головна
новини
наше місто
медіа
довідка
бізнес
агроринок
про нас
Популярне


Запрошуємо інвесторів до співпраці
Запрошуємо інвесторів в м. Козятин (Часткове, повне надання корпоративних прав )

Бізнес-каталог
 
перейти до каталогу

"Зіркам Арчі" два роки 19 трав­ня ан­самбль баль­но­го спор­тив­но­го тан­цю Зір­ки Ар­чі свят­ку­вав свій дру­гий день на­род­жен­ня . Цей рік ви­дав­ся не менш плід­ним - ан­самбль про­вів та був учас­ни­ком близь­ко 60 кон­цер­тів. В бу­дин­ку куль­ту­ри с. Сам­го­ро­док тан­ця­ми зай­маєть­ся 70 ді­тей не ли­ше з рід­но­го се­ла, а й з Ми­ко­лаїв­ки, Зба­ра­жа, Ло­зів­ки, шко­ли - ін­тер­нат. Ді­ти із за­до­во­лен­ням від­ві­дують за­нят­тя, бе­руть участь у кон­цер­тах. За ста­ран­ня, та­лант та працьо­ви­тість учас­ни­ків та йо­го ху­дожньо­го ке­рів­ни­ка Ан­ни Са­ве­нець, ко­лек­тив на коор­ди­на­цій­ній на­ра­ді сільсь­ких го­лів от­ри­мав від го­ло­ви ра­йон­ної ра­ди та го­ло­ви РДА сти­пен­дії, які ан­самбль ви­ко­рис­то­вує на по­шит­тя но­вих кос­тю­мів та для від­по­чин­ку.
В трав­ні ми­ну­ло­го ро­ку на го­ло­ви тан­цю­рис­тів ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Новини Козятина|Поділитись:
У музеї історії міста відкрилась виставка моделей танків ... На­пе­ре­дод­ні 64-­тої річ­ни­ці Ве­ли­кої Пе­ре­мо­ги у ІІ Сві­то­вій вій­ні, вось­мо­го трав­ня, у му­зеї іс­то­рії Ко­зя­ти­на відк­ри­лась вис­тав­ка мо­де­лей бо­йо­вих тан­ків на­род­но­го уміль­ця, ве­те­ра­на ос­ві­тянсь­кої га­лу­зі Ана­то­лія Дзи­га­ра.
Як роз­ка­зав сам Ана­то­лій Іва­но­вич, за­хоп­лен­ня конст­рую­ван­ням мо­де­лей бо­йо­вої техн­ки у ньо­го роз­по­ча­лось ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Новини Козятина|Поділитись:
О.Соскин: Мэры не верят никому из кандидатов. Более того, ... Поч­ти двес­ти пред­се­да­те­лей мест­ных со­ве­тов под­пи­са­ли об­ра­ще­ние к Пре­зи­ден­ту Пар­ла­ментс­кой Ас­самб­леи Со­ве­та Ев­ро­пы Луи­су Ма­рии де Пу­чу. В нем со­дер­жит­ся прось­ба расс­мот­реть на оче­ред­ной сес­сии ПА­СЕ воп­рос о вы­пол­не­нии Ук­раи­ной по­ло­же­ний ре­зо­лю­ции ПА­СЕ ка­са­тель­но вне­се­ния из­ме­не­ний в из­би­ра­тель­ное за­ко­но­да­тельст­во Ук­раи­ны....
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Інше|Поділитись:
В інфекційному відділенні міської дитячої лікарні мамам ... На від­сут­ність теп­лої во­ди і по­га­ні умо­ви пе­ре­бу­ван­ня в ін­фек­цій­но­му від­ді­лен­ні місь­кої ди­тя­чої лі­кар­ні пос­кар­жи­ли­ся в ре­дак­цію 20 хви­лин тер­но­по­лян­ки па­ні Ок­са­на та па­ні Алі­на. У жі­нок ск­ла­ло­ся вра­жен­ня, що меб­лям у па­ла­тах що­най­мен­ше ро­ків 30. Лі­ка­рі та мед­сест­ри у від­ді­лен­ні від Бо­га, ду­же уваж­ні і при­віт­ні. Їм тре­ба пос­та­ви­ти ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Новини Козятина|Поділитись:
Хочу поставити крапки над «і» Звер­ну­тись до Вас ме­не спо­ну­ка­ли по­дії, що ос­тан­нім ча­сом від­бу­вають­ся в на­шо­му міс­ті. На­сам­пе­ред про­шу ви­ба­чен­ня, ос­кіль­ки ні­ко­ли не доз­во­ляв со­бі бра­ти участь у з'я­су­ван­ні сто­сун­ків че­рез за­со­би ма­со­вої ін­фор­ма­ції, а завж­ди спіл­куюсь, див­ля­чись в очі осо­бис­то. Але вра­хо­вую­чи, що мої опо­нен­ти в осо­бі місь­кий кар­ма­ни­чів, чи то ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Новини Козятина|Поділитись:


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501

 

Реклама
2007 - 2011 © Козятин - Ребус. Інформаційний портал міста Козятин.
При наглому копіюванні матеріалів не забудьте вставити посилання на наш сайт


    RSS-стрічка     Вхід     РеєстраціяЧас генерації сторінки: 0.125 с.
Цю сторінку переглянуто: 976827 раз
Дизайн сайту: Mendart.com
Програмування: v7.net.ua