головна
новини
наше місто
медіа
довідка
бізнес
агроринок
про нас
Популярне


Запрошуємо інвесторів до співпраці
Запрошуємо інвесторів в м. Козятин (Часткове, повне надання корпоративних прав )

Бізнес-каталог
 
перейти до каталогу

О вредных тенденциях общества Факт, ко­то­рый пра­ви­тельст­ва ми­ра ста­рают­ся не афи­ши­ро­вать, сос­тоит в том, что ни­ко­тин и ал­ко­голь яв­ляют­ся од­ни­ми из наи­бо­лее опас­ных нар­ко­ти­ков, изоб­ре­тен­ных че­ло­ве­чест­вом. Нар­ко­ти­ки, изоб­ра­жен­ные на прик­реп­лен­ном гра­фи­ке из Ви­ки­пе­дии, рас­по­ло­же­ны по сле­дую­ще­му прин­ци­пу: чем вы­ше нар­ко­тик на кар­тин­ке, тем вы­ше уро­вень за­ви­си­мос­ти от не­го. Чем пра­вее, тем вы­ше его смер­тель­ность, то есть соот­но­ше­ние обыч­ной до­зы к смер­тель­ной.
Нап­ра­ши­вает­ся воп­рос. Ес­ли за­ви­си­мость от ни­ко­ти­на вы­ше, чем от ко­каи­на, ма­ри­хуа­ны или ЛСД, то по­че­му го­су­дарст­ва не объя­вят ку­ре­ние вне за­ко­на? И ес­ли ущерб для здо­ровья от ал­ко­го­ля вы­ше, чем от ря­да сла­бых нар­ко­ти­ков, то по­че­му мы все еще ви­дим на ули­цах мно­гих ст­ран лю­дей с ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: НОВИНИ СВІТУ|Поділитись:
На Козятинщині пройшли урочистості з нагоди професійного ... В ак­то­во­му за­лі Ко­зя­тинсь­кої ра­йон­ної дер­жав­ної ад­мі­ніст­ра­ції від­бу­ли­ся уро­чис­тос­ті з на­го­ди Дня пра­ців­ни­ків сільсь­ко­го гос­по­дарст­ва. Це свя­то увін­чує нап­ру­же­ний, спов­не­ний кло­по­та­ми хлі­бо­робсь­кий рік, який при­ніс для ба­гатьох із фер­мерсь­ких гос­по­дарств Ко­зя­тинсь­ко­го ра­йо­ну ва­го­мі здо­бут­ки.
Про­дов­жую­чи слав­ну тра­ди­цію ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Новини Козятина|Поділитись:
Казатинцам для здоровья стоит обратить внимание на 10 ... Мы как веч­ные дви­га­те­ли сле­дуем дед­лай­нам, го­то­вим от­че­ты, ча­са­ми си­дим в Ин­тер­не­те, счи­тая, что наш ор­га­низм то­же пер­пе­туум­мо­би­ле и все пе­ре­тер­пит. Ан нет. И ес­ли на фо­не пол­но­го здо­ровья вы вд­руг ста­ли за­ме­чать нео­быч­ные симп­то­мы, не ос­тав­ляй­те без вни­ма­ния эти тре­вож­ные зво­ноч­ки, ведь каж­дый из них не­сет ин­фор­ма­цию о тех или ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Статті|Поділитись:
Наш земляк попереджує Во­ло­ди­мир Хлив­нюк: на­се­лен­ня го­туєть­ся до де­валь­ва­ції "Ми зно­ву на­ка­ча­ли еко­но­мі­ку і го­лов­не спо­жи­ва­чів гро­ши­ма по мак­си­му­му. Але спо­жив­чий по­пит зно­ву пе­рей­шов в ім­порт­ні то­ва­ри. У той же час, ут­ри­мую­чи курс бі­ля поз­нач­ки 8 грн/­до­лар, ми ст­ри­мує­мо роз­ви­ток влас­но­го екс­пор­ту . (Рос.)
Фо­то ЕП К ос­тян­тин Же­ва­го чи то не вс­тиг, ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Новини України|Поділитись:
Вінничина отримала рекордний урожай понад 4 млн. тон ... Сьо­год­ні Ук­раї­на за­кін­чує збір ре­корд­но ве­ли­ко­го вро­жаю, у зв'яз­ку з чим аг­ра­рії і чи­нов­ни­ки не знають, як йо­го збе­рег­ти і от­ри­ма­ти при­бу­ток. Са­ме цим проб­ле­мам і бу­ла прис­вя­че­на Всеук­раїнсь­ка се­лек­тор­на на­ра­да, яка від­бу­лась 11 лис­то­па­да під го­ло­ву­ван­ням зас­туп­ни­ка мі­ніст­ра аг­рар­ної по­лі­ти­ки і про­до­вольст­ва Ук­раї­ни Олек­санд­ра ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Новини України|Поділитись:


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330...499

 

Реклама
2007 - 2011 © Козятин - Ребус. Інформаційний портал міста Козятин.
При наглому копіюванні матеріалів не забудьте вставити посилання на наш сайт


    RSS-стрічка     Вхід     РеєстраціяЧас генерації сторінки: 0.123 с.
Цю сторінку переглянуто: 960967 раз
Дизайн сайту: Mendart.com
Програмування: v7.net.ua