головна
новини
наше місто
медіа
довідка
бізнес
агроринок
про нас
Популярне


Запрошуємо інвесторів до співпраці
Запрошуємо інвесторів в м. Козятин (Часткове, повне надання корпоративних прав )

Бізнес-каталог
 
перейти до каталогу

Оподаткування агросектора в 2017р. Що пот­ріб­но зна­ти сіль­госп­підп­риємст­вам про змі­ни в опо­дат­ку­ван­ні Що при­нес­ла по­дат­ко­ва ре­фор­ма - 2017 сіль­госп­підп­риємст­вам та що пот­ріб­но зна­ти про змі­ни в опо­дат­ку­ван­ні.
По­да­ток на при­бу­ток для сіль­госп­підп­риємств
Під­пункт 134.1.1 ПК до­пов­не­но аб­за­цом оди­над­ця­тим. Ціє­ю нор­мою виз­на­че­но, як сіль­госп­підп­риємст­ва - плат­ни­ки по­дат­ку на при­бу­ток, які об­ра­ли річ­ний по­дат­ко­вий пе­ріод (по­чи­наєть­ся з 1 лип­ня ми­ну­ло­го звіт­но­го ро­ку і за­кін­чуєть­ся 30 черв­ня по­точ­но­го звіт­но­го ро­ку), по­вин­ні об­чис­лю­ва­ти фі­нан­со­вий ре­зуль­тат до опо­дат­ку­ван­ня за по­дат­ко­вий (з­віт­ний) пе­ріод.
Для цьо­го фін­ре­зуль­тат до опо­дат­ку­ван­ня за ми­ну­лий звіт­ний рік слід змен­ши­ти на фін­ре­зуль­тат до опо­дат­ку­ван­ня за пер­ше пів­річ­чя ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Агропрод-інфо|Поділитись:
В Козятині представник влади визнав, що влада антилюдська Ан­ти­людсь­ким наз­вав проект ст­во­рен­ня гос­пі­таль­них ок­ру­гів на Він­нич­чи­ні го­ло­ва Ко­зя­тинсь­кої РДА 16 січ­ня 2017, 15:17
Проект ст­во­рен­ня гос­пі­таль­них ок­ру­гів на Він­нич­чи­ні, що оп­ри­люд­не­ний на офі­цій­но­му сай­ті Де­пар­та­мен­ту охо­ро­ни здо­ров я Він­ниць­кої ОДА, мож­на наз­ва­ти ан­ти­людсь­ким та та­ким, що на­ці­ле­ний про­ти гу­ман­нос­ті та спо­кою ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Новини Козятина|Поділитись:
ФОПОцид, зачистка, для кого звільняють територію України ... Ко­му ме­ша­ли ФО­Пы? От ре­дак­ции: Текст ни­же - субъек­тив­ное мне­ние ав­то­ра. Ре­дак­ция го­то­ва пре­дос­та­вить воз­мож­ность предс­та­ви­те­лям влас­ти или экс­пер­там (э­ко­но­мис­там, эко­но­ми­чес­ким обоз­ре­ва­те­лям, биз­нес­ме­нам-п­рак­ти­кам) так­же выс­ка­зать­ся по это­му воп­ро­су.
Ли­хо­ра­доч­ная лик­ви­да­ция ФО­Пов про­дол­жает­ся. ФО­По­цид соп­ро­вож­дает­ся тре­мя ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Бізнес-інфо|Поділитись:
Кооперація складова агроринку, хто може бути монополістом Во­ло­да­рі мо­ло­ка: як об'єд­нан­ня фер­ме­рів мо­но­по­лі­зують рин­ки
До­ки про­від­ні між­на­род­ні ви­роб­ни­ки мо­ло­ка скар­жать­ся на па­дін­ня рен­та­бель­нос­ті ви­роб­ницт­ва і на­віть ви­му­ше­ні змен­шу­ва­ти обер­ти, транс­на­ціо­наль­ні мо­лоч­ні коо­пе­ра­ти­ви на влас­но­му дос­ві­ді до­во­дять коо­пе­ра­ція є од­ніє­ю із за­по­рук ус­піш­ної ди­вер­си­фі­ка­ції та ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Агропрод-інфо|Поділитись:
Козятинчани попередили владу про незгоду і громадську ... Ко­зя­тин­ці вийш­ли на ст­райк тер­пі­ти не­ма си­ли
Міс­тя­ни ст­рай­кують про­ти зак­рит­тя Цент­раль­ної ра­йон­ної лі­кар­ні.
Друж­но ска­ну­ва­ли під сті­на­ми міськ- та рай­ра­ди "Бан­ду геть! Гань­ба!"
Близь­ко пів­ти­ся­чі ко­зя­тин­ців зіб­ра­ли­ся бі­ля пам'ят­ни­ка Ми­хай­лу Гру­шевсь­ко­му о 15.00. По­тім всі ви­ру­ши­ли на Цент­раль­ну пло­щу. Лю­ди пос­та­ви­ли ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Новини України|Поділитись:


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25...501

 

Реклама
2007 - 2011 © Козятин - Ребус. Інформаційний портал міста Козятин.
При наглому копіюванні матеріалів не забудьте вставити посилання на наш сайт


    RSS-стрічка     Вхід     РеєстраціяЧас генерації сторінки: 0.093 с.
Цю сторінку переглянуто: 976831 раз
Дизайн сайту: Mendart.com
Програмування: v7.net.ua