головна
новини
наше місто
медіа
довідка
бізнес
агроринок
про нас
Популярне


Запрошуємо інвесторів до співпраці
Запрошуємо інвесторів в м. Козятин (Часткове, повне надання корпоративних прав )

Бізнес-каталог
 
перейти до каталогу

В Украине минимальная зарплата за час работы В Ук­раи­не с пер­во­го ян­ва­ря раз­мер ми­ни­маль­ной за­ра­бот­ной пла­ты уве­ли­чить­ся до 3200 гри­вен. В ре­зуль­та­те час ра­бо­ты ук­раин­ца бу­дет стоить как ми­ни­мум 19,34 грив­ны, в то вре­мя как аме­ри­ка­нец за час ра­бо­ты по­лу­чает не мень­ше се­ми дол­ла­ров. Ми­ни­маль­ный час ра­бо­ты в Ев­ро­пе оце­ни­вают в 5-19 ев­ро (за­ви­си­мо от ст­ра­ны).
Ми­ни­маль­ная сум­ма оп­ла­ты ча­са ра­бо­ты в раз­ных ст­ра­нах:
Ук­раи­на 0,71 дол­ла­ра Рос­сия 0,75 дол­ла­ра Ев­ро­пейс­кий Союз 5-19 ев­ро США 7 дол­ла­ров Премьер-­ми­нистр Вла­ди­мир Гройс­ман зая­вил о том, что с 1 ян­ва­ря 2017-­го ник­то в Ук­раи­не не бу­дет за­ра­ба­ты­вать мень­ше 3200 гри­вен. При этом пла­ни­рует­ся, что раз­ме­ры долж­ност­ных ок­ла­дов чи­нов­ни­ков боль­ше не бу­дут за­ви­сеть от ми­ни­маль­ной зарп­ла­ты, а дру­гие со­циаль­ные ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Бізнес-інфо|Поділитись:
В Україні створено кримінальний тип влади Ми­рос­лав По­по­вич: Піс­ля та­ких ве­ли­ких пер­тур­ба­цій у краї­ні ст­во­ре­но кри­мі­наль­ний тип вла­ди

Спіл­ку­ван­ня з лю­ди­ною іс­тин­но ін­те­лі­гент­ною та ви­со­коін­те­лек­туаль­ною ве­ли­ке щас­тя і, на жаль, ве­ли­ка рід­кість у на­ші дні. Ми­рос­лав По­по­вич ос­тан­ній із мо­гі­кан уні­вер­саль­ний ін­те­лек­туал, фі­ло­соф, мис­ли­тель і прос­то ней­мо­вір­но ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Статті|Поділитись:
Вітаєм з святом Збройних Cил України З свя­том всіх ук­раїнсь­ких війсь­ко­вос­луж­бов­ців, кот­рі за­хи­ща­ли наш на­род і бо­ро­ни­ли дер­жа­ву, які і сьо­год­ня стоять на за­хис­ті не­за­леж­нос­ті Ук­раї­ни.
Ба­жає­мо всім стій­кос­ті і нез­ламнoї вo­лі, на­дійнoгo рo­диннoгo ти­лу, бo­га­тирськoгo здoрoв я кож­но­му війсь­ко­вос­луж­бов­цю і ве­те­ра­ну , та ба­жа­них для всіх нас ми­ру, а в бо­роть­бі пе­ре­мо­ги ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Новини Козятина|Поділитись:
Steam наращивает обороты, вышло рекордное количество игр В 2016 го­ду в St­eam выш­ло ре­корд­ное ко­ли­чест­во игр 4207 имен­но столь­ко игр выш­ло в St­eam за по­ка ещё не за­вер­шив­ший­ся 2016 год. Та­кой ин­фор­ма­цией по­де­лил­ся ана­ли­ти­чес­кий сер­вис St­eamS­py, ссы­лаясь на собст­вен­ные дан­ные. Это поч­ти 40 % от об­ще­го ко­ли­чест­ва проек­тов, предс­тав­лен­ных в сис­те­ме циф­ро­вой дист­ри­бу­ции ком­па­нии Val­ve! Для срав­не­ния, в прош­лом ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: НОВИНИ СВІТУ|Поділитись:
Изобретен двигатель с нарушением законов физики NA­SA подт­вер­ди­ло ра­бо­ту дви­га­те­ля, на­ру­шаю­ще­го все за­ко­ны фи­зи­ки
12:18 Се­год­ня Те­лег­раф vis­ta­news.­ru Фо­то: vis­ta­news.­ru Элект­ро­маг­нит­ный дви­га­тель дейст­ви­тель­но ра­бо­тает, воп­ре­ки всем из­вест­ным за­ко­нам фи­зи­ки, о чем ра­нее хо­ди­ло мно­го слу­хов. Науч­ные сот­руд­ни­ки кос­ми­чес­ко­го ве­домст­ва NA­SA из ла­бо­ра­то­рии реак­тив­но­го дви­же­ния Eag­le­works подт­вер­ди­ли ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Статті|Поділитись:


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29...501

 

Реклама
2007 - 2011 © Козятин - Ребус. Інформаційний портал міста Козятин.
При наглому копіюванні матеріалів не забудьте вставити посилання на наш сайт


    RSS-стрічка     Вхід     РеєстраціяЧас генерації сторінки: 0.111 с.
Цю сторінку переглянуто: 976830 разів
Дизайн сайту: Mendart.com
Програмування: v7.net.ua