головна
новини
наше місто
медіа
довідка
бізнес
агроринок
про нас

Празднуем 35 год рождение первого ПК 35 лет на­зад поя­вил­ся пер­вый пер­со­наль­ный компью­тер 12 ав­гус­та 1981 го­да аме­ри­канс­кая ком­па­ния IBM Cor­po­ra­t­ion (In­ter­na­t­io­nal Bu­si­ness Mac­hi­nes) предс­та­ви­ла пер­вую мо­дель пер­со­наль­но­го компью­те­ра IBM 5150, по­ло­жив­шую на­ча­ло эпо­хи сов­ре­мен­ных компью­те­ров.
Пер­вый пер­со­наль­ный компью­тер стоил 1 565 дол­ла­ров, был прост в ис­поль­зо­ва­нии и за­ни­мал срав­ни­тель­но ма­ло мес­та. IBM 5150 был ос­на­щен про­цес­со­ром In­tel 8088 с так­то­вой час­то­той 4,77 ме­га­гер­ца и пре­дус­та­нов­лен­ной опе­ра­тив­ной па­мятью раз­ме­ром 16 или 64 ки­ло­байт.
Чи­тай­те так­же: Предс­тав­лен бюд­жет­ный смарт­фон Zo­po He­ro 2В пер­вом ПК не бы­ло вин­чес­те­ра, а дис­ко­вод приоб­ре­тал­ся за от­дель­ную пла­ту.
Уже за пер­вый год про­даж ко­ли­чест­во реа­ли­зо­ван­ных компью­те­ров пе­ре­ва­ли­ло за 130 ты­сяч. К 2000 го­ду ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: НОВИНИ СВІТУ|Поділитись:
Вітаєм козятинську студію Islet 3D Stars 2D сві­то­вим то­ва­рист­вом St­eam ввімк­не­но зе­ле­не світ­ло
Ві таєм ко­зя­тинсь­кий твор чий ко лек тив, прог рам но-а ні ма цій ної сту дії "Ост рі вець" за піз на валь но- нау ко вий до ро бок в рам­ках за­галь­но­го підп­риєм­ниць­ко­го проек­ту "Ma de in Ko zya tyn".
З виз нан ням по­важ­ним всес­віт­нім то ва рист вом St eam і ввімк нен ням 'зе ле но го світ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Новини Козятина|Поділитись:
Видатному земляку Тимошу Падурі вічна шана і память відк­ри­ли пам ят­ну дош­ку польсь­ко-ук­раїнсь­ко­му пое­ту й ком­по­зи­то­ру (ФО­ТО)
01 Лип­ня
16:36 03 00 У міс­ті Іл­лін­ці на фа­са­ді му­зич­ної шко­ли вс­та­нов­ле­но пам ят­ну дош­ку Тим­ку Па­ду­рі.
Цьо­го­річ відз­на­чаєть­ся 215 ро­ків з дня на­род­жен­ня і 145 ро­ків з дня смер­ті ук­раїнсь­ко­го і польсь­ко­го пое­та, фольк­ло­рис­та, ком­по­зи­то­ра, лір­ни­ка і ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Новини України|Поділитись:
В Козятині підприємець прикував себе , чи можливо влада ... ЗАМК­НУВ СЕ­БЕ ЦЕ­ПА­МИ ДО СТОВ­ПА НА ПЛО­ЩІ БІ­ЛЯ РДА
У та­кий спо­сіб чо­ло­вік роз­по­чав безст­ро­ко­ву ак­цію про­тес­ту про­ти сва­віл­ля пра­воо­хо­рон­ців
Він ст­верд­жує: йо­го пе­рес­лі­дують вже не один рік, підс­тав­ляють, пог­ро­жують розп­ра­вою. Не­ві­до­мі осо­би па­лять тех­ні­ку. Скар­ги не дають ре­зуль­та­ту. Та­ка без­ви­хідь і наш­товх­ну­ла на ак­цію ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Новини Козятина|Поділитись:
На 15 липня скликається сесія Козятинської міської ради. ... Про ск­ли­кан­ня та по­ря­док під­го­тов­ки 8 се­сії місь­кої ра­ди 7 ск­ли­кан­ня

КО­ЗЯ­ТИНСЬ­КА МІСЬ­КА РА­ДА ВІН­НИЦЬ­КОЇ ОБ­ЛАС­ТІ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
15.06.2016 р. № 370-р
Про ск­ли­кан­ня та по­ря­док під­го­тов­ки 8 се­сії місь­кої ра­ди 7 ск­ли­кан­ня.
Від­по­від­но до п.8 ч.1 ст.42, п.4,9 ст.46, ст..47 За­ко­ну Ук­раї­ни Про міс­це­ве са­мов­ря­ду­ван­ня ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Новини Козятина|Поділитись:
Вітаєм Георгія Акопова з 95- річчям ! З по­важ­ним 95-­річ­чям при­ві­та­ли ве­те­ра­на Дру­гої сві­то­вої вій­ни Геор­гія Ако­по­ва
Свій по­важ­ний 95-ий рік на­род­жен­ня зуст­рі­чає ве­те­ран Дру­гої сві­то­вої вій­ни, По­чес­ний гро­ма­дя­нин міс­та Ко­зя­тин Геор­гій Аве­ти­со­вич Ако­пов. При­ві­та­ти ша­но­ва­но­го юві­ля­ра за­ві­та­ли предс­тав­ни­ки місь­кої вла­ди ке­рую­чий сп­ра­ва­ми ви­кон­ко­му Сер­гій ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Новини Козятина|Поділитись:
В Козятині 10-16 червня вимкнуть світло РЕМ по­пе­ред­жає ко­зя­тин­чан: де 10-16 черв­ня не бу­де світ­ла
У зв яз­ку з пла­но­ви­ми ро­бо­та­ми на об єк­тах елект­рое­нер­ге­ти­ки, а са­ме
тех­ніч­ним обс­лу­го­ву­ван­ням діль­ниць м. Ко­зя­ти­на по те­ри­то­рії міс­та бу­дуть про­во­ди­ти­ся вимк­нен­ня елект­рое­нер­гії.
10 черв­ня на та­ких об єк­тах:
09.00 16.30 вул.­Ту­ха­чевсь­ко­го, Гру­шевсь­ко­го, ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Новини Козятина|Поділитись:


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18...262

 

Реклама
2007 - 2011 © Козятин - Ребус. Інформаційний портал міста Козятин.
При наглому копіюванні матеріалів не забудьте вставити посилання на наш сайт


    RSS-стрічка     Вхід     РеєстраціяЧас генерації сторінки: 0.033 с.
Цю сторінку переглянуто: 166829 раз
Дизайн сайту: Mendart.com
Програмування: v7.net.ua