головна
новини
наше місто
медіа
довідка
бізнес
агроринок
про нас
Популярне


Запрошуємо інвесторів до співпраці
Запрошуємо інвесторів в м. Козятин (Часткове, повне надання корпоративних прав )

Бізнес-каталог
 
перейти до каталогу

У Козятина заберуть обласний статус? Шо­ком міс­це­во­го са­мов­ря­ду­ван­ня ¹1 на Він­нич­чи­ні ста­ло не­дав­нє звер­нен­ня де­пу­та­тів Ко­зя­тинсь­кої рай­ра­ди до своїх об­лас­них ко­лег сто­сов­но по­вер­нен­ня рід­но­му Ко­зя­ти­ну ста­ту­су міс­та ра­йон­но­го зна­чен­ня. Тоб­то, на дум­ку міс­це­вих об­ран­ців, за ос­тан­ні 9 ро­ків Ко­зя­тин ні­чо­го по­зи­тив­но­го від сво­го об­лас­но­го ка­ліб­ру не от­ри­мав? А ко­ли з при­во­ду сен­са­ції по - ко­зя­тинсь­ки пер­шим вда­ри­ло на спо­лох ре­гіо­наль­не від­ді­лен­ня Асо­ціа­ції міст Ук­раї­ни (ке­рів­ник Вла­дис­лав Фі­ла­тов), за скан­даль­ні роз­бо­ри в міс­ті за­ліз­нич­ни­ків взя­лись ге­не­ра­ли об­лас­ної вла­ди.
-Це чис­тої во­ди буль­ка, бо по­вер­ну­ти ра­йон­ний ста­тус на­зад це не­реаль­но і при­низ­ли­во як для міс­та, так і для йо­го меш­кан­ців! про­ко­мен­ту­вав си­туа­цію го­ло­ва ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Новини Козятина|Поділитись:
В Казатине прошел первый открытый турнир по пулу "Кубок ... В воск­ре­сенье, 31 мая, в ба­ре-­рес­то­ра­не Бе­лый скор­пион впер­вые в ис­то­рии го­ро­да ка­за­тин­ча­не мог­ли, зап­ла­тив вс­ту­пи­тель­ный вз­нос, поу­част­во­вать в отк­ры­том бла­гот­во­ри­тель­ном тур­ни­ре по пу­лу (а­ме­ри­канс­кий бильярд). Тур­нир был ор­га­ни­зо­ван с целью по­пу­ля­ри­за­ции иг­ры в бильярд. Од­на­ко, как обúяс­нил один из су­дей Игорь Карп­чук, ос­нов­ная ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Новини Козятина|Поділитись:
Зміна статусу міста Козятина. Що це? Змі­на ста­ту­су міс­та Ко­зя­ти­на пред­мет не­по­ро­зу­мін­ня, змо­ви чи по­ча­ток об­го­во­рен­ня змін до Конс­ти­ту­ції, вті­лен­ня ад­мі­ніст­ра­тив­ної ре­фор­ми ?
По­зи­цію місь­кої пар­то­рор­га­ні­за­ції Єди­но­го Цент­ру від­нос­но змі­ни ста­ту­су міс­та Ко­зя­ти­на об­лас­но­го під­по­ряд­ку­ван­ня ми вис­ло­ви­ли під час за­сі­дан­ня круг­ло­го сто­лу. Од­но­час­но хо­ті­лось ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Новини Козятина|Поділитись:
Колишній наркоман Андрій розказує про життя у залежності ... - Анд­рій, як ко­лиш­ній нар­ко­ман, як би Ви змог­ли опи­са­ти, що та­ке нар­ко­ти­ки, за­леж­ність? - Знає­те, є ре­чі, які не­мож­ли­во опи­са­ти сло­ва­ми. Це схо­же на су­ціль­ний кош­мар. Вам сни­лись жа­хи? Ви у тем­но­му під­ва­лі чи кім­на­ті на мо­же­те знай­ти ви­хід. Вам хо­лод­но, ст­раш­но. Ви у від­чаї. Ки­дає­тесь зі сто­ро­ни в сто­ро­ну, пе­ре­чіп­лює­тесь, па­дає­те. А ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Новини Козятина|Поділитись:
"Ми і Європа" на Дні Європи у Вінниці Ук­раї­на як не­за­леж­на де­мок­ра­тич­на дер­жа­ва зро­би­ли свій єв­ро­пейсь­кий ви­бір. Але йо­го здійс­нен­ня ви­ма­гає що­ден­ної ко­піт­кої пос­лі­дов­ної пра­ці. Од­ним із нап­рям­ків ро­бо­ти є прос­віт­ницт­во, по­ши­рен­ня знань про Єв­ро­союз, пе­ре­ва­ги та не­до­лі­ки вс­ту­пу Ук­раї­ни до єв­ро­пейсь­кої спіль­но­ти. З ціє­ю ме­тою вже кіль­ка ос­тан­ніх ро­ків в Ук­раї­ні ...
Детальніше...
Коментарі (1)|Категорія: Новини Козятина|Поділитись:


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504

 

Реклама
Оголошення
додати оголошення
 
всі оголошення2007 - 2011 © Козятин - Ребус. Інформаційний портал міста Козятин.
При наглому копіюванні матеріалів не забудьте вставити посилання на наш сайт


    RSS-стрічка     Вхід     РеєстраціяЧас генерації сторінки: 0.073 с.
Цю сторінку переглянуто: 1020366 раз
Дизайн сайту: Mendart.com
Програмування: v7.net.ua