головна
новини
наше місто
медіа
довідка
бізнес
агроринок
про нас

Євросуд визнав, що українські пенсії порушують права ... Єв­ро­пейсь­кий суд з прав лю­ди­ни виз­нав, що ук­раїнсь­кі пен­сії - по­ру­шен­ня прав лю­ди­ни Єв­ро­пейсь­кий суд з прав лю­ди­ни ух­ва­лив рі­шен­ня у сп­ра­ві "Пет­ри­чен­ко про­ти Ук­раї­ни", виз­нав­ши по­ру­шен­ня пунк­ту 1 стат­ті 6 Кон­вен­ції про за­хист прав лю­ди­ни і ос­но­во­по­лож­них сво­бод у зв яз­ку з тим, що у цій сп­ра­ві на­ціо­наль­ні су­ди не розг­ля­ну­ли до­во­ди заяв­ни­ка з пря­мим по­си­лан­ням на стат­тю 46 Конс­ти­ту­ції Ук­раї­ни про те, що роз­мір йо­го пен­сії був ниж­чим від вс­та­нов­ле­но­го у від­по­від­ний час про­жит­ко­во­го мі­ні­му­му.
Про це йдеть­ся у стис­ло­му вик­ла­ді рі­шен­ня Су­ду від 12 лип­ня 2016 ро­ку, по­ві­дом­ляє сайт Ук­раїнсь­ке пра­во .
Спо­чат­ку заяв­ник звер­нув­ся до су­ду пер­шої інс­тан­ції з по­зо­вом до ра­йон­но­го уп­рав­лін­ня Пен­сій­но­го фон­ду Ук­раї­ни ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Новини України|Поділитись:
Вітаєм з Днем Незалежності і Відродження Вітчизно ! З Днем Від­род­жен­ня і Не­за­леж­нос­ті моя краї­на Ук­раї­на
Ад­мі­ни "Ко­зя­тин-­Ре­бус", Ва­ле­рій Іва­щен­ко член Гро­мадсь­кої ра­ди, го­ло­ва Ко­зя­тинсь­кої міськ­ра­йон­ної спіл­ки підп­риєм­ців

Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Новини України|Поділитись:
Отмечаем 25-летие Интернета 25-­лет то­му поя­вил­ся Ин­тер­нет и пер­вая в ми­ре веб-ст­ра­ни­ца Се­год­ня празд­нует­ся День ин­тер­нав­тов (In­ter­n­aut - от слов in­ter­net и ast­ro­n­aut), то есть поль­зо­ва­те­лей ин­тер­не­та.
Ров­но 25 лет на­зад бри­танс­кий уче­ный Ти­мо­ти Бер­нерс - Ли предс­та­вил ми­ру сис­те­му World Wi­de Web , или все­мир­ную пау­ти­ну.
Днем рож­де­ния ин­тер­не­та при­ня­то счи­тать 6 ав­гус­та ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: НОВИНИ СВІТУ|Поділитись:
Вітаєм з Днем даржавного прапора України ! День Дер­жа́в­но­го Пра́­по­ра Ук­раї́­ни дер­жав­не свя­то Ук­раї­ни, прис­вя­че­не од­но­му з її дер­жав­них сим­во­лів Пра­по­ра Ук­раї­ни. Відз­на­чаєть­ся що­річ­но 23 серп­ня.

На за­галь­но­дер­жав­но­му рів­ні свя­то вс­та­нов­ле­но ука­зом Пре­зи­ден­та Ук­раї­ни Лео­ні­да Куч­ми № 987/2004 Про День Дер­жав­но­го Пра­по­ра Ук­раї­ни від 23.08.2004. Цей указ бу­ло до­пов­не­но ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Новини Козятина|Поділитись:
Празднуем 35 год рождение первого ПК 35 лет на­зад поя­вил­ся пер­вый пер­со­наль­ный компью­тер 12 ав­гус­та 1981 го­да аме­ри­канс­кая ком­па­ния IBM Cor­po­ra­t­ion (In­ter­na­t­io­nal Bu­si­ness Mac­hi­nes) предс­та­ви­ла пер­вую мо­дель пер­со­наль­но­го компью­те­ра IBM 5150, по­ло­жив­шую на­ча­ло эпо­хи сов­ре­мен­ных компью­те­ров.
Пер­вый пер­со­наль­ный компью­тер стоил 1 565 дол­ла­ров, был прост в ис­поль­зо­ва­нии и за­ни­мал срав­ни­тель­но ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: НОВИНИ СВІТУ|Поділитись:
Вітаєм козятинську студію Islet 3D Stars 2D сві­то­вим то­ва­рист­вом St­eam ввімк­не­но зе­ле­не світ­ло
Ві таєм ко­зя­тинсь­кий твор чий ко лек тив, прог рам но-а ні ма цій ної сту дії "Ост рі вець" за піз на валь но- нау ко вий до ро бок в рам­ках за­галь­но­го підп­риєм­ниць­ко­го проек­ту "Ma de in Ko zya tyn".
З виз нан ням по­важ­ним всес­віт­нім то ва рист вом St eam і ввімк нен ням 'зе ле но го світ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Новини Козятина|Поділитись:
Видатному земляку Тимошу Падурі вічна шана і память відк­ри­ли пам ят­ну дош­ку польсь­ко-ук­раїнсь­ко­му пое­ту й ком­по­зи­то­ру (ФО­ТО)
01 Лип­ня
16:36 03 00 У міс­ті Іл­лін­ці на фа­са­ді му­зич­ної шко­ли вс­та­нов­ле­но пам ят­ну дош­ку Тим­ку Па­ду­рі.
Цьо­го­річ відз­на­чаєть­ся 215 ро­ків з дня на­род­жен­ня і 145 ро­ків з дня смер­ті ук­раїнсь­ко­го і польсь­ко­го пое­та, фольк­ло­рис­та, ком­по­зи­то­ра, лір­ни­ка і ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Новини України|Поділитись:


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17...262

 

Реклама
2007 - 2011 © Козятин - Ребус. Інформаційний портал міста Козятин.
При наглому копіюванні матеріалів не забудьте вставити посилання на наш сайт


    RSS-стрічка     Вхід     РеєстраціяЧас генерації сторінки: 0.032 с.
Цю сторінку переглянуто: 164627 раз
Дизайн сайту: Mendart.com
Програмування: v7.net.ua