головна
новини
наше місто
медіа
довідка
бізнес
агроринок
про нас
Популярне


Запрошуємо інвесторів до співпраці
Запрошуємо інвесторів в м. Козятин (Часткове, повне надання корпоративних прав )

Бізнес-каталог
 
перейти до каталогу

Избран новый глава Винницкого облсовета На сес­сии сло­жил свои пол­но­мо­чия Та­ту­сяк, а глав­ный ст­рои­тель об­лас­ти Ти­мо­фей Ги­рен­ко вмес­те с На­тальей Ре­ку­той и Лю­бовью Ко­ва­лен­ко вооб­ще хлоп­ну­ли дверью , от­ка­зав­шись от де­пу­татс­ких ман­да­тов
Кан­ди­да­ту­ру ли­де­ра мест­но­го На­род­но­го Ру­ха Сер­гея Свит­ко на пост гла­вы Вин­ниц­ко­го обл­со­ве­та под­дер­жа­ли 86 де­пу­та­тов из 91-­го при­сутст­во­вав­ших или, точ­нее ска­зать, соб­ран­ных на сес­сии.
В от­ли­чие от пред­шест­вен­ни­ков, но­во­му ру­ко­во­ди­те­лю при­дет­ся дер­жать от­вет не толь­ко пе­ред кол­ле­га­ми по фрак­ции Бать­кив­щи­ны , выд­ви­нув­ши­ми его на эту долж­ность, но и мест­ным Май­да­ном, то есть сот­ня­ми лю­дей с раз­ны­ми взг­ля­да­ми и це­ля­ми.
А 26 фев­ра­ля, ког­да изб­ра­ли Свит­ко, они фак­ти­чес­ки по­ка­за­ли, что со­би­рают­ся конт­ро­ли­ро­вать ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Новини України|Поділитись:
Звернення держадміністрації до жителів Козятинщини Звер­нен­ня Ко­зя­тинсь­кої ра­йон­ної дер­жав­ної ад­мі­ніст­ра­ції до жи­те­лів Ко­зя­тинсь­ко­го ра­йо­ну Ша­нов­ні жи­те­лі Ко­зя­тин­щи­ни!
Ук­раї­на опи­ни­лась пе­ред сер­йоз­ною заг­ро­зою - за по­дан­ням Пре­зи­ден­та Ро­сійсь­кої Фе­де­ра­ції (РФ) Во­ло­ди­ми­ра Пу­ті­на 1 бе­рез­ня Ра­да Фе­де­ра­ції РФ да­ла доз­віл на ви­ко­рис­тан­ня Зб­рой­них Сил РФ на те­ри­то­рії Ук­раї­ни. ...
Детальніше...
Коментарі (1)|Категорія: Новини Козятина|Поділитись:
США направляє в Чорне море своїх військових Че­рез по­дії у Кри­му в Чор­не мо­ре за­хо­дить аме­ри­кансь­ка авіа­нос­на гру­па, ос­на­ще­на за ос­тан­нім сло­вом тех­ні­ки 04.03.2014 10:41
У від­по­відь на ро­сійсь­ке вторг­нен­ня, США нап­ра­ви­ли удар­ну авіа­нос­ну гру­пу до Чор­но­го мо­ря, щоб ма­ти мож­ли­вість реа­гу­ва­ти на по­дії в Кри­му.
Су­пер- авіа­но­сець "Д­жордж H.W. Буш" плюс з 17 ін­ших ко­раб­лів і три під­вод­ні ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: НОВИНИ СВІТУ|Поділитись:
Начальник СБУ Запорожець у Вінницькій області звільнений Тур­чи­нов уво­лил За­по­рож­ца с долж­нос­ти на­чаль­ни­ка СБУ в Вин­ниц­кой об­лас­ти Ис­пол­няю­щий обя­зан­нос­ти Пре­зи­ден­та Ук­раи­ны, пред­се­да­тель Вер­хов­ной Ра­ды Ук­раи­ны Алек­сандр Тур­чи­нов уво­лил Ва­ди­ма За­по­рож­ца с долж­нос­ти на­чаль­ни­ка уп­рав­ле­ния Служ­бы бе­зо­пас­нос­ти Ук­раи­ны в Вин­ниц­кой об­лас­ти. Текст соот­ветст­вую­ще­го ука­за № 244/2014 от 4 мар­та ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Новини України|Поділитись:
Росія згортає військові навчання, а агресію в Криму ? Пре­зи­дент Ро­сії Во­ло­ди­мир Пу­тін від­дав на­каз війсь­кам, які бра­ли участь у нав­чан­нях поб­ли­зу кор­до­нів Ук­раї­ни, по­вер­та­ти­ся в міс­ця пос­тій­ної дис­ло­ка­ції.
У Вер­хов­ній Ра­ді Ук­раї­ни це рі­шен­ня оці­нюють по-­різ­но­му.
В по­не­ді­лок мі­ністр обо­ро­ни Ро­сії Сер­гій Шой­гу на се­лек­тор­ній на­ра­ді на­ка­зав до 7 бе­рез­ня по­вер­ну­ти в пунк­ти ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: НОВИНИ СВІТУ|Поділитись: 

Реклама
2007 - 2011 © Козятин - Ребус. Інформаційний портал міста Козятин.
При наглому копіюванні матеріалів не забудьте вставити посилання на наш сайт


    RSS-стрічка     Вхід     РеєстраціяЧас генерації сторінки: 0.1 с.
Цю сторінку переглянуто: 974456 раз
Дизайн сайту: Mendart.com
Програмування: v7.net.ua