головна
новини
наше місто
медіа
довідка
бізнес
агроринок
про нас
Популярне


Запрошуємо інвесторів до співпраці
Запрошуємо інвесторів в м. Козятин (Часткове, повне надання корпоративних прав )

Бізнес-каталог
 
перейти до каталогу

Вітаєм з Великоднем ! Ша­нов­ні хрис­тия­ни, гро­ма­да !
Прий­міть най­щи­рі­ші ві­тан­ня з на­го­ди най­біль­шо­го хрис­тиянсь­ко­го свя­та Воск­ре­сін­ня Хрис­то­во­го!
Не­хай ва­ша ду­ша бу­де ба­га­та на доб­ро, як свят­ко­вий стіл, чис­та як Ве­ли­код­ній руш­ник і ве­се­ла, як ук­раїнсь­кі пи­сан­ки. Хай ма­ли­но­ві дз­во­ни Ве­ли­код­ня при­не­суть у ва­шу осе­лю ра­дість, ві­ру, на­дію, і лю­бов.
Хрис­тос Воск­рес!
Ба­жаю вам щас­тя і ра­дос­ті, ві­ри і бла­го­по­луч­чя! Не­хай чу­дес­не свя­то Ве­ли­код­ня при­не­се лю­бов та світ­ло, дос­тат­ки у ва­шу ро­ди­ну, щи­рість та доб­ро у взає­ми­ни. бда­го­по­луч­чя !
Не­хай Бо­же бла­гос­ло­вен­ня бу­де за­по­ру­кою ми­ру на на­шій зем­лі, ду­хов­но­го від­род­жен­ня на­шої дер­жа­ви, здійс­нен­ня най­за­по­віт­ні­ших спо­ді­вань!
Ад­мі­ни "Ко­зя­тин-­Ре­бус", Іва­щен­ко ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Новини України|Поділитись:
Нас дрочать чи варто задуматись над геноцидом Українців Ка­ко­ва реаль­ная чис­лен­ность на­се­ле­ния Ук­раи­ны: шо­ки­рую­щие циф­ры
На тер­ри­то­рии Ук­раи­ны в её фак­ти­чес­ких гра­ни­цах без Дон­бас­са и Кры­ма реаль­но ос­та­лось не бо­лее 24,5 млн жи­те­лей.
Та­ко­вы рас­че­ты эко­но­мис­та Ла­ри­сы Шес­лер, по­лу­чен­ные с по­мощью ана­ли­за пот­реб­ляе­мо­го в ст­ра­не хле­ба и му­ки.
Эко­но­мист на­чи­нает ма­те­риал с...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Новини України|Поділитись:
Вечный газ, возможно открытие века "З­ДЕ­МА - Веч­ный газ" - отк­ры­тие ве­ка!
На хи­ми­чес­ком фа­куль­те­те Уни­вер­си­те­та То­рон­то (U of T) груп­па эн­ту­зиас­тов-с­ту­ден­тов во гла­ве с про­фес­со­ром Вла­дис­ла­вом Чер­ня­ком изоб­ре­ли ап­па­рат под наз­ва­нием "З­ДЕ­МА-­Веч­ный газ". ЗДЕ­МА предс­тав­ляет из се­бя цент­ри­фу­гу, раз­го­няю­щую мо­ле­ку­лы га­за и ла­зер­ный нож, раз­ре­заю­щий эти мо­ле­ку­лы ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Бізнес-інфо|Поділитись:
Газета б'є в набат, а влада , Укрзалізниця , Укравтодор ... Міст че­рез за­ліз­ни­цю на Бі­ло­цер­ківсь­кій жде об­вал Га­зе­та RIA-­Ко­зя­тин в кін­ці ми­ну­ло­го ро­ку пи­са­ла про ава­рій­ний стан од­но­го з ко­зя­тинсь­ких мос­тів. Йо­го обі­ця­ли від­ре­мон­ту­ва­ти в цьо­му ро­ці
За мі­ся­ці, які пройш­ли з лис­то­па­да, си­туа­ція тіль­ки по­гір­ши­лась. То­ді жур­на­ліс­ти га­зе­ти RIA-­Ко­зя­тин під­ра­ху­ва­ли, що за до­бу міст пе­ре­ти­нає ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Новини Козятина|Поділитись:
Козятин, звернення - збудуєм храм разом ! ЗБУ­ДУЙ­МО ХРАМ ГРО­МА­ДОЮ
До­ро­гі брат­тя і сест­ри!
Три­ває зве­ден­ня хра­мо­вої спо­ру­ди па­ра­фії свя­то­го Про­ро­ка Іл­лії Ук­раїнсь­кої Пра­вос­лав­ної Церк­ви Київсь­ко­го Пат­ріар­ха­ту.
Ос­нов­ним дже­ре­лом фі­нан­су­ван­ня бу­дів­ницт­ва є по­жерт­ви са­мих па­ра­фіян. Ця ма­те­ріаль­на підт­рим­ка є дійс­но доб­ро­віль­ною та бла­го­дій­ною, ад­же ко­жен ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: |Поділитись:


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19...499

 

Реклама
2007 - 2011 © Козятин - Ребус. Інформаційний портал міста Козятин.
При наглому копіюванні матеріалів не забудьте вставити посилання на наш сайт


    RSS-стрічка     Вхід     РеєстраціяЧас генерації сторінки: 0.092 с.
Цю сторінку переглянуто: 955606 раз
Дизайн сайту: Mendart.com
Програмування: v7.net.ua