головна
новини
наше місто
медіа
довідка
бізнес
агроринок
про нас

Финляндия страна чудесного ржаного хлеба Кор­ни финс­ко­го хле­ба Текст: Ека­те­ри­на Ни­ло­ва,
Фо­то: Яак­ко Мар­ти­кай­нен / SRE Ima­ge Bank
В Фин­лян­дии по­пу­ля­рен хлеб из нео­чи­щен­ных зе­рен, не толь­ко тём­ный ржа­ной, но и пше­нич­ный, ов­ся­ный и яч­мен­ный. В сос­та­ве нас­тоя­ще­го финс­ко­го ржа­но­го хле­ба толь­ко, му­ка, во­да, зак­вас­ка и нем­но­го со­ли. Финс­кий ржа­ной хлеб один из са­мых чис­тых про­дук­тов, при его при­го­тов­ле­нии прак­ти­чес­ки не ис­поль­зуют­ся кон­сер­ван­ты и дру­гие до­бав­ки.
В соз­на­нии фин­на хлеб это в пер­вую оче­редь ис­кон­но финс­кий ржа­ной хлеб. Неу­ди­ви­тель­но, ведь рожь в Фин­лян­дии на­ча­ли вы­ра­щи­вать бо­лее двух ты­сяч лет на­зад. Рожь дос­та­точ­но неп­ри­хот­ли­ва в от­но­ше­нии сос­та­ва поч­вы и обыч­но ус­пе­вает соз­реть да­же в те­че­ние ко­рот­ко­го се­вер­но­го ле­та.
В Фин­лян­дии, ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Агропрод-інфо|Поділитись:
Агросектора Украины покинули 245 млн долларов иностранных ... Пря­мые иност­ран­ные ин­вес­ти­ции в сельс­кое хо­зяйст­во Ук­раи­ны в 2014 го­ду сок­ра­ти­лись на $245 млн За 2014 год из сельс­ко­го, лес­но­го и рыб­но­го хо­зяйств Ук­раи­ны бы­ло вы­ве­де­но бо­лее $245 млн пря­мых иност­ран­ных ин­вес­ти­ций, что сос­тав­ляет око­ло 29% от об­ще­го их объе­ма. Об этом сооб­щает Ук­раинс­кий клуб аг­рар­но­го биз­не­са. Дан­ный про­цесс про­дол­жает­ся ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Агропрод-інфо|Поділитись:
АМКУ як меч в боротьбі з цінами на хліб Сто­лич­ний хліб зди­ву­вав АМ­КУ
13.03.2015 19:11
Київсь­ке від­ді­лен­ня Ан­ти­мо­но­поль­но­го ко­мі­те­ту Ук­раї­ни по­ча­ло розс­лі­ду­ван­ня про­ти ПАТ "Київх­ліб" у зв'яз­ку з під­ви­щен­ням цін на хліб ук­раїнсь­кий, ба­тон на­різ­ний, хліб пше­нич­ний. "Київх­ліб" необґ­рун­то­ва­но за­ви­щу­вав ок­ре­мі стат­ті вит­рат со­бі­вар­тос­ті хлі­ба, зок­ре­ма - на бо­рош­но, мас­ло ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Агропрод-інфо|Поділитись:
В Аграрному фонді виявлено зловживань на 2 млрд грн. Хлеб ... Пе­ре­вір­ка Аг­рар­но­го фон­ду вия­ви­ла злов­жи­ван­ня на 2 мільяр­ди гри­вень Анд­рій Рад­чен­ко Гро­ші осі­ли на де­по­зит­них ра­хун­ках бан­ку, який виз­на­ний неп­ла­тосп­ро­мож­ним і за­раз зна­хо­дить­ся в про­це­сі лік­ві­да­ції
Внут­ріш­ня пе­ре­вір­ка діяль­нос­ті ПАТ Аг­рар­ний фонд вия­ви­ла, що по­пе­ред­нє ке­рів­ницт­во фон­ду ви­ко­рис­та­ло не за приз­на­чен­ням ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Агропрод-інфо|Поділитись:


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19...33

 

Реклама
2007 - 2011 © Козятин - Ребус. Інформаційний портал міста Козятин.
При наглому копіюванні матеріалів не забудьте вставити посилання на наш сайт


    RSS-стрічка     Вхід     РеєстраціяЧас генерації сторінки: 0.034 с.
Цю сторінку переглянуто: 24428 раз
Дизайн сайту: Mendart.com
Програмування: v7.net.ua