головна
новини
наше місто
медіа
довідка
бізнес
агроринок
про нас

 Бізнес-інфо
Українцям законодавчо дозволено продавати електроенергію Від­завт­ра ук­раїн­ці мо­жуть про­да­ва­ти елект­рое­нер­гію з при­ват­них со­няч­них і віт­ро­вих ус­та­но­вок За­кон Ук­раї­ни, який доз­во­ляє при­ват­ним до­мо­гос­по­дарст­вам, ос­на­ще­ним со­няч­ни­ми і віт­ро­ви­ми елект­ро­ге­не­рую­чи­ми ус­та­нов­ка­ми, про­да­ва­ти над­лиш­ки елект­рое­нер­гії енер­го­рин­ку, оп­ри­люд­не­ний у га­зе­ті Уря­до­вий кур'єр сьо­год­ні, 29 лип­ня, і на­би­рає чин­нос­ті від завт­рашньо­го дня, 30 лип­ня .
За­кон Про вне­сен­ня змін до дея­ких за­ко­нів Ук­раї­ни що­до за­без­пе­чен­ня кон­ку­рент­них умов ви­роб­ницт­ва елект­рое­нер­гії з аль­тер­на­тив­них дже­рел енер­гії виз­на­чає, що по­туж­ність та­ких ус­та­но­вок не по­вин­на пе­ре­ви­щу­ва­ти 30 кВт, а вар­тість елект­рое­нер­гії вс­та­нов­лю­ва­ти­меть­ся На­ціо­наль­ною ко­мі­сіє­ю, що здійс­нює держ­ре­гу­лю­ван­ня у сфе­рі енер­ге­ти­ки ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Бізнес-інфо|Поділитись:
Андрей Онистрат потерял свой банк "Национальный кредит" ... Анд­рей Онист­рат по­те­рял свой биз­нес из-­за об­ви­не­ний в от­мы­ва­нии де­нег Вче­ра НБУ приз­нал Банк На­цио­наль­ный кре­дит неп­ла­те­жес­по­соб­ным сра­зу пос­ле то­го, как его сов­ла­де­лец Анд­рей Онист­рат зая­вил о та­кой уг­ро­зе. Ос­нов­ная мо­ти­ва­ция ре­гу­ля­то­ра в Нацк­ре­ди­те су­щест­во­ва­ла неу­дов­лет­во­ри­тель­ная сис­те­ма уп­рав­ле­ние рис­ка­ми ле­га­ли­за­ции ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Бізнес-інфо|Поділитись:
В банк "Національний кредит" введена тимчасова адміністрація ФГВ­ФО ВВІВ ТИМ­ЧА­СО­ВУ АД­МІ­НІСТ­РА­ЦІЮ В БАНК НА­ЦІО­НАЛЬ­НИЙ КРЕ­ДИТ На підс­та­ві рі­шен­ня НБУ про від­не­сен­ня бан­ку На­ціо­наль­ний кре­дит до ка­те­го­рії неп­ла­тосп­ро­мож­них ви­ко­нав­ча ди­рек­ція Фон­ду га­ран­ту­ван­ня вк­ла­дів фі­зо­сіб ви­рі­ши­ла з 08 черв­ня на три мі­ся­ці ввес­ти тим­ча­со­ву ад­мі­ніст­ра­цію у вка­за­ну фі­нус­та­но­ву, по­ві­дом­ляє прес-с­луж­ба ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Бізнес-інфо|Поділитись:
17 правил как стать богатым 17 ОС­НОВ­НЫХ ПРА­ВИЛ ДЛЯ ТО­ГО, ЧТО­БЫ СТАТЬ БО­ГА­ТЫМ
Для то­го что­бы выр­вать­ся из бед­нос­ти, ма­ло прос­то что-­то де­лать или где-­то ра­бо­тать . Это как раз путь в бед­ность и да­лее в ни­ще­ту!
А что­бы стать бо­га­тым, на­до на­чать вы­пол­нять сле­дую­щие прос­тые пра­ви­ла:
Каж­дая Ва­ша проб­ле­ма долж­на ре­шать­ся в крат­чай­шие сро­ки, обыч­но тог­да ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Бізнес-інфо|Поділитись:
Як вбити малий бізнес в Україні-вдарити касовим апаратом Підп­риєм­ці, ваш біз­нес у не­без­пе­ці!
Вла­да вкот­ре ста­вить предс­тав­ни­ків ма­ло­го та се­редньо­го біз­не­су на ме­жу іс­ну­ван­ня. Цьо­го ра­зу ви­ма­гаю­чи від фі­зич­них плат­ни­ків єди­но­го по­дат­ку дру­гої та третьої груп вс­та­но­ви­ти ка­со­ві апа­ра­ти.
Як ві­до­мо, 28 груд­ня 2014 ро­ку Вер­хов­на Ра­да Ук­раї­ни прий­ня­ла За­кон Ук­раї­ни Про вне­сен­ня змін ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Бізнес-інфо|Поділитись:
Україна одна з найкорумпованіших у бізнесі країн -EY Наст­рої що­до ко­руп­ції в біз­нес-­се­ре­до­ви­щі Ук­раї­ни сут­тє­во по­гір­ши­лись. Ук­раї­на на сьо­мо­му міс­ці за рів­нем ко­руп­ції в біз­не­сі / www.i­lo­veg­r­ee­ce.­ru Про це свід­чить дос­лід­жен­ня, про­ве­де­не між­на­род­ної ау­ди­торсь­кої та кон­сал­тин­го­вої ком­па­ніє­ю Ernst Young, пи­ше Deutsc­he Wel­le.
Ре­зуль­та­ти опи­ту­ван­ня 100 пра­ців­ни­ків ве­ли­ких ком­па­ній у по­рів­нян­ні з ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Бізнес-інфо|Поділитись:
Спрощено умови ведення бізнесу За­кон Ук­раї­ни від 21 квіт­ня 2015 ро­ку №344-­V­I­II Про вне­сен­ня змін до стат­ті 69 По­дат­ко­во­го ко­дек­су Ук­раї­ни що­до сп­ро­щен­ня умов ве­ден­ня біз­не­су (да­лі За­кон), опуб­лі­ко­ва­ний в га­зе­ті Го­лос Ук­раї­ни від 13.05.2015 №82, наб­рав чин­нос­ті 14 трав­ня 2015 ро­ку.
Від­по­від­но до цьо­го За­ко­ну сп­ро­ще­но про­це­ду­ру об­мі­ну ін­фор­ма­ціє­ю між бан­ком та конт­ро­люю­чим ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Бізнес-інфо|Поділитись:


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19...43

  }>
Реклама
2007 - 2011 © Козятин - Ребус. Інформаційний портал міста Козятин.
При наглому копіюванні матеріалів не забудьте вставити посилання на наш сайт


    RSS-стрічка     Вхід     РеєстраціяЧас генерації сторінки: 0.04 с.
Цю сторінку переглянуто: 21900 разів
Дизайн сайту: Mendart.com
Програмування: v7.net.ua