головна
новини
наше місто
медіа
довідка
бізнес
агроринок
про нас

 Бізнес-інфо
Інвестиції полюбили Козятин, а українські аграрії унікальні ... За­вод із су­час­ним об­лад­нан­ням для ви­роб­ницт­ва уні­каль­но­го мі­не­раль­но­го доб­ри­ва пра­цює в Ко­зя­ти­ні

Су­час­не сільсь­ко­гос­по­дарсь­ке ви­роб­ницт­во не­мож­ли­во уя­ви­ти без ви­ко­рис­тан­ня мі­не­раль­них доб­рив. Їх­нє зас­то­су­ван­ня не ли­ше за­без­пе­чує пок­ра­щен­ня якіс­но­го ск­ла­ду рос­лин та сп­рия­є ак­тив­ні­шо­му роз­вит­ку, а та­кож від­по­ві­дає за кін­це­вий ре­зуль­тат хо­ро­ший вро­жай для аг­ра­ріїв, ад­же їх важ­ка пра­ця має бу­ти гід­но на­го­род­же­на.
До­по­ма­гає за­без­пе­чи­ти куль­ту­ри необ­хід­ни­ми для жит­тя ор­га­ніч­ни­ми ре­чо­ви­на­ми Ко­зя­тинсь­ка до­чір­ня фі­лія ДП "Аг­ро­центр Єв­ро­Хім-Ук­раї­на", яке вже біль­ше 10 ро­ків ус­піш­но функ­ціо­нує на вул. Дов­жен­ка, 30-Б.
- Необ­хід­ні ком­по­нен­ти для ви­го­тов­лен­ня комп­лекс­них мі­не­раль­них доб­рив ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Бізнес-інфо|Поділитись:
До уваги козятинських підприємців Ша­нов­ні при­ват­ні підп­риєм­ці та ке­рів­ни­ки підп­риємств Ко­зя­ти­на!

Найб­лиж­чим ча­сом місь­кою ра­дою пла­нуєть­ся ви­го­тов­лен­ня ін­фор­ма­цій­но-­ту­рис­тич­ної кар­ти міс­та. Це бу­де ве­ли­ка онов­ле­на кар­та (роз­мі­ром 2Х2) із заз­на­чен­ням виз­нач­них місць Ко­зя­ти­на.
На зво­рот­ній сто­ро­ні мож­на бу­де роз­міс­ти­ти рек­лам­ну ін­фор­ма­цію про ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Бізнес-інфо|Поділитись:
Украинским стартапам предложат от 5 до 3-х В Ук­раи­ну при­шел биз­нес-ин­ку­ба­тор из ОА­Э. Стар­та­пам пред­ло­жат от $5000 до $3 млн На ук­раинс­ком рын­ке стар­та­пов за­ра­бо­тал но­вый биз­нес-ин­ку­ба­тор. Это проект из ОА­Э под наз­ва­нием Fas­ter­Ca­pi­tal . Ин­ку­ба­тор пред­ло­жит стар­та­пам фи­нан­си­ро­ва­ние в об­мен за до­лю в проек­те. Че­рез год ра­бо­ты на ук­раинс­ком рын­ке он, воз­мож­но, ста­нет ра­бо­тать и как ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Бізнес-інфо|Поділитись:
Мышь родила, кажись Налоговый кодекс Са­мый ко­рот­кий день, или На­ло­го­вый ко­декс: 22 де­каб­ря, 22 ча­са 23 де­каб­ря 2015 Ког­да вес­ной Каб­мин на­пом­нил, что на­ло­го­вая ре­фор­ма по­ка не сос­тоя­лась, а вся ещё впе­ре­ди и начнёт дейст­во­вать с 2016 го­да, нек­вап­лы­вый яресь­кин Мин­фин ус­та­ло по­тя­нул­ся, и уже к кон­цу ле­та бы­ла окон­ча­тель­но соз­да­на не­кая ра­бо­чая груп­па под наз­ва­нием Це­ле­вая ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Бізнес-інфо|Поділитись:
Кошти ЄС для відновлення бізнесу Вже чо­ти­ри пе­ре­се­лен­ці у Він­ни­ці ско­рис­та­ли­ся кош­та­ми ЄС для від­нов­лен­ня біз­не­су 23 Груд­ня
10:55 02 00 Від­не­дав­на у Він­ни­ці діє проект, який доз­во­ляє пе­ре­се­лен­цям зі Схо­ду і Кри­му від­но­ви­ти або за­по­чат­ку­ва­ти біз­нес.
Зав­дя­ки проек­ту Центр адап­та­ції пе­ре­се­лен­ців та підп­риєм­ців із зо­ни АТО та Кри­му у Він­ниць­кій об­лас­ті ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Бізнес-інфо|Поділитись:
Раскрываем секреты как продавать больше 8 Сек­ре­тов, Ко­то­рые Зас­тав­ляют Клиен­тов По­ку­пать

Хо­ти­те, что­бы клиен­ты за­бы­ли про кон­ку­рен­тов и шли толь­ко к вам?
Нау­чи­тесь по­ни­мать, как они при­ни­мают ре­ше­ние о по­куп­ке. Что по­мо­гает вы­би­рать?
Вы мо­же­те ска­зать, тут все по­нят­но: про­ве­рен­ное ка­чест­во, под­хо­дя­щая це­на и на­деж­ный про­да­вец. Но это толь­ко вер­хуш­ка ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Бізнес-інфо|Поділитись:
Козятин на шляху нового "Шовкового шляху" Зап­ра­цю­вав Но­вий шов­ко­вий шлях в об­хід Ро­сії У Гру­зії відк­ри­ли Но­вий шов­ко­вий шлях У Гру­зії уро­чис­то відк­ри­ли Но­вий шов­ко­вий шлях в об­хід Ро­сії. Зок­ре­ма, у Тбі­лі­сі вже при­був поїзд, що дос­та­вив пер­ший кон­тей­нер з Ки­таю, по­ві­дом­ляє Ра­діо Сво­бо­да.
На Тбі­лісь­ко­му вок­за­лі по­тяг зуст­рі­ча­ли Прем єр-­мі­ністр Гру­зії, мі­ніст­ри еко­но­мі­ки ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Бізнес-інфо|Поділитись:


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17...43

  }>
Реклама
2007 - 2011 © Козятин - Ребус. Інформаційний портал міста Козятин.
При наглому копіюванні матеріалів не забудьте вставити посилання на наш сайт


    RSS-стрічка     Вхід     РеєстраціяЧас генерації сторінки: 0.034 с.
Цю сторінку переглянуто: 21901 раз
Дизайн сайту: Mendart.com
Програмування: v7.net.ua