головна
новини
наше місто
медіа
довідка
бізнес
агроринок
про нас

Вітаєм з професійним святом працівників сільського господарства Ві­таєм ко­лег, всіх пра­ців­ни­ків сільсь­ко­го гос­по­дарст­ва Ко­зя­тинсь­ко­го ре­гіо­ну з про­фе­сій­ним свя­том!
Ба­жає всім фа­хо­во­го зрос­тан­ня,­ви­со­ких вро­жаїв, проц­ві­тан­ня та при­бут­ко­вос­ті.
Завж­ди до­ся­га­ти ба­жа­ної ме­ти та от­ри­му­ва­ти сп­равж­нє за­до­во­лен­ня від своє­ї сп­ра­ви.
З днем пра­ців­ни­ка сільсь­ко­го гос­по­дарст­ва!
Го­ло­ва Ко­зя­тинсь­кої спіл­ки підп­риєм­ців Ва­ле­рій Іва­щен­ко
Реб­каз, Аг­роп­род-Ін­фо

Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Новини України|Поділитись:
Україна найбільш корумпована країна Ук­раї­на од­на з най­більш ко­рум­по­ва­них країн і не бо­реть­ся із цим.
Про це по­ві­дом­ляє "Ін­тер­факс" із по­си­лан­ням на дос­лід­жен­ня Між­на­род­ної ор­га­ні­за­ції з бо­роть­би з ко­руп­ціє­ю Trans­pa­ren­cy In­ter­na­t­io­nal.
Зок­ре­ма, Ук­раї­на, Вір­ме­нія, Бос­нія та Гер­це­го­ви­на, Лит­ва, Мол­до­ва, Ро­сія та Сер­бія є най­більш ко­рум­по­ва­ни­ми краї­на­ми в Єв­ро­пі та Цент­раль­ній ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Новини України|Поділитись:
Громадська рада в Козятині повинна стати не тільки дорадчою, ... За­мість то­го, щоб вис­лу­ха­ти зау­ва­жен­ня та про­по­зи­ції, вла­да зав­зя­то відс­ва­рюєть­ся
Є у нас при міськ­ра­ді Гро­мадсь­ка ра­да. Ви­дат­на во­на тим, що зби­раєть­ся час­то. А в соц­ме­ре­жах її го­ло­вую­чий пас­тор Пав­лов зві­тує про пе­ре­лік пи­тань, які об­го­во­рю­ва­ли. На жаль, да­лі ба­ла­ка­ни­ни діяль­нос­ті нія­кої як при ста­ро­му го­ло­ві, так і ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Новини Козятина|Поділитись:
Вітаєм Козятинчан і усіх залічників з їх професійним ... На­пе­ре­дод­ні Дня за­ліз­нич­ни­ка Ук­раї­ни на­чаль­ник від­ді­лу з пи­тань внут­рішньої по­лі­ти­ки, зв яз­ків з гро­мадсь­кіс­тю місь­кої ра­ди пос­піл­ку­ва­ла­ся із ке­рів­ни­ком Ко­зя­тинсь­кої ди­рек­ції за­ліз­нич­них пе­ре­ве­зень Ва­си­лем Бу­це­ро­гою про ак­туаль­ні проб­ле­ми сьо­го­ден­ня та найб­лиж­чі перс­пек­ти­ви у сфе­рі роз­вит­ку за­ліз­нич­но­го транс­пор­ту.
...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Новини Козятина|Поділитись:
До уваги громадськості м.Козятин Від­бу­деть­ся чер­го­ве за­сі­дан­ня Ко­зя­тинсь­кої Гро­мадсь­кої Ра­ди.
Да­та про­ве­ден­ня : 3 лис­то­па­да 2016 ро­ку
Час про­ве­ден­ня: 10.00-12.00 год.
Міс­це про­ве­ден­ня: м. Ко­зя­тин, вул. Ге­роїв Май­да­ну, 20 (зал за­сі­дань місь­кої ра­ди )
Зап­ро­ше­ні: місь­кий го­ло­ва Пу­зир О.Д., предс­тав­ни­ки ко­зя­тинсь­ко­го уп­рав­лін­ня жит­ло­во-­ко­му­наль­но­го гос­по­дарст­ва ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Новини Козятина|Поділитись:
Заснуванню Козятина також сприяла єврейська громада Єв­рейсь­кі міс­теч­ка Він­нич­чи­ни
Про єв­рейсь­ке ми­ну­ле Він­нич­чи­ни на­пи­са­но чи­ма­ло іс­то­рич­них дос­лід­жень. Для пе­ре­січ­но­го жи­те­ля на­шої об­лас­ті дея­кі іс­то­рич­ні фак­ти за­ли­шають­ся не­ві­до­ми­ми, або ж не до кін­ця вис­віт­ле­ни­ми. Сто­літ­ні жит­ло­ві бу­дин­ки, си­на­го­ги чи кла­до­ви­ща за­не­па­дають і не­за­ба­ром мо­жуть ка­ну­ти в Ле­ту. Ми ж ви­рі­ши­ли ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Новини України|Поділитись:
Кто правит миром 6 ТАЙ­НЫХ ОБ­ЩЕСТВ, КО­ТО­РЫЕ ДО СИХ ПОР ПРА­ВЯТ МИ­РОМ
Как же еще Дик­та­то­ру прий­ти к влас­ти , ес­ли не пос­редст­вом тай­ных об­ществ? Вот пе­ре­чень са­мых влия­тель­ных и са­мых сек­рет­ных ор­га­ни­за­ций , расп­рост­ра­нив­ших свое влия­ние по все­му ми­ру и наг­ляд­но по­ка­зав­ших, что на­ро­дом луч­ше уп­рав­лять из те­ни. 1. Ор­ден Ро­зенк­рей­це­ров Ро­зенк­рей­це­ры...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: НОВИНИ СВІТУ|Поділитись:


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16...262

 

Реклама
2007 - 2011 © Козятин - Ребус. Інформаційний портал міста Козятин.
При наглому копіюванні матеріалів не забудьте вставити посилання на наш сайт


    RSS-стрічка     Вхід     РеєстраціяЧас генерації сторінки: 0.031 с.
Цю сторінку переглянуто: 166827 раз
Дизайн сайту: Mendart.com
Програмування: v7.net.ua