головна
новини
наше місто
медіа
довідка
бізнес
агроринок
про нас
Популярне


Запрошуємо інвесторів до співпраці
Запрошуємо інвесторів в м. Козятин (Часткове, повне надання корпоративних прав )

Бізнес-каталог
 
перейти до каталогу

С первомаем предприниматели ! В Украине ужесточают правила ... В Ук­раи­не ужес­то­чи­ли пра­ви­ла тор­гов­ли: по­ку­па­те­лям гро­зит вол­на по­до­ро­жа­ний 01 мая 2017, 11:33 5.4т С 8 мая 2017 го­да все ук­раинс­кие пла­тель­щи­ки еди­но­го на­ло­га пер­вой-т­ретьей групп, ко­то­рые про­дают тех­ни­чес­ки-с­лож­ные бы­то­вые то­ва­ры не смо­гут осу­ществ­лять свою дея­тель­ность без кас­со­вых ап­па­ра­тов (Р­РО), что мо­жет при­вес­ти к по­до­ро­жа­нию дан­ных групп то­ва­ров.
Вве­де­ние но­вых пра­вил пе­ре­но­си­ли нес­коль­ко раз, так как биз­нес сог­ла­со­вы­вал с Ка­би­не­том ми­нист­ров пе­ре­чень тех са­мых "тех­ни­чес­ки-с­лож­ных" то­ва­ров.
Фо­то: "А­на­ли­ти­чес­кая служ­ба но­вос­тей"
"Дол­го шла по­ле­ми­ка по то­ва­рам, ко­то­рые под­па­дают под реа­ли­за­цию че­рез РРО. В пер­во­на­чаль­ный ва­риант по­па­ла про­дук­ция, ко­то­рая не от­но­си­лась к слож­ной ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Бізнес-інфо|Поділитись:
Вінничина показує зменшення кількісті робочих місць ... На Він­нич­чи­ні мен­шає кіль­кість пра­цюю­чих, - Ко­ро­вій до­ру­чив ро­зіб­ра­ти­ся Ра­йо­ни зві­тують про зни­жен­ня рів­ня зай­ня­то­го на­се­лен­ня.
Аби не пла­ти­ти мі­ні­мал­ку у 3200 грн., підп­риємст­ва звіль­няють ро­біт­ни­ків і пла­тять їм зарп­ла­ту в кон­вер­тах. Нор­ма вс­ту­пи­ли в дію з 1 січ­ня, і вже за пер­ший квар­тал ра­йо­ни Він­нич­чи­ни проз­ві­ту­ва­ли про ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Новини України|Поділитись:
Обирається новий склад Громадської ради при Козятинському ... Ус­та­нов­чі збо­ри Гро­мадсь­кої ра­ди при Ко­зя­тинсь­кій місь­кій ра­ді від­бу­дуть­ся 28 квіт­ня о 11:00 го­ди­ні у за­лі за­сі­дань ад­мін­бу­дів­лі, це ви­рі­ши­ли на за­сі­дан­ні іні­ціа­тив­ної гру­пи для під­го­тов­ки ус­та­нов­чих збо­рів. Чле­ни іні­ціа­тив­ної гру­пи під­го­ту­ва­ли ре­ко­мен­до­ва­ний по­ря­док ден­ний про­ве­ден­ня ус­та­нов­чих збо­рів.
Участь в ус­та­нов­чих ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Новини Козятина|Поділитись:
Вітаєм з Великоднем ! Ша­нов­ні хрис­тия­ни, гро­ма­да !
Прий­міть най­щи­рі­ші ві­тан­ня з на­го­ди най­біль­шо­го хрис­тиянсь­ко­го свя­та Воск­ре­сін­ня Хрис­то­во­го!
Не­хай ва­ша ду­ша бу­де ба­га­та на доб­ро, як свят­ко­вий стіл, чис­та як Ве­ли­код­ній руш­ник і ве­се­ла, як ук­раїнсь­кі пи­сан­ки. Хай ма­ли­но­ві дз­во­ни Ве­ли­код­ня при­не­суть у ва­шу осе­лю ра­дість, ві­ру, на­дію, ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Новини України|Поділитись:
Нас дрочать чи варто задуматись над геноцидом Українців Ка­ко­ва реаль­ная чис­лен­ность на­се­ле­ния Ук­раи­ны: шо­ки­рую­щие циф­ры
На тер­ри­то­рии Ук­раи­ны в её фак­ти­чес­ких гра­ни­цах без Дон­бас­са и Кры­ма реаль­но ос­та­лось не бо­лее 24,5 млн жи­те­лей.
Та­ко­вы рас­че­ты эко­но­мис­та Ла­ри­сы Шес­лер, по­лу­чен­ные с по­мощью ана­ли­за пот­реб­ляе­мо­го в ст­ра­не хле­ба и му­ки.
Эко­но­мист на­чи­нает ма­те­риал с...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Новини України|Поділитись:


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20...501

 

Реклама
2007 - 2011 © Козятин - Ребус. Інформаційний портал міста Козятин.
При наглому копіюванні матеріалів не забудьте вставити посилання на наш сайт


    RSS-стрічка     Вхід     РеєстраціяЧас генерації сторінки: 0.091 с.
Цю сторінку переглянуто: 974451 раз
Дизайн сайту: Mendart.com
Програмування: v7.net.ua