головна
новини
наше місто
медіа
довідка
бізнес
агроринок
про нас

 Бізнес-інфо
До уваги козятинських підприємців Ша­нов­ні при­ват­ні підп­риєм­ці та ке­рів­ни­ки підп­риємств Ко­зя­ти­на!

Найб­лиж­чим ча­сом місь­кою ра­дою пла­нуєть­ся ви­го­тов­лен­ня ін­фор­ма­цій­но-­ту­рис­тич­ної кар­ти міс­та. Це бу­де ве­ли­ка онов­ле­на кар­та (роз­мі­ром 2Х2) із заз­на­чен­ням виз­нач­них місць Ко­зя­ти­на.
На зво­рот­ній сто­ро­ні мож­на бу­де роз­міс­ти­ти рек­лам­ну ін­фор­ма­цію про зак­ла­ди при­ват­но­го біз­не­су, тор­го­вель­ні ме­ре­жі то­що.
Заяв­ки на роз­мі­щен­ня ого­ло­шень прий­мають­ся до 19 лю­то­го 2015 ро­ку, за ад­ре­сою: м.­Ко­зя­тин, вул.­Ге­роїв Май­да­ну, 20, від­діл з пи­тань внут­рішньої по­лі­ти­ки, зв яз­ків з гро­мадсь­кіс­тю та ЗМІ (3 по­верх), тел. 2-01-04.
Дже­ре­ло: сайт Ко­зя­тинсь­кої місь­кої ра­ди

Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Бізнес-інфо|Поділитись:
Украинским стартапам предложат от 5 до 3-х В Ук­раи­ну при­шел биз­нес-ин­ку­ба­тор из ОА­Э. Стар­та­пам пред­ло­жат от $5000 до $3 млн На ук­раинс­ком рын­ке стар­та­пов за­ра­бо­тал но­вый биз­нес-ин­ку­ба­тор. Это проект из ОА­Э под наз­ва­нием Fas­ter­Ca­pi­tal . Ин­ку­ба­тор пред­ло­жит стар­та­пам фи­нан­си­ро­ва­ние в об­мен за до­лю в проек­те. Че­рез год ра­бо­ты на ук­раинс­ком рын­ке он, воз­мож­но, ста­нет ра­бо­тать и как ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Бізнес-інфо|Поділитись:
Мышь родила, кажись Налоговый кодекс Са­мый ко­рот­кий день, или На­ло­го­вый ко­декс: 22 де­каб­ря, 22 ча­са 23 де­каб­ря 2015 Ког­да вес­ной Каб­мин на­пом­нил, что на­ло­го­вая ре­фор­ма по­ка не сос­тоя­лась, а вся ещё впе­ре­ди и начнёт дейст­во­вать с 2016 го­да, нек­вап­лы­вый яресь­кин Мин­фин ус­та­ло по­тя­нул­ся, и уже к кон­цу ле­та бы­ла окон­ча­тель­но соз­да­на не­кая ра­бо­чая груп­па под наз­ва­нием Це­ле­вая ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Бізнес-інфо|Поділитись:
Кошти ЄС для відновлення бізнесу Вже чо­ти­ри пе­ре­се­лен­ці у Він­ни­ці ско­рис­та­ли­ся кош­та­ми ЄС для від­нов­лен­ня біз­не­су 23 Груд­ня
10:55 02 00 Від­не­дав­на у Він­ни­ці діє проект, який доз­во­ляє пе­ре­се­лен­цям зі Схо­ду і Кри­му від­но­ви­ти або за­по­чат­ку­ва­ти біз­нес.
Зав­дя­ки проек­ту Центр адап­та­ції пе­ре­се­лен­ців та підп­риєм­ців із зо­ни АТО та Кри­му у Він­ниць­кій об­лас­ті ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Бізнес-інфо|Поділитись:
Раскрываем секреты как продавать больше 8 Сек­ре­тов, Ко­то­рые Зас­тав­ляют Клиен­тов По­ку­пать

Хо­ти­те, что­бы клиен­ты за­бы­ли про кон­ку­рен­тов и шли толь­ко к вам?
Нау­чи­тесь по­ни­мать, как они при­ни­мают ре­ше­ние о по­куп­ке. Что по­мо­гает вы­би­рать?
Вы мо­же­те ска­зать, тут все по­нят­но: про­ве­рен­ное ка­чест­во, под­хо­дя­щая це­на и на­деж­ный про­да­вец. Но это толь­ко вер­хуш­ка ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Бізнес-інфо|Поділитись:
Козятин на шляху нового "Шовкового шляху" Зап­ра­цю­вав Но­вий шов­ко­вий шлях в об­хід Ро­сії У Гру­зії відк­ри­ли Но­вий шов­ко­вий шлях У Гру­зії уро­чис­то відк­ри­ли Но­вий шов­ко­вий шлях в об­хід Ро­сії. Зок­ре­ма, у Тбі­лі­сі вже при­був поїзд, що дос­та­вив пер­ший кон­тей­нер з Ки­таю, по­ві­дом­ляє Ра­діо Сво­бо­да.
На Тбі­лісь­ко­му вок­за­лі по­тяг зуст­рі­ча­ли Прем єр-­мі­ністр Гру­зії, мі­ніст­ри еко­но­мі­ки ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Бізнес-інфо|Поділитись:
Анализ рынка хлеба и хлебобулочных изделий в Украине ... In­Ven­tu­re In­vest­ment Gr­oup предс­тав­ляет ана­ли­ти­чес­кий об­зор рын­ка хле­ба и хле­бо­бу­лоч­ных из­де­лий Ук­раи­ны за пе­риод 2010 - 5 ме­ся­цев 2014 го­да Произ­водст­во и реа­ли­за­ция. Ры­нок хле­ба и хле­бо­бу­лоч­ных из­де­лий Ук­раи­ны де­монст­ри­ро­вал преи­му­щест­вен­но не­га­тив­ную ди­на­ми­ку за пе­риод 2010-2013 гг. Произ­водст­во хле­ба и хле­бо­бу­лоч­ных из­де­лий за дан­ный пе­риод ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Бізнес-інфо|Поділитись:


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18...44

  }>
Реклама
2007 - 2011 © Козятин - Ребус. Інформаційний портал міста Козятин.
При наглому копіюванні матеріалів не забудьте вставити посилання на наш сайт


    RSS-стрічка     Вхід     РеєстраціяЧас генерації сторінки: 0.018 с.
Цю сторінку переглянуто: 23305 раз
Дизайн сайту: Mendart.com
Програмування: v7.net.ua