головна
новини
наше місто
медіа
довідка
бізнес
агроринок
про нас
Популярне


Запрошуємо інвесторів до співпраці
Запрошуємо інвесторів в м. Козятин (Часткове, повне надання корпоративних прав )

Бізнес-каталог
 
перейти до каталогу

Козятин, звернення - збудуєм храм разом ! ЗБУ­ДУЙ­МО ХРАМ ГРО­МА­ДОЮ
До­ро­гі брат­тя і сест­ри!
Три­ває зве­ден­ня хра­мо­вої спо­ру­ди па­ра­фії свя­то­го Про­ро­ка Іл­лії Ук­раїнсь­кої Пра­вос­лав­ної Церк­ви Київсь­ко­го Пат­ріар­ха­ту.
Ос­нов­ним дже­ре­лом фі­нан­су­ван­ня бу­дів­ницт­ва є по­жерт­ви са­мих па­ра­фіян. Ця ма­те­ріаль­на підт­рим­ка є дійс­но доб­ро­віль­ною та бла­го­дій­ною, ад­же ко­жен сам ви­рі­шує за­ли­ша­тись йо­му ли­ше сто­рон­нім спос­те­рі­га­чем чи бу­ти дійс­ним учас­ни­ком ціє­ї бо­гоу­год­ної сп­ра­ви.
Ми ро­зу­міє­мо сьо­год­ніш­ні по­лі­тич­ні, еко­но­міч­ні та со­ціаль­ні труд­но­щі, але точ­но знає­мо, що не єди­ним хлі­бом жи­ве лю­ди­на . Ду­хов­ність і ві­ру в Бо­га пот­ріб­но від­род­жу­ва­ти і при­щеп­лю­ва­ти за­но­во, особ­ли­во се­ред мо­ло­ді!
Пам ятай­мо: кож­на щи­ра по­жерт­ва Бо­го­ві обов яз­ко­во ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: |Поділитись:
Демоны Украины, живи и умерай в сей день Пять де­мо­нов Ук­раи­ны Иван Рай­ли, США, для "Х­ви­ли"
Ес­ли пос­лу­шать и пос­мот­реть не­ко­то­рые ук­раинс­кие ме­диа, мо­жет соз­дать­ся впе­чат­ле­ние, что вот жи­ла та­кая се­бе чу­до-ст­ра­на с ки­сель­ны­ми бе­ре­га­ми, а еще луч­ше пи­са­ной кра­со­ты Га­ля. И ми­ла, и крас­на, и ум­на. Сло­вом, все при ней. А тут подк­рал­ся су­кин сын Пу­тин и ее згань­быв . Прав­да ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Статті|Поділитись:
Козятин може отримати інвестицію і погіршення екологічної ... Ко­зя­тин мо­же от­ри­ма­ти до 300 млн. гри­вень єв­ро­пейсь­ких ін­вес­ти­цій, теп­лу во­ду та зе­ле­ну елект­рое­нер­гію.
Під­ви­щен­ня енер­гое­фек­тив­нос­ті та змен­шен­ня енер­го­за­леж­нос­ті від ро­сійсь­ко­го ім­пор­ту га­зу об­го­во­рюєть­ся вже дав­но. Ни­ні для Ко­зя­ти­на ви­ник­ла гар­на мож­ли­вість ви­ко­рис­та­ти від­нов­лю­валь­ні дже­ре­ла енер­гії шля­хом реа­лі­за­ції ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: |Поділитись:
В Козятині розпочато формування складу Громадської ради ... Від­бу­ло­ся за­сі­дан­ня іні­ціа­тив­ної гру­пи з під­го­тов­ки ус­та­нов­чих збо­рів за учас­тю інс­ти­ту­тів гро­ма­дянсь­ко­го сус­пільст­ва з онов­лен­ня ск­ла­ду Гро­мадсь­кої ра­ди при Ко­зя­тинсь­кій місь­кій ра­ді.
Ос­кіль­ки ст­рок пов­но­ва­жень ск­ла­ду гро­мадсь­кої ра­ди за­вер­шуєть­ся, предс­тав­ни­ки гро­мадсь­кої ра­ди зат­вер­ди­ли ск­лад іні­ціа­тив­ної гру­пи, ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: |Поділитись:
Держрегулювання цін на продукти харчування буде припинено Ук­раїнсь­кий уряд хо­че пе­рес­та­ти ре­гу­лю­ва­ти ці­ни на про­дук­ти Уряд Ук­раї­ни хо­че від­мо­ви­ти­ся від ре­гу­лю­ван­ня цін на со­ціаль­но зна­чу­щі про­дук­ти хар­чу­ван­ня, на­цін­ка на які не мог­ла пе­ре­ви­щу­ва­ти 15 від­сот­ків.
Ук­раїнсь­кий уряд хо­че пе­рес­та­ти ре­гу­лю­ва­ти ці­ни на со­ціаль­но зна­чу­щі про­дук­ти хар­чу­ван­ня. Про це йдеть­ся в проек­ті пос­та­но­ви ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Агропрод-інфо|Поділитись:


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20...499

 

Реклама
2007 - 2011 © Козятин - Ребус. Інформаційний портал міста Козятин.
При наглому копіюванні матеріалів не забудьте вставити посилання на наш сайт


    RSS-стрічка     Вхід     РеєстраціяЧас генерації сторінки: 0.085 с.
Цю сторінку переглянуто: 960971 раз
Дизайн сайту: Mendart.com
Програмування: v7.net.ua