головна
новини
наше місто
медіа
довідка
бізнес
агроринок
про нас

Козятинці піднімаймось на захист ! Ша­нов­ні меш­кан­ці міс­та Ко­зя­ти­на та ра­йо­ну !
До Вас звер­тають­ся пра­ців­ни­ки КП Ко­зя­тинсь­ка ЦРЛ не як пра­ців­ни­ки лі­кар­ні а як меш­кан­ці на­шо­го міс­та та ра­йо­ну.­Да­вай­те не бу­де­мо бай­ду­жи­ми до си­туа­ціі яка ск­ла­ла­ся .
Не вір­те чут­кам що лі­кар­ня за­ли­шить­ся в пов­но­му ск­ла­ді-­це брех­ня.П­ла­нуєть­ся зак­рит­тя хі­рур­гіч­но­го трав­ма­то­ло­гіч­но­го реа­ні­ма­цій­но­го по­ло­го­во­го гі­не­ко­ло­гіч­но­го ін­фек­цій­но­го ...­від­ді­лень.­За­будь­те про на­дан­ня ква­лі­фі­ко­ва­ноі до­по­мо­ги.­Лю­ди при­ре­че­ні на по­віль­не ви­ми­ран­ня.
Те­пер за до­по­мо­гою ви бу­де­те зму­ше­ні звер­та­ти­ся в Ка­ли­нів­ку -як­що вс­тиг­не­те...­Це сп­равж­ній ге­но­цид.­Чо­му ми з ва­ми ста­ли та­ки­ми бай­ду­жи­ми.У нас у всіх є ді­ти прис­та­рі­лі бать­ки рід­ні та близь­кі які звер­та­ли­ся за ме­дич­ною ...
Детальніше...
Коментарі (2)|Категорія: Новини Козятина|Поділитись:
Малий бізнес і ПП визнано найбіль небезпечними субєктами ... Су­дя­чи з но­вов­ве­день Уря­ду Гройс­ма­на, в Ук­раї­ні є один во­рог- ма­лий біз­нес (по­рів­няль­на таб­ли­ця по­ка­рань)
Ана­лі­зую­чи за­ко­но­дав­чі змі­ни, прий­ня­ті в пе­ред­день но­во­річ­них свят мож­на чіт­ко виз­на­чи­ти ос­нов­ні пріо­ри­те­ти, проб­ле­ми і ви­ну­ват­ців важ­ко­го еко­но­міч­но­го ста­но­ви­ща на­шої дер­жа­ви, виз­на­че­ні ни­нішньою вла­дою, по­ві­дом­ляє...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Новини України|Поділитись:
К чему призывал украинцев пинчук и что впереди К че­му Ук­раи­ну при­ведёт план суи­ци­да от Вик­то­ра Пин­чу­ка? Ана­то­лий Аме­лин, Ук­раинс­кий Инс­ти­тут Бу­ду­ще­го, "Х­ви­ля" За­кан­чи­вают­ся празд­ни­ки и сей­час са­мое под­хо­дя­щее вре­мя, что бы ра­зоб­рать что же пред­ло­жил Вик­тор Пин­чук Ми­ру в ка­чест­ве уре­гу­ли­ро­ва­ния ук­раинс­ко­го воп­ро­са и к ка­ким пос­ледст­виям это при­ведёт.
Что пред­ло­жил Пин­чук?...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Новини України|Поділитись:
Игра Stars 2D казатинских разработчиков у Steam не получила ... Объяв­ле­ны иг­ры-­по­бе­ди­те­ли пер­вой в ис­то­рии Пре­мии St­eam
Круп­ная иг­ро­вая плат­фор­ма St­eam про­ве­ла пер­вое в своей ис­то­рии го­ло­со­ва­ние сре­ди поль­зо­ва­те­лей, ко­то­рые выб­ра­ли луч­шие иг­ры.
Наг­ра­да Зло­дей, ко­то­ро­го хо­чет­ся об­нять Por­tal 2
Наг­ра­да Эта иг­ра нра­ви­лась мне еще до то­го, как ста­ла хи­том Eu­ro Truck Si­mu­la­tor 2
...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: НОВИНИ СВІТУ|Поділитись:
Вітаєм з Новим 2017 роком і Різдвом Христовим ! Ба­жаєм усім міц­но­го здо­ро­вя, ро­дин­но­го щас­тя, жит­тє­вих га­раз­дів,
здійс­нен­ня най­за­по­віт­ні­ших мрішй, ми­ру спо­кою і Бо­жої лас­ки !
Ад­мі­ни сай­ту Ко­зя­тин-­Ре­бус, Ва­ле­рій Іва­щен­ко го­ло­ва Ко­зя­тинсь­кої спіл­ки підп­риєм­ців

Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Новини Козятина|Поділитись:
Різдво Христово ! Вітаєм ! Ві­таєм усіх хрис­тиян за­хід­но­го об­ря­ду з ве­ли­ким свя­том Різд­ва Хрис­то­во­го!
Хай це свя­то при­не­се в сім'ї ра­дість, здо­ров'я, ду­шев­не теп­ло, лю­бов, дос­тат­ку ми­ра і спо­кою.
Хрис­тос на­ро­див­ся ! Сла­ві­мо йо­го !
Ві­таєм, ад­мі­ни сай­ту "Ко­зя­тин-­Ре­бус", Ва­ле­рій Іва­щен­ко го­ло­ва Ко­зя­тинсь­кої спіл­ки підп­риєм­ців

Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: НОВИНИ СВІТУ|Поділитись:
Вітаєм з святом Збройних Cил України З свя­том всіх ук­раїнсь­ких війсь­ко­вос­луж­бов­ців, кот­рі за­хи­ща­ли наш на­род і бо­ро­ни­ли дер­жа­ву, які і сьо­год­ня стоять на за­хис­ті не­за­леж­нос­ті Ук­раї­ни.
Ба­жає­мо всім стій­кос­ті і нез­ламнoї вo­лі, на­дійнoгo рo­диннoгo ти­лу, бo­га­тирськoгo здoрoв я кож­но­му війсь­ко­вос­луж­бов­цю і ве­те­ра­ну , та ба­жа­них для всіх нас ми­ру, а в бо­роть­бі пе­ре­мо­ги ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Новини Козятина|Поділитись:


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14...262

 

Реклама
2007 - 2011 © Козятин - Ребус. Інформаційний портал міста Козятин.
При наглому копіюванні матеріалів не забудьте вставити посилання на наш сайт


    RSS-стрічка     Вхід     РеєстраціяЧас генерації сторінки: 0.032 с.
Цю сторінку переглянуто: 164594 рази
Дизайн сайту: Mendart.com
Програмування: v7.net.ua