головна
новини
наше місто
медіа
довідка
бізнес
агроринок
про нас
Популярне


Запрошуємо інвесторів до співпраці
Запрошуємо інвесторів в м. Козятин (Часткове, повне надання корпоративних прав )

Бізнес-каталог
 
перейти до каталогу

Ціна на українські оріхи за кордоном занижена втричі ... В Ук­раи­не ре­корд­но сок­ра­тил­ся уро­жай грец­ких оре­хов
Два го­да на­зад ук­раин­цы соб­ра­ли 110 000 тонн грец­ких оре­хов. В 2016-м из-­за кап­ри­зов по­го­ды уро­жай, по дан­ным ас­со­циа­ции Укр­садп­ром , сни­зил­ся на 40%.
Сей­час по объе­мам экс­пор­та оре­хов Ук­раи­на ус­ту­пает толь­ко США и Мек­си­ке. Ос­нов­ны­ми по­ку­па­те­ля­ми пло­дов яв­ляют­ся Тур­ция, Ирак, Иран, Мол­до­ва, Ли­ван и Гре­ция. Ук­раинс­кие оре­хи го­то­вы экс­пор­ти­ро­вать и ст­ра­ны Ев­ро­сою­за. Ев­ро­пей­цев ин­те­ре­суют боль­шие их пар­тии выс­ше­го ка­чест­ва.
В Ук­раи­не оре­хи в ос­нов­ном со­би­рают в хо­зяйст­вах на­се­ле­ния и об­ра­ба­ты­вают, как пра­ви­ло, вруч­ную, что влия­ет на ка­чест­во про­дук­та и объе­мы произ­водст­ва. Поэ­то­му на­шим оре­хам слож­но кон­ку­ри­ро­вать с ли­де­ра­ми рын­ка , расс­ка­зы­вает ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Агропрод-інфо|Поділитись:
Украинские ІТ- стартапы КА­КИЕ УК­РАИНС­КИЕ IT-С­ТАР­ТА­ПЫ ВЫ­ЖИ­ВУТ В 2017 ГО­ДУ Ин­вес­то­ры пе­рек­лю­чают­ся с фи­нан­си­ро­ва­ния сер­ви­сов по за­ка­зу еды и про­да­жи ав­то­мо­би­лей к раз­ра­бот­кам в об­лас­ти поис­ка Ав­тор: Де­нис Вер­гун Об ук­раинс­ких раз­ра­бот­чи­ках знают во всем ми­ре. К при­ме­ру, на за­вер­шив­шей­ся на днях в Лас-­Ве­га­се выс­тав­ке CES 2017, учас­тие в ко­то­рой, по­ми­мо про­чих, ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Бізнес-інфо|Поділитись:
Козятинці піднімаймось на захист ! Ша­нов­ні меш­кан­ці міс­та Ко­зя­ти­на та ра­йо­ну !
До Вас звер­тають­ся пра­ців­ни­ки КП Ко­зя­тинсь­ка ЦРЛ не як пра­ців­ни­ки лі­кар­ні а як меш­кан­ці на­шо­го міс­та та ра­йо­ну.­Да­вай­те не бу­де­мо бай­ду­жи­ми до си­туа­ціі яка ск­ла­ла­ся .
Не вір­те чут­кам що лі­кар­ня за­ли­шить­ся в пов­но­му ск­ла­ді-­це брех­ня.П­ла­нуєть­ся зак­рит­тя хі­рур­гіч­но­го трав­ма­то­ло­гіч­но­го ...
Детальніше...
Коментарі (2)|Категорія: Новини Козятина|Поділитись:
Малий бізнес і ПП визнано найбіль небезпечними субєктами ... Су­дя­чи з но­вов­ве­день Уря­ду Гройс­ма­на, в Ук­раї­ні є один во­рог- ма­лий біз­нес (по­рів­няль­на таб­ли­ця по­ка­рань)
Ана­лі­зую­чи за­ко­но­дав­чі змі­ни, прий­ня­ті в пе­ред­день но­во­річ­них свят мож­на чіт­ко виз­на­чи­ти ос­нов­ні пріо­ри­те­ти, проб­ле­ми і ви­ну­ват­ців важ­ко­го еко­но­міч­но­го ста­но­ви­ща на­шої дер­жа­ви, виз­на­че­ні ни­нішньою вла­дою, по­ві­дом­ляє...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Новини України|Поділитись:
К чему призывал украинцев пинчук и что впереди К че­му Ук­раи­ну при­ведёт план суи­ци­да от Вик­то­ра Пин­чу­ка? Ана­то­лий Аме­лин, Ук­раинс­кий Инс­ти­тут Бу­ду­ще­го, "Х­ви­ля" За­кан­чи­вают­ся празд­ни­ки и сей­час са­мое под­хо­дя­щее вре­мя, что бы ра­зоб­рать что же пред­ло­жил Вик­тор Пин­чук Ми­ру в ка­чест­ве уре­гу­ли­ро­ва­ния ук­раинс­ко­го воп­ро­са и к ка­ким пос­ледст­виям это при­ведёт.
Что пред­ло­жил Пин­чук?...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Новини України|Поділитись:


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25...500

 

Реклама
2007 - 2011 © Козятин - Ребус. Інформаційний портал міста Козятин.
При наглому копіюванні матеріалів не забудьте вставити посилання на наш сайт


    RSS-стрічка     Вхід     РеєстраціяЧас генерації сторінки: 0.084 с.
Цю сторінку переглянуто: 962834 рази
Дизайн сайту: Mendart.com
Програмування: v7.net.ua