головна
новини
наше місто
медіа
довідка
бізнес
агроринок
про нас

 Бізнес-інфо
Вінницька іновація, самообслуговування на заправках У Він­ни­ці хо­чуть по­бу­ду­ва­ти пер­шу в Ук­раї­ні ста­ціо­нар­ну ав­то­зап­рав­ну стан­цію з са­мообс­лу­го­ву­ван­ням Роз­по­чи­наєть­ся гро­мадсь­ке об­го­во­рен­ня мож­ли­вос­ті бу­дів­ницт­ва у Він­ни­ці пер­шої в Ук­раї­ні ста­ціо­нар­ної ав­то­зап­ра­воч­ної стан­ції са­мообс­лу­го­ву­ван­ня (без обс­лу­го­вую­чо­го пер­со­на­лу). Во­на мо­же з'я­ви­ти­ся за ад­ре­сою: вул. Мак­си­мо­ви­ча, 21. На АЗС реа­лі­зу­ва­ти­муть якіс­ні ви­ди бен­зи­нів та ди­зель­но­го па­ли­ва.
Про це по­ві­дом­ляють у Він­ниць­кій місь­кій ра­ді. Іні­ціа­то­ром гро­мадсь­ких слу­хань є ТОВ Го­ло­бал Енерд­жи .
Гро­мадсь­ке об­го­во­рен­ня три­ва­ти­ме про­тя­гом 1 мі­ся­ця з мо­мен­ту опуб­лі­ку­ван­ня да­но­го ого­ло­шен­ня.
З до­дат­ко­вою ін­фор­ма­ціє­ю мож­на оз­на­йо­ми­ти­ся в де­пар­та­мен­ті пра­во­вої по­лі­ти­ки та ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Бізнес-інфо|Поділитись:
Інвестиції ,немировчани на порозі європейських зарплат На Він­нич­чи­ні підп­риємст­во Fu­ji­ku­ra го­туєть­ся до за­пус­ку ви­роб­ницт­ва. Пер­ші 200 ро­біт­ни­ків за­вер­шують нав­чан­ня 30 лис­то­па­да у м. Не­ми­рів під го­ло­ву­ван­ням ди­рек­то­ра Де­пар­та­мен­ту між­на­род­но­го спів­ро­біт­ницт­ва та ре­гіо­наль­но­го роз­вит­ку обл­дер­жад­мі­ніст­ра­ції Во­ло­ди­ми­ра Ме­реж­ка від­бу­лась виїз­на на­ра­да із предс­тав­ни­ка­ми ком­па­нії ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Бізнес-інфо|Поділитись:
Власники українських обленерго (список) Об­ле­нер­го Бе­не­фі­ціар Част­ка у %
Він­ни­цяоб­ле­нер­го
Кос­тян­тин Гри­го­ри­шин 72,4%
ICU (ке­рує фі­нан­со­вий рад­ник Пет­ра По­ро­шен­ка - Ма­кар Па­се­нюк) 25,0%
Тер­но­пільоб­ле­нер­го
Кос­тян­тин Гри­го­ри­шин 20,0%
Ігор Ко­ло­мойсь­кий 20,0%
Дер­жа­ва 51,0%
Чер­нів­ціоб­ле­нер­го
VS Ener­gy (на­ле­жить ро­сія­нам: Єв­ге­ну Гі­не­ру, Ми­хай­лу Воє­во­ді­ну ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Бізнес-інфо|Поділитись:
Ой несолодко настає в Україні, а кому в радість ? За три го­да объе­мы произ­водст­ва кон­ди­терс­ких из­де­лий в Ук­раи­не упа­ли на 45,7%
В Ук­раи­не за пос­лед­ние три го­да поч­ти на­по­ло­ви­ну сок­ра­ти­лось произ­водст­во шо­ко­ла­да и кон­ди­терс­ких из­де­лий. Об этом сооб­щают экс­пер­ты ком­па­нии Pro-­Con­sul­ting.
По дан­ным ана­ли­ти­ков, на­чи­ная с 2014 го­да из-­за эко­но­ми­чес­ко­го кри­зи­са, на­ча­лась тен­ден­ция спа­да ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Бізнес-інфо|Поділитись:
В Україні більшість хліба віпікають не на жару , а в тіні В Ук­раї­ні ма­со­во зак­ри­вають­ся пе­кар­ні, що пра­цю­ва­ли ле­галь­но
Ри­нок хлі­ба та хлі­бо­бу­лоч­них ви­ро­бів в на­шій краї­ні де­монст­ру­вав пе­ре­важ­но не­га­тив­ну ди­на­мі­ку про­тя­гом ос­тан­ніх 5 ро­ків. Сьо­год­ні ана­лі­ти­ки го­во­рять про наяв­ність в Ук­раї­ні 400 про­мис­ло­вих підп­риємств, що ви­пус­кають хлі­бо­бу­лоч­ні ви­ро­би, і близь­ко 400 мі­ні-­пе­кар­нях ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Бізнес-інфо|Поділитись:
Больше всего в онлайне продаются еда и хендмейд Биз­нес он­лайн: в се­ти хо­ро­шо идут хенд­мейд и еда В ус­ло­виях кри­зи­са ук­раин­цы все ча­ще пред­по­чи­тают за­ра­ба­ты­вать в се­ти.
Пооб­ща­лись с экс­пер­та­ми и уз­на­ли, ка­кие сей­час трен­ды на рын­ке он­лайн-­за­ня­тос­ти и ка­кие нап­рав­ле­ния бу­дут са­мы­ми при­быль­ны­ми уже завт­ра.
Сей­час ди­на­мич­но раз­ви­вает­ся про­да­жа в се­ти то­ва­ров собст­вен­но­го ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Бізнес-інфо|Поділитись:
Украинский капитализм - корупционная пирамида "Ук­раинс­кий ка­пи­та­лизм" это ги­гантс­кая кор­руп­цион­ная пи­ра­ми­да , Пас­ха­вер 2
Сло­жив­шая­ся в Ук­раи­не со­циаль­но-э­ко­но­ми­чес­кая мо­дель предс­тав­ляет со­бой сеть оли­гар­хи­чес­ких мо­но­по­лий, в ко­то­рых собст­вен­ни­ки по­лу­чают свою мо­но­поль­ную рен­ту под прик­ры­тием по­ли­ти­ков и бю­рок­ра­тов.
Наш ка­пи­та­лизм предс­тав­ляет со­бой сеть ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Бізнес-інфо|Поділитись:


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12...44

  }>
Реклама
2007 - 2011 © Козятин - Ребус. Інформаційний портал міста Козятин.
При наглому копіюванні матеріалів не забудьте вставити посилання на наш сайт


    RSS-стрічка     Вхід     РеєстраціяЧас генерації сторінки: 0.017 с.
Цю сторінку переглянуто: 23309 раз
Дизайн сайту: Mendart.com
Програмування: v7.net.ua