головна
новини
наше місто
медіа
довідка
бізнес
агроринок
про нас

Україна серед світових призерів експорту зернових Ук­раї­на по­сі­дає тре­тє міс­це в рей­тин­гу сві­то­вих екс­пор­те­рів зер­на
    Ук­раї­на по­сі­дає тре­тє міс­це в рей­тин­гу сві­то­вих екс­пор­те­рів зер­на, пос­ту­пив­шись ли­ше США та ЄС.
Про це по­ві­дом­ляє на своїй сто­рін­ці у Фейс­бу­ці мі­ністр аг­рар­ної по­лі­ти­ки і про­до­вольст­ва Олек­сій Пав­лен­ко.
Згід­но з ін­фог­ра­фі­кою Мі­наг­ро­по­лі­ти­ки, пер­ше міс­це в се­зо­ні 2015-2016 зай­мають США – 84,5 млн тонн, дру­ге з по­каз­ни­ком 42 млн тонн – у країн ЄС, а тре­тє з екс­пор­том в 36 млн тонн зай­має Ук­раї­на – краї­на екс­пор­ту­ва­ла 34,8 млн тонн зер­но­вих.
Дже­ре­ло: По­ві­дом­лен­ня мі­ніст­ра аг­ро­по­лі­ти­ки і про­до­вольст­ва Олек­сія Пав­лен­ко на Фейс­бу­ці

Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Агропрод-інфо|Поділитись:
Норвежці зацікавилась нашим хлібом, медом, іншою агропродукцією Ви­роб­ни­ки ор­га­ніч­ної сої, хлі­бо­бу­лоч­них ви­ро­бів, ме­ду та го­рі­хів Ук­раї­ни мають перс­пек­ти­ви екс­пор­ту в Нор­ве­гію
У Мі­наг­ро­по­лі­ти­ки за го­ло­ву­ван­ням зас­туп­ни­ка мі­ніст­ра з пи­тань єв­роін­тег­ра­ції Вла­дис­ла­ви Ру­тиць­кої від­бу­ли­ся екс­перт­ні пе­ре­мо­ви­ни із предс­тав­ни­ка­ми Нор­везь­ко­го-Ук­раїнсь­кої тор­го­во-п­ро­мис­ло­вої па­ла­ти (NUCC). ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Агропрод-інфо|Поділитись:
Козятинці за те щоб ринки стали цивілізовані Сти­хій­ні рин­ки мають ста­ти ци­ві­лі­зо­ва­ни­ми
Про­дук­ти з прис­ма­ком пи­лу та ко­пій­ча­ний біз­нес
Біль­шість го­ро­дян ледь зво­дять кін­ці з кін­ця­ми. Пен­сія за­ма­ла, зарп­лат­ня ск­ром­на. Отож у по­шу­ках на грив­ню де­шев­ше, ніж у ма­га­зи­ні, пот­рап­ляє­мо на сти­хій­ний ри­нок . І, як­що про­да­вець вий­має про­дук­ти з ба­гаж­ни­ка ма­ши­ни, в яко­му по­ряд ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Агропрод-інфо|Поділитись:
Производство агропродукции стремительно дорожает Произ­водст­во сель­хозп­ро­дук­ции по­до­ро­жа­ло на 37% По дан­ным Ас­со­циа­ции Ук­раинс­кий клуб аг­рар­но­го биз­не­са, произ­водст­во сель­хозп­ро­дук­ции в Ук­раи­не по­до­ро­жа­ло на 37%. Как сооб­щи­ли вУ­КАБ в пер­вом по­лу­го­дии 2015 рост зат­рат на произ­водст­во сельс­ко­хо­зяйст­вен­ной про­дук­ции дос­тиг 37%, в том чис­ле:
рас­те­ние­водст­во - на 35%, жи­вот­но­водст­во ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Агропрод-інфо|Поділитись:


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18...33

 

Реклама
2007 - 2011 © Козятин - Ребус. Інформаційний портал міста Козятин.
При наглому копіюванні матеріалів не забудьте вставити посилання на наш сайт


    RSS-стрічка     Вхід     РеєстраціяЧас генерації сторінки: 0.013 с.
Цю сторінку переглянуто: 26162 рази
Дизайн сайту: Mendart.com
Програмування: v7.net.ua