головна
новини
наше місто
медіа
довідка
бізнес
агроринок
про нас

Козятинські роботодавці сплатили більше 30 млн грн на ... Ро­бо­то­дав­ці м Ко­зя­ти­на сп­ря­му­ва­ли на со­ціаль­ні пот­ре­би по­над 30 мільо­нів гри­вень єди­но­го внес­ку За під­сум­ка­ми дев яти мі­ся­ців 2016 ро­ку до дер­жав­них цільо­вих фон­дів ро­бо­то­дав­ця­ми м.­Ко­зя­ти­на сп­ря­мо­ва­но 30,9 міль­йо­на гри­вень єди­но­го внес­ку на за­галь­ноо­бов яз­ко­ве дер­жав­не со­ціаль­не ст­ра­ху­ван­ня. Про­тя­гом ве­рес­ня над­ход­жен­ня єди­но­го со­ціаль­но­го внес­ку ск­ла­ли 3,07 міль­йо­на гри­вень, це біль­ше май­же на 0.3 міль­йо­на гри­вень від зап­ла­но­ва­но­го.
На сьо­год­ні од­ним і го­лов­ним ре­зер­вом збіль­шен­ня ба­зи на­ра­ху­ван­ня єди­но­го со­ціаль­но­го внес­ку є ле­га­лі­за­ція тру­до­вої зай­ня­тос­ті. Ад­же са­ме зав­дя­ки ле­галь­ним до­хо­дам мо­же своє­час­но і в пов­но­му об­ся­зі сп­ла­чу­ва­тись єди­ний вне­сок, який сп­ря­мо­вуєть­ся на со­ціаль­ний за­хист ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Новини Козятина|Поділитись:
Вітаєм з професійним святом працівників сільського господарства Ві­таєм ко­лег, всіх пра­ців­ни­ків сільсь­ко­го гос­по­дарст­ва Ко­зя­тинсь­ко­го ре­гіо­ну з про­фе­сій­ним свя­том!
Ба­жає всім фа­хо­во­го зрос­тан­ня,­ви­со­ких вро­жаїв, проц­ві­тан­ня та при­бут­ко­вос­ті.
Завж­ди до­ся­га­ти ба­жа­ної ме­ти та от­ри­му­ва­ти сп­равж­нє за­до­во­лен­ня від своє­ї сп­ра­ви.
З днем пра­ців­ни­ка сільсь­ко­го гос­по­дарст­ва!
Го­ло­ва ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Новини України|Поділитись:
Україна найбільш корумпована країна Ук­раї­на од­на з най­більш ко­рум­по­ва­них країн і не бо­реть­ся із цим.
Про це по­ві­дом­ляє "Ін­тер­факс" із по­си­лан­ням на дос­лід­жен­ня Між­на­род­ної ор­га­ні­за­ції з бо­роть­би з ко­руп­ціє­ю Trans­pa­ren­cy In­ter­na­t­io­nal.
Зок­ре­ма, Ук­раї­на, Вір­ме­нія, Бос­нія та Гер­це­го­ви­на, Лит­ва, Мол­до­ва, Ро­сія та Сер­бія є най­більш ко­рум­по­ва­ни­ми краї­на­ми в Єв­ро­пі та Цент­раль­ній ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Новини України|Поділитись:
Громадська рада в Козятині повинна стати не тільки дорадчою, ... За­мість то­го, щоб вис­лу­ха­ти зау­ва­жен­ня та про­по­зи­ції, вла­да зав­зя­то відс­ва­рюєть­ся
Є у нас при міськ­ра­ді Гро­мадсь­ка ра­да. Ви­дат­на во­на тим, що зби­раєть­ся час­то. А в соц­ме­ре­жах її го­ло­вую­чий пас­тор Пав­лов зві­тує про пе­ре­лік пи­тань, які об­го­во­рю­ва­ли. На жаль, да­лі ба­ла­ка­ни­ни діяль­нос­ті нія­кої як при ста­ро­му го­ло­ві, так і ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Новини Козятина|Поділитись:
Вітаєм Козятинчан і усіх залічників з їх професійним ... На­пе­ре­дод­ні Дня за­ліз­нич­ни­ка Ук­раї­ни на­чаль­ник від­ді­лу з пи­тань внут­рішньої по­лі­ти­ки, зв яз­ків з гро­мадсь­кіс­тю місь­кої ра­ди пос­піл­ку­ва­ла­ся із ке­рів­ни­ком Ко­зя­тинсь­кої ди­рек­ції за­ліз­нич­них пе­ре­ве­зень Ва­си­лем Бу­це­ро­гою про ак­туаль­ні проб­ле­ми сьо­го­ден­ня та найб­лиж­чі перс­пек­ти­ви у сфе­рі роз­вит­ку за­ліз­нич­но­го транс­пор­ту.
...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Новини Козятина|Поділитись:
До уваги громадськості м.Козятин Від­бу­деть­ся чер­го­ве за­сі­дан­ня Ко­зя­тинсь­кої Гро­мадсь­кої Ра­ди.
Да­та про­ве­ден­ня : 3 лис­то­па­да 2016 ро­ку
Час про­ве­ден­ня: 10.00-12.00 год.
Міс­це про­ве­ден­ня: м. Ко­зя­тин, вул. Ге­роїв Май­да­ну, 20 (зал за­сі­дань місь­кої ра­ди )
Зап­ро­ше­ні: місь­кий го­ло­ва Пу­зир О.Д., предс­тав­ни­ки ко­зя­тинсь­ко­го уп­рав­лін­ня жит­ло­во-­ко­му­наль­но­го гос­по­дарст­ва ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Новини Козятина|Поділитись:
Заснуванню Козятина також сприяла єврейська громада Єв­рейсь­кі міс­теч­ка Він­нич­чи­ни
Про єв­рейсь­ке ми­ну­ле Він­нич­чи­ни на­пи­са­но чи­ма­ло іс­то­рич­них дос­лід­жень. Для пе­ре­січ­но­го жи­те­ля на­шої об­лас­ті дея­кі іс­то­рич­ні фак­ти за­ли­шають­ся не­ві­до­ми­ми, або ж не до кін­ця вис­віт­ле­ни­ми. Сто­літ­ні жит­ло­ві бу­дин­ки, си­на­го­ги чи кла­до­ви­ща за­не­па­дають і не­за­ба­ром мо­жуть ка­ну­ти в Ле­ту. Ми ж ви­рі­ши­ли ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Новини України|Поділитись:


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15...261

 

Реклама
2007 - 2011 © Козятин - Ребус. Інформаційний портал міста Козятин.
При наглому копіюванні матеріалів не забудьте вставити посилання на наш сайт


    RSS-стрічка     Вхід     РеєстраціяЧас генерації сторінки: 0.072 с.
Цю сторінку переглянуто: 159946 раз
Дизайн сайту: Mendart.com
Програмування: v7.net.ua