головна
новини
наше місто
медіа
довідка
бізнес
агроринок
про нас

 Бізнес-інфо
С первомаем предприниматели ! В Украине ужесточают правила ... В Ук­раи­не ужес­то­чи­ли пра­ви­ла тор­гов­ли: по­ку­па­те­лям гро­зит вол­на по­до­ро­жа­ний 01 мая 2017, 11:33 5.4т С 8 мая 2017 го­да все ук­раинс­кие пла­тель­щи­ки еди­но­го на­ло­га пер­вой-т­ретьей групп, ко­то­рые про­дают тех­ни­чес­ки-с­лож­ные бы­то­вые то­ва­ры не смо­гут осу­ществ­лять свою дея­тель­ность без кас­со­вых ап­па­ра­тов (Р­РО), что мо­жет при­вес­ти к по­до­ро­жа­нию дан­ных групп то­ва­ров.
Вве­де­ние но­вых пра­вил пе­ре­но­си­ли нес­коль­ко раз, так как биз­нес сог­ла­со­вы­вал с Ка­би­не­том ми­нист­ров пе­ре­чень тех са­мых "тех­ни­чес­ки-с­лож­ных" то­ва­ров.
Фо­то: "А­на­ли­ти­чес­кая служ­ба но­вос­тей"
"Дол­го шла по­ле­ми­ка по то­ва­рам, ко­то­рые под­па­дают под реа­ли­за­цию че­рез РРО. В пер­во­на­чаль­ный ва­риант по­па­ла про­дук­ция, ко­то­рая не от­но­си­лась к слож­ной ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Бізнес-інфо|Поділитись:
Вечный газ, возможно открытие века "З­ДЕ­МА - Веч­ный газ" - отк­ры­тие ве­ка!
На хи­ми­чес­ком фа­куль­те­те Уни­вер­си­те­та То­рон­то (U of T) груп­па эн­ту­зиас­тов-с­ту­ден­тов во гла­ве с про­фес­со­ром Вла­дис­ла­вом Чер­ня­ком изоб­ре­ли ап­па­рат под наз­ва­нием "З­ДЕ­МА-­Веч­ный газ". ЗДЕ­МА предс­тав­ляет из се­бя цент­ри­фу­гу, раз­го­няю­щую мо­ле­ку­лы га­за и ла­зер­ный нож, раз­ре­заю­щий эти мо­ле­ку­лы ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Бізнес-інфо|Поділитись:
Новий закон,що зобовязав сплату единого соцвнеску порушив ... Несп­ра­вед­ли­вий обов'я­зок - сп­ла­чу­ва­ти єди­ний со­ціаль­ний вне­сок не­за­леж­но від наяв­нос­ті до­хо­ду, по­ру­шує конс­ти­ту­цій­ні пра­ва гро­ма­дян З 1 січ­ня 2017 ро­ку на­був чин­нос­ті За­кон Ук­раї­ни від 06.12.2016 №1774-­V­I­II Про вне­сен­ня змін до дея­ких за­ко­но­дав­чих ак­тів Ук­раї­ни , яким вне­се­ні змі­ни до За­ко­ну Ук­раї­ни Про збір та об­лік єди­но­го внес­ку на ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Бізнес-інфо|Поділитись:
Євробанк запускає нову фінансову підтримку для малого ... ЄІБ за­пус­кає но­ву схе­му підт­рим­ки ма­ло­го біз­не­су в Ук­раї­ні Фо­то Reu­ters В Ук­раї­ні стар­ту­ва­ла прог­ра­ма ЄС, яка доз­во­лить Єв­ро­пейсь­ко­му ін­вес­ти­цій­но­му бан­ку підт­ри­ма­ти ма­лі та се­ред­ні підп­риємст­ва в Ук­раї­ні.
Про це по­ві­дом­ляє Єв­ро­пейсь­ка служ­ба зов­ніш­ніх сп­рав.
По­ві­дом­ляєть­ся, що ме­та іні­ціа­ти­ви - зміц­нен­ня еко­но­міч­но­го ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Бізнес-інфо|Поділитись:
До уваги підприємців у Вас не менше прав ніж у інспектора ... 2017 рік по­чав­ся для ма­ло­го і се­редньо­го біз­не­су з нев­тіш­них но­вин дер­жа­ва за­дек­ла­ру­ва­ла курс на бо­роть­бу з нео­форм­ле­ни­ми пра­ців­ни­ка­ми, вс­та­но­вив­ши шт­ра­фи в 96 000 грн. за од­но­го нео­форм­ле­но­го пра­ців­ни­ка і 320 000 грн. за не­до­пуск інс­пек­то­ра з пра­ці до пе­ре­вір­ки з пи­тань оформ­лен­ня най­ма­них пра­ців­ни­ків.
Та­кі су­ми шт­ра­фу, без сум­ні­ву, ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Бізнес-інфо|Поділитись:
Геноцид через знищення підприємництва, або тінь як система ... До­ро­тич о мас­со­вом зак­ры­тии ФЛП, двой­ных стан­дар­тах ГФС и реп­рес­сиях биз­не­са
Ас­со­циа­ция на­ло­гоп­ла­тель­щи­ков Ук­раи­ны под­го­то­ви­ла но­вый проект ли­бе­раль­но­го на­ло­го­во­го ко­дек­са, ко­то­рый в ап­ре­ле предс­та­вит в Вер­хов­ной Ра­де. В проек­те ко­дек­са пред­ла­гает­ся объе­ди­нить еди­ный со­циаль­ный вз­нос по на­ло­гу на до­хо­ды физ­лиц, что­бы ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Бізнес-інфо|Поділитись:
ФОПОцид, зачистка, для кого звільняють територію України ... Ко­му ме­ша­ли ФО­Пы? От ре­дак­ции: Текст ни­же - субъек­тив­ное мне­ние ав­то­ра. Ре­дак­ция го­то­ва пре­дос­та­вить воз­мож­ность предс­та­ви­те­лям влас­ти или экс­пер­там (э­ко­но­мис­там, эко­но­ми­чес­ким обоз­ре­ва­те­лям, биз­нес­ме­нам-п­рак­ти­кам) так­же выс­ка­зать­ся по это­му воп­ро­су.
Ли­хо­ра­доч­ная лик­ви­да­ция ФО­Пов про­дол­жает­ся. ФО­По­цид соп­ро­вож­дает­ся тре­мя ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Бізнес-інфо|Поділитись:


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13...44

  }>
Реклама
2007 - 2011 © Козятин - Ребус. Інформаційний портал міста Козятин.
При наглому копіюванні матеріалів не забудьте вставити посилання на наш сайт


    RSS-стрічка     Вхід     РеєстраціяЧас генерації сторінки: 0.019 с.
Цю сторінку переглянуто: 23303 рази
Дизайн сайту: Mendart.com
Програмування: v7.net.ua