головна
новини
наше місто
медіа
довідка
бізнес
агроринок
про нас

Вітаєм з Великоднем ! Ша­нов­ні хрис­тия­ни, гро­ма­да !
Прий­міть най­щи­рі­ші ві­тан­ня з на­го­ди най­біль­шо­го хрис­тиянсь­ко­го свя­та Воск­ре­сін­ня Хрис­то­во­го!
Не­хай ва­ша ду­ша бу­де ба­га­та на доб­ро, як свят­ко­вий стіл, чис­та як Ве­ли­код­ній руш­ник і ве­се­ла, як ук­раїнсь­кі пи­сан­ки. Хай ма­ли­но­ві дз­во­ни Ве­ли­код­ня при­не­суть у ва­шу осе­лю ра­дість, ві­ру, на­дію, і лю­бов.
Хрис­тос Воск­рес!
Ба­жаю вам щас­тя і ра­дос­ті, ві­ри і бла­го­по­луч­чя! Не­хай чу­дес­не свя­то Ве­ли­код­ня при­не­се лю­бов та світ­ло, дос­тат­ки у ва­шу ро­ди­ну, щи­рість та доб­ро у взає­ми­ни. бда­го­по­луч­чя !
Не­хай Бо­же бла­гос­ло­вен­ня бу­де за­по­ру­кою ми­ру на на­шій зем­лі, ду­хов­но­го від­род­жен­ня на­шої дер­жа­ви, здійс­нен­ня най­за­по­віт­ні­ших спо­ді­вань!
Ад­мі­ни "Ко­зя­тин-­Ре­бус", Іва­щен­ко ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Новини України|Поділитись:
Нас дрочать чи варто задуматись над геноцидом Українців Ка­ко­ва реаль­ная чис­лен­ность на­се­ле­ния Ук­раи­ны: шо­ки­рую­щие циф­ры
На тер­ри­то­рии Ук­раи­ны в её фак­ти­чес­ких гра­ни­цах без Дон­бас­са и Кры­ма реаль­но ос­та­лось не бо­лее 24,5 млн жи­те­лей.
Та­ко­вы рас­че­ты эко­но­мис­та Ла­ри­сы Шес­лер, по­лу­чен­ные с по­мощью ана­ли­за пот­реб­ляе­мо­го в ст­ра­не хле­ба и му­ки.
Эко­но­мист на­чи­нает ма­те­риал с...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Новини України|Поділитись:
Газета б'є в набат, а влада , Укрзалізниця , Укравтодор ... Міст че­рез за­ліз­ни­цю на Бі­ло­цер­ківсь­кій жде об­вал Га­зе­та RIA-­Ко­зя­тин в кін­ці ми­ну­ло­го ро­ку пи­са­ла про ава­рій­ний стан од­но­го з ко­зя­тинсь­ких мос­тів. Йо­го обі­ця­ли від­ре­мон­ту­ва­ти в цьо­му ро­ці
За мі­ся­ці, які пройш­ли з лис­то­па­да, си­туа­ція тіль­ки по­гір­ши­лась. То­ді жур­на­ліс­ти га­зе­ти RIA-­Ко­зя­тин під­ра­ху­ва­ли, що за до­бу міст пе­ре­ти­нає ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Новини Козятина|Поділитись:
Для багатьох в Україні хліб стає занадто дорогим УК­РАЇН­ЦІ, ГО­ТУЙ­ТЕСЬ! Від сьо­год­ні по­куп­ка хлі­ба бу­де роз­кіш­шю

Ці­на на хліб за ос­тан­ній мі­сяць зрос­ла на 2 грив­ні. Най­де­шев­ша бу­хан­ка бі­ло­го хлі­ба те­пер кош­тує 9,25 грив­ні, а ще мі­сяць то­му він був 7,25. Про це по­ві­дом­ляють жи­те­лі Він­ниць­кої об­лас­ті.
Це сут­тє­ве зрос­тан­ня ці­ни. Ми з чо­ло­ві­ком пен­сіо­не­ри. За дві хлі­би­ни ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Новини України|Поділитись:
У граници бедности - лечатся в долг более 40% украинцев Бо­лее 40% ук­раин­цев ле­чат­ся в долг Что­бы оп­ла­тить ле­че­ние ук­раин­цы вы­нуж­де­ны одал­жи­вать день­ги или про­да­вать иму­щест­во. К та­ким дейст­виям за прош­лый год при­бе­га­ли 43% ук­раин­цев, ко­то­рые бы­ли гос­пи­та­ли­зи­ро­ва­ны в ме­ди­цинс­кие за­ве­де­ния.

Об этом идет речь в исс­ле­до­ва­нии Ін­декс Здо­ров'я. Ук­раї­на - 2016 .
"По дан­ным всеук­раинс­ко­го ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Новини України|Поділитись:
Чому бідні бо не здорові, або як Козятинців пошивають ... Міс­то мо­жуть пе­рей­ме­ну­ва­ти на Гон­ду­зя­тин
У 2000 ро­ці Ко­зя­тин став міс­том об­лас­но­го зна­чен­ня. Будь­мо об єк­тив­ни­ми це сто­від­сот­ко­ва зас­лу­га то­дішньо­го місь­ко­го го­ло­ви Гве­ле­сіа­ні. Як би ко­му не дош­ку­ля­ла йо­го ус­піш­ність, му­си­мо виз­на­ти: спо­ві­ду­ван­ня ним прин­ци­пу міс­це­вої са­мо­дос­тат­нос­ті да­ло мож­ли­вість от­ри­ма­ти під­конт­роль­ні ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Новини Козятина|Поділитись:
Залізничники закликають до протесту 25 січ­ня 2017­ро­ку на за­сі­дан­ні Київсь­ко­го Тер­ко­му профс­піл­ки прий­ня­то рі­шен­ня про про­ве­ден­ня ак­ції про­тес­ту у фор­мі пі­ке­ту­ван­ня ПАТ Укр­за­ліз­ни­ця.
На пле­ну­мі прий­ня­то від­по­від­ні рі­шен­ня, що­до про­ве­ден­ня ак­ції. Нап­рав­ле­но лис­ти го­ло­ві Ра­ди профс­піл­ки В.М. Буб­ня­ку, го­ло­ві Дорп­роф­со­жу ПЗЗ, Го­ло­вам Тер­ко­мів з про­хан­ням підт­ри­ма­ти ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Новини України|Поділитись:


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13...262

 

Реклама
2007 - 2011 © Козятин - Ребус. Інформаційний портал міста Козятин.
При наглому копіюванні матеріалів не забудьте вставити посилання на наш сайт


    RSS-стрічка     Вхід     РеєстраціяЧас генерації сторінки: 0.03 с.
Цю сторінку переглянуто: 166831 раз
Дизайн сайту: Mendart.com
Програмування: v7.net.ua