головна
новини
наше місто
медіа
довідка
бізнес
агроринок
про нас
Популярне


Запрошуємо інвесторів до співпраці
Запрошуємо інвесторів в м. Козятин (Часткове, повне надання корпоративних прав )

Бізнес-каталог
 
перейти до каталогу

Як то файно було б...втрачені історичні можливості обєднання ... Як Ук­раї­на ст­во­рю­ва­ла фе­де­ра­цію з Ку­бан­ню Дмит­ро Снє­гирьов
Май­же 100 ро­ків то­му на­віть най­за­пек­лі­ші при­хиль­ни­ки еди­ной й не­де­ли­мой Рос­сии го­ло­су­ва­ли за фе­де­ра­цію не­за­леж­ної Ку­ба­ні з Ук­раї­ною. Де­ле­га­ція Ку­бансь­кої ра­ди от­ри­ма­ла від офі­цій­но­го Киє­ва зб­рою, а се­ред ко­за­ків хо­ди­ли ра­діс­ні чут­ки про ви­сад­ку на морсь­ко­му бе­ре­зі гай­да­ма­ків.
30 квіт­ня 3 трав­ня 1917 р. у Ка­те­ри­но­да­рі від­бу­ли­ся збо­ри ко­зацт­ва, на яких ут­во­рив­ся ко­заць­кий уряд Ку­бансь­ка Війсь­ко­ва Ра­да. 1917 рік на Ку­ба­ні це час про­буд­жен­ня ук­раїнсь­кої сві­до­мос­ті у ку­бансь­ких ко­за­ків. Во­ни не сп­рий­ня­ли біль­шо­виць­ку ідео­ло­гію. Піс­ля ут­во­рен­ня на Ку­бансь­кої Війсь­ко­вої Ра­ди та Крає­во­го Уря­ду по­ча­ли­ся по­шу­ки і ла­год­жен­ня зв яз­ків ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Статті|Поділитись:
Украинский капитализм - корупционная пирамида "Ук­раинс­кий ка­пи­та­лизм" это ги­гантс­кая кор­руп­цион­ная пи­ра­ми­да , Пас­ха­вер 2
Сло­жив­шая­ся в Ук­раи­не со­циаль­но-э­ко­но­ми­чес­кая мо­дель предс­тав­ляет со­бой сеть оли­гар­хи­чес­ких мо­но­по­лий, в ко­то­рых собст­вен­ни­ки по­лу­чают свою мо­но­поль­ную рен­ту под прик­ры­тием по­ли­ти­ков и бю­рок­ра­тов.
Наш ка­пи­та­лизм предс­тав­ляет со­бой сеть ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Бізнес-інфо|Поділитись:
С первомаем предприниматели ! В Украине ужесточают правила ... В Ук­раи­не ужес­то­чи­ли пра­ви­ла тор­гов­ли: по­ку­па­те­лям гро­зит вол­на по­до­ро­жа­ний 01 мая 2017, 11:33 5.4т С 8 мая 2017 го­да все ук­раинс­кие пла­тель­щи­ки еди­но­го на­ло­га пер­вой-т­ретьей групп, ко­то­рые про­дают тех­ни­чес­ки-с­лож­ные бы­то­вые то­ва­ры не смо­гут осу­ществ­лять свою дея­тель­ность без кас­со­вых ап­па­ра­тов (Р­РО), что мо­жет при­вес­ти к по­до­ро­жа­нию ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Бізнес-інфо|Поділитись:
Вінничина показує зменшення кількісті робочих місць ... На Він­нич­чи­ні мен­шає кіль­кість пра­цюю­чих, - Ко­ро­вій до­ру­чив ро­зіб­ра­ти­ся Ра­йо­ни зві­тують про зни­жен­ня рів­ня зай­ня­то­го на­се­лен­ня.
Аби не пла­ти­ти мі­ні­мал­ку у 3200 грн., підп­риємст­ва звіль­няють ро­біт­ни­ків і пла­тять їм зарп­ла­ту в кон­вер­тах. Нор­ма вс­ту­пи­ли в дію з 1 січ­ня, і вже за пер­ший квар­тал ра­йо­ни Він­нич­чи­ни проз­ві­ту­ва­ли про ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Новини України|Поділитись:
Обирається новий склад Громадської ради при Козятинському ... Ус­та­нов­чі збо­ри Гро­мадсь­кої ра­ди при Ко­зя­тинсь­кій місь­кій ра­ді від­бу­дуть­ся 28 квіт­ня о 11:00 го­ди­ні у за­лі за­сі­дань ад­мін­бу­дів­лі, це ви­рі­ши­ли на за­сі­дан­ні іні­ціа­тив­ної гру­пи для під­го­тов­ки ус­та­нов­чих збо­рів. Чле­ни іні­ціа­тив­ної гру­пи під­го­ту­ва­ли ре­ко­мен­до­ва­ний по­ря­док ден­ний про­ве­ден­ня ус­та­нов­чих збо­рів.
Участь в ус­та­нов­чих ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Новини Козятина|Поділитись:


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18...499

 

Реклама
2007 - 2011 © Козятин - Ребус. Інформаційний портал міста Козятин.
При наглому копіюванні матеріалів не забудьте вставити посилання на наш сайт


    RSS-стрічка     Вхід     РеєстраціяЧас генерації сторінки: 0.084 с.
Цю сторінку переглянуто: 955598 раз
Дизайн сайту: Mendart.com
Програмування: v7.net.ua