головна
новини
наше місто
медіа
довідка
бізнес
агроринок
про нас

 Бізнес-інфо
Украинские ІТ- стартапы КА­КИЕ УК­РАИНС­КИЕ IT-С­ТАР­ТА­ПЫ ВЫ­ЖИ­ВУТ В 2017 ГО­ДУ Ин­вес­то­ры пе­рек­лю­чают­ся с фи­нан­си­ро­ва­ния сер­ви­сов по за­ка­зу еды и про­да­жи ав­то­мо­би­лей к раз­ра­бот­кам в об­лас­ти поис­ка Ав­тор: Де­нис Вер­гун Об ук­раинс­ких раз­ра­бот­чи­ках знают во всем ми­ре. К при­ме­ру, на за­вер­шив­шей­ся на днях в Лас-­Ве­га­се выс­тав­ке CES 2017, учас­тие в ко­то­рой, по­ми­мо про­чих, при­ня­ло и во­семь ук­раинс­ких стар­та­пов. А еще три ук­раинс­кие ко­ман­ды-­фи­на­лис­ты выш­ли в фи­нал Eu­ra­s­ia Mo­bi­le Chal­len­ge и те­перь по­бо­рют­ся за глав­ный приз в $20 тыс., а так­же воз­мож­ность пое­хать в Бар­се­ло­ну на Mo­bi­le World Cong­ress 2017.
Из пос­лед­них ук­раинс­ких раз­ра­бо­ток , от­ме­чен­ных на прес­тиж­ных меж­ду­на­род­ных кон­кур­сах, мож­но от­ме­тить:
Pho­to­fact раз­ра­бот­ка, за­щи­щаю­щая фо­тог­ра­фии от под­дел­ки; ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Бізнес-інфо|Поділитись:
З Новим роком і новим навантаженням підприємців привітала ... Лист ДФС Ук­раї­ни від 30.12.2016 №41658/7/99-99-13-02-01-17 "П­ро на­дан­ня роз яс­нен­ня"
У ви­пад­ку при­пи­нен­ня для фі­зич­ної осо­би підп­риєм­ця, ос­тан­нім пе­ріо­дом, за яким необ­хід­но сп­ла­ти­ти єди­ний вне­сок, бу­де пе­ріод з дня за­кін­чен­ня по­пе­редньо­го звіт­но­го пе­ріо­ду до дня дер­жав­ної реєст­ра­ції при­пи­нен­ня підп­риєм­ниць­кої діяль­нос­ті.
ДЕР­ЖАВ­НА ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Бізнес-інфо|Поділитись:
В січні відзначають також День ринкової економіки і День рин­ко­вої еко­но­мі­ки відз­на­чають 5 січ­ня
Та­кож 5 січ­ня ста­лась низ­ка важ­ли­вих іс­то­рич­них по­дій:
- 1585 зас­но­ва­но Став­ро­пі­гійсь­ке братст­во у Ль­во­ві. 1754 у м. Пе­тер­бур­зі ви­да­но царсь­кий указ про ска­су­ван­ня в Геть­ман­щи­ні внут­ріш­ніх мит­них збо­рів, які по­пов­ню­ва­ли геть­мансь­кий скарб.
-1769 Джеймс Ватт одер­жує па­тент на ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Бізнес-інфо|Поділитись:
Майбутнє України в молодих руках 5 ідей. Ав­тор од­но­го з на­йус­піш­ні­ших ук­раїнсь­ких стар­та­пів на­зи­ває п'ять ре­чей, які мо­жуть ста­ти для Ук­раї­ни сві­то­вим про­ри­вом
На­та­ля Крав­чук Ав­то­мо­бі­лі з вер­ти­каль­ним зльо­том та де­ру­нар­ні в Ні­ка­ра­гуа: роз­роб­ник уні­каль­но­го прист­рою Pet­cu­be для спіл­ку­ван­ня з до­маш­ні­ми тва­ри­на­ми Ярос­лав Аж­нюк роз­по­ві­дає, як зро­би­ти Ук­раї­ну ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Бізнес-інфо|Поділитись:
Колличество активных компаний в Украине В УК­РАИ­НЕ КО­ЛИ­ЧЕСТ­ВО АК­ТИВ­НЫХ КОМ­ПА­НИЙ ДОС­ТИГ­ЛО МИЛ­ЛИО­НА Киевс­кая об­ласть ли­ди­рует как по ко­ли­чест­ву за­ре­гист­ри­ро­ван­ных ком­па­ний, так и по чис­лу на­ло­го­вых долж­ни­ков Ав­тор: Ма­ри­на Си­мо­но­ва В Ук­раи­не к окон­ча­нию 2016 го­да кол­ли­чест­во ак­тив­ных ком­па­ний дос­тиг­ло 1 млн. Та­кие дан­ные по ре­зуль­та­там исс­ле­до­ва­ния при­во­дит сер­вис мо­ни­то­рин­га ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Бізнес-інфо|Поділитись:
Изобретения японцев которые и нам пригодятся ИЗОБ­РЕ­ТЕ­НИЯ ЯПОН­ЦЕВ, КО­ТО­РЫЕ НАМ СРОЧ­НО НУЖ­НО ПО­ЗАИМСТ­ВО­ВАТЬ Япон­цы боль­шие мас­те­ра при­ду­мы­вать вся­кие при­чуд­ли­вые шту­ки, ко­то­рые об­лег­чают и уп­ро­щают жизнь. Вот нес­коль­ко изоб­ре­те­ний, ко­то­рые нам бы то­же очень да­же при­го­ди­лись:
Ру­ко­мой­ник над уни­таз­ным бач­ком. Сп­лош­ная эко­но­мия во­ды.
Бен­зо­зап­рав­ки, где шлан­ги сви­сают ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Бізнес-інфо|Поділитись:
В Украине минимальная зарплата за час работы В Ук­раи­не с пер­во­го ян­ва­ря раз­мер ми­ни­маль­ной за­ра­бот­ной пла­ты уве­ли­чить­ся до 3200 гри­вен. В ре­зуль­та­те час ра­бо­ты ук­раин­ца бу­дет стоить как ми­ни­мум 19,34 грив­ны, в то вре­мя как аме­ри­ка­нец за час ра­бо­ты по­лу­чает не мень­ше се­ми дол­ла­ров. Ми­ни­маль­ный час ра­бо­ты в Ев­ро­пе оце­ни­вают в 5-19 ев­ро (за­ви­си­мо от ст­ра­ны).
Ми­ни­маль­ная сум­ма ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Бізнес-інфо|Поділитись:


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14...44

  }>
Реклама
2007 - 2011 © Козятин - Ребус. Інформаційний портал міста Козятин.
При наглому копіюванні матеріалів не забудьте вставити посилання на наш сайт


    RSS-стрічка     Вхід     РеєстраціяЧас генерації сторінки: 0.017 с.
Цю сторінку переглянуто: 23307 раз
Дизайн сайту: Mendart.com
Програмування: v7.net.ua