головна
новини
наше місто
медіа
довідка
бізнес
агроринок
про нас

Для багатьох в Україні хліб стає занадто дорогим УК­РАЇН­ЦІ, ГО­ТУЙ­ТЕСЬ! Від сьо­год­ні по­куп­ка хлі­ба бу­де роз­кіш­шю

Ці­на на хліб за ос­тан­ній мі­сяць зрос­ла на 2 грив­ні. Най­де­шев­ша бу­хан­ка бі­ло­го хлі­ба те­пер кош­тує 9,25 грив­ні, а ще мі­сяць то­му він був 7,25. Про це по­ві­дом­ляють жи­те­лі Він­ниць­кої об­лас­ті.
Це сут­тє­ве зрос­тан­ня ці­ни. Ми з чо­ло­ві­ком пен­сіо­не­ри. За дві хлі­би­ни ра­ні­ше від­да­ва­ли 14 гри­вень. А те­пер ледь вла­зи­мо у двад­цят­ку , роз­по­ві­дає жи­тель­ка се­ли­ща Че­чель­ник на Він­нич­чи­ні.
За зи­му ба­тон по­до­рож­чав на 20%, хліб від 5% до 10%. Ці­на на ньо­го і да­лі зрос­та­ти­ме, бо з лю­то­го по­до­рож­ча­ли газ і елект­ри­ка.
Та­кож на со­бі­вар­тість ви­роб­ницт­ва хлі­ба вп­ли­ну­ло під­ви­щен­ня мі­ні­маль­ної зарп­ла­ти від 1 січ­ня 2017 ро­ку вд­ві­чі до 3,2 тис. грн. Та ще й по­дат­ки ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Новини України|Поділитись:
У граници бедности - лечатся в долг более 40% украинцев Бо­лее 40% ук­раин­цев ле­чат­ся в долг Что­бы оп­ла­тить ле­че­ние ук­раин­цы вы­нуж­де­ны одал­жи­вать день­ги или про­да­вать иму­щест­во. К та­ким дейст­виям за прош­лый год при­бе­га­ли 43% ук­раин­цев, ко­то­рые бы­ли гос­пи­та­ли­зи­ро­ва­ны в ме­ди­цинс­кие за­ве­де­ния.

Об этом идет речь в исс­ле­до­ва­нии Ін­декс Здо­ров'я. Ук­раї­на - 2016 .
"По дан­ным всеук­раинс­ко­го ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Новини України|Поділитись:
Чому бідні бо не здорові, або як Козятинців пошивають ... Міс­то мо­жуть пе­рей­ме­ну­ва­ти на Гон­ду­зя­тин
У 2000 ро­ці Ко­зя­тин став міс­том об­лас­но­го зна­чен­ня. Будь­мо об єк­тив­ни­ми це сто­від­сот­ко­ва зас­лу­га то­дішньо­го місь­ко­го го­ло­ви Гве­ле­сіа­ні. Як би ко­му не дош­ку­ля­ла йо­го ус­піш­ність, му­си­мо виз­на­ти: спо­ві­ду­ван­ня ним прин­ци­пу міс­це­вої са­мо­дос­тат­нос­ті да­ло мож­ли­вість от­ри­ма­ти під­конт­роль­ні ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Новини Козятина|Поділитись:
Залізничники закликають до протесту 25 січ­ня 2017­ро­ку на за­сі­дан­ні Київсь­ко­го Тер­ко­му профс­піл­ки прий­ня­то рі­шен­ня про про­ве­ден­ня ак­ції про­тес­ту у фор­мі пі­ке­ту­ван­ня ПАТ Укр­за­ліз­ни­ця.
На пле­ну­мі прий­ня­то від­по­від­ні рі­шен­ня, що­до про­ве­ден­ня ак­ції. Нап­рав­ле­но лис­ти го­ло­ві Ра­ди профс­піл­ки В.М. Буб­ня­ку, го­ло­ві Дорп­роф­со­жу ПЗЗ, Го­ло­вам Тер­ко­мів з про­хан­ням підт­ри­ма­ти ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Новини України|Поділитись:
Місцеве самоврядування, який і по чому той газ Прик­лад ін­фор­ма­цій­но­го за­пи­ту що­до вс­та­нов­лен­ня пра­ва влас­нос­ті на газ, за який ви­ма­гають від вас сп­ла­ти­ти
ІН­ФОР­МА­ЦІЙ­НИЙ ЗА­ПИТ
(З­гід­но ЗУ Про дос­туп до пуб­ліч­ної ін­фор­ма­ції)
Ша­нов­ний П.І.Б.!
Ва­ша ком­па­нія на­чеб­то пос­та­чає при­род­ний газ на мою ад­ре­су, я в свою чер­гу ук­лав (чи ук­ла­ла ) до­го­вір і сп­ла­чую за газ ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Новини України|Поділитись:
В Козятині представник влади визнав, що влада антилюдська Ан­ти­людсь­ким наз­вав проект ст­во­рен­ня гос­пі­таль­них ок­ру­гів на Він­нич­чи­ні го­ло­ва Ко­зя­тинсь­кої РДА 16 січ­ня 2017, 15:17
Проект ст­во­рен­ня гос­пі­таль­них ок­ру­гів на Він­нич­чи­ні, що оп­ри­люд­не­ний на офі­цій­но­му сай­ті Де­пар­та­мен­ту охо­ро­ни здо­ров я Він­ниць­кої ОДА, мож­на наз­ва­ти ан­ти­людсь­ким та та­ким, що на­ці­ле­ний про­ти гу­ман­нос­ті та спо­кою ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Новини Козятина|Поділитись:
Козятинчани попередили владу про незгоду і громадську ... Ко­зя­тин­ці вийш­ли на ст­райк тер­пі­ти не­ма си­ли
Міс­тя­ни ст­рай­кують про­ти зак­рит­тя Цент­раль­ної ра­йон­ної лі­кар­ні.
Друж­но ска­ну­ва­ли під сті­на­ми міськ- та рай­ра­ди "Бан­ду геть! Гань­ба!"
Близь­ко пів­ти­ся­чі ко­зя­тин­ців зіб­ра­ли­ся бі­ля пам'ят­ни­ка Ми­хай­лу Гру­шевсь­ко­му о 15.00. По­тім всі ви­ру­ши­ли на Цент­раль­ну пло­щу. Лю­ди пос­та­ви­ли ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Новини України|Поділитись:


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13...262

 

Реклама
2007 - 2011 © Козятин - Ребус. Інформаційний портал міста Козятин.
При наглому копіюванні матеріалів не забудьте вставити посилання на наш сайт


    RSS-стрічка     Вхід     РеєстраціяЧас генерації сторінки: 0.032 с.
Цю сторінку переглянуто: 164624 рази
Дизайн сайту: Mendart.com
Програмування: v7.net.ua