головна
новини
наше місто
медіа
довідка
бізнес
агроринок
про нас
Популярне


Запрошуємо інвесторів до співпраці
Запрошуємо інвесторів в м. Козятин (Часткове, повне надання корпоративних прав )

Бізнес-каталог
 
перейти до каталогу

Россию начали атаковать из космоса +обновления Ко­ли­чест­во пост­ра­дав­ших от уральс­ко­го ме­тео­ри­та дос­тиг­ло 500 че­ло­век По сос­тоя­нию на 13.00 по мос­ковс­ко­му вре­ме­ни 500 че­ло­век об­ра­ти­лись за ме­ди­цинс­кой по­мощью, 22 из них гос­пи­та­ли­зи­ро­ва­ны.
Сооб­щает агентст­во РИА со ссыл­кой на на­чаль­ни­ка на­цио­наль­но­го цент­ра уп­рав­ле­ния в кри­зис­ных си­туа­циях МЧС Рос­сии Вла­ди­ми­ра Сте­па­но­ва.
По его сло­вам, двад­цать два че­ло­ве­ка из 500 пост­ра­дав­ших гос­пи­та­ли­зи­ро­ва­ны в пят­ни­цу пос­ле па­де­ния ме­тео­ри­та на Ура­ле, сооб­щил на­чаль­ник на­цио­наль­но­го цент­ра уп­рав­ле­ния.
Вмес­те с тем раз­лич­ные ве­домст­ва про­дол­жают изу­чать не­бес­ное те­ло и ре­зуль­та­ты его па­де­ния в ря­де об­лас­тей Рос­сии.
Про­вер­ка по пу­ти про­хож­де­ния неиз­вест­но­го объек­та ре­зуль­та­тов не да­ла. Сле­дов па­де­ния ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: НОВИНИ СВІТУ|Поділитись:
Відповідь молодим підбурювачам від старої гвардії Козятина Не зва­жаю­чи на за­ки­ди під­бу­рю­ва­чів, гро­мадсь­кість да­ла за­до­віль­ну оцін­ку діяль­нос­ті місь­кої ра­ди за ми­ну­лий рік
У вів­то­рок у місь­ко­му бу­дин­ку куль­ту­ри від­бу­лись ши­ро­ко анон­со­ва­ні ми­ну­ло­го тиж­ня в усіх міс­це­вих дру­ко­ва­них та елект­рон­них ЗМІ гро­мадсь­кі слу­хан­ня, іні­ці­йо­ва­ні місь­кою ра­дою ве­те­ра­нів вій­ни та пра­ці. Ос­нов­не ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Новини Козятина|Поділитись:
Дорогі друзі! Вітаєм Вас зі святом всіх закоханих Днем ... Ми Вас ко­хаєм і по­ва­жаєм !
Го­ло­ва Гро­мадсь­кої ра­ди при Ко­зя­тинсь­кій РДА Ва­ле­рій Іва­щен­ко і ад­мі­ни "Ко­зя­тин-­Ре­бус"

Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Новини України|Поділитись:
Як Козятинський міського голова виправдовувася:" Я не ... Про ак­туаль­не та на­бо­лі­ле, про гост­ре та осо­бис­те, про важ­ли­ве та дріб яз­ко­ве го­во­ри­ли із місь­ким го­ло­вою. Мер Ко­зя­ти­на Олек­сандр Гве­ле­сіа­ні від­по­вів на за­пи­тан­ня що­тиж­не­ви­ка Ко­зя­тин за­ліз­нич­ний , розс­тав­ляю­чи усі крап­ки на І , сп­рос­то­вую­чи чут­ки та відк­ри­ваю­чи за­ві­су над по­таєм­ним.
- Олек­санд­ре Геор­гіє­ви­чу, пер­ше за­пи­тан­ня ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Новини Козятина|Поділитись:
Домбровський: Рішення ВАСУ-політична розправа за мої ... Спі­кер Во­ло­ди­мир Ри­бак має на­мір іні­цію­ва­ти звер­нен­ня пар­ла­мен­та­рів до Конс­ти­ту­цій­но­го су­ду (КС) що­до рі­шен­ня ВА­СУ про поз­бав­лен­ня ман­да­тів на­род­них де­пу­та­тів Пав­ла Ба­ло­ги і Олек­санд­ра Домб­ровсь­ко­го. Го­ло­ва ВР вже звер­нув­ся до на­род­них об­ран­ців з про­по­зи­ціє­ю під­го­ту­ва­ти і офор­ми­ти від­по­від­не звер­нен­ня до КС. Са­ме Конс­ти­ту­цій­ний ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Новини України|Поділитись:


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245...499

 

Реклама
2007 - 2011 © Козятин - Ребус. Інформаційний портал міста Козятин.
При наглому копіюванні матеріалів не забудьте вставити посилання на наш сайт


    RSS-стрічка     Вхід     РеєстраціяЧас генерації сторінки: 0.111 с.
Цю сторінку переглянуто: 960970 разів
Дизайн сайту: Mendart.com
Програмування: v7.net.ua