головна
новини
наше місто
медіа
довідка
бізнес
агроринок
про нас

Хочу поставити крапки над «і» Звер­ну­тись до Вас ме­не спо­ну­ка­ли по­дії, що ос­тан­нім ча­сом від­бу­вають­ся в на­шо­му міс­ті. На­сам­пе­ред про­шу ви­ба­чен­ня, ос­кіль­ки ні­ко­ли не доз­во­ляв со­бі бра­ти участь у з'я­су­ван­ні сто­сун­ків че­рез за­со­би ма­со­вої ін­фор­ма­ції, а завж­ди спіл­куюсь, див­ля­чись в очі осо­бис­то. Але вра­хо­вую­чи, що мої опо­нен­ти в осо­бі місь­кий кар­ма­ни­чів, чи то не знайш­ли в со­бі смі­ли­вос­ті, чи пе­ре­кон­ли­вих слів для ар­гу­мен­тів і ви­ру­ши­ли апе­лю­ва­ти до ра­йон­них де­пу­та­тів, а від­так і до ме­не, са­ме че­рез ЗМІ, тож і я зму­ше­ний дія­ти по­діб­ним чи­ном. Всі ко­мен­та­рі, які ос­тан­ній час зві­чать із віст ке­рів­ницт­ва міс­та, в осо­бі го­ло­ви та йо­го зас­туп­ни­ків, сто­сують­ся рі­шен­ня ра­йон­ної вла­ди, яким де­пу­та­ти зат­вер­ди­ли звер­нен­ня до своїх об­лас­них ко­лег ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Новини Козятина|Поділитись:
Відрахували із училища через невдалий жарт Че­рез не­цен­зур­не пояс­нен­ня на ім'я ди­рек­то­ра нав­чаль­но­го зак­ла­ду хлоп­ці за­ли­ши­ли­ся без мож­ли­вос­ті от­ри­ма­ти про­фе­сію. Уч­ні, що си­ді­ли за од­ніє­ю пар­тою, нап­ри­кін­ці уро­ку роз­по­ча­ли свар­ку. Один з них, Во­ло­ди­мир, вда­рив ін­шо­го по го­ло­ві пап­кою. Че­рез пе­ре­пал­ку та зри­ван­ня дис­цип­лі­ни вик­ла­дач поп­ро­си­ла Во­ло­ди­ми­ра на­пи­са­ти пояс­нен­ня. ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Новини Козятина|Поділитись:
У місті міняють старі дорожні знаки Ста­рі, пош­код­же­ні та зник­лі з міс­ця сво­го роз­та­шу­ван­ня до­рож­ні зна­ки різ­но­го приз­на­чен­ня та ін­ди­ві­дуаль­ні ін­фор­ма­цій­но-в­ка­зів­ні пан­но по Ко­зя­ти­ну мі­няють на но­ві.

Уго­ду про та­ку ро­бо­ту місь­ке уп­рав­лін­ня ЖКГ ук­ла­ло із спе­ціаль­ною мон­таж­ною експ­луа­та­цій­ною діль­ни­цею ВДАІ УМВС у Він­ниць­кій об­лас­ті в кін­ці бе­рез­ня. ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Новини Козятина|Поділитись:
Працівники міського терцентру дбають про чистоту
Вес­ною, ко­ли онов­люєть­ся при­ро­да, ко­жен гос­по­дар на­ма­гаєть­ся на­вес­ти лад і в своє­му обійс­ті. Са­ме то­му, тра­ди­цій­но у теп­лі вес­ня­ні дні, усі пра­ців­ни­ки Ко­зя­тинсь­ко­го місь­ко­го те­ри­то­ріаль­но­го цент­ру на чо­лі із ди­рек­то­ром Га­ли­ною Гав­ри­люк зай­мають­ся впо­ряд­ку­ван­ням та об­лаш­ту­ван­ням те­ри­то­рії цент­ру.
- Ма­буть не­ма ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Новини Козятина|Поділитись:


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262

 

Реклама
2007 - 2011 © Козятин - Ребус. Інформаційний портал міста Козятин.
При наглому копіюванні матеріалів не забудьте вставити посилання на наш сайт


    RSS-стрічка     Вхід     РеєстраціяЧас генерації сторінки: 0.04 с.
Цю сторінку переглянуто: 166834 рази
Дизайн сайту: Mendart.com
Програмування: v7.net.ua