головна
новини
наше місто
медіа
довідка
бізнес
агроринок
про нас

Steam наращивает обороты, вышло рекордное количество игр В 2016 го­ду в St­eam выш­ло ре­корд­ное ко­ли­чест­во игр 4207 имен­но столь­ко игр выш­ло в St­eam за по­ка ещё не за­вер­шив­ший­ся 2016 год. Та­кой ин­фор­ма­цией по­де­лил­ся ана­ли­ти­чес­кий сер­вис St­eamS­py, ссы­лаясь на собст­вен­ные дан­ные. Это поч­ти 40 % от об­ще­го ко­ли­чест­ва проек­тов, предс­тав­лен­ных в сис­те­ме циф­ро­вой дист­ри­бу­ции ком­па­нии Val­ve! Для срав­не­ния, в прош­лом го­ду в St­eam до­ба­ви­ли 2964 иг­ры, в 2014 1772, а в 2013 все­го 565.
Стоит от­ме­тить, что предс­тав­лен­ная ни­же ста­тис­ти­ка вк­лю­чает в се­бя толь­ко иг­ры. Та­кие ве­щи, как до­пол­не­ния, филь­мы, саундт­ре­ки и прог­рам­мы бы­ли иск­лю­че­ны из гра­фи­ка St­eamS­py. В дан­ной ста­тис­ти­ке при­ве­де­ны дан­ные на­чи­ная с 2005 го­да, ког­да Val­ve раз­ре­ши­ла про­да­вать в своём сер­ви­се иг­ры от сто­рон­них ком­па­ний. За­мет­ные тем­пы ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: НОВИНИ СВІТУ|Поділитись:
Громадським організаціям щоб залишитись неприбутковими ... До 1 січ­ня 2017 ро­ку Гро­мадсь­ким ор­га­ні­за­ціям, щоб не сп­ла­чу­ва­ти по­дат­ки, необ­хід­но пе­рег­ля­ну­ти влас­ні ста­ту­ти, внес­ти і за­реєст­ру­ва­ти змі­ни до них від­по­від­но до По­дат­ко­во­го ко­дек­су Ук­раї­ни та по­да­ти ко­пії ус­та­нов­чих до­ку­мен­тів до те­ри­то­ріаль­но­го ор­га­ну ДФС Ка­ли­нівсь­кої ОД­ПІ ГУ ДФС у Він­ниць­кій об­лас­ті (м. Ко­зя­тин, вул. П.Ор­ли­ка, ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Новини України|Поділитись:
Багаті стверджують що бідність то не гріх, а може в радість Стат­ки ук­раїн­ців за рік упа­ли на 19% - Cre­dit Suis­se Ima­ge co­py­right REU­TERS Су­куп­ні стат­ки на­се­лен­ня сві­ту від се­ре­ди­ни 2015 до се­ре­ди­ни 2016 ро­ку зрос­ли на 1,4% - до $256 трлн. Про це йдеть­ся в до­по­ві­ді Glo­bal Wealth Re­port, під­го­тов­ле­ній Cre­dit Suis­se.
Але кіль­кість до­рос­лих у сві­ті ви­рос­ла приб­лиз­но ти­ми ж тем­па­ми, то­му впер­ше з 2008 ро­ку се­ред­нє ба­гатст­во на кож­ну ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Новини України|Поділитись:
Козятинські роботодавці сплатили більше 30 млн грн на ... Ро­бо­то­дав­ці м Ко­зя­ти­на сп­ря­му­ва­ли на со­ціаль­ні пот­ре­би по­над 30 мільо­нів гри­вень єди­но­го внес­ку За під­сум­ка­ми дев яти мі­ся­ців 2016 ро­ку до дер­жав­них цільо­вих фон­дів ро­бо­то­дав­ця­ми м.­Ко­зя­ти­на сп­ря­мо­ва­но 30,9 міль­йо­на гри­вень єди­но­го внес­ку на за­галь­ноо­бов яз­ко­ве дер­жав­не со­ціаль­не ст­ра­ху­ван­ня. Про­тя­гом ве­рес­ня над­ход­жен­ня єди­но­го ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Новини Козятина|Поділитись:
Вітаєм з професійним святом працівників сільського господарства Ві­таєм ко­лег, всіх пра­ців­ни­ків сільсь­ко­го гос­по­дарст­ва Ко­зя­тинсь­ко­го ре­гіо­ну з про­фе­сій­ним свя­том!
Ба­жає всім фа­хо­во­го зрос­тан­ня,­ви­со­ких вро­жаїв, проц­ві­тан­ня та при­бут­ко­вос­ті.
Завж­ди до­ся­га­ти ба­жа­ної ме­ти та от­ри­му­ва­ти сп­равж­нє за­до­во­лен­ня від своє­ї сп­ра­ви.
З днем пра­ців­ни­ка сільсь­ко­го гос­по­дарст­ва!
Го­ло­ва ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Новини України|Поділитись:
Україна найбільш корумпована країна Ук­раї­на од­на з най­більш ко­рум­по­ва­них країн і не бо­реть­ся із цим.
Про це по­ві­дом­ляє "Ін­тер­факс" із по­си­лан­ням на дос­лід­жен­ня Між­на­род­ної ор­га­ні­за­ції з бо­роть­би з ко­руп­ціє­ю Trans­pa­ren­cy In­ter­na­t­io­nal.
Зок­ре­ма, Ук­раї­на, Вір­ме­нія, Бос­нія та Гер­це­го­ви­на, Лит­ва, Мол­до­ва, Ро­сія та Сер­бія є най­більш ко­рум­по­ва­ни­ми краї­на­ми в Єв­ро­пі та Цент­раль­ній ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Новини України|Поділитись:
Громадська рада в Козятині повинна стати не тільки дорадчою, ... За­мість то­го, щоб вис­лу­ха­ти зау­ва­жен­ня та про­по­зи­ції, вла­да зав­зя­то відс­ва­рюєть­ся
Є у нас при міськ­ра­ді Гро­мадсь­ка ра­да. Ви­дат­на во­на тим, що зби­раєть­ся час­то. А в соц­ме­ре­жах її го­ло­вую­чий пас­тор Пав­лов зві­тує про пе­ре­лік пи­тань, які об­го­во­рю­ва­ли. На жаль, да­лі ба­ла­ка­ни­ни діяль­нос­ті нія­кої як при ста­ро­му го­ло­ві, так і ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Новини Козятина|Поділитись:


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15...262

 

Реклама
2007 - 2011 © Козятин - Ребус. Інформаційний портал міста Козятин.
При наглому копіюванні матеріалів не забудьте вставити посилання на наш сайт


    RSS-стрічка     Вхід     РеєстраціяЧас генерації сторінки: 0.032 с.
Цю сторінку переглянуто: 164625 раз
Дизайн сайту: Mendart.com
Програмування: v7.net.ua