головна
новини
наше місто
медіа
довідка
бізнес
агроринок
про нас

 Бізнес-інфо
МХХ: приклад україно-німецького еко-інноваційного партнерства

В умо­вах гло­баль­ної еко­но­мі­ки ін­но­ва­ції і тех­но­ло­гії ві­діг­рають ви­рі­шаль­ну роль у за­без­пе­чен­ні кон­ку­рен­тосп­ро­мож­нос­ті то­ва­рів на ло­каль­них і між­на­род­них рин­ках. В умо­вах жорст­кої гло­баль­ної тех­но­ло­гіч­ної кон­ку­рен­ції екс­порт біль­ше не­мож­ли­вий без ін­но­ва­цій. Для збе­ре­жен­ня екс­порт­ної сп­ро­мож­нос­ті ук­раїнсь­кі ком­па­нії по­вин­ні співп­ра­цю­ва­ти з тех­но­ло­гіч­ни­ми лі­де­ра­ми сві­ту.
Гло­баль­ні вик­ли­ки та між­на­род­ні стан­дар­ти "о­зе­ле­нюють" біз­нес, ак­туаль­ни­ми на рин­ках стають ли­ше то­ва­ри з най­мен­шим "вуг­ле­це­вим слі­дом".
Світ змі­нюєть­ся, і в но­во­му сві­ті ін­но­ва­ції та "зе­ле­ні" проєк­ти умо­ва іс­ну­ван­ня біз­не­су, а для цьо­го пот­ріб­не тех­но­ло­гіч­не парт­нерст­во між ком­па­нія­ми та краї­на­ми.
...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Бізнес-інфо|Поділитись:
Дякую друзям партнерам, колегам ! Дя­кую дру­зі, ко­ле­ги, парт­не­ри , що Ви у ме­не є !
11 груд­ня Між­на­род­ний день по­дя­ки "T­hank you"
Іва­щен­ко - ве­те­ран підп­риєм­ницт­ва

Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Бізнес-інфо|Поділитись:
Підприємці Козятинщини для міста і людей, а влада бажає ... Майст­ри­ня прис­вя­ти­ла свій торт ко­зя­тинсь­ко­му за­ліз­нич­но­му вок­за­лу!
Майст­ри­ня прис­вя­ти­ла свій торт ко­зя­тинсь­ко­му за­ліз­нич­но­му вок­за­лу! Світ­ла­на Ро­ма­но­ва з Ко­зя­ти­на пе­че уні­каль­ні тор­ти, чиз­кей­ки, кек­си та ще ба­га­то ори­гі­наль­них де­сер­тів. Спо­чат­ку її ос­нов­ни­ми за­мов­ни­ка­ми бу­ли дру­зі, рід­ні та зна­йо­мі. За­раз про неї знає ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Бізнес-інфо|Поділитись:
Короновірус чи економічна - управлінська криза убиває ... Кри­за вда­ри­ла по всіх сек­то­рах еко­но­мі­ки
Наст­рої біз­не­су ст­рім­ко по­гір­шують­ся дру­гий мі­сяць пос­піль на тлі зап­ро­вад­же­них в Ук­раї­ні ка­ран­тин­них об­ме­жень. Про це свід­чать да­ні що­мі­сяч­но­го опи­ту­ван­ня підп­риємств Ук­раї­ни, оп­ри­люд­не­ні на сай­ті НБУ.
За да­ни­ми опи­ту­ван­ня, Ін­декс очі­ку­вань ді­ло­вої ак­тив­нос­ті (ІО­ДА) у квіт­ні ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Бізнес-інфо|Поділитись:
Приватбанк підписав угоду про здешевлення кредитів для ... Дер­жав­ний При­ват­банк і Фонд роз­вит­ку підп­риєм­ницт­ва 31 січ­ня під­пи­са­ли уго­ду що­до держп­рог­ра­ми "Дос­туп­ні кре­ди­ти 5-7-9%".
Про це по­ві­дом­ляє прес-с­луж­ба бан­ку.
"31 січ­ня між При­ват­бан­ком (в осо­бі чле­на прав­лін­ня бан­ку з пи­тань кор­по­ра­тив­но­го біз­не­су Оле­га Сер­геє­ва) та Фон­дом роз­вит­ку підп­риєм­ницт­ва в осо­бі в.о. ви­ко­нав­чо­го ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Бізнес-інфо|Поділитись:
Сто найдорожчих брендів України В сот­ню са­мых до­ро­гих в Ук­раи­не по­па­ли 15 но­вич­ков. При этом IT-б­ренд Gram­mar­ly с пер­вой по­пыт­ки за­нял сра­зу 12-­мес­то со стои­мостью $ 150 млн.
Так­же в пер­вую де­сят­ку са­мых до­ро­гих брен­дов по­па­ли:
При­ват­Банк ($299 млн); Ros­hen ($276 млн); San­do­ra ($252 млн); Хор­ти­ца ($215 млн); На­ша Ря­ба ($189 млн); АТБ ($168 млн); Хлеб­ный дар ($159 млн).

Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Бізнес-інфо|Поділитись:
Підприємці продовжують елекутрофікувати Вінничину На те­ри­то­рії Бо­хо­ниць­кої сільсь­кої ра­ди по­бу­ду­ва­ли со­няч­ну елект­рос­тан­цію по­туж­ніс­тю 4900 кВт з роз­ра­хун­ко­вим річ­ним ви­ро­біт­ком елект­рое­нер­гії 6393.0 мВт/­го­ди­ну. Но­воз­бу­до­ва­ний об єкт вже вве­ли в експ­луа­та­цію, підт­вер­див га­зе­ті День ди­рек­тор де­пар­та­мен­ту жит­ло­во-­ко­му­наль­но­го гос­по­дарст­ва, енер­ге­ти­ки та інф­раст­рук­ту­ри Він­ниць­кої ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Бізнес-інфо|Поділитись:


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10...44

  }>
Реклама
2007 - 2011 © Козятин - Ребус. Інформаційний портал міста Козятин.
При наглому копіюванні матеріалів не забудьте вставити посилання на наш сайт


    RSS-стрічка     Вхід     РеєстраціяЧас генерації сторінки: 0.016 с.
Цю сторінку переглянуто: 23423 рази
Дизайн сайту: Mendart.com
Програмування: v7.net.ua