головна
новини
наше місто
медіа
довідка
бізнес
агроринок
про нас
Популярне


Запрошуємо інвесторів до співпраці
Запрошуємо інвесторів в м. Козятин (Часткове, повне надання корпоративних прав )

Бізнес-каталог
 
перейти до каталогу

В Козятині розпочато формування складу Громадської ради ... Від­бу­ло­ся за­сі­дан­ня іні­ціа­тив­ної гру­пи з під­го­тов­ки ус­та­нов­чих збо­рів за учас­тю інс­ти­ту­тів гро­ма­дянсь­ко­го сус­пільст­ва з онов­лен­ня ск­ла­ду Гро­мадсь­кої ра­ди при Ко­зя­тинсь­кій місь­кій ра­ді.
Ос­кіль­ки ст­рок пов­но­ва­жень ск­ла­ду гро­мадсь­кої ра­ди за­вер­шуєть­ся, предс­тав­ни­ки гро­мадсь­кої ра­ди зат­вер­ди­ли ск­лад іні­ціа­тив­ної гру­пи, яка бу­де зай­ма­ти­ся під­го­тов­кою ус­та­нов­чих збо­рів з фор­му­ван­ня но­во­го ск­ла­ду гро­мадсь­кої ра­ди. До ск­ла­ду іні­ціа­тив­ної гру­пи увій­шов предс­тав­ник від­ді­лу з пи­тань внут­рішньої по­лі­ти­ки та зв'яз­ків з гро­мадсь­кіс­тю Та­рас Лу­ков та від інс­ти­ту­тів гро­ма­дянсь­ко­го сус­пільст­ва: Го­ло­ва гро­мадсь­кої ор­га­ні­за­ції За здо­ро­вий спо­сіб жит­тя - Фе­дір Пав­лов, член гро­мадсь­кої ор­га­ні­за­ції Мо­ло­діж­ний ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: |Поділитись:
Держрегулювання цін на продукти харчування буде припинено Ук­раїнсь­кий уряд хо­че пе­рес­та­ти ре­гу­лю­ва­ти ці­ни на про­дук­ти Уряд Ук­раї­ни хо­че від­мо­ви­ти­ся від ре­гу­лю­ван­ня цін на со­ціаль­но зна­чу­щі про­дук­ти хар­чу­ван­ня, на­цін­ка на які не мог­ла пе­ре­ви­щу­ва­ти 15 від­сот­ків.
Ук­раїнсь­кий уряд хо­че пе­рес­та­ти ре­гу­лю­ва­ти ці­ни на со­ціаль­но зна­чу­щі про­дук­ти хар­чу­ван­ня. Про це йдеть­ся в проек­ті пос­та­но­ви ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Агропрод-інфо|Поділитись:
Держрегулювання цін на продукти харчування буде припинено Ук­раїнсь­кий уряд хо­че пе­рес­та­ти ре­гу­лю­ва­ти ці­ни на про­дук­ти Уряд Ук­раї­ни хо­че від­мо­ви­ти­ся від ре­гу­лю­ван­ня цін на со­ціаль­но зна­чу­щі про­дук­ти хар­чу­ван­ня, на­цін­ка на які не мог­ла пе­ре­ви­щу­ва­ти 15 від­сот­ків.
Ук­раїнсь­кий уряд хо­че пе­рес­та­ти ре­гу­лю­ва­ти ці­ни на со­ціаль­но зна­чу­щі про­дук­ти хар­чу­ван­ня. Про це йдеть­ся в проек­ті пос­та­но­ви ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Агропрод-інфо|Поділитись:
Новий закон,що зобовязав сплату единого соцвнеску порушив ... Несп­ра­вед­ли­вий обов'я­зок - сп­ла­чу­ва­ти єди­ний со­ціаль­ний вне­сок не­за­леж­но від наяв­нос­ті до­хо­ду, по­ру­шує конс­ти­ту­цій­ні пра­ва гро­ма­дян З 1 січ­ня 2017 ро­ку на­був чин­нос­ті За­кон Ук­раї­ни від 06.12.2016 №1774-­V­I­II Про вне­сен­ня змін до дея­ких за­ко­но­дав­чих ак­тів Ук­раї­ни , яким вне­се­ні змі­ни до За­ко­ну Ук­раї­ни Про збір та об­лік єди­но­го внес­ку на ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Бізнес-інфо|Поділитись:
Для багатьох в Україні хліб стає занадто дорогим УК­РАЇН­ЦІ, ГО­ТУЙ­ТЕСЬ! Від сьо­год­ні по­куп­ка хлі­ба бу­де роз­кіш­шю

Ці­на на хліб за ос­тан­ній мі­сяць зрос­ла на 2 грив­ні. Най­де­шев­ша бу­хан­ка бі­ло­го хлі­ба те­пер кош­тує 9,25 грив­ні, а ще мі­сяць то­му він був 7,25. Про це по­ві­дом­ляють жи­те­лі Він­ниць­кої об­лас­ті.
Це сут­тє­ве зрос­тан­ня ці­ни. Ми з чо­ло­ві­ком пен­сіо­не­ри. За дві хлі­би­ни ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Новини України|Поділитись:


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22...501

 

Реклама
2007 - 2011 © Козятин - Ребус. Інформаційний портал міста Козятин.
При наглому копіюванні матеріалів не забудьте вставити посилання на наш сайт


    RSS-стрічка     Вхід     РеєстраціяЧас генерації сторінки: 0.087 с.
Цю сторінку переглянуто: 976833 рази
Дизайн сайту: Mendart.com
Програмування: v7.net.ua