головна
новини
наше місто
медіа
довідка
бізнес
агроринок
про нас

Норвежці зацікавилась нашим хлібом, медом, іншою агропродукцією Ви­роб­ни­ки ор­га­ніч­ної сої, хлі­бо­бу­лоч­них ви­ро­бів, ме­ду та го­рі­хів Ук­раї­ни мають перс­пек­ти­ви екс­пор­ту в Нор­ве­гію
У Мі­наг­ро­по­лі­ти­ки за го­ло­ву­ван­ням зас­туп­ни­ка мі­ніст­ра з пи­тань єв­роін­тег­ра­ції Вла­дис­ла­ви Ру­тиць­кої від­бу­ли­ся екс­перт­ні пе­ре­мо­ви­ни із предс­тав­ни­ка­ми Нор­везь­ко­го-Ук­раїнсь­кої тор­го­во-п­ро­мис­ло­вої па­ла­ти (NUCC). Про це на своє­му офі­цій­но­му сай­ті по­ві­дом­ляє прес-с­луж­ба Мі­наг­ро­по­лі­ти­ки. Нор­везь­ка сто­ро­на вис­ло­ви­ла за­ці­кав­лен­ня пос­тав­ка­ми з Ук­раї­ни на­пів­го­то­вої про­дук­ції хлі­бо­бу­лоч­ної га­лу­зі (за­мо­ро­же­но­го хлі­бу) та на­пів­фаб­ри­ка­тів (пі­ци, пас­ти, шпаль­ти то­що). Пріо­ри­те­том Мі­наг­ро­по­лі­ти­ки є сп­риян­ня екс­пор­ту про­дук­ції із до­да­ною вар­тіс­тю, са­ме то­му по­зи­ція NUCC що­до екс­пор­ту го­то­вої про­дук­ції ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Агропрод-інфо|Поділитись:
Козятинці за те щоб ринки стали цивілізовані Сти­хій­ні рин­ки мають ста­ти ци­ві­лі­зо­ва­ни­ми
Про­дук­ти з прис­ма­ком пи­лу та ко­пій­ча­ний біз­нес
Біль­шість го­ро­дян ледь зво­дять кін­ці з кін­ця­ми. Пен­сія за­ма­ла, зарп­лат­ня ск­ром­на. Отож у по­шу­ках на грив­ню де­шев­ше, ніж у ма­га­зи­ні, пот­рап­ляє­мо на сти­хій­ний ри­нок . І, як­що про­да­вець вий­має про­дук­ти з ба­гаж­ни­ка ма­ши­ни, в яко­му по­ряд ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Агропрод-інфо|Поділитись:
Производство агропродукции стремительно дорожает Произ­водст­во сель­хозп­ро­дук­ции по­до­ро­жа­ло на 37% По дан­ным Ас­со­циа­ции Ук­раинс­кий клуб аг­рар­но­го биз­не­са, произ­водст­во сель­хозп­ро­дук­ции в Ук­раи­не по­до­ро­жа­ло на 37%. Как сооб­щи­ли вУ­КАБ в пер­вом по­лу­го­дии 2015 рост зат­рат на произ­водст­во сельс­ко­хо­зяйст­вен­ной про­дук­ции дос­тиг 37%, в том чис­ле:
рас­те­ние­водст­во - на 35%, жи­вот­но­водст­во ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Агропрод-інфо|Поділитись:
Киевлян готовят к подорожанию хлеба Киев ждет но­во­го по­до­ро­жа­ния хле­ба 13.07.2015 19:58 | Эко­но­ми­ка | Прос­мот­ров: 747
По те­ме: Ры­нок им­порт­ных б/у ав­то­мо­би­лей в Ук­раи­не упал на 64% Ame­ri­can Exp­ress за­пус­ти­ла аль­тер­на­ти­ву Pay­Pal Ук­раи­на за пол­го­да сок­ра­ти­ла произ­водст­во мя­са и мо­ло­ка Один из круп­ней­ших пе­рест­ра­хов­щи­ков ми­ра ухо­дит из Рос­сии
Жи­те­лям ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Агропрод-інфо|Поділитись:


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18...33

 

Реклама
2007 - 2011 © Козятин - Ребус. Інформаційний портал міста Козятин.
При наглому копіюванні матеріалів не забудьте вставити посилання на наш сайт


    RSS-стрічка     Вхід     РеєстраціяЧас генерації сторінки: 0.042 с.
Цю сторінку переглянуто: 24430 разів
Дизайн сайту: Mendart.com
Програмування: v7.net.ua