив­шись ли­ше США та ЄС.
Про це по­ві­дом­ляє на своїй сто­рін­ці у Фейс­бу­ці мі­ністр аг­рар­ної по­лі­ти­ки і про­до­вольст­ва Олек­сій Пав­лен­ко.
Згід­но з ін­фог­ра­фі­кою Мі­наг­ро­по­лі­ти­ки, пер­ше ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Агропрод-інфо|Поділитись:


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17...33

 

Реклама
2007 - 2011 © Козятин - Ребус. Інформаційний портал міста Козятин.
При наглому копіюванні матеріалів не забудьте вставити посилання на наш сайт


    RSS-стрічка     Вхід     РеєстраціяЧас генерації сторінки: 0.033 с.
Цю сторінку переглянуто: 24431 раз
Дизайн сайту: Mendart.com
Програмування: v7.net.ua