головна
новини
наше місто
медіа
довідка
бізнес
агроринок
про нас

 Бізнес-інфо
Місце Козятина в стратегічних інвестпроектах Уряд виз­на­чив дев'ять ст­ра­те­гіч­них ін­вестп­роек­тів Ка­бі­нет мі­ніст­рів опуб­лі­ку­вав пе­ре­лік з 9 ст­ра­те­гіч­но важ­ли­вих для еко­но­міч­но­го роз­вит­ку дер­жа­ви ін­вес­ти­цій­них проек­тів.
Про це по­ві­дом­ляєть­ся на уря­до­вій ін­тер­нет-с­то­рін­ці.
Пе­ре­лік під­го­то­ва­ний На­ціо­наль­ним агентст­вом з іно­зем­них ін­вес­ти­цій та роз­вит­ку ( Укр­зов­ні­шін­вест ) і прий­ня­тий уря­дом ще 23 груд­ня 2009 ро­ку.
До спис­ку вхо­дять проек­ти з ор­га­ні­за­ції швид­кіс­но­го за­ліз­нич­но­го ру­ху між Киє­вом та ае­ро­пор­том Бо­рис­піль , мо­дер­ні­за­ції Іл­лі­чівсь­ко­го морсь­ко­го тор­го­во­го пор­ту, авіа­цій­но­го бу­дів­ницт­ва ло­гіс­тич­но­го цент­ру в Узи­ні на Київ­щи­ні.
Та­кож пе­ред­ба­че­не бу­дів­ницт­во енер­ге­тич­них по­туж­нос­тей ком­па­ній За­хі­де­нер­го , Цент­ре­нер­го...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Бізнес-інфо|Поділитись:
Олігархи не підприємці ? Як­що завт­ра ви­бо­ри-о­бєд­ную­ча Прог­ра­ма пар­тії МІЛЬЯР­ДЕ­РІВ (гу­мо­рес­ка) ПРОГ­РА­МА. Ми, Пар­тія Мільяр­де­рів, йде­мо во власть, бо не­ма біль­ше сил тер­пі­ти зну­щань над на­шим бід­ним, не­щас­ним і ба­га­тост­раж­даль­ним на­ро­дом. Всі пар­тії до вла­ди рвуть­ся і ли­ше обі­цяють, що бу­дуть щось для вас ро­би­ти, а ми йде­мо, щоб не обі­ця­ти, а ви­ко­ну­ва­ти. І ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Бізнес-інфо|Поділитись:
Запрошуєм інвесторів у м. Козятин Зап­ро­шує­мо ін­вес­то­рів !
Вп­ро­вад­жуєм біз­нес- проек­ти, до­по­мо­жем от­ри­ма­ти част­ку кор­по­ра­тив­них прав в ін­вес­ти­цій­них проек­тах , а са­ме;
- Роз­бу­до­ву аг­ро­пе­ре­роб­но­го комп­лек­су, ло­гіс­тич­но­го цент­ру, на пе­рех­рес­ті трьох до­ріг на ав­то­ма­гіст­ра­лі "Київ-Б.­Церк­ва-К­ре­ме­нець", цент­раль­ній в'їзд в м.­Ко­зя­тин, уро­чи­ще "Жу­ра­вель".
...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Бізнес-інфо|Поділитись:  }>
Реклама
2007 - 2011 © Козятин - Ребус. Інформаційний портал міста Козятин.
При наглому копіюванні матеріалів не забудьте вставити посилання на наш сайт


    RSS-стрічка     Вхід     РеєстраціяЧас генерації сторінки: 0.014 с.
Цю сторінку переглянуто: 23308 раз
Дизайн сайту: Mendart.com
Програмування: v7.net.ua