головна
новини
наше місто
медіа
довідка
бізнес
агроринок
про нас

Вітаєм з Покровою і Днем Захистника Вітчизни Прий­міть щи­рі ві­тан­ня зі свя­том, що уо­со­би­ло доб­лесть і ге­роїзм усіх по­ко­лінь на­шо­го на­ро­ду, обо­рон­ців та виз­во­ли­те­лів рід­ної зем­лі, Днем за­хис­ни­ка Віт­чиз­ни.
Ад­мі­ни "Ко­зя­тин-­Ре­бус", Іва­щен­ко Ва­ле­рій го­ло­ва Ко­зя­тинсь­кої спіл­ки підп­риєм­ців"

Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Новини України|Поділитись:
Топ интернетресурсов среди украинцев OLX или Fa­ce­b­ook: на ка­кие сай­ты за­хо­дят ук­раин­цы По­ми­мо соц­се­тей и ин­фор­ма­цион­ных ре­сур­сов, ук­раин­цы час­то по­се­щают тор­го­вые пло­щад­ки он­лайн
На ка­кие сай­ты ча­ще все­го за­хо­дят ук­раин­цы
Исс­ле­до­ва­тельс­кая ком­па­ния Fac­tum Gr­oup по за­ка­зу Ин­тер­нет Ас­со­циа­ции Ук­раи­ны опуб­ли­ко­ва­ла рей­тинг 25 са­мых по­пу­ляр­ных веб-­ре­сур­сов уа­не...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Новини України|Поділитись:
Вельмишановних підприємців вітаєм з професійним святом ... День підп­риєм­ця Ук­раї­ни Свя­то вс­та­нов­ле­но Ука­зом Пре­зи­ден­та № 1110/98 від 05.10.1998, щоб відз­на­чи­ти важ­ли­ву роль, яку ві­діг­рає цей сек­тор еко­но­мі­ки у фор­му­ван­ні но­во­го еко­но­міч­но­го ла­ду, роз­вит­ку де­мок­ра­тії та гро­ма­дянсь­ко­го сус­пільст­ва. Будь-я­ка дер­жа­ва відз­на­чає дні тих про­фе­сій, які є не­без­печ­ни­ми і по­чес­ни­ми. Вель­ми­ша­нов­них ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Новини Козятина|Поділитись:
Євросуд визнав, що українські пенсії порушують права ... Єв­ро­пейсь­кий суд з прав лю­ди­ни виз­нав, що ук­раїнсь­кі пен­сії - по­ру­шен­ня прав лю­ди­ни Єв­ро­пейсь­кий суд з прав лю­ди­ни ух­ва­лив рі­шен­ня у сп­ра­ві "Пет­ри­чен­ко про­ти Ук­раї­ни", виз­нав­ши по­ру­шен­ня пунк­ту 1 стат­ті 6 Кон­вен­ції про за­хист прав лю­ди­ни і ос­но­во­по­лож­них сво­бод у зв яз­ку з тим, що у цій сп­ра­ві на­ціо­наль­ні су­ди не розг­ля­ну­ли до­во­ди ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Новини України|Поділитись:
Вітаєм з Днем Незалежності і Відродження Вітчизно ! З Днем Від­род­жен­ня і Не­за­леж­нос­ті моя краї­на Ук­раї­на
Ад­мі­ни "Ко­зя­тин-­Ре­бус", Ва­ле­рій Іва­щен­ко член Гро­мадсь­кої ра­ди, го­ло­ва Ко­зя­тинсь­кої міськ­ра­йон­ної спіл­ки підп­риєм­ців

Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Новини України|Поділитись:
Отмечаем 25-летие Интернета 25-­лет то­му поя­вил­ся Ин­тер­нет и пер­вая в ми­ре веб-ст­ра­ни­ца Се­год­ня празд­нует­ся День ин­тер­нав­тов (In­ter­n­aut - от слов in­ter­net и ast­ro­n­aut), то есть поль­зо­ва­те­лей ин­тер­не­та.
Ров­но 25 лет на­зад бри­танс­кий уче­ный Ти­мо­ти Бер­нерс - Ли предс­та­вил ми­ру сис­те­му World Wi­de Web , или все­мир­ную пау­ти­ну.
Днем рож­де­ния ин­тер­не­та при­ня­то счи­тать 6 ав­гус­та ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: НОВИНИ СВІТУ|Поділитись:
Вітаєм з Днем даржавного прапора України ! День Дер­жа́в­но­го Пра́­по­ра Ук­раї́­ни дер­жав­не свя­то Ук­раї­ни, прис­вя­че­не од­но­му з її дер­жав­них сим­во­лів Пра­по­ра Ук­раї­ни. Відз­на­чаєть­ся що­річ­но 23 серп­ня.

На за­галь­но­дер­жав­но­му рів­ні свя­то вс­та­нов­ле­но ука­зом Пре­зи­ден­та Ук­раї­ни Лео­ні­да Куч­ми № 987/2004 Про День Дер­жав­но­го Пра­по­ра Ук­раї­ни від 23.08.2004. Цей указ бу­ло до­пов­не­но ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Новини Козятина|Поділитись:


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17...262

 

Реклама
2007 - 2011 © Козятин - Ребус. Інформаційний портал міста Козятин.
При наглому копіюванні матеріалів не забудьте вставити посилання на наш сайт


    RSS-стрічка     Вхід     РеєстраціяЧас генерації сторінки: 0.03 с.
Цю сторінку переглянуто: 166833 рази
Дизайн сайту: Mendart.com
Програмування: v7.net.ua