головна
новини
наше місто
медіа
довідка
бізнес
агроринок
про нас
Популярне


Запрошуємо інвесторів до співпраці
Запрошуємо інвесторів в м. Козятин (Часткове, повне надання корпоративних прав )

Бізнес-каталог
 
перейти до каталогу

Громадським організаціям щоб залишитись неприбутковими ... До 1 січ­ня 2017 ро­ку Гро­мадсь­ким ор­га­ні­за­ціям, щоб не сп­ла­чу­ва­ти по­дат­ки, необ­хід­но пе­рег­ля­ну­ти влас­ні ста­ту­ти, внес­ти і за­реєст­ру­ва­ти змі­ни до них від­по­від­но до По­дат­ко­во­го ко­дек­су Ук­раї­ни та по­да­ти ко­пії ус­та­нов­чих до­ку­мен­тів до те­ри­то­ріаль­но­го ор­га­ну ДФС Ка­ли­нівсь­кої ОД­ПІ ГУ ДФС у Він­ниць­кій об­лас­ті (м. Ко­зя­тин, вул. П.Ор­ли­ка, 19).
Та­ка ви­мо­га міс­тить­ся у Пос­та­но­ві Ка­бі­не­ту Мі­ніст­рів Ук­раї­ни від 13.07.2016р. № 440, якою зат­верд­же­но По­ря­док ве­ден­ня Реєст­ру неп­ри­бут­ко­вих ус­та­нов та ор­га­ні­за­цій, вк­лю­чен­ня неп­ри­бут­ко­вих підп­риємств, ус­та­нов та ор­га­ні­за­цій до Реєст­ру та вик­лю­чен­ня з Реєст­ру.
Для вк­лю­чен­ня неп­ри­бут­ко­вої ор­га­ні­за­ції до Реєст­ру неп­ри­бут­ко­вих ус­та­нов, ус­та­нов­чі до­ку­мен­ти гро­мадсь­ких ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Новини України|Поділитись:
Реформи які не відбулись в Україні тож, що трапилось Де­сять ар­гу­мен­тів Ас­лун­да про Ук­раї­ну які спо­ло­ши­ли ін­тер­нет Хо­че­те сп­равж­ніх ре­форм? Ви­кинь­те геть всіх про­ку­ро­рів, суд­дів та по­дат­ків­ців - Анд­рес Ас­лунд.
Про­від­ний еко­но­міст країн СНД і зас­нов­ник Київсь­кої шко­ли еко­но­мі­ки Анд­рес Ас­лунд пре­зен­ту­вав в Киє­ві кни­гу Ук­раї­на: що піш­ло не так і як це вип­ра­ви­ти . Під час сво­го ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Статті|Поділитись:
Багаті стверджують що бідність то не гріх, а може в радість Стат­ки ук­раїн­ців за рік упа­ли на 19% - Cre­dit Suis­se Ima­ge co­py­right REU­TERS Су­куп­ні стат­ки на­се­лен­ня сві­ту від се­ре­ди­ни 2015 до се­ре­ди­ни 2016 ро­ку зрос­ли на 1,4% - до $256 трлн. Про це йдеть­ся в до­по­ві­ді Glo­bal Wealth Re­port, під­го­тов­ле­ній Cre­dit Suis­se.
Але кіль­кість до­рос­лих у сві­ті ви­рос­ла приб­лиз­но ти­ми ж тем­па­ми, то­му впер­ше з 2008 ро­ку се­ред­нє ба­гатст­во на кож­ну ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Новини України|Поділитись:
Козятинські роботодавці сплатили більше 30 млн грн на ... Ро­бо­то­дав­ці м Ко­зя­ти­на сп­ря­му­ва­ли на со­ціаль­ні пот­ре­би по­над 30 мільо­нів гри­вень єди­но­го внес­ку За під­сум­ка­ми дев яти мі­ся­ців 2016 ро­ку до дер­жав­них цільо­вих фон­дів ро­бо­то­дав­ця­ми м.­Ко­зя­ти­на сп­ря­мо­ва­но 30,9 міль­йо­на гри­вень єди­но­го внес­ку на за­галь­ноо­бов яз­ко­ве дер­жав­не со­ціаль­не ст­ра­ху­ван­ня. Про­тя­гом ве­рес­ня над­ход­жен­ня єди­но­го ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Новини Козятина|Поділитись:
Сколько заплатит бизнес при новой минималке в 3200 грн Сколь­ко зап­ла­тит биз­нес при ми­ни­мал­ке в 3200 грн: рас­че­ты для един­щи­ков и юр­лиц Рост ми­ни­маль­ной зарп­ла­ты в Ук­раи­не поч­ти в два ра­за до 3200 гри­вен с 1 ян­ва­ря 2017 го­да дол­жен по­мочь са­мым бед­ным слоям на­се­ле­ния и вы­вес­ти еще боль­ше биз­не­са из те­ни.
Яс­но, что ра­бот­ни­ки по­вы­ше­нию зарп­лат толь­ко ра­ды, а вот биз­не­су при­дет­ся от­да­вать ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Бізнес-інфо|Поділитись:


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29...500

 

Реклама
2007 - 2011 © Козятин - Ребус. Інформаційний портал міста Козятин.
При наглому копіюванні матеріалів не забудьте вставити посилання на наш сайт


    RSS-стрічка     Вхід     РеєстраціяЧас генерації сторінки: 0.107 с.
Цю сторінку переглянуто: 962833 рази
Дизайн сайту: Mendart.com
Програмування: v7.net.ua