головна
новини
наше місто
медіа
довідка
бізнес
агроринок
про нас

Вітаєм Козятинчан і усіх залічників з їх професійним ... На­пе­ре­дод­ні Дня за­ліз­нич­ни­ка Ук­раї­ни на­чаль­ник від­ді­лу з пи­тань внут­рішньої по­лі­ти­ки, зв яз­ків з гро­мадсь­кіс­тю місь­кої ра­ди пос­піл­ку­ва­ла­ся із ке­рів­ни­ком Ко­зя­тинсь­кої ди­рек­ції за­ліз­нич­них пе­ре­ве­зень Ва­си­лем Бу­це­ро­гою про ак­туаль­ні проб­ле­ми сьо­го­ден­ня та найб­лиж­чі перс­пек­ти­ви у сфе­рі роз­вит­ку за­ліз­нич­но­го транс­пор­ту.
- Ва­силь Кос­тян­ти­но­вич, ска­жіть будь лас­ка, що яв­ляє со­бою ст­рук­ту­ра ди­рек­ції за­ліз­нич­них пе­ре­ве­зень ?
- Ви­роб­ни­чий під­роз­діл Ко­зя­тинсь­ка ди­рек­ція за­ліз­нич­них пе­ре­ве­зень ре­гіо­наль­ної фі­лії Пів­ден­но-­За­хід­на за­ліз­ни­ця ПАТ Укр­за­ліз­ни­ця є од­ніє­ю з ор­га­ні­за­цій­них ла­нок за­ліз­нич­но­го транс­пор­ту по здійс­нен­ню пе­ре­ве­зень па­са­жи­рів, ван­та­жу, ба­га­жу та пош­ти у виз­на­че­но­му ре­гіо­ні, ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Новини Козятина|Поділитись:
До уваги громадськості м.Козятин Від­бу­деть­ся чер­го­ве за­сі­дан­ня Ко­зя­тинсь­кої Гро­мадсь­кої Ра­ди.
Да­та про­ве­ден­ня : 3 лис­то­па­да 2016 ро­ку
Час про­ве­ден­ня: 10.00-12.00 год.
Міс­це про­ве­ден­ня: м. Ко­зя­тин, вул. Ге­роїв Май­да­ну, 20 (зал за­сі­дань місь­кої ра­ди )
Зап­ро­ше­ні: місь­кий го­ло­ва Пу­зир О.Д., предс­тав­ни­ки ко­зя­тинсь­ко­го уп­рав­лін­ня жит­ло­во-­ко­му­наль­но­го гос­по­дарст­ва ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Новини Козятина|Поділитись:
Заснуванню Козятина також сприяла єврейська громада Єв­рейсь­кі міс­теч­ка Він­нич­чи­ни
Про єв­рейсь­ке ми­ну­ле Він­нич­чи­ни на­пи­са­но чи­ма­ло іс­то­рич­них дос­лід­жень. Для пе­ре­січ­но­го жи­те­ля на­шої об­лас­ті дея­кі іс­то­рич­ні фак­ти за­ли­шають­ся не­ві­до­ми­ми, або ж не до кін­ця вис­віт­ле­ни­ми. Сто­літ­ні жит­ло­ві бу­дин­ки, си­на­го­ги чи кла­до­ви­ща за­не­па­дають і не­за­ба­ром мо­жуть ка­ну­ти в Ле­ту. Ми ж ви­рі­ши­ли ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Новини України|Поділитись:
Кто правит миром 6 ТАЙ­НЫХ ОБ­ЩЕСТВ, КО­ТО­РЫЕ ДО СИХ ПОР ПРА­ВЯТ МИ­РОМ
Как же еще Дик­та­то­ру прий­ти к влас­ти , ес­ли не пос­редст­вом тай­ных об­ществ? Вот пе­ре­чень са­мых влия­тель­ных и са­мых сек­рет­ных ор­га­ни­за­ций , расп­рост­ра­нив­ших свое влия­ние по все­му ми­ру и наг­ляд­но по­ка­зав­ших, что на­ро­дом луч­ше уп­рав­лять из те­ни. 1. Ор­ден Ро­зенк­рей­це­ров Ро­зенк­рей­це­ры...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: НОВИНИ СВІТУ|Поділитись:
Вітаєм з Покровою і Днем Захистника Вітчизни Прий­міть щи­рі ві­тан­ня зі свя­том, що уо­со­би­ло доб­лесть і ге­роїзм усіх по­ко­лінь на­шо­го на­ро­ду, обо­рон­ців та виз­во­ли­те­лів рід­ної зем­лі, Днем за­хис­ни­ка Віт­чиз­ни.
Ад­мі­ни "Ко­зя­тин-­Ре­бус", Іва­щен­ко Ва­ле­рій го­ло­ва Ко­зя­тинсь­кої спіл­ки підп­риєм­ців"

Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Новини України|Поділитись:
Топ интернетресурсов среди украинцев OLX или Fa­ce­b­ook: на ка­кие сай­ты за­хо­дят ук­раин­цы По­ми­мо соц­се­тей и ин­фор­ма­цион­ных ре­сур­сов, ук­раин­цы час­то по­се­щают тор­го­вые пло­щад­ки он­лайн
На ка­кие сай­ты ча­ще все­го за­хо­дят ук­раин­цы
Исс­ле­до­ва­тельс­кая ком­па­ния Fac­tum Gr­oup по за­ка­зу Ин­тер­нет Ас­со­циа­ции Ук­раи­ны опуб­ли­ко­ва­ла рей­тинг 25 са­мых по­пу­ляр­ных веб-­ре­сур­сов уа­не...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Новини України|Поділитись:
Вельмишановних підприємців вітаєм з професійним святом ... День підп­риєм­ця Ук­раї­ни Свя­то вс­та­нов­ле­но Ука­зом Пре­зи­ден­та № 1110/98 від 05.10.1998, щоб відз­на­чи­ти важ­ли­ву роль, яку ві­діг­рає цей сек­тор еко­но­мі­ки у фор­му­ван­ні но­во­го еко­но­міч­но­го ла­ду, роз­вит­ку де­мок­ра­тії та гро­ма­дянсь­ко­го сус­пільст­ва. Будь-я­ка дер­жа­ва відз­на­чає дні тих про­фе­сій, які є не­без­печ­ни­ми і по­чес­ни­ми. Вель­ми­ша­нов­них ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Новини Козятина|Поділитись:


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16...262

 

Реклама
2007 - 2011 © Козятин - Ребус. Інформаційний портал міста Козятин.
При наглому копіюванні матеріалів не забудьте вставити посилання на наш сайт


    RSS-стрічка     Вхід     РеєстраціяЧас генерації сторінки: 0.032 с.
Цю сторінку переглянуто: 164621 раз
Дизайн сайту: Mendart.com
Програмування: v7.net.ua