головна
новини
наше місто
медіа
довідка
бізнес
агроринок
про нас

В Козятині підприємець прикував себе , чи можливо влада ... ЗАМК­НУВ СЕ­БЕ ЦЕ­ПА­МИ ДО СТОВ­ПА НА ПЛО­ЩІ БІ­ЛЯ РДА
У та­кий спо­сіб чо­ло­вік роз­по­чав безст­ро­ко­ву ак­цію про­тес­ту про­ти сва­віл­ля пра­воо­хо­рон­ців
Він ст­верд­жує: йо­го пе­рес­лі­дують вже не один рік, підс­тав­ляють, пог­ро­жують розп­ра­вою. Не­ві­до­мі осо­би па­лять тех­ні­ку. Скар­ги не дають ре­зуль­та­ту. Та­ка без­ви­хідь і наш­товх­ну­ла на ак­цію про­тес­ту. На­го­ло­шує: во­на є мир­ною. За йо­го сло­ва­ми: "к­ра­ще по­мер­ти прив­се­люд­но бі­ля тру­би, де се­бе замк­нув це­па­ми, аніж у якійсь під­во­рот­ні бу­ти уби­тим ". Не до­по­ма­гають при­пи­ни­ти ак­цію про­тес­ту й вмов­лян­ня дру­жи­ни.
Із якою зая­вою чо­ло­вік звер­нув­ся до жур­на­ліс­тів та що ка­жуть у від­по­відь ті, на ко­го скар­жить­ся про­тес­тант, чи­тай­те в га­зе­ті "Віс­ник Ко­зя­тин­щи­ни" у чет­вер, 23.06.2016 ро­ку....
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Новини Козятина|Поділитись:
На 15 липня скликається сесія Козятинської міської ради. ... Про ск­ли­кан­ня та по­ря­док під­го­тов­ки 8 се­сії місь­кої ра­ди 7 ск­ли­кан­ня

КО­ЗЯ­ТИНСЬ­КА МІСЬ­КА РА­ДА ВІН­НИЦЬ­КОЇ ОБ­ЛАС­ТІ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
15.06.2016 р. № 370-р
Про ск­ли­кан­ня та по­ря­док під­го­тов­ки 8 се­сії місь­кої ра­ди 7 ск­ли­кан­ня.
Від­по­від­но до п.8 ч.1 ст.42, п.4,9 ст.46, ст..47 За­ко­ну Ук­раї­ни Про міс­це­ве са­мов­ря­ду­ван­ня ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Новини Козятина|Поділитись:
Вітаєм Георгія Акопова з 95- річчям ! З по­важ­ним 95-­річ­чям при­ві­та­ли ве­те­ра­на Дру­гої сві­то­вої вій­ни Геор­гія Ако­по­ва
Свій по­важ­ний 95-ий рік на­род­жен­ня зуст­рі­чає ве­те­ран Дру­гої сві­то­вої вій­ни, По­чес­ний гро­ма­дя­нин міс­та Ко­зя­тин Геор­гій Аве­ти­со­вич Ако­пов. При­ві­та­ти ша­но­ва­но­го юві­ля­ра за­ві­та­ли предс­тав­ни­ки місь­кої вла­ди ке­рую­чий сп­ра­ва­ми ви­кон­ко­му Сер­гій ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Новини Козятина|Поділитись:
В Козятині 10-16 червня вимкнуть світло РЕМ по­пе­ред­жає ко­зя­тин­чан: де 10-16 черв­ня не бу­де світ­ла
У зв яз­ку з пла­но­ви­ми ро­бо­та­ми на об єк­тах елект­рое­нер­ге­ти­ки, а са­ме
тех­ніч­ним обс­лу­го­ву­ван­ням діль­ниць м. Ко­зя­ти­на по те­ри­то­рії міс­та бу­дуть про­во­ди­ти­ся вимк­нен­ня елект­рое­нер­гії.
10 черв­ня на та­ких об єк­тах:
09.00 16.30 вул.­Ту­ха­чевсь­ко­го, Гру­шевсь­ко­го, ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Новини Козятина|Поділитись:
Козятинщина має своїх офіційних мільйонерів КО­ЗЯ­ТИН­ЩИ­НА МАЄ СВОЇХ МІЛЬ­ЙО­НЕ­РІВ
Май­же 400 ко­зя­тин­чан за­дек­ла­ру­ва­ли за 2015 рік до­хід в су­мі біль­ше 10 млн. грн.
Про це ін­фор­мує на­чаль­ник Ка­ли­нівсь­кої ОД­ПІ ГУ ДФС у Він­ниць­кій об­лас­ті Ген­на­дій Са­до­вий.
За­кін­чи­ла­ся ком­па­нія дек­ла­ру­ван­ня до­хо­дів, от­ри­ма­них у 2015 ро­ці. Дек­ла­ра­ції про от­ри­ман­ня до­хо­дів по­да­ли 844 гро­ма­дя­ни, ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Новини Козятина|Поділитись:
Подоляни найкращі в конкурсі "Розфарбуй мрію" Гра­фіч­ний ма­лю­нок він­ниць­ко­го сту­ден­та зай­няв І міс­це у між­на­род­но­му кон­кур­сі Сту­ден­ти Він­ниць­ко­го на­ціо­наль­но­го тех­ніч­но­го уні­вер­си­те­ту от­ри­ма­ли сім дип­ло­мів на між­на­род­но­му кон­кур­сі Роз­фар­буй мрію .
По­над 1000 ро­біт сту­ден­тів із різ­них країн зма­га­лись у між­на­род­но­му кон­кур­сі Роз­фар­буй мрію . На вис­тав­ку-­кон­курс прий­ма­ли­ся ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Новини України|Поділитись:
Затверджено план роботи Громадської ради при Козятинському ... 27 трав­ня пройш­ло пла­но­ве за­сі­дан­ня ко­зя­тинсь­кої гро­мадсь­кої Ра­ди . Бу­ли при­сут­ні предс­тав­ни­ки місь­кої Ра­ди (де­пу­та­ти ко­зя­тинсь­кої місь­кої Ра­ди), предс­тав­ни­ки від­ді­лу внут­рішньої по­лі­ти­ки, чле­ни гро­мадсь­кої Ра­ди, предс­тав­ни­ки гро­ма­ди, ЗМІ.
Бу­ло од­но­го­лос­но зат­верд­же­но пи­тан­ня по­ряд­ку ден­но­го.
1.Річ­ний звіт го­ло­ви гро­мадсь­кої ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Новини Козятина|Поділитись:


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18...262

 

Реклама
2007 - 2011 © Козятин - Ребус. Інформаційний портал міста Козятин.
При наглому копіюванні матеріалів не забудьте вставити посилання на наш сайт


    RSS-стрічка     Вхід     РеєстраціяЧас генерації сторінки: 0.033 с.
Цю сторінку переглянуто: 164623 рази
Дизайн сайту: Mendart.com
Програмування: v7.net.ua