головна
новини
наше місто
медіа
довідка
бізнес
агроринок
про нас
Популярне


Запрошуємо інвесторів до співпраці
Запрошуємо інвесторів в м. Козятин (Часткове, повне надання корпоративних прав )

Бізнес-каталог
 
перейти до каталогу

Больше всего в онлайне продаются еда и хендмейд Биз­нес он­лайн: в се­ти хо­ро­шо идут хенд­мейд и еда В ус­ло­виях кри­зи­са ук­раин­цы все ча­ще пред­по­чи­тают за­ра­ба­ты­вать в се­ти.
Пооб­ща­лись с экс­пер­та­ми и уз­на­ли, ка­кие сей­час трен­ды на рын­ке он­лайн-­за­ня­тос­ти и ка­кие нап­рав­ле­ния бу­дут са­мы­ми при­быль­ны­ми уже завт­ра.
Сей­час ди­на­мич­но раз­ви­вает­ся про­да­жа в се­ти то­ва­ров собст­вен­но­го из­го­тов­ле­ния с при­хо­дом кри­зи­са на­род пы­тает­ся мо­не­ти­зи­ро­вать свое хоб­би. По сло­вам ру­ко­во­ди­те­ля хенд­мейд-п­лат­фор­мы Craf­ta.­ua Алек­санд­ра Юрье­ва, не ме­нее 120 тыс. ук­раин­цев за­ра­ба­ты­вают на про­да­же из­де­лий (на 30 40% боль­ше, чем год на­зад). Так, по­ку­па­те­ли оформ­ляют око­ло 12 тыс. за­ка­зов еже­ме­сяч­но, и за 2016-й пот­ра­ти­ли на них 7 млн грн. Ук­раин­цы ус­та­ли от не­ка­чест­вен­ных и од­но­тип­ных ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Бізнес-інфо|Поділитись:
Як то файно було б...втрачені історичні можливості обєднання ... Як Ук­раї­на ст­во­рю­ва­ла фе­де­ра­цію з Ку­бан­ню Дмит­ро Снє­гирьов
Май­же 100 ро­ків то­му на­віть най­за­пек­лі­ші при­хиль­ни­ки еди­ной й не­де­ли­мой Рос­сии го­ло­су­ва­ли за фе­де­ра­цію не­за­леж­ної Ку­ба­ні з Ук­раї­ною. Де­ле­га­ція Ку­бансь­кої ра­ди от­ри­ма­ла від офі­цій­но­го Киє­ва зб­рою, а се­ред ко­за­ків хо­ди­ли ра­діс­ні чут­ки про ви­сад­ку на морсь­ко­му ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Статті|Поділитись:
Украинский капитализм - корупционная пирамида "Ук­раинс­кий ка­пи­та­лизм" это ги­гантс­кая кор­руп­цион­ная пи­ра­ми­да , Пас­ха­вер 2
Сло­жив­шая­ся в Ук­раи­не со­циаль­но-э­ко­но­ми­чес­кая мо­дель предс­тав­ляет со­бой сеть оли­гар­хи­чес­ких мо­но­по­лий, в ко­то­рых собст­вен­ни­ки по­лу­чают свою мо­но­поль­ную рен­ту под прик­ры­тием по­ли­ти­ков и бю­рок­ра­тов.
Наш ка­пи­та­лизм предс­тав­ляет со­бой сеть ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Бізнес-інфо|Поділитись:
С первомаем предприниматели ! В Украине ужесточают правила ... В Ук­раи­не ужес­то­чи­ли пра­ви­ла тор­гов­ли: по­ку­па­те­лям гро­зит вол­на по­до­ро­жа­ний 01 мая 2017, 11:33 5.4т С 8 мая 2017 го­да все ук­раинс­кие пла­тель­щи­ки еди­но­го на­ло­га пер­вой-т­ретьей групп, ко­то­рые про­дают тех­ни­чес­ки-с­лож­ные бы­то­вые то­ва­ры не смо­гут осу­ществ­лять свою дея­тель­ность без кас­со­вых ап­па­ра­тов (Р­РО), что мо­жет при­вес­ти к по­до­ро­жа­нию ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Бізнес-інфо|Поділитись:
Вінничина показує зменшення кількісті робочих місць ... На Він­нич­чи­ні мен­шає кіль­кість пра­цюю­чих, - Ко­ро­вій до­ру­чив ро­зіб­ра­ти­ся Ра­йо­ни зві­тують про зни­жен­ня рів­ня зай­ня­то­го на­се­лен­ня.
Аби не пла­ти­ти мі­ні­мал­ку у 3200 грн., підп­риємст­ва звіль­няють ро­біт­ни­ків і пла­тять їм зарп­ла­ту в кон­вер­тах. Нор­ма вс­ту­пи­ли в дію з 1 січ­ня, і вже за пер­ший квар­тал ра­йо­ни Він­нич­чи­ни проз­ві­ту­ва­ли про ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Новини України|Поділитись:


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18...499

 

Реклама
2007 - 2011 © Козятин - Ребус. Інформаційний портал міста Козятин.
При наглому копіюванні матеріалів не забудьте вставити посилання на наш сайт


    RSS-стрічка     Вхід     РеєстраціяЧас генерації сторінки: 0.084 с.
Цю сторінку переглянуто: 959471 раз
Дизайн сайту: Mendart.com
Програмування: v7.net.ua