головна
новини
наше місто
медіа
довідка
бізнес
агроринок
про нас

 Бізнес-інфо
Бурштинова лихоманка і її вартість ДИ­ВО­ВИЖ­НІ ДА­НІ: НАЗ­ВА­НО ЩО­ДЕН­НІ ЗАРП­ЛА­ТИ БУРШ­ТИ­НО­ВИ­ДО­БУ­ВА­ЧА - НАЙ­БІЛЬ­ШІ В УК­РАЇ­НІ
При­ват­ний ко­пач бурш­ти­ну у Во­линсь­кій, Рів­ненсь­кій та Жи­то­мирсь­кій об­лас­тях за день за­роб­ляє від $50 до $100, най­ма­ний пра­ців­ник - $20-40. У не­ле­галь­но­му біз­не­сі за­дія­но від 15 до 30 тис. осіб.
Ви­дан­ня оці­нює що­річ­ний об­сяг не­ле­галь­но­го ви­до­бут­ку бурш­ти­ну у 300 тонн, що в гро­шах до­рів­нює $200-300 млн. У той же час річ­ний ви­до­бу­ток держ­підп­риємст­ва "Укр­бурш­тин" ста­но­вить ли­ше 1-3 тон­ни.
За да­ни­ми ви­дан­ня у 2015 ро­ці ук­раїнсь­кі мит­ни­ки ви­лу­чи­ли 605 кг бурш­ти­ну, польсь­кі - 19,5 тон­ни.
На­га­дає­мо, на те­ри­то­рію Рів­ненсь­кої об­лас­ті для нор­ма­лі­за­ції си­туа­ції з не­за­кон­ним ви­до­бут­ком бурш­ти­ну вве­ли час­ти­ни На­ціо­наль­ної гвар­дії з бро­неав­то­мо­бі­ля­ми, ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Бізнес-інфо|Поділитись:
Местное самоуправление и налоги в местный бюджет Лю­ди вне го­су­дарст­ва: В Ук­раи­не рас­тет но­вое дви­же­ние
В Ук­раи­не расп­рост­ра­няет­ся но­вое дви­же­ние. Граж­да­не, ос­но­вы­ваясь на 5-й статье Конс­ти­ту­ции соз­дают на­род­ные предп­рия­тия, при этом не пла­тят на­ло­ги и не под­чи­няют­ся влас­тям.
Спе­циаль­ный кор­рес­пон­дент из­да­ния Ст­ра­на Алек­сандр Си­бир­цев по­бы­вал в Хмель­ниц­ком, что­бы ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Бізнес-інфо|Поділитись:
Facebook для продвижения Вашего бизнеса Как Ис­поль­зо­вать Fa­ce­b­ook для Прод­ви­же­ния Ва­ше­го Биз­не­са на Пол­ную Мощ­ность [Гид для На­чи­наю­щих] Мно­го слы­ша­ли о воз­мож­нос­тях Fa­ce­b­ook , но все ни­как не ре­ши­тесь ис­поль­зо­вать эту соц­сеть для раз­ви­тия ва­ше­го биз­не­са?
Ду­маю, уже каж­дый ин­тер­нет-п­редп­ри­ни­ма­тель слы­шал о том, что Fa­ce­b­ook соц­сеть № 1 в ми­ре. Се­год­ня он нас­чи­ты­вает бо­лее ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Бізнес-інфо|Поділитись:
В жизне и бизнесс есть правила и дорожние знаки- указатели В от ка­кие де­ла: я был на ну­ле нес­коль­ко раз, возв­ра­щал­ся к жиз­ни нес­коль­ко раз, де­лал это сно­ва и сно­ва. Я на­чи­нал но­вые карье­ры. Л юди, знав­шие ме­ня тог­да, не знают ме­ня сей­час. И так да­лее.
Мне нес­коль­ко раз при­хо­ди­лось ме­нять карье­ру. Иног­да по­то­му, что мои ин­те­ре­сы ме­ня­лись. Иног­да по­то­му, что я уже сжег за со­бой все мос­ты, ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Бізнес-інфо|Поділитись:
Можливо в Козятині буде свій сміттяпереробний завод Три ра­йо­ни Він­нич­чи­ни зго­ло­си­ли­ся по­бу­ду­ва­ти в се­бе сміт­тє­ві за­во­ди Ке­рів­ни­ки Ка­ли­нівсь­ко­го, Ко­зя­тинсь­ко­го та Хміль­ниць­ко­го ра­йо­нів Він­нич­чи­ни зго­ло­си­ли­ся підт­ри­ма­ти проект бу­дів­ницт­ва сміт­тє­пе­ре­роб­них за­во­дів в об­лас­ті. Про це ін­фор­мує Він­ниць­ка об­лас­на ра­да, де 9 лип­ня від­бу­ла­ся на­ра­да ке­рів­ницт­ва об­лас­ті з упов­но­ва­же­ни­ми ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Бізнес-інфо|Поділитись:
Cотни ресурсов где найти инвестора для своего социального ... Боль­шой спи­сок 100+ ре­сур­сов где мож­но най­ти фи­нан­си­ро­ва­ние для ва­ше­го со­циаль­но­го проек­та
Най­ти ин­вес­то­ра, соб­рать день­ги на проект че­рез крауд­фан­динг, по­лу­чить грант предс­тав­ляем вам бо­лее сот­ни ре­сур­сов, где вы мо­же­те най­ти фи­нан­со­вую под­держ­ку для реа­ли­за­ции ва­ше­го со­циаль­но­го проек­та.­По­де­ли­тесь этим спис­ком с друзья­ми....
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Бізнес-інфо|Поділитись:
Порушення трудового законодавства і фінансові санкції ... Конт­ро­люю­чі ор­га­ни, які до по­чат­ку 2016 ро­ку мог­ли нак­ла­да­ти на підп­риємст­во ли­ше ад­мі­ніст­ра­тив­не стяг­нен­ня, те­пер мають пов­не пра­во нак­ла­да­ти ще й фі­нан­со­ві санк­ції. Фі­нан­со­ві шт­ра­фи за по­ру­шен­ня тру­до­во­го за­ко­но­давст­ва.
Впер­ше в іс­то­рії тру­до­во­го за­ко­но­давст­ва з яви­лись фі­нан­со­ві шт­ра­фи за по­ру­шен­ня.
За­мість фра­зи...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Бізнес-інфо|Поділитись:


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16...43

  }>
Реклама
2007 - 2011 © Козятин - Ребус. Інформаційний портал міста Козятин.
При наглому копіюванні матеріалів не забудьте вставити посилання на наш сайт


    RSS-стрічка     Вхід     РеєстраціяЧас генерації сторінки: 0.056 с.
Цю сторінку переглянуто: 21896 раз
Дизайн сайту: Mendart.com
Програмування: v7.net.ua