головна
новини
наше місто
медіа
довідка
бізнес
агроринок
про нас
Популярне


Запрошуємо інвесторів до співпраці
Запрошуємо інвесторів в м. Козятин (Часткове, повне надання корпоративних прав )

Бізнес-каталог
 
перейти до каталогу

МХХ: приклад україно-німецького еко-інноваційного партнерства

В умо­вах гло­баль­ної еко­но­мі­ки ін­но­ва­ції і тех­но­ло­гії ві­діг­рають ви­рі­шаль­ну роль у за­без­пе­чен­ні кон­ку­рен­тосп­ро­мож­нос­ті то­ва­рів на ло­каль­них і між­на­род­них рин­ках. В умо­вах жорст­кої гло­баль­ної тех­но­ло­гіч­ної кон­ку­рен­ції екс­порт біль­ше не­мож­ли­вий без ін­но­ва­цій. Для збе­ре­жен­ня екс­порт­ної сп­ро­мож­нос­ті ук­раїнсь­кі ком­па­нії по­вин­ні співп­ра­цю­ва­ти з тех­но­ло­гіч­ни­ми лі­де­ра­ми сві­ту.
Гло­баль­ні вик­ли­ки та між­на­род­ні стан­дар­ти "о­зе­ле­нюють" біз­нес, ак­туаль­ни­ми на рин­ках стають ли­ше то­ва­ри з най­мен­шим "вуг­ле­це­вим слі­дом".
Світ змі­нюєть­ся, і в но­во­му сві­ті ін­но­ва­ції та "зе­ле­ні" проєк­ти умо­ва іс­ну­ван­ня біз­не­су, а для цьо­го пот­ріб­не тех­но­ло­гіч­не парт­нерст­во між ком­па­нія­ми та краї­на­ми.
...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Бізнес-інфо|Поділитись:
Дякую друзям партнерам, колегам ! Дя­кую дру­зі, ко­ле­ги, парт­не­ри , що Ви у ме­не є !
11 груд­ня Між­на­род­ний день по­дя­ки "T­hank you"
Іва­щен­ко - ве­те­ран підп­риєм­ницт­ва

Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Бізнес-інфо|Поділитись:
Вітаєм з Різдвом Христовим, з Новим 2021 роком ! Хрис­тос на­ро­див­ся !
Сла­вім йо­го !
Щоб усі бу­ли здо­ро­ві і щас­ли­ві, хай
здійс­нять­ся в Но­во­му ро­ці всі за­по­віт­ні мрії,
крім підс­туп­них по зни­щен­ню підп­риє­ницт­ва,
з на­ми Бог !
Ва­ле­рій Іва­щен­ко- го­ло­ва спіл­ки Підп­риєм­ців, роз­фор­мо­ва­но­го Ко­зя­тинсь­ко­го ра­йо­ну

Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Новини Козятина|Поділитись:
Підприємці Козятинщини для міста і людей, а влада бажає ... Майст­ри­ня прис­вя­ти­ла свій торт ко­зя­тинсь­ко­му за­ліз­нич­но­му вок­за­лу!
Майст­ри­ня прис­вя­ти­ла свій торт ко­зя­тинсь­ко­му за­ліз­нич­но­му вок­за­лу! Світ­ла­на Ро­ма­но­ва з Ко­зя­ти­на пе­че уні­каль­ні тор­ти, чиз­кей­ки, кек­си та ще ба­га­то ори­гі­наль­них де­сер­тів. Спо­чат­ку її ос­нов­ни­ми за­мов­ни­ка­ми бу­ли дру­зі, рід­ні та зна­йо­мі. За­раз про неї знає ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Бізнес-інфо|Поділитись:
«Отец интернета» запустил бизнес-платформу, призванную ... Отец ин­тер­не­та за­пус­тил биз­нес-п­лат­фор­му, приз­ван­ную ра­зо­рить Goog­le, Fa­ce­b­ook и Ama­zon
Стар­тап от­ца ин­тер­не­та , зна­ме­ни­то­го бор­ца с мо­но­по­лией аме­ри­канс­ких ин­тер­нет-­ком­па­ний Ти­ма Бер­нер­са-­Ли, вы­пус­тил кор­по­ра­тив­ную вер­сию So­lid. За­пу­щен­ная в 2018 г. в ви­де проек­та с отк­ры­тым ис­ход­ным ко­дом плат­фор­ма для соз­да­ния веб-п­ри­ло­же­ний вво­дит ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: НОВИНИ СВІТУ|Поділитись:


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10...502

 

Реклама
2007 - 2011 © Козятин - Ребус. Інформаційний портал міста Козятин.
При наглому копіюванні матеріалів не забудьте вставити посилання на наш сайт


    RSS-стрічка     Вхід     РеєстраціяЧас генерації сторінки: 0.038 с.
Цю сторінку переглянуто: 1004524 рази
Дизайн сайту: Mendart.com
Програмування: v7.net.ua