головна
новини
наше місто
медіа
довідка
бізнес
агроринок
про нас

 Бізнес-інфо
Підприємці вимагають справедливої податкової реформи Підт­ри­май всеук­раїнсь­ку ак­цію по збе­ре­жен­ню сп­ро­ще­ної сис­те­ми опо­дат­ку­ван­ня 9 груд­ня 2015 ро­ку о 9-30 під сті­на­ми Вер­хов­ної Ра­ди Ук­раї­ни від­бу­деть­ся ак­ція: НІ імі­та­ції! ЗА сп­ра­вед­ли­ву по­дат­ко­ву ре­фор­му! . До учас­ті у мир­но­му зіб­ран­ні зап­ро­шують­ся підп­риєм­ці, предс­тав­ни­ки біз­нес-а­со­ціа­цій та ор­га­ні­за­цій підт­рим­ки МСБ з усіх ре­гіо­нів дер­жа­ви.
Ме­тою ак­ції є до­не­сен­ня до ук­раїнсь­кої вла­ди ви­мо­ги ма­ло­го і се­редньо­го біз­не­су: нак­лас­ти мо­ра­то­рій на вне­сен­ня змін до сп­ро­ще­ної сис­те­ми опо­дат­ку­ван­ня ст­ро­ком на три ро­ки .
У по­зи­ції Коа­лі­ції підт­рим­ки ССО йдеть­ся: че­рез два ро­ки піс­ля Май­да­ну, за­мість дов­гоо­чі­ку­ва­них ре­форм та обі­ця­ної бо­роть­би з ко­руп­ціє­ю ми, на­жаль, зму­ше­ні спос­те­рі­га­ти від­вер­тий са­бо­таж ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Бізнес-інфо|Поділитись:
Изобретения которые изменили наш мир 67 из­раильс­ких изоб­ре­те­ний, ко­то­рые из­ме­ни­ли мир IT Bu­si­ness Week (In­ter­na­t­io­nal Edi­t­ion) сос­та­ви­ла спи­сок из 67 из­раильс­ких изоб­ре­те­ний, ко­то­рые из­ме­ни­ли мир. 1. Са­мый ма­лень­кий в ми­ре ДНК-­компью­тер
В 2002 г. исс­ле­до­ва­те­ли из Инс­ти­ту­та Вейц­ма­на в Ре­хо­во­те предс­та­ви­ли прог­рам­ми­руе­мую мо­ле­ку­ляр­ную вы­чис­ли­тель­ную ма­ши­ну, сос­тоя­щую из фер­мен­тов ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Бізнес-інфо|Поділитись:
Пайетт. Нет реформ- нет денег Ин­тен­сив­ность ре­форм в Ук­раи­не яв­ляет­ся за­ло­гом боль­шей под­держ­ки от США.
Об этом зая­вил по­сол США в Ук­раи­не Джефф­ри Па­йетт, пе­ре­дает ТСН.
По­сол приз­вал Вер­хов­ную Ра­ду и Каб­мин дер­жать курс на ин­тен­сив­ные ре­фор­мы.
Па­йетт на­пом­нил ус­ло­вия, при ко­то­рых США го­то­вы уже в бли­жай­шее вре­мя пре­дос­та­вить Ук­раи­не третью ли­нию ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Бізнес-інфо|Поділитись:
С января откроется зона свободной торговли с Евросоюзом Что даст ря­до­во­му ук­раин­цу сво­бод­ная тор­гов­ля с Ев­ро­пой С ян­ва­ря стар­тует ЗСТ: ев­ро­то­ва­ры по­де­ше­веют мед­лен­но и толь­ко в ва­лю­те.
Уже с но­во­го го­да Ук­раи­на за­жи­вет по но­вым эко­но­ми­чес­ким пра­ви­лам: с 1 ян­ва­ря 2016-­го вс­ту­пит в си­лу Сог­ла­ше­ние о зо­не сво­бод­ной тор­гов­ли меж­ду Ев­ро­пой и на­шей ст­ра­ной. Об этом вче­ра зая­вил пре­зи­дент ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Бізнес-інфо|Поділитись:
НБУ упростил перевод инвалюты за рубеж НБУ рас­ши­рил воз­мож­нос­ти юр­лиц по пе­ре­во­ду ин­ва­лю­ты за гра­ни­цу Фо­то: НБУ Нац­банк ли­бе­ра­ли­зует воз­мож­нос­ти ве­де­ния биз­не­са На­цио­наль­ный банк Ук­раи­ны (Н­БУ) рас­ши­рил воз­мож­нос­ти юри­ди­чес­ких лиц по пе­ре­во­ду иност­ран­ной ва­лю­ты за гра­ни­цу. Об этом го­во­рит­ся в пос­та­нов­ле­нии Прав­ле­ния Нац­бан­ка от 20 ав­гус­та 2015 г. № 544 "О вне­се­нии из­ме­не­ния ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Бізнес-інфо|Поділитись:
Казатин может стать большим перекрестком на "Новом шелковом ... Бри­та­ния го­то­вит но­вый шел­ко­вый путь на юге Ук­раи­ны до 2020 го­да
Не­бы­ва­лое со­бы­тие, ко­то­рое ра­нее ни­ког­да не проис­хо­ди­ло не толь­ко на тер­ри­то­рии Ук­раи­ны, но и в соп­ре­дель­ных го­су­дарст­вах, СМИ и об­щест­вен­ность трак­то­ва­ли нес­коль­ко од­но­бо­ко. Я про Ra­pid Tri­dent 2015, ко­то­рые уже бла­го­по­луч­но за­кон­чи­лись. Од­на­ко сог­лас­но на­ше­му пред­по­ло­же­нию, ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Бізнес-інфо|Поділитись:
Українцям законодавчо дозволено продавати електроенергію Від­завт­ра ук­раїн­ці мо­жуть про­да­ва­ти елект­рое­нер­гію з при­ват­них со­няч­них і віт­ро­вих ус­та­но­вок За­кон Ук­раї­ни, який доз­во­ляє при­ват­ним до­мо­гос­по­дарст­вам, ос­на­ще­ним со­няч­ни­ми і віт­ро­ви­ми елект­ро­ге­не­рую­чи­ми ус­та­нов­ка­ми, про­да­ва­ти над­лиш­ки елект­рое­нер­гії енер­го­рин­ку, оп­ри­люд­не­ний у га­зе­ті Уря­до­вий кур'єр сьо­год­ні, 29 лип­ня, і ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Бізнес-інфо|Поділитись:


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19...44

  }>
Реклама
2007 - 2011 © Козятин - Ребус. Інформаційний портал міста Козятин.
При наглому копіюванні матеріалів не забудьте вставити посилання на наш сайт


    RSS-стрічка     Вхід     РеєстраціяЧас генерації сторінки: 0.018 с.
Цю сторінку переглянуто: 23310 разів
Дизайн сайту: Mendart.com
Програмування: v7.net.ua