головна
новини
наше місто
медіа
довідка
бізнес
агроринок
про нас

 Бізнес-інфо
Іноваційна Вінничина У цьо­му ро­ці на він­ни­чан че­кає зрос­тан­ня об­ся­гів про­мис­ло­во­го ви­роб­ницт­ва, екс­пор­ту ті ін­вес­ти­цій і чер­го­ве зрос­тан­ня за­ро­біт­ної пла­ти
Про це в хо­ді прес-­кон­фе­рен­ції по­ві­до­ми­ли пер­ший зас­туп­ник на­чаль­ни­ка го­лов­но­го уп­рав­лін­ня еко­но­мі­ки обл­дер­жад­мі­ніст­ра­ції Во­ло­ди­мир Ре­пей та на­чаль­ник від­ді­лу ана­лі­зу і прог­но­зу­ван­ня ре­гіо­наль­но­го роз­вит­ку та пи­тань влас­нос­ті Ана­то­лій Ко­но­вал.
Во­ни ар­гу­мен­ту­ва­ли, що у 2011 ро­ці Він­нич­чи­на жи­ти­ме у від­по­від­нос­ті до Прог­ра­ми со­ціаль­но-е­ко­но­міч­но­го роз­вит­ку, прий­ня­тої об­лас­ни­ми де­пу­та­та­ми на се­сії 28 груд­ня.
Про клю­чо­ві по­зи­ції цьо­го до­ку­мен­ту роз­по­вів пер­ший зас­туп­ник на­чаль­ни­ка го­лов­но­го уп­рав­лін­ня еко­но­мі­ки обл­дер­жад­мі­ніст­ра­ції Во­ло­ди­мир Ре­пей. ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Бізнес-інфо|Поділитись:
Місце Козятина в стратегічних інвестпроектах Уряд виз­на­чив дев'ять ст­ра­те­гіч­них ін­вестп­роек­тів Ка­бі­нет мі­ніст­рів опуб­лі­ку­вав пе­ре­лік з 9 ст­ра­те­гіч­но важ­ли­вих для еко­но­міч­но­го роз­вит­ку дер­жа­ви ін­вес­ти­цій­них проек­тів.
Про це по­ві­дом­ляєть­ся на уря­до­вій ін­тер­нет-с­то­рін­ці.
Пе­ре­лік під­го­то­ва­ний На­ціо­наль­ним агентст­вом з іно­зем­них ін­вес­ти­цій та роз­вит­ку ( Укр­зов­ні­шін­вест...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Бізнес-інфо|Поділитись:
Олігархи не підприємці ? Як­що завт­ра ви­бо­ри-о­бєд­ную­ча Прог­ра­ма пар­тії МІЛЬЯР­ДЕ­РІВ (гу­мо­рес­ка) ПРОГ­РА­МА. Ми, Пар­тія Мільяр­де­рів, йде­мо во власть, бо не­ма біль­ше сил тер­пі­ти зну­щань над на­шим бід­ним, не­щас­ним і ба­га­тост­раж­даль­ним на­ро­дом. Всі пар­тії до вла­ди рвуть­ся і ли­ше обі­цяють, що бу­дуть щось для вас ро­би­ти, а ми йде­мо, щоб не обі­ця­ти, а ви­ко­ну­ва­ти. І ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Бізнес-інфо|Поділитись:
Запрошуєм інвесторів у м. Козятин Зап­ро­шує­мо ін­вес­то­рів !
Вп­ро­вад­жуєм біз­нес- проек­ти, до­по­мо­жем от­ри­ма­ти част­ку кор­по­ра­тив­них прав в ін­вес­ти­цій­них проек­тах , а са­ме;
- Бу­дів­ницт­во оп­то­во-­розд­ріб­но­го аг­ро­рин­ку на пе­рех­рес­ті трьох до­ріг, в т.ч. ав­то­ма­гіст­ра­лі "Київ-Б.­Церк­ва-К­ре­ме­нець", цент­раль­ній в'їзд в м.­Ко­зя­тин, уро­чи­ще "Жу­ра­вель". До аг­ро­рин­ку ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Бізнес-інфо|Поділитись:  }>
Реклама
2007 - 2011 © Козятин - Ребус. Інформаційний портал міста Козятин.
При наглому копіюванні матеріалів не забудьте вставити посилання на наш сайт


    RSS-стрічка     Вхід     РеєстраціяЧас генерації сторінки: 0.041 с.
Цю сторінку переглянуто: 21895 раз
Дизайн сайту: Mendart.com
Програмування: v7.net.ua