головна
новини
наше місто
медіа
довідка
бізнес
агроринок
про нас
Популярне


Запрошуємо інвесторів до співпраці
Запрошуємо інвесторів в м. Козятин (Часткове, повне надання корпоративних прав )

Бізнес-каталог
 
перейти до каталогу

Депутата утопили в бочке с цементом Следст­вие подт­вер­ди­ло на­сильст­вен­ный ха­рак­тер смер­ти де­пу­тат Па­хо­мо­ва.
В Рос­сии бы­ло най­де­но те­ло ли­пец­ко­го де­пу­та­та Ми­хаи­ла Па­хо­мо­ва, про­пав­ше­го нес­коль­ко дней на­зад, в боч­ке с це­мен­том в Под­мос­ковье.
Об этом пи­шут РИА Но­вос­ти предс­та­ви­тель пресс-с­луж­бы СК РФ.
"Те­ло Па­хо­мо­ва об­на­ру­же­но в боч­ке с це­мен­том око­ло по­сел­ка Обу­хо­во в Но­гинс­ком ра­йо­не Под­мос­ковья", ска­зал со­бе­сед­ник агентст­ва.
Он до­ба­вил, что в нас­тоя­щее вре­мя сле­до­ва­те­ли про­во­дят ряд экс­пер­тиз.
Как уточ­нил Следст­вен­ный ко­ми­тет РФ на своем сай­те, боч­ку с те­лом наш­ли в од­ном из под­валь­ных по­ме­ще­ний част­но­го га­ра­жа.
На­ка­ну­не МВД сооб­щи­ло, что Па­хо­мов убит, а его те­ло пред­по­ло­жи­тель­но на­хо­дит­ся в по­сел­ке Во­ровс­ко­го ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: НОВИНИ СВІТУ|Поділитись:
Выборы, на выборы, депутаты .... Ре­гио­на­лы го­то­вят­ся в мае 2013 го­да про­вес­ти внео­че­ред­ные пар­ла­ментс­кие вы­бо­ры.

В Пар­тии ре­гио­нов на­ча­ли под­го­тов­ку к внео­че­ред­ным пар­ла­ментс­ким вы­бо­рам. Ис­точ­ни­ки Ъ ут­верж­дают, что они бу­дут про­хо­дить на ма­жо­ри­тар­ной ос­но­ве и что соот­ветст­вую­щий за­ко­ноп­роект уже го­тов.
Ес­ли в те­че­ние двух не­дель сес­сия ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Новини України|Поділитись:
Автомобілісти висунули владі ультиматум через стан доріг Ав­то­мо­бі­ліс­ти та ав­то­пе­ре­віз­ни­ки, об єд­на­ні іні­ціа­ти­вою "Ав­тоф­ронт", звер­ну­ли­ся сьо­год­ні з лис­том до пре­зи­ден­та Яну­ко­ви­ча та прем єр-­мі­ніст­ра Аза­ро­ва, у яко­му ви­ма­гають у тер­мін до 15 бе­рез­ня оп­ри­люд­ни­ти план лік­ві­да­ції ава­рій­но­го ста­ну ав­тош­ля­хів та не­вік­лад­но роз­по­ча­ти та­кі ро­бо­ти по всій Ук­раї­ні за ра­ху­нок вже за­ку­мульо­ва­них ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Новини України|Поділитись:
Петр Порошенко считает Украину обреченной страной В си­туа­ции, сло­жив­шей­ся в Ук­раи­не предс­та­ви­те­ли влас­тей долж­ны бы бы­ли пред­ло­жить предс­та­ви­те­лям оп­по­зи­ции план вы­ве­де­ния ст­ра­ны из кри­зи­са пос­редст­вом соз­да­ния так на­зы­вае­мо­го пра­ви­тельст­ва на­цио­наль­но­го единст­ва.
Петр По­ро­шен­ко счи­тает, что соз­да­ние пра­ви­тельст­ва на­цио­наль­но­го единст­ва бы­ло бы единст­вен­ным пос­ле пар­ла­ментс­ких ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Новини України|Поділитись:
На розгляд Вінницької облради винесено 45 проектів рішень Він­ниць­ка пре­зи­дія на своє­му за­сі­дан­ні, що пройш­ло сьо­год­ні під го­ло­ву­ван­ням Сер­гія Та­ту­ся­ка, офі­цій­но зат­вер­ди­ла 45 пи­тань по­ряд­ку ден­но­го чер­го­вої 14 се­сії.
В пер­шу чер­гу, де­пу­та­ти розг­ля­нуть Стан за­кон­нос­ті бо­роть­би із зло­чин­ніс­тю, охо­ро­ни гро­мадсь­ко­го по­ряд­ку на те­ри­то­рії об­лас­ті та про хід ви­ко­нан­ня Єди­ної комп­лекс­ної ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Новини України|Поділитись:


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245...501

 

Реклама
2007 - 2011 © Козятин - Ребус. Інформаційний портал міста Козятин.
При наглому копіюванні матеріалів не забудьте вставити посилання на наш сайт


    RSS-стрічка     Вхід     РеєстраціяЧас генерації сторінки: 0.112 с.
Цю сторінку переглянуто: 974447 раз
Дизайн сайту: Mendart.com
Програмування: v7.net.ua