головна
новини
наше місто
медіа
довідка
бізнес
агроринок
про нас
Популярне


Запрошуємо інвесторів до співпраці
Запрошуємо інвесторів в м. Козятин (Часткове, повне надання корпоративних прав )

Бізнес-каталог
 
перейти до каталогу

Вертикальне вирощення полуниць, запровадження стартапу ... Фран­цузь­ка ком­па­нія Ag­ri­c­ool зап­ро­вад­жує стр­тап по вер­ти­каль­но­му ви­ро­щен­ню по­лу­ни­ці для кот­рої пот­ріб­но в 120 ра­зів мень­ші пло­щі ніж для ви­ро­щан­ня зви­чай­ної.
Ком­па­нія роз­по­ча­ла свою діяль­ність у 2015 ро­ці. Па­ризь­кі аг­ро­ви­роб­ни­ки роз­ро­би­ли но­ву мо­дель ви­ро­щу­ван­ня по­лу­ниць, що га­ран­тує якість та збе­рі­гає ко­рис­ні влас­ти­вос­ті про­дук­ції. Ag­ri­c­ool куль­ти­вують яго­ди у від­нов­ле­них суд­но­вих кон­тей­не­рах, ви­ко­рис­то­вую­чи вер­ти­каль­ні ме­то­ди зем­ле­робст­ва. Це доз­во­ляє ви­ко­рис­то­ву­ва­ти у 120 ра­зів мен­шу пло­щу, ніж при ви­ро­щу­ван­ні в по­лі. Ком­па­нія ви­ко­рис­то­вує вер­ти­каль­ну гід­ро­по­ні­ку для пос­та­чан­ня всіх необ­хід­них ре­чо­вин до ко­рін­ня рос­ли­ни. Цей про­цес на 90% зао­щад­жує во­ду. По­лу­ни­ці рос­туть в конт­рольо­ва­но­му се­ре­до­ви­щі, ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Агропрод-інфо|Поділитись:
Вибори Президента України в Козятині відбулись, результати ... Цент­раль­на ви­бор­ча ко­мі­сія оп­ра­цю­ва­ла всі про­то­ко­ли
ви­бор­чих діль­ниць ок­ру­гу №13 (Ко­зя­тин, Хміль­ник, Ка­ли­нівсь­кий, Ко­зя­тинсь­кий, Хміль­ниць­кий ра­йо­ни).
Кіль­кість ви­бор­ців на ОВК №13 - 96 329 осіб. Пе­ре­мо­гу здо­був Во­ло­ди­мир Зе­ленсь­кий.
Ре­зуль­та­ти го­ло­су­ван­ня: Зе­ленсь­кий В. О. 23%
По­ро­шен­ко П. О. 21.23%
Ти­мо­шен­ко Ю. ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Новини України|Поділитись:
Невже за рік в Україні так зменшилось населення ? В Ук­раї­ні в 2018 ро­ці ста­ли ви­пі­ка­ти на­по­ло­ви­ну мен­ше житньо­го хлі­ба, ніж ра­ні­ше У 2018 ро­ці в Ук­раї­ні знач­но ско­ро­ти­лось ви­роб­ницт­во хлі­ба. Най­біль­ше ско­ро­чен­ня торк­ну­ло­ся ви­роб­ницт­ва житньо­го хлі­ба. Про це по­ві­дом­ляє прес-с­луж­ба Держс­та­тис­ти­ки. Так, ви­роб­ницт­во житньо­го хлі­ба в ми­ну­ло­му ро­ці по­рів­ня­но з 2017 ро­ком ско­ро­ти­ла­ся май­же ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Агропрод-інфо|Поділитись:
Підприємці продовжують елекутрофікувати Вінничину На те­ри­то­рії Бо­хо­ниць­кої сільсь­кої ра­ди по­бу­ду­ва­ли со­няч­ну елект­рос­тан­цію по­туж­ніс­тю 4900 кВт з роз­ра­хун­ко­вим річ­ним ви­ро­біт­ком елект­рое­нер­гії 6393.0 мВт/­го­ди­ну. Но­воз­бу­до­ва­ний об єкт вже вве­ли в експ­луа­та­цію, підт­вер­див га­зе­ті День ди­рек­тор де­пар­та­мен­ту жит­ло­во-­ко­му­наль­но­го гос­по­дарст­ва, енер­ге­ти­ки та інф­раст­рук­ту­ри Він­ниць­кої ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Бізнес-інфо|Поділитись:
Продається 28.01.2019р. "Південний Буг", умови аукціону Го­тель "Пів­ден­ний Буг" вис­тав­ле­но на про­даж. Оп­ри­люд­не­но умо­ви аук­ціо­ну

У Він­ни­ці зби­рають­ся про­да­ти го­тель "Пів­ден­ний Буг" з аук­ціо­ну
Аук­ціон з про­да­жу май­но­во­го комп­лек­су "Пів­ден­ний Буг" має від­бу­ти­ся 28 січ­ня 2019 ро­ку. Про це ін­фор­мує Він­ниць­ка місь­ка ра­да, по­ві­дом­ляє Глав­ком .
1. Ін­фор­ма­ція про об'єкт при­ва­ти­за­ції
...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Бізнес-інфо|Поділитись:


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13...502

 

Реклама
2007 - 2011 © Козятин - Ребус. Інформаційний портал міста Козятин.
При наглому копіюванні матеріалів не забудьте вставити посилання на наш сайт


    RSS-стрічка     Вхід     РеєстраціяЧас генерації сторінки: 0.038 с.
Цю сторінку переглянуто: 1004516 раз
Дизайн сайту: Mendart.com
Програмування: v7.net.ua