головна
новини
наше місто
медіа
довідка
бізнес
агроринок
про нас
Популярне


Запрошуємо інвесторів до співпраці
Запрошуємо інвесторів в м. Козятин (Часткове, повне надання корпоративних прав )

Бізнес-каталог
 
перейти до каталогу

Два вбивства у Глухівцях За один день у смт. Глу­хів­ці Ко­зя­тинсь­ко­го ра­йо­ну за­ги­ну­ли двоє чо­ло­ві­ків. В обох ви­пад­ках при­чи­ною тра­ге­дії є ал­ко­голь, який по­сі­дає од­не з го­лов­них місць се­ред при­чин вчи­нен­ня умис­них вбивств, по­ві­дом­ляє Іри­на За­сад­нюк на сай­ті СЗГ УМВС Ук­раї­ни у Він­ниць­кій об­лас­ті. Дня­ми до чер­го­вої час­ти­ни Ко­зя­тинсь­ко­го рай­від­ді­лу мі­лі­ції на­дійш­ло по­ві­дом­лен­ня від лі­ка­рів цент­раль­ної ра­йон­ної лі­кар­ні про те, що до них у тяж­ко­му ста­ні ка­ре­тою швид­кої до­по­мо­ги з но­жо­вим по­ра­нен­ням че­рев­ної по­рож­ни­ни та груд­ної клі­ти­ни , був гос­пі­та­лі­зо­ва­ний 42-­річ­ний неп­ра­цюю­чий жи­тель смт. Глу­хів­ці, який під час на­дан­ня ме­дич­ної до­по­мо­ги по­мер .
Май­же п ять го­дин лі­ка­рі бо­ро­лись за йо­го жит­тя, але мар­но. По­ра­нен­ня вия­ви­лись не­су­міс­ни­ми ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Новини Козятина|Поділитись:
68 ГА ЗЕМЛІ В ОРЕНДУ -- НЕЗАКОННО Про­ку­ра­ту­рою Він­ниць­кої об­лас­ті оп­ро­тес­то­ва­но не­за­кон­не рі­шен­ня го­ло­ви Ко­зя­тинсь­кої ра­йон­ної ад­мі­ніст­ра­ції що­до на­дан­ня по­над 68 гек­та­рів зе­мель вод­но­го фон­ду та трьох вод­них об'єк­тів на те­ри­то­рії Жур­би­нець­кої сільсь­кої ра­ди в орен­ду міс­це­во­му жи­те­лю. Проект зат­верд­же­но без про­ве­ден­ня обов'яз­ко­вої зем­лев­по­ряд­ної екс­пер­ти­зи ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Новини Козятина|Поділитись:
45 сіл Козятинщини — без електропостачання Внас­лі­док гро­зи, гра­ду, силь­них злив та по­ри­вів віт­ру у ніч на 27 лип­ня на Він­нич­чи­ні ста­ло­ся ава­рій­не відк­лю­чен­ня елект­ро­пос­та­чан­ня у 167 на­се­ле­них пунк­тах 5 ра­йо­нів. Най­біль­ше пост­раж­дав Хміль­ниць­кий ра­йон -- тут без елект­ри­ки за­ли­ши­лось 58 сіл, у Ко­зя­тинсь­ко­му -- 45, Барсь­ко­му -- 29, Му­ро­ва­но­ку­ри­ло­вець­ко­му -- 18, Жме­ринсь­ко­му -- 17. Ро­бо­ти ...
Детальніше...
Коментарі (1)|Категорія: Новини Козятина|Поділитись:
Кадрові зміни у керівництві господарства Сестринівки ... Та­ку обі­цян­ку по­чу­ли меш­кан­ці се­ла від предс­тав­ни­ків хол­дин­гу Укр­зер­ноп­ром у при­сут­нос­ті го­ло­ви Ко­зя­тинсь­кої рай­дер­жад­мі­ніст­ра­ції. Са­ме у Сест­ри­нів­ку для вив­чен­ня міс­це­вих проб­лем за­ві­тав Олек­сій Лав­ре­нюк, йо­го зас­туп­ник Ігор Джус та дея­кі ке­рів­ни­ки ст­рук­тур­них під­роз­ді­лів рай­дер­жад­мі­ніст­ра­ції.
І пер­шою зу­пин­кою предс­тав­ниць­кої ...
Детальніше...
Коментарі (2)|Категорія: Новини України|Поділитись:
Азаров-цены на социальные хлеба можно сохранить до июля ... Це­на на со­циаль­ные сор­та хле­ба мо­жет сох­ра­нять­ся, не по­вы­шаясь до ию­ля 2012 го­да. Об этом премьер-­ми­нистр Ни­ко­лай Аза­ров зая­вил на за­се­да­нии пра­ви­тельст­ва, пе­ре­дает кор­рес­пон­дент РБК-Ук­раи­на .
"Це­ны на со­циаль­ные сор­та хле­ба мож­но дер­жать на се­год­няш­нем уров­не мар­ке­тин­го­во­го го­да и не по­вы­шать до ию­ля 2012 г. Это не моя вы­дум­ка. ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Новини України|Поділитись:


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370...499

 

Реклама
2007 - 2011 © Козятин - Ребус. Інформаційний портал міста Козятин.
При наглому копіюванні матеріалів не забудьте вставити посилання на наш сайт


    RSS-стрічка     Вхід     РеєстраціяЧас генерації сторінки: 0.113 с.
Цю сторінку переглянуто: 960973 рази
Дизайн сайту: Mendart.com
Програмування: v7.net.ua