головна
новини
наше місто
медіа
довідка
бізнес
агроринок
про нас
Популярне


Запрошуємо інвесторів до співпраці
Запрошуємо інвесторів в м. Козятин (Часткове, повне надання корпоративних прав )

Бізнес-каталог
 
перейти до каталогу

В листопаді комплекс "Вокзал" в Козятині відмітить 130 ... Ко­зя­тинсь­ко­му вок­за­лу 24 лис­то­па­да 2019 ро­ку ви­пов­нить­ся 130 ро­ків з дня вве­ден­ня йо­го в експ­луа­та­цію. Без пе­ре­біль­шен­ня мож­на заз­на­чи­ти, що при всіх пе­ре­ва­гах Він­ни­ці, за­ліз­нич­ни­ми сто­ли­ця­ми ре­гіо­ну завж­ди вва­жа­ли­ся Ко­зя­тин і Жме­рин­ка. Так ск­ла­ло­ся, що 130 ро­ків то­му бі­ля ма­лень­ко­го се­ла не­до­лік міс­теч­ка Мах­нів­ки по­ча­ли зво­ди­ти стан­цію і вок­зал, який за то­діш­ні­ми та ни­ніш­ні­ми мір­ка­ми вва­жаєть­ся од­ним з найк­ра­щих в Ук­раї­ні.
З світ­лин Ко­зя­тинсь­ко­го му­зею і на­шо­го сай­ту пуб­лі­куєм ра­ри­тет­ні світ­ли­ни ко­зя­тинсь­ко­го вок­за­лу ім­персь­кої до­би, а як він виг­ля­дає сьо­год­ня усі охо­чі мо­жуть поз­на­йо­ми­тись кож­но­го дня і в 24 лис­то­па­да 2019 ро­ку, в юві­лей­ний 130 річ­ний день вве­ден­ня комп­лек­су "Вок­зал" в есп­лу­та­цію.
...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: |Поділитись:
Сто найдорожчих брендів України В сот­ню са­мых до­ро­гих в Ук­раи­не по­па­ли 15 но­вич­ков. При этом IT-б­ренд Gram­mar­ly с пер­вой по­пыт­ки за­нял сра­зу 12-­мес­то со стои­мостью $ 150 млн.
Так­же в пер­вую де­сят­ку са­мых до­ро­гих брен­дов по­па­ли:
При­ват­Банк ($299 млн); Ros­hen ($276 млн); San­do­ra ($252 млн); Хор­ти­ца ($215 млн); На­ша Ря­ба ($189 млн); АТБ ($168 млн); Хлеб­ный дар ($159 млн).

Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Бізнес-інфо|Поділитись:
В Козятині завершено будівництво багатоквартирного ... В роз­пал зо­ло­тої осе­ні, не­ви­со­кос­но­го 2019 р., роз­по­чи­наєм за­се­лен­ня пя­тик­вар­тир­но­го клуб­но­го бу­дин­ку по вул. Гра­бовсь­ко­го, 12, зап­ро­шуєм на ог­ля­ди­ни.

Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Новини Козятина|Поділитись:
Вертикальне вирощення полуниць, запровадження стартапу ... Фран­цузь­ка ком­па­нія Ag­ri­c­ool зап­ро­вад­жує стр­тап по вер­ти­каль­но­му ви­ро­щен­ню по­лу­ни­ці для кот­рої пот­ріб­но в 120 ра­зів мень­ші пло­щі ніж для ви­ро­щан­ня зви­чай­ної.
Ком­па­нія роз­по­ча­ла свою діяль­ність у 2015 ро­ці. Па­ризь­кі аг­ро­ви­роб­ни­ки роз­ро­би­ли но­ву мо­дель ви­ро­щу­ван­ня по­лу­ниць, що га­ран­тує якість та збе­рі­гає ко­рис­ні влас­ти­вос­ті про­дук­ції. ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Агропрод-інфо|Поділитись:
Вибори Президента України в Козятині відбулись, результати ... Цент­раль­на ви­бор­ча ко­мі­сія оп­ра­цю­ва­ла всі про­то­ко­ли
ви­бор­чих діль­ниць ок­ру­гу №13 (Ко­зя­тин, Хміль­ник, Ка­ли­нівсь­кий, Ко­зя­тинсь­кий, Хміль­ниць­кий ра­йо­ни).
Кіль­кість ви­бор­ців на ОВК №13 - 96 329 осіб. Пе­ре­мо­гу здо­був Во­ло­ди­мир Зе­ленсь­кий.
Ре­зуль­та­ти го­ло­су­ван­ня: Зе­ленсь­кий В. О. 23%
По­ро­шен­ко П. О. 21.23%
Ти­мо­шен­ко Ю. ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Новини України|Поділитись:


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14...504

 

Реклама
Оголошення
додати оголошення
 
всі оголошення2007 - 2011 © Козятин - Ребус. Інформаційний портал міста Козятин.
При наглому копіюванні матеріалів не забудьте вставити посилання на наш сайт


    RSS-стрічка     Вхід     РеєстраціяЧас генерації сторінки: 0.039 с.
Цю сторінку переглянуто: 1058370 разів
Дизайн сайту: Mendart.com
Програмування: v7.net.ua