головна
новини
наше місто
медіа
довідка
бізнес
агроринок
про нас

Вітаєм з Днем даржавного прапора України ! День Дер­жа́в­но­го Пра́­по­ра Ук­раї́­ни дер­жав­не свя­то Ук­раї­ни, прис­вя­че­не од­но­му з її дер­жав­них сим­во­лів Пра­по­ра Ук­раї­ни. Відз­на­чаєть­ся що­річ­но 23 серп­ня.

На за­галь­но­дер­жав­но­му рів­ні свя­то вс­та­нов­ле­но ука­зом Пре­зи­ден­та Ук­раї­ни Лео­ні­да Куч­ми № 987/2004 Про День Дер­жав­но­го Пра­по­ра Ук­раї­ни від 23.08.2004. Цей указ бу­ло до­пов­не­но Ука­зом Пре­зи­ден­та Ук­раї­ни Вік­то­ра Ющен­ка № 602/2009 Про вне­сен­ня змін до Ука­зу Пре­зи­ден­та Ук­раї­ни від 23 серп­ня 2004 ро­ку N 987 , яким бу­ло зас­но­ва­но під­нят­тя Пра­по­ра Ук­раї­ни у День Дер­жав­но­го Пра­по­ра Ук­раї­ни і під час ін­ших дер­жав­них свят та про­ве­ден­ня за­галь­но­дер­жав­них за­хо­дів. По­точ­ну ре­дак­цію ука­зу опуб­лі­ко­ва­но на сай­ті Вер­хов­ної Ра­ди Ук­раї­ни.
Реб­каз-Ін­фо

Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Новини Козятина|Поділитись:
Празднуем 35 год рождение первого ПК 35 лет на­зад поя­вил­ся пер­вый пер­со­наль­ный компью­тер 12 ав­гус­та 1981 го­да аме­ри­канс­кая ком­па­ния IBM Cor­po­ra­t­ion (In­ter­na­t­io­nal Bu­si­ness Mac­hi­nes) предс­та­ви­ла пер­вую мо­дель пер­со­наль­но­го компью­те­ра IBM 5150, по­ло­жив­шую на­ча­ло эпо­хи сов­ре­мен­ных компью­те­ров.
Пер­вый пер­со­наль­ный компью­тер стоил 1 565 дол­ла­ров, был прост в ис­поль­зо­ва­нии и за­ни­мал срав­ни­тель­но ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: НОВИНИ СВІТУ|Поділитись:
Вітаєм козятинську студію Islet 3D Stars 2D сві­то­вим то­ва­рист­вом St­eam ввімк­не­но зе­ле­не світ­ло
Ві таєм ко­зя­тинсь­кий твор чий ко лек тив, прог рам но-а ні ма цій ної сту дії "Ост рі вець" за піз на валь но- нау ко вий до ро бок в рам­ках за­галь­но­го підп­риєм­ниць­ко­го проек­ту "Ma de in Ko zya tyn".
З виз нан ням по­важ­ним всес­віт­нім то ва рист вом St eam і ввімк нен ням 'зе ле но го світ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Новини Козятина|Поділитись:
Видатному земляку Тимошу Падурі вічна шана і память відк­ри­ли пам ят­ну дош­ку польсь­ко-ук­раїнсь­ко­му пое­ту й ком­по­зи­то­ру (ФО­ТО)
01 Лип­ня
16:36 03 00 У міс­ті Іл­лін­ці на фа­са­ді му­зич­ної шко­ли вс­та­нов­ле­но пам ят­ну дош­ку Тим­ку Па­ду­рі.
Цьо­го­річ відз­на­чаєть­ся 215 ро­ків з дня на­род­жен­ня і 145 ро­ків з дня смер­ті ук­раїнсь­ко­го і польсь­ко­го пое­та, фольк­ло­рис­та, ком­по­зи­то­ра, лір­ни­ка і ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Новини України|Поділитись:
В Козятині підприємець прикував себе , чи можливо влада ... ЗАМК­НУВ СЕ­БЕ ЦЕ­ПА­МИ ДО СТОВ­ПА НА ПЛО­ЩІ БІ­ЛЯ РДА
У та­кий спо­сіб чо­ло­вік роз­по­чав безст­ро­ко­ву ак­цію про­тес­ту про­ти сва­віл­ля пра­воо­хо­рон­ців
Він ст­верд­жує: йо­го пе­рес­лі­дують вже не один рік, підс­тав­ляють, пог­ро­жують розп­ра­вою. Не­ві­до­мі осо­би па­лять тех­ні­ку. Скар­ги не дають ре­зуль­та­ту. Та­ка без­ви­хідь і наш­товх­ну­ла на ак­цію ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Новини Козятина|Поділитись:
На 15 липня скликається сесія Козятинської міської ради. ... Про ск­ли­кан­ня та по­ря­док під­го­тов­ки 8 се­сії місь­кої ра­ди 7 ск­ли­кан­ня

КО­ЗЯ­ТИНСЬ­КА МІСЬ­КА РА­ДА ВІН­НИЦЬ­КОЇ ОБ­ЛАС­ТІ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
15.06.2016 р. № 370-р
Про ск­ли­кан­ня та по­ря­док під­го­тов­ки 8 се­сії місь­кої ра­ди 7 ск­ли­кан­ня.
Від­по­від­но до п.8 ч.1 ст.42, п.4,9 ст.46, ст..47 За­ко­ну Ук­раї­ни Про міс­це­ве са­мов­ря­ду­ван­ня ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Новини Козятина|Поділитись:
Вітаєм Георгія Акопова з 95- річчям ! З по­важ­ним 95-­річ­чям при­ві­та­ли ве­те­ра­на Дру­гої сві­то­вої вій­ни Геор­гія Ако­по­ва
Свій по­важ­ний 95-ий рік на­род­жен­ня зуст­рі­чає ве­те­ран Дру­гої сві­то­вої вій­ни, По­чес­ний гро­ма­дя­нин міс­та Ко­зя­тин Геор­гій Аве­ти­со­вич Ако­пов. При­ві­та­ти ша­но­ва­но­го юві­ля­ра за­ві­та­ли предс­тав­ни­ки місь­кої вла­ди ке­рую­чий сп­ра­ва­ми ви­кон­ко­му Сер­гій ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Новини Козятина|Поділитись:


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17...261

 

Реклама
2007 - 2011 © Козятин - Ребус. Інформаційний портал міста Козятин.
При наглому копіюванні матеріалів не забудьте вставити посилання на наш сайт


    RSS-стрічка     Вхід     РеєстраціяЧас генерації сторінки: 0.076 с.
Цю сторінку переглянуто: 159947 раз
Дизайн сайту: Mendart.com
Програмування: v7.net.ua