головна
новини
наше місто
медіа
довідка
бізнес
агроринок
про нас

 Бізнес-інфо
Спонсоры и гранты ГДЕ ИС­КАТЬ СПОН­СО­РОВ И ГРАН­ТЫ? Ва­ше­му вни­ма­нию под­бор­ка сай­тов, ко­то­рые сле­дует мо­ни­то­рить пос­тоян­но. Бе­ри­те на воо­ру­же­ние! Фон­ды:
Eli­za­beth Gr­eens­h­ields Foun­da­t­ion еже­год­но пре­дос­тав­ляет гран­ты мо­ло­дым и та­лант­ли­вым ху­дож­ни­кам. Да­та по­да­чи заяв­ки на сти­пен­дию неог­ра­ни­чен­на. Na­t­io­nal En­dow­ment for De­moc­ra­cy фонд ак­тив­но ра­бо­тает с ини­циа­ти­ва­ми, ко­то­рые спо­собст­вуют раз­ви­тию де­мок­ра­тии, сот­руд­ни­чест­ву и ак­тив­нос­ти раз­лич­ных слоев на­се­ле­ния. Заяв­ки по­дают ежек­вар­таль­но. Не­мец­кий Фонд Па­мять, От­ветст­вен­ность, Бу­ду­щее при­ни­мает проек­ты на ис­то­ри­чес­кую те­ма­ти­ку. Cло­вац­кий фонд по под­держ­ке мест­ных ме­роп­рия­тий Меж­ду­на­род­ный Вы­шег­радс­кий фонд прио­ри­тет­ные нап­рав­ле­ния: сот­руд­ни­чест­во в сфе­ре куль­ту­ры; науч­ное сот­руд­ни­чест­во ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Бізнес-інфо|Поділитись:
Креслення наддешевої сонячної теплової станції Ук­раїнсь­кий роз­роб­ник над­де­ше­вої со­няч­ної теп­ло­вої стан­ції відк­рив крес­лен­ня для всіх ба­жаю­чих
Мо­ва йде про най­біль­шу в Ук­раї­ні со­няч­ну стан­цію та­ко­го ти­пу (29 кв.м фо­ку­сую­чих дзер­кал), яку свої­ми ру­ка­ми зро­бив ви­на­хід­ник Сер­гій Юр­ко з Мир­го­ро­да. Стан­ція приз­на­че­на для ви­роб­ницт­ва теп­ла з со­няч­ної енер­гії, при­чо­му во­да без ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Бізнес-інфо|Поділитись:
Фермер начал выращивать биотопливо - траву в которой ... Уро­жай­ность энер­ге­ти­чес­кой куль­ту­ры поч­ти 30 тонн с гек­та­ра поз­во­ли­ла ра­цио­на­ли­за­то­ру от­ка­зать­ся от ис­поль­зо­ва­ния дров и уг­ля.
"Т­ри го­да на­зад на гряд­ке пло­щадью 25 со­ток, где вы­ра­щи­вал ово­щи, по­сеял аме­ри­канс­кий ка­мыш или, как его еще на­зы­вают, сло­но­вую тра­ву, го­во­рит Ни­ко­лай Ки­коть Тог­да все смея­лись на­до мной, мол, ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Бізнес-інфо|Поділитись:
Полезные знания успешного человека ТОП-8 по­лез­ных зна­ний ус­пеш­но­го де­ло­во­го че­ло­ве­ка
Пи­тер Дру­кер - гу­ру биз­не­са, счи­тал, что об­ла­да­ние ис­тин­ной си­лой свя­за­но с от­бо­ром и ос­мыс­ле­нием боль­ших объе­мов ин­фор­ма­ции, а за­тем преоб­ра­зо­ва­нием их в дейст­вие.
Дейст­вие - клю­че­вой мо­мент. Пред­ла­гаем вам са­мые дейст­вен­ные нап­рав­ле­ния са­мо­раз­ви­тия.
1. Ос­вой­те фи­нан­со­вую ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Бізнес-інфо|Поділитись:
НБУ предупреждает - строительство и недвижимость сегодня ... НБУ наз­вал ст­рои­тельст­во и нед­ви­жи­мость в Ук­раи­не наи­бо­лее рис­ко­ван­ны­ми от­рас­ля­ми НБУ наз­вал ст­рои­тельст­во и нед­ви­жи­мость в Ук­раи­не наи­бо­лее рис­ко­ван­ны­ми от­рас­ля­ми
Наи­бо­лее рис­ко­ван­ны­ми и фи­нан­со­во неус­той­чи­вы­ми от­рас­ля­ми ук­раинс­кой эко­но­ми­ки яв­ляют­ся ст­рои­тельст­во, опе­ра­ции с нед­ви­жи­мостью и ком­му­наль­ные ус­лу­ги, ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Бізнес-інфо|Поділитись:
Активи непплатоспроможних банків виставлять на продаж ФГВ­ФО пла­нує про­да­ти ак­ти­ви неп­ла­тосп­ро­мож­них бан­ків на по­над 1,05 млрд грн КИЇВ. 30 трав­ня.УНН. Фонд га­ран­ту­ван­ня вк­ла­дів фі­зич­них осіб про­тя­гом по­точ­но­го тиж­ня пла­нує про­да­ти ак­ти­ви шіст­над­ця­ти неп­ла­тосп­ро­мож­них бан­ків на су­му 1,05 млрд грн, пе­ре­дає УНН з по­си­лан­ням на прес-с­луж­бу ФГВ­ФО.
Се­ред вис­тав­ле­них на про­даж ос­нов­ні ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Бізнес-інфо|Поділитись:
Бурштинова лихоманка і її вартість ДИ­ВО­ВИЖ­НІ ДА­НІ: НАЗ­ВА­НО ЩО­ДЕН­НІ ЗАРП­ЛА­ТИ БУРШ­ТИ­НО­ВИ­ДО­БУ­ВА­ЧА - НАЙ­БІЛЬ­ШІ В УК­РАЇ­НІ
При­ват­ний ко­пач бурш­ти­ну у Во­линсь­кій, Рів­ненсь­кій та Жи­то­мирсь­кій об­лас­тях за день за­роб­ляє від $50 до $100, най­ма­ний пра­ців­ник - $20-40. У не­ле­галь­но­му біз­не­сі за­дія­но від 15 до 30 тис. осіб.
Ви­дан­ня оці­нює що­річ­ний об­сяг не­ле­галь­но­го ви­до­бут­ку ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Бізнес-інфо|Поділитись:


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16...44

  }>
Реклама
2007 - 2011 © Козятин - Ребус. Інформаційний портал міста Козятин.
При наглому копіюванні матеріалів не забудьте вставити посилання на наш сайт


    RSS-стрічка     Вхід     РеєстраціяЧас генерації сторінки: 0.017 с.
Цю сторінку переглянуто: 23306 раз
Дизайн сайту: Mendart.com
Програмування: v7.net.ua