головна
новини
наше місто
медіа
довідка
бізнес
агроринок
про нас
Популярне


Запрошуємо інвесторів до співпраці
Запрошуємо інвесторів в м. Козятин (Часткове, повне надання корпоративних прав )

Бізнес-каталог
 
перейти до каталогу

На винницкой соломе едем в Европу Рос­сийс­кий оли­гарх Но­винс­кий бу­дет за­ра­ба­ты­вать на вин­ниц­кой со­ло­ме.
Ком­па­ния Смарт-­хол­динг , ко­то­рую конт­ро­ли­рует рос­сийс­кий биз­нес­мен Ва­дим Но­винс­кий, на­ме­ре­на ин­вес­ти­ро­вать 26 млн. ев­ро в ст­рои­тельст­во за­во­да по произ­водст­ву топ­лив­ных пел­лет из со­ло­мы в Тур­бо­ве Ли­по­вец­ко­го ра­йо­на Вин­ниц­кой об­лас­ти.
Об этом сооб­щи­ла ру­ко­во­ди­тель проек­та Ири­на Ло­за.
По ее сло­вам за­вод рас­по­ло­жит­ся на пло­ща­ди в 9,5 га зем­ли. Мощ­ность за­во­да расс­чи­та­на на произ­водст­во 150 тыс. тонн пел­лет в год. На се­год­няш­ний день на­ча­то ст­рои­тельст­во пер­вой оче­ре­ди за­во­да, мощ­ность ко­то­рой бу­дет 75 тыс. тонн пел­лет в год.
И.­Ло­за сооб­щи­ла, что по ин­вес­ти­цион­но­му проек­ту ОО­О Винн-­Пе­ле­та пре­дус­мот­ре­но ст­рои­тельст­во ...
Детальніше...
Коментарі (1)|Категорія: Бізнес-інфо|Поділитись:
Грабіж в Молотківцях 24 лип­ня у се­лі Мо­лот­ків­ці Ко­зя­тинсь­ко­го ра­йо­ну не­ві­до­мий чо­ло­вік з зас­то­су­ван­ням фі­зич­ної си­ли за­во­ло­дів ри­бальсь­ким при­лад­дям та гро­шо­ви­ми кош­та­ми в су­мі 170 гри­вень у 23-­річ­но­го міс­це­во­го жи­те­ля, по­ві­дом­ляє офі­цій­ний сайт УМВС Ук­раї­ни у Він­ниць­кій об­лас­ті. В хо­ді про­ве­ден­ня опе­ра­тив­но-­по­шу­ко­вих за­хо­дів спів­ро­біт­ни­ка­ми мі­лі­ції ...
Детальніше...
Коментарі (1)|Категорія: Новини Козятина|Поділитись:
Козятинці "проїдають" свої доходи Кож­на дру­га грив­ня - на хар­чі, кож­на де­ся­та - на ко­мір­не. Згід­но із да­ни­ми Дер­жав­ної служ­би ста­тис­ти­ки, ук­раїн­ці "п­рої­дають" свої до­хо­ди - в пря­мо­му та пе­ре­нос­но­му сен­сі. Їжа та ко­мір­не - го­лов­ні стат­ті вит­рат ук­раїн­ців За під­сум­ка­ми 2010 ро­ку, се­ред­ній ук­раї­нець вит­ра­чає на спо­жи­ван­ня 90% своїх до­хо­дів(­Бі-­Бі-­Сі).
При цьо­му на кі­нець ...
Детальніше...
Коментарі (1)|Категорія: Новини України|Поділитись:
Козятинські металісти з гурту AroS в міні турне... Як всім нам доб­ре ві­до­мо - Ко­зя­тин - міс­то яке зас­лу­жи­ло, на те­ре­нах куль­ту­ри, сла­ву міс­теч­ка не­фор­маль­ної мо­ло­ді.
Ви­хід­ці з Ко­зя­ти­на стають ві­до­ми­ми му­зи­кан­та­ми, ху­дож­ни­ка­ми та дія­ча­ми куль­ту­ри.
За свою іс­то­рію Ко­зя­тин знав ба­га­то рок-­гур­тів та­ких як Бук­сер, Шмід­та 26, Конт­раст, Оріон, Го­ри­зонт, Фе­нікс, Draft, Black in Ori­gin, 9,5 вольт, ...
Детальніше...
Коментарі (4)|Категорія: Новини Козятина|Поділитись:
Винницкий губернатор предлагает Джи­га пред­ла­гает "Х­лебп­ро­му" за­ку­пить зер­но для вин­ниц­ко­го хле­ба на год впе­ред.
Пред­се­да­тель Вин­ниц­кой обл­го­сад­ми­нист­ра­ции Ни­ко­лай Джи­га пред­ла­гает мо­но­по­лис­ту, кон­цер­ну "Х­лебп­ром", ко­то­рый яв­ляет­ся круп­ней­шим произ­во­ди­те­лем хле­бо­бу­лоч­ных из­де­лий в Вин­ниц­кой об­лас­ти, уже сей­час за­ку­пить го­до­вую пот­реб­ность зер­на ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Новини України|Поділитись:


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370...501

 

Реклама
2007 - 2011 © Козятин - Ребус. Інформаційний портал міста Козятин.
При наглому копіюванні матеріалів не забудьте вставити посилання на наш сайт


    RSS-стрічка     Вхід     РеєстраціяЧас генерації сторінки: 0.112 с.
Цю сторінку переглянуто: 974454 рази
Дизайн сайту: Mendart.com
Програмування: v7.net.ua