головна
новини
наше місто
медіа
довідка
бізнес
агроринок
про нас
Популярне


Запрошуємо інвесторів до співпраці
Запрошуємо інвесторів в м. Козятин (Часткове, повне надання корпоративних прав )

Бізнес-каталог
 
перейти до каталогу

Коли дождемся Вашингтона з новим і правидним Законом. ... Спи­сок се­мей и кла­нов ко­то­рые сей­час пра­вят Ук­раи­ной

Ук­раи­ной сей­час уп­рав­ляют па­ру де­сят­ков се­мей и это не вы­мы­сел а реаль­нос­ти от ко­то­рых ны­неш­няя власть не из­ба­ви­ла ст­ра­ну а еще глуб­же втя­ну­ла ст­ра­ну в эту убийст­вен­ную ды­ру ку­мовст­ва.
Так кто ко­му кум-б­рат-с­ват в ук­раинс­кой по­ли­ти­ке, или кто се­год­ня яв­ляет­ся хо­зяе­ва­ми ст­ра­ны? Eli­se Jour­nal под­го­то­вил пол­ный спи­сок се­мей и кла­нов ко­то­рые уп­рав­ляют Ук­раи­ной до се­год­няш­не­го дня.
Се­мейст­во По­ро­шен­ко: 1. Петр По­ро­шен­ко, пре­зи­дент Ук­раи­ны
2. Алек­сей По­ро­шен­ко, отец Пет­ра Алек­сее­ви­ча, быв­ший де­пу­тат Вин­ниц­ко­го обл­со­ве­та, уп­рав­ляю­щий биз­не­сом Пре­зи­ден­та Ук­раи­ны
3. Алек­сей По­ро­шен­ко, сын Пет­ра Алек­сее­ви­ча, на­род­ный де­пу­тат Ук­раи­ны, ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Статті|Поділитись:
Євробанк запускає нову фінансову підтримку для малого ... ЄІБ за­пус­кає но­ву схе­му підт­рим­ки ма­ло­го біз­не­су в Ук­раї­ні Фо­то Reu­ters В Ук­раї­ні стар­ту­ва­ла прог­ра­ма ЄС, яка доз­во­лить Єв­ро­пейсь­ко­му ін­вес­ти­цій­но­му бан­ку підт­ри­ма­ти ма­лі та се­ред­ні підп­риємст­ва в Ук­раї­ні.
Про це по­ві­дом­ляє Єв­ро­пейсь­ка служ­ба зов­ніш­ніх сп­рав.
По­ві­дом­ляєть­ся, що ме­та іні­ціа­ти­ви - зміц­нен­ня еко­но­міч­но­го ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Бізнес-інфо|Поділитись:
До уваги підприємців у Вас не менше прав ніж у інспектора ... 2017 рік по­чав­ся для ма­ло­го і се­редньо­го біз­не­су з нев­тіш­них но­вин дер­жа­ва за­дек­ла­ру­ва­ла курс на бо­роть­бу з нео­форм­ле­ни­ми пра­ців­ни­ка­ми, вс­та­но­вив­ши шт­ра­фи в 96 000 грн. за од­но­го нео­форм­ле­но­го пра­ців­ни­ка і 320 000 грн. за не­до­пуск інс­пек­то­ра з пра­ці до пе­ре­вір­ки з пи­тань оформ­лен­ня най­ма­них пра­ців­ни­ків.
Та­кі су­ми шт­ра­фу, без сум­ні­ву, ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Бізнес-інфо|Поділитись:
Геноцид через знищення підприємництва, або тінь як система ... До­ро­тич о мас­со­вом зак­ры­тии ФЛП, двой­ных стан­дар­тах ГФС и реп­рес­сиях биз­не­са
Ас­со­циа­ция на­ло­гоп­ла­тель­щи­ков Ук­раи­ны под­го­то­ви­ла но­вый проект ли­бе­раль­но­го на­ло­го­во­го ко­дек­са, ко­то­рый в ап­ре­ле предс­та­вит в Вер­хов­ной Ра­де. В проек­те ко­дек­са пред­ла­гает­ся объе­ди­нить еди­ный со­циаль­ный вз­нос по на­ло­гу на до­хо­ды физ­лиц, что­бы ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Бізнес-інфо|Поділитись:
У граници бедности - лечатся в долг более 40% украинцев Бо­лее 40% ук­раин­цев ле­чат­ся в долг Что­бы оп­ла­тить ле­че­ние ук­раин­цы вы­нуж­де­ны одал­жи­вать день­ги или про­да­вать иму­щест­во. К та­ким дейст­виям за прош­лый год при­бе­га­ли 43% ук­раин­цев, ко­то­рые бы­ли гос­пи­та­ли­зи­ро­ва­ны в ме­ди­цинс­кие за­ве­де­ния.

Об этом идет речь в исс­ле­до­ва­нии Ін­декс Здо­ров'я. Ук­раї­на - 2016 .
"По дан­ным всеук­раинс­ко­го ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Новини України|Поділитись:


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22...500

 

Реклама
2007 - 2011 © Козятин - Ребус. Інформаційний портал міста Козятин.
При наглому копіюванні матеріалів не забудьте вставити посилання на наш сайт


    RSS-стрічка     Вхід     РеєстраціяЧас генерації сторінки: 0.092 с.
Цю сторінку переглянуто: 962836 раз
Дизайн сайту: Mendart.com
Програмування: v7.net.ua