головна
новини
наше місто
медіа
довідка
бізнес
агроринок
про нас
Популярне


Запрошуємо інвесторів до співпраці
Запрошуємо інвесторів в м. Козятин (Часткове, повне надання корпоративних прав )

Бізнес-каталог
 
перейти до каталогу

Тіньова економіка-надія капіталізму БА­ЗА­Рос­тан нас­туп­ний еко­но­міч­ний лі­дер пла­не­ти. За­будь­те про Ки­тай: чор­ний ри­нок у де­сять триль­йо­нів до­ла­рів це еко­но­мі­ка, що рос­те найш­вид­ше на сві­ті, це на­ше май­бут­нє. Яка ро­бо­та пе­ре­ва­жа­ти­ме в 21-­му сто­літ­ті? Част­ко­ва зай­ня­тість, різ­но­ма­ніт­ні схе­ми са­мо­зай­ня­тос­ті, ро­бо­та за су­міс­ницт­вом, ша­раж­ки, хал­тур­ки, під­ро­біт­ки, і жод­них по­дат­ків, лі­цен­зій, збо­рів, доз­во­лів то­що. За до­по­мо­гою са­мо­го ли­ше мо­біль­но­го те­ле­фо­на й обі­цян­ки гро­шей від сво­го дядь­ка, Де­від Обі зро­бив те, що ні­ге­рійсь­кий уряд на­ма­гав­ся здійс­ни­ти вп­ро­довж де­ся­ти­літь він при­ду­мав, як за­без­пе­чи­ти елект­ри­кою прос­тих лю­дей у най­біль­шо­му за на­се­лен­ням міс­ті в Аф­ри­ці.
Пи­тан­ня бу­ло не в тех­но­ло­гіях. Де­від не ви­на­хід­ник або ін­же­нер, а йо­го ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Бізнес-інфо|Поділитись:
Укрзализныця "сливает" убыточные поезда До­пол­ни­тель­ные поез­да для же­лез­ных до­рог Ук­раи­ны яв­ляют­ся убы­точ­ны­ми, так как их на­се­лен­ность не пре­вы­шает 50%.
Как сооб­щи­ли УНИАН в Го­сад­ми­нист­ра­ции же­лез­но­до­рож­но­го транс­пор­та (Укр­за­лиз­ны­ця ), до­пол­ни­тель­ные поез­да для же­лез­ных до­рог Ук­раи­ны яв­ляют­ся неоп­рав­дан­но убы­точ­ны­ми. Их на­се­лен­ность не пре­вы­шает 50%, пос­коль­ку в ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Новини України|Поділитись:
Россия и МВФ начинают ревновать Украину к Китаю Ук­раи­на по­лу­чи­ла пред­ло­же­ние ки­тайс­ко­го цент­ро­бан­ка пре­дос­та­вить ст­ра­не кре­дит вмес­то средств Меж­ду­на­род­но­го ва­лют­но­го фон­да (МВФ). Так ис­точ­ник га­зе­ты "Ком­мер­сант" в Нац­бан­ке Ук­раи­ны про­ком­мен­ти­ро­вал заяв­ле­ние премьер-­ми­нист­ра ст­ра­ны Ни­ко­лая Аза­ро­ва, что Ук­раи­на в сос­тоя­нии про­жить еще год без кре­ди­тов МВФ.
По­во­дом для ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: НОВИНИ СВІТУ|Поділитись:
Наближаємось до ринку землі "Чу­жо­го нав­ча­ти­ся та сво­го не цу­ра­ти­ся" Без­зас­те­реж­не без­дум­не ви­ко­рис­тан­ня по­рад іно­зем­ців нас теж ні­ку­ди не при­ве­де... Ад­же хтось з них на­ма­гаєть­ся да­ва­ти по­ра­ди, від­вер­то за­хи­щаю­чи ін­те­ре­си по­лі­тич­них еліт ін­ших дер­жав або між­на­род­них біз­не­со­вих ст­рук­тур. П ро­тя­гом ба­гатьох ро­ків ав­то­ру цих ст­рок до­во­ди­лось без­ліч ра­зів на ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Агропрод-інфо|Поділитись:
На Вінничині запрацював новий інтернет-проект "Та­ра­со­ва Прав­да - Він­ни­ця по­лі­тич­на", міс­це­вий проект за­по­чат­ко­ва­ний го­лов­ним ре­дак­то­ром всеук­раїнсь­ко­го по­лі­тич­но­го пор­та­лу "Та­ра­со­ва прав­да" (WWW.­TA­RAS-­UA.­COM) ЧОР­НОІ­ВА­НОМ ТА­РА­СОМ МИ­КО­ЛА­ЙО­ВИ­ЧОМ. Ме­та проек­ту все­біч­не і пов­не вис­віт­лен­ня по­лі­тич­но­го жит­тя Він­ни­ці і Він­ниць­кої об­лас­ті, скан­да­лів і конф­лік­тів у вла­ді та біз­не­сі, конт­роль ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Новини України|Поділитись:


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330...501

 

Реклама
2007 - 2011 © Козятин - Ребус. Інформаційний портал міста Козятин.
При наглому копіюванні матеріалів не забудьте вставити посилання на наш сайт


    RSS-стрічка     Вхід     РеєстраціяЧас генерації сторінки: 0.128 с.
Цю сторінку переглянуто: 974445 раз
Дизайн сайту: Mendart.com
Програмування: v7.net.ua