головна
новини
наше місто
медіа
довідка
бізнес
агроринок
про нас

Вітаєм з Новим 2017 роком і Різдвом Христовим ! Ба­жаєм усім міц­но­го здо­ро­вя, ро­дин­но­го щас­тя, жит­тє­вих га­раз­дів,
здійс­нен­ня най­за­по­віт­ні­ших мрішй, ми­ру спо­кою і Бо­жої лас­ки !
Ад­мі­ни сай­ту Ко­зя­тин-­Ре­бус, Ва­ле­рій Іва­щен­ко го­ло­ва Ко­зя­тинсь­кої спіл­ки підп­риєм­ців

Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Новини Козятина|Поділитись:
Різдво Христово ! Вітаєм ! Ві­таєм усіх хрис­тиян за­хід­но­го об­ря­ду з ве­ли­ким свя­том Різд­ва Хрис­то­во­го!
Хай це свя­то при­не­се в сім'ї ра­дість, здо­ров'я, ду­шев­не теп­ло, лю­бов, дос­тат­ку ми­ра і спо­кою.
Хрис­тос на­ро­див­ся ! Сла­ві­мо йо­го !
Ві­таєм, ад­мі­ни сай­ту "Ко­зя­тин-­Ре­бус", Ва­ле­рій Іва­щен­ко го­ло­ва Ко­зя­тинсь­кої спіл­ки підп­риєм­ців

Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: НОВИНИ СВІТУ|Поділитись:
Вітаєм з святом Збройних Cил України З свя­том всіх ук­раїнсь­ких війсь­ко­вос­луж­бов­ців, кот­рі за­хи­ща­ли наш на­род і бо­ро­ни­ли дер­жа­ву, які і сьо­год­ня стоять на за­хис­ті не­за­леж­нос­ті Ук­раї­ни.
Ба­жає­мо всім стій­кос­ті і нез­ламнoї вo­лі, на­дійнoгo рo­диннoгo ти­лу, бo­га­тирськoгo здoрoв я кож­но­му війсь­ко­вос­луж­бов­цю і ве­те­ра­ну , та ба­жа­них для всіх нас ми­ру, а в бо­роть­бі пе­ре­мо­ги ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Новини Козятина|Поділитись:
Steam наращивает обороты, вышло рекордное количество игр В 2016 го­ду в St­eam выш­ло ре­корд­ное ко­ли­чест­во игр 4207 имен­но столь­ко игр выш­ло в St­eam за по­ка ещё не за­вер­шив­ший­ся 2016 год. Та­кой ин­фор­ма­цией по­де­лил­ся ана­ли­ти­чес­кий сер­вис St­eamS­py, ссы­лаясь на собст­вен­ные дан­ные. Это поч­ти 40 % от об­ще­го ко­ли­чест­ва проек­тов, предс­тав­лен­ных в сис­те­ме циф­ро­вой дист­ри­бу­ции ком­па­нии Val­ve! Для срав­не­ния, в прош­лом ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: НОВИНИ СВІТУ|Поділитись:
Громадським організаціям щоб залишитись неприбутковими ... До 1 січ­ня 2017 ро­ку Гро­мадсь­ким ор­га­ні­за­ціям, щоб не сп­ла­чу­ва­ти по­дат­ки, необ­хід­но пе­рег­ля­ну­ти влас­ні ста­ту­ти, внес­ти і за­реєст­ру­ва­ти змі­ни до них від­по­від­но до По­дат­ко­во­го ко­дек­су Ук­раї­ни та по­да­ти ко­пії ус­та­нов­чих до­ку­мен­тів до те­ри­то­ріаль­но­го ор­га­ну ДФС Ка­ли­нівсь­кої ОД­ПІ ГУ ДФС у Він­ниць­кій об­лас­ті (м. Ко­зя­тин, вул. П.Ор­ли­ка, ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Новини України|Поділитись:
Багаті стверджують що бідність то не гріх, а може в радість Стат­ки ук­раїн­ців за рік упа­ли на 19% - Cre­dit Suis­se Ima­ge co­py­right REU­TERS Су­куп­ні стат­ки на­се­лен­ня сві­ту від се­ре­ди­ни 2015 до се­ре­ди­ни 2016 ро­ку зрос­ли на 1,4% - до $256 трлн. Про це йдеть­ся в до­по­ві­ді Glo­bal Wealth Re­port, під­го­тов­ле­ній Cre­dit Suis­se.
Але кіль­кість до­рос­лих у сві­ті ви­рос­ла приб­лиз­но ти­ми ж тем­па­ми, то­му впер­ше з 2008 ро­ку се­ред­нє ба­гатст­во на кож­ну ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Новини України|Поділитись:
Козятинські роботодавці сплатили більше 30 млн грн на ... Ро­бо­то­дав­ці м Ко­зя­ти­на сп­ря­му­ва­ли на со­ціаль­ні пот­ре­би по­над 30 мільо­нів гри­вень єди­но­го внес­ку За під­сум­ка­ми дев яти мі­ся­ців 2016 ро­ку до дер­жав­них цільо­вих фон­дів ро­бо­то­дав­ця­ми м.­Ко­зя­ти­на сп­ря­мо­ва­но 30,9 міль­йо­на гри­вень єди­но­го внес­ку на за­галь­ноо­бов яз­ко­ве дер­жав­не со­ціаль­не ст­ра­ху­ван­ня. Про­тя­гом ве­рес­ня над­ход­жен­ня єди­но­го ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Новини Козятина|Поділитись:


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15...262

 

Реклама
2007 - 2011 © Козятин - Ребус. Інформаційний портал міста Козятин.
При наглому копіюванні матеріалів не забудьте вставити посилання на наш сайт


    RSS-стрічка     Вхід     РеєстраціяЧас генерації сторінки: 0.03 с.
Цю сторінку переглянуто: 166832 рази
Дизайн сайту: Mendart.com
Програмування: v7.net.ua