головна
новини
наше місто
медіа
довідка
бізнес
агроринок
про нас
Популярне


Запрошуємо інвесторів до співпраці
Запрошуємо інвесторів в м. Козятин (Часткове, повне надання корпоративних прав )

Бізнес-каталог
 
перейти до каталогу

Вечный газ, возможно открытие века "З­ДЕ­МА - Веч­ный газ" - отк­ры­тие ве­ка!
На хи­ми­чес­ком фа­куль­те­те Уни­вер­си­те­та То­рон­то (U of T) груп­па эн­ту­зиас­тов-с­ту­ден­тов во гла­ве с про­фес­со­ром Вла­дис­ла­вом Чер­ня­ком изоб­ре­ли ап­па­рат под наз­ва­нием "З­ДЕ­МА-­Веч­ный газ". ЗДЕ­МА предс­тав­ляет из се­бя цент­ри­фу­гу, раз­го­няю­щую мо­ле­ку­лы га­за и ла­зер­ный нож, раз­ре­заю­щий эти мо­ле­ку­лы по­по­лам. Две по­ло­вин­ки мо­ле­ку­лы тут же ста­но­вят­ся пол­но­цен­ны­ми и реак­ция про­дол­жает­ся вновь. Глав­ное в про­цес­се - вов­ре­мя сжи­гать из­лиш­ки га­за, что­бы ЗДЕ­МУ не ра­зор­ва­ло. Це­на уст­ройст­ва око­ло 150 дол­ла­ров. Все­го од­на ми­ниа­тюр­ная ЗДЕ­МА спо­соб­на произ­во­дить око­ло мил­лио­на ку­бо­мет­ров га­за в сут­ки.
В.­Чер­няк уве­рен, что его отк­ры­тие ос­во­бо­дит мир от энер­ге­ти­чес­кой за­ви­си­мос­ти ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Бізнес-інфо|Поділитись:
Газета б'є в набат, а влада , Укрзалізниця , Укравтодор ... Міст че­рез за­ліз­ни­цю на Бі­ло­цер­ківсь­кій жде об­вал Га­зе­та RIA-­Ко­зя­тин в кін­ці ми­ну­ло­го ро­ку пи­са­ла про ава­рій­ний стан од­но­го з ко­зя­тинсь­ких мос­тів. Йо­го обі­ця­ли від­ре­мон­ту­ва­ти в цьо­му ро­ці
За мі­ся­ці, які пройш­ли з лис­то­па­да, си­туа­ція тіль­ки по­гір­ши­лась. То­ді жур­на­ліс­ти га­зе­ти RIA-­Ко­зя­тин під­ра­ху­ва­ли, що за до­бу міст пе­ре­ти­нає ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Новини Козятина|Поділитись:
Козятин, звернення - збудуєм храм разом ! ЗБУ­ДУЙ­МО ХРАМ ГРО­МА­ДОЮ
До­ро­гі брат­тя і сест­ри!
Три­ває зве­ден­ня хра­мо­вої спо­ру­ди па­ра­фії свя­то­го Про­ро­ка Іл­лії Ук­раїнсь­кої Пра­вос­лав­ної Церк­ви Київсь­ко­го Пат­ріар­ха­ту.
Ос­нов­ним дже­ре­лом фі­нан­су­ван­ня бу­дів­ницт­ва є по­жерт­ви са­мих па­ра­фіян. Ця ма­те­ріаль­на підт­рим­ка є дійс­но доб­ро­віль­ною та бла­го­дій­ною, ад­же ко­жен ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: |Поділитись:
Демоны Украины, живи и умерай в сей день Пять де­мо­нов Ук­раи­ны Иван Рай­ли, США, для "Х­ви­ли"
Ес­ли пос­лу­шать и пос­мот­реть не­ко­то­рые ук­раинс­кие ме­диа, мо­жет соз­дать­ся впе­чат­ле­ние, что вот жи­ла та­кая се­бе чу­до-ст­ра­на с ки­сель­ны­ми бе­ре­га­ми, а еще луч­ше пи­са­ной кра­со­ты Га­ля. И ми­ла, и крас­на, и ум­на. Сло­вом, все при ней. А тут подк­рал­ся су­кин сын Пу­тин и ее згань­быв . Прав­да ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Статті|Поділитись:
Козятин може отримати інвестицію і погіршення екологічної ... Ко­зя­тин мо­же от­ри­ма­ти до 300 млн. гри­вень єв­ро­пейсь­ких ін­вес­ти­цій, теп­лу во­ду та зе­ле­ну елект­рое­нер­гію.
Під­ви­щен­ня енер­гое­фек­тив­нос­ті та змен­шен­ня енер­го­за­леж­нос­ті від ро­сійсь­ко­го ім­пор­ту га­зу об­го­во­рюєть­ся вже дав­но. Ни­ні для Ко­зя­ти­на ви­ник­ла гар­на мож­ли­вість ви­ко­рис­та­ти від­нов­лю­валь­ні дже­ре­ла енер­гії шля­хом реа­лі­за­ції ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: |Поділитись:


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19...499

 

Реклама
2007 - 2011 © Козятин - Ребус. Інформаційний портал міста Козятин.
При наглому копіюванні матеріалів не забудьте вставити посилання на наш сайт


    RSS-стрічка     Вхід     РеєстраціяЧас генерації сторінки: 0.137 с.
Цю сторінку переглянуто: 942146 раз
Дизайн сайту: Mendart.com
Програмування: v7.net.ua