головна
новини
наше місто
медіа
довідка
бізнес
агроринок
про нас

Залізничники закликають до протесту 25 січ­ня 2017­ро­ку на за­сі­дан­ні Київсь­ко­го Тер­ко­му профс­піл­ки прий­ня­то рі­шен­ня про про­ве­ден­ня ак­ції про­тес­ту у фор­мі пі­ке­ту­ван­ня ПАТ Укр­за­ліз­ни­ця.
На пле­ну­мі прий­ня­то від­по­від­ні рі­шен­ня, що­до про­ве­ден­ня ак­ції. Нап­рав­ле­но лис­ти го­ло­ві Ра­ди профс­піл­ки В.М. Буб­ня­ку, го­ло­ві Дорп­роф­со­жу ПЗЗ, Го­ло­вам Тер­ко­мів з про­хан­ням підт­ри­ма­ти ак­цію про­тес­ту 7 лю­то­го у фор­мі пі­ке­ту з 9:00 бі­ля бу­дів­лі прав­лін­ня Укр­за­ліз­ни­ці в м. Киє­ві.
Ви­мо­ги , текст до­дають­ся !
Дже­ре­ло: сайт Ти­по­вий Ко­зя­тин

Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Новини України|Поділитись:
Місцеве самоврядування, який і по чому той газ Прик­лад ін­фор­ма­цій­но­го за­пи­ту що­до вс­та­нов­лен­ня пра­ва влас­нос­ті на газ, за який ви­ма­гають від вас сп­ла­ти­ти
ІН­ФОР­МА­ЦІЙ­НИЙ ЗА­ПИТ
(З­гід­но ЗУ Про дос­туп до пуб­ліч­ної ін­фор­ма­ції)
Ша­нов­ний П.І.Б.!
Ва­ша ком­па­нія на­чеб­то пос­та­чає при­род­ний газ на мою ад­ре­су, я в свою чер­гу ук­лав (чи ук­ла­ла ) до­го­вір і сп­ла­чую за газ ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Новини України|Поділитись:
В Козятині представник влади визнав, що влада антилюдська Ан­ти­людсь­ким наз­вав проект ст­во­рен­ня гос­пі­таль­них ок­ру­гів на Він­нич­чи­ні го­ло­ва Ко­зя­тинсь­кої РДА 16 січ­ня 2017, 15:17
Проект ст­во­рен­ня гос­пі­таль­них ок­ру­гів на Він­нич­чи­ні, що оп­ри­люд­не­ний на офі­цій­но­му сай­ті Де­пар­та­мен­ту охо­ро­ни здо­ров я Він­ниць­кої ОДА, мож­на наз­ва­ти ан­ти­людсь­ким та та­ким, що на­ці­ле­ний про­ти гу­ман­нос­ті та спо­кою ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Новини Козятина|Поділитись:
Козятинчани попередили владу про незгоду і громадську ... Ко­зя­тин­ці вийш­ли на ст­райк тер­пі­ти не­ма си­ли
Міс­тя­ни ст­рай­кують про­ти зак­рит­тя Цент­раль­ної ра­йон­ної лі­кар­ні.
Друж­но ска­ну­ва­ли під сті­на­ми міськ- та рай­ра­ди "Бан­ду геть! Гань­ба!"
Близь­ко пів­ти­ся­чі ко­зя­тин­ців зіб­ра­ли­ся бі­ля пам'ят­ни­ка Ми­хай­лу Гру­шевсь­ко­му о 15.00. По­тім всі ви­ру­ши­ли на Цент­раль­ну пло­щу. Лю­ди пос­та­ви­ли ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Новини України|Поділитись:
Козятинці піднімаймось на захист ! Ша­нов­ні меш­кан­ці міс­та Ко­зя­ти­на та ра­йо­ну !
До Вас звер­тають­ся пра­ців­ни­ки КП Ко­зя­тинсь­ка ЦРЛ не як пра­ців­ни­ки лі­кар­ні а як меш­кан­ці на­шо­го міс­та та ра­йо­ну.­Да­вай­те не бу­де­мо бай­ду­жи­ми до си­туа­ціі яка ск­ла­ла­ся .
Не вір­те чут­кам що лі­кар­ня за­ли­шить­ся в пов­но­му ск­ла­ді-­це брех­ня.П­ла­нуєть­ся зак­рит­тя хі­рур­гіч­но­го трав­ма­то­ло­гіч­но­го ...
Детальніше...
Коментарі (2)|Категорія: Новини Козятина|Поділитись:
Малий бізнес і ПП визнано найбіль небезпечними субєктами ... Су­дя­чи з но­вов­ве­день Уря­ду Гройс­ма­на, в Ук­раї­ні є один во­рог- ма­лий біз­нес (по­рів­няль­на таб­ли­ця по­ка­рань)
Ана­лі­зую­чи за­ко­но­дав­чі змі­ни, прий­ня­ті в пе­ред­день но­во­річ­них свят мож­на чіт­ко виз­на­чи­ти ос­нов­ні пріо­ри­те­ти, проб­ле­ми і ви­ну­ват­ців важ­ко­го еко­но­міч­но­го ста­но­ви­ща на­шої дер­жа­ви, виз­на­че­ні ни­нішньою вла­дою, по­ві­дом­ляє...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Новини України|Поділитись:
К чему призывал украинцев пинчук и что впереди К че­му Ук­раи­ну при­ведёт план суи­ци­да от Вик­то­ра Пин­чу­ка? Ана­то­лий Аме­лин, Ук­раинс­кий Инс­ти­тут Бу­ду­ще­го, "Х­ви­ля" За­кан­чи­вают­ся празд­ни­ки и сей­час са­мое под­хо­дя­щее вре­мя, что бы ра­зоб­рать что же пред­ло­жил Вик­тор Пин­чук Ми­ру в ка­чест­ве уре­гу­ли­ро­ва­ния ук­раинс­ко­го воп­ро­са и к ка­ким пос­ледст­виям это при­ведёт.
Что пред­ло­жил Пин­чук?...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Новини України|Поділитись:


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13...261

 

Реклама
2007 - 2011 © Козятин - Ребус. Інформаційний портал міста Козятин.
При наглому копіюванні матеріалів не забудьте вставити посилання на наш сайт


    RSS-стрічка     Вхід     РеєстраціяЧас генерації сторінки: 0.077 с.
Цю сторінку переглянуто: 159945 раз
Дизайн сайту: Mendart.com
Програмування: v7.net.ua