головна
новини
наше місто
медіа
довідка
бізнес
агроринок
про нас

В Козятинському районі повернули історичну назву двом ... На Ко­зя­тин­щи­ні де­ко­му­ні­зу­ва­ли два се­ла
Вер­хов­на Ра­да вчо­ра, 12 трав­ня, підт­ри­ма­ла пос­та­но­ву №4468 що­до де­ко­му­ні­за­ції на­се­ле­них пунк­тів.
Під пе­рей­ме­ну­ван­ня цьо­го ра­зу пот­ра­пи­ло 12 сіл на Він­нич­чи­ні.
Так згід­но до­ку­мен­ту у Він­ниць­кій об­лас­ті пе­рей­ме­но­ва­но 12 сіл: - у Ка­ли­нівсь­ко­му ра­йо­ні пе­рей­ме­но­ва­но се­ло Жовт­не­ве на Виш­не­ве, Кі­ров­ку на се­ло Мир­не, Ко­му­на­рів­ку на Бе­ре­жа­ни, Чер­во­ну Три­бу­нів­ку на За­ба­ру -
у Ко­зя­тинсь­ко­му ра­йо­ні се­ло Ком­со­мольсь­ке на Мах­нів­ку - у Ли­по­вець­ко­му ра­йо­ні се­ло Сверд­лів­ка на Пень­ків­ка - у Му­ро­ва­но­ку­ри­ло­вець­ко­му ра­йо­ні се­ло Ле­нінсь­ка Сло­бо­да на Кам янець­кі Ху­то­ри - у Пог­ре­би­щенсь­ко­му ра­йо­ні се­ло Жовт­не­ве на По­пів­ці, а Ча­паєв­ку на Над­рос­ся - у То­маш­пільсь­ко­му ра­йо­ні ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Новини Козятина|Поділитись:
Відзначаєм День перемоги, памяті і примирення ! Відз­на­чаєм День пе­ре­мо­ги, па­мя­ті і при­ми­рен­ня 8 трав­ня в Ук­раї­ні впер­ше відз­на­чають День пам'я­ті й при­ми­рен­ня, 9 трав­ня -День пе­ре­мо­ги, вша­но­ву­ван­ня ве­те­ра­нів, усіх хто ст­раж­дав , відс­тою­вав і за­хис­тив на­шу сво­бо­ду від то­та­лі­та­риз­му і фа­шиз­му !
"Мак як кри­ва­вий слід від ку­лі"
Низь­кий ук­лін !
Дя­кує­мо за пе­ре­мо­гу над фа­шиз­мом ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Новини Козятина|Поділитись:
Вітаєм з Великоднем ! Щи­ро ві­таєм Вас з Ве­ли­код­нем!
Не­хай це ве­лич­не свя­то на­пов­нить сер­це світ­ли­ми по­чут­тя­ми на­дії і лю­бо­ві,
да­рує щас­тя та доб­ро.
Ба­жаєм Вам ра­дос­ті, здо­ров'я, доб­ро­бу­ту і бла­го­по­луч­чя.
Хрис­тос Воск­рес!
Ад­мі­ни " Ко­зя­тин-­Ре­бус" Ва­ле­рій Іва­щен­ко го­ло­ва Ко­зя­тинсь­кої спіл­ки підп­риєм­ців

Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Новини України|Поділитись:
Вічна слава героям ліквідаторам чернобильської катастрофи В Ко­зя­ти­ні вша­но­ву­ва­ли Лік­ві­да­то­рів-­Чор­но­биль­ців
26 квіт­ня 2016 ро­ку ви­пов­ни­лось 30 ро­ків з дня тра­гіч­них по­дій на Чор­но­бильсь­кій атом­ній елект­рос­тан­ції.
Ця ава­рія ста­ла по­во­рот­ним мо­мен­том у до­лях ба­гатьох лю­дей. Сот­ні ти­сяч меш­кан­ців на­шої краї­ни пройш­ли крізь не­людсь­кі вип­ро­бу­ван­ня. Ба­га­то з них вт­ра­ти­ли рід­них та близь­ких, ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Новини Козятина|Поділитись:
Все президенты Украины хотели одного ? Ис­то­ри­чес­ки все пре­зи­ден­ты Ук­раи­ны дейст­ви­тель­но хо­те­ли од­но­го аб­со­лют­ной влас­ти. Об этом ска­зал экс-г­ла­ва СБУ Игорь Смеш­ко.
По его сло­вам, пер­вы­ми дву­мя пре­зи­ден­та­ми бы­ло за­ло­же­но ск­ры­тое же­ла­ние конт­ро­ли­ро­вать пол­ностью эко­но­ми­чес­кий сек­тор и, в пер­вую оче­редь, воп­ро­сы при­ва­ти­за­ции, но не нес­ти за это ни­ка­кой от­ветст­вен­нос­ти....
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Новини України|Поділитись:
Нардеп не відповів ні на одне питання? За­те за­пев­нив, що ми йде­мо в світ­ле май­бут­нє Ми­ну­лої п ят­ни­ці від­бу­ло­ся за­сі­дан­ня місь­кої Гро­мадсь­кої ра­ди за учас­ті на­род­но­го де­пу­та­та Ук­раї­ни Пет­ра Юр­чи­ши­на. При­був і місь­кий го­ло­ва (він по­си­дів дея­кий час та й пі­шов на су­бот­ник), предс­тав­ни­ки уп­рав­лінь, гро­мадсь­ких та ре­лі­гій­них ор­га­ні­за­цій.
За­сі­дан­ня пройш­ло в ре­жи­мі ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Новини Козятина|Поділитись:
"Режим-віджим" Козятинської міської лазні продовжується Чи­тач на­пи­сав на сайт:
Місь­ка ра­да на чо­лі з Пу­зирьом розг­ля­ну­ла ано­нім­ну зая­ву на се­сії місь­кої ра­ди. Ви­рі­ше­но бу­ло нап­ра­ви­ти де­пу­татсь­ку ко­мі­сію в місь­ку лаз­ню, яка ні­би як не­за­до­віль­но пра­цює. По фак­ту це виг­ля­да­ло, як рей­дерст­во. І ось день-х нас­тав Чи­тач на­пи­сав на сайт: На фо­то ви ба­чи­те де­пу­та­та, що іні­цію­вав по­дан­ня ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Новини Козятина|Поділитись:


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19...262

 

Реклама
2007 - 2011 © Козятин - Ребус. Інформаційний портал міста Козятин.
При наглому копіюванні матеріалів не забудьте вставити посилання на наш сайт


    RSS-стрічка     Вхід     РеєстраціяЧас генерації сторінки: 0.042 с.
Цю сторінку переглянуто: 164630 разів
Дизайн сайту: Mendart.com
Програмування: v7.net.ua