головна
новини
наше місто
медіа
довідка
бізнес
агроринок
про нас

Вічна слава героям ліквідаторам чернобильської катастрофи В Ко­зя­ти­ні вша­но­ву­ва­ли Лік­ві­да­то­рів-­Чор­но­биль­ців
26 квіт­ня 2016 ро­ку ви­пов­ни­лось 30 ро­ків з дня тра­гіч­них по­дій на Чор­но­бильсь­кій атом­ній елект­рос­тан­ції.
Ця ава­рія ста­ла по­во­рот­ним мо­мен­том у до­лях ба­гатьох лю­дей. Сот­ні ти­сяч меш­кан­ців на­шої краї­ни пройш­ли крізь не­людсь­кі вип­ро­бу­ван­ня. Ба­га­то з них вт­ра­ти­ли рід­них та близь­ких, ба­га­то за­ли­ши­лось ін­ва­лі­да­ми.
Віч­на сла­ва, ша­на і па­мять усім участ­ни­кам, лік­ві­да­то­рам Чер­но­біль­цям , на­шим спа­си­те­лям !
Ад­мі­ни "Ко­зя­тин-­Ре­бус"
Дже­ре­ло? фо­то: http://­ka­za­tin.­com/

Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Новини Козятина|Поділитись:
Все президенты Украины хотели одного ? Ис­то­ри­чес­ки все пре­зи­ден­ты Ук­раи­ны дейст­ви­тель­но хо­те­ли од­но­го аб­со­лют­ной влас­ти. Об этом ска­зал экс-г­ла­ва СБУ Игорь Смеш­ко.
По его сло­вам, пер­вы­ми дву­мя пре­зи­ден­та­ми бы­ло за­ло­же­но ск­ры­тое же­ла­ние конт­ро­ли­ро­вать пол­ностью эко­но­ми­чес­кий сек­тор и, в пер­вую оче­редь, воп­ро­сы при­ва­ти­за­ции, но не нес­ти за это ни­ка­кой от­ветст­вен­нос­ти....
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Новини України|Поділитись:
Нардеп не відповів ні на одне питання? За­те за­пев­нив, що ми йде­мо в світ­ле май­бут­нє Ми­ну­лої п ят­ни­ці від­бу­ло­ся за­сі­дан­ня місь­кої Гро­мадсь­кої ра­ди за учас­ті на­род­но­го де­пу­та­та Ук­раї­ни Пет­ра Юр­чи­ши­на. При­був і місь­кий го­ло­ва (він по­си­дів дея­кий час та й пі­шов на су­бот­ник), предс­тав­ни­ки уп­рав­лінь, гро­мадсь­ких та ре­лі­гій­них ор­га­ні­за­цій.
За­сі­дан­ня пройш­ло в ре­жи­мі ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Новини Козятина|Поділитись:
"Режим-віджим" Козятинської міської лазні продовжується Чи­тач на­пи­сав на сайт:
Місь­ка ра­да на чо­лі з Пу­зирьом розг­ля­ну­ла ано­нім­ну зая­ву на се­сії місь­кої ра­ди. Ви­рі­ше­но бу­ло нап­ра­ви­ти де­пу­татсь­ку ко­мі­сію в місь­ку лаз­ню, яка ні­би як не­за­до­віль­но пра­цює. По фак­ту це виг­ля­да­ло, як рей­дерст­во. І ось день-х нас­тав Чи­тач на­пи­сав на сайт: На фо­то ви ба­чи­те де­пу­та­та, що іні­цію­вав по­дан­ня ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Новини Козятина|Поділитись:
Козятинчанку Наталію Корчак обрано головою Нацагенства ... Ко­зя­тин­чан­ку На­та­лыю Кор­чак об­ра­но го­ло­вою На­ціо­наль­но­го агентст­ва із за­по­бі­ган­ня ко­руп­ції
Об­ран­ня го­ло­ви на­ца­гентст­ва - це ос­тан­ня дія, яку Ук­раї­на ма­ла ви­ко­на­ти до кін­ця пер­шо­го квар­та­лу в рам­ках без­ві­зо­во­го діа­ло­гу з ЄС. Вод­но­час, вар­то зау­ва­жи­ти, що від­по­від­но до шос­то­го зві­ту з ви­ко­нан­ня Ук­раї­ною ви­мог Пла­ну дій ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Новини України|Поділитись:
Три здоровых мировых тренда в питании Три здо­ро­вых ми­ро­вых трен­да, ко­то­рые Ук­раи­на долж­на адап­ти­ро­вать уже се­год­ня Ан­на Смир­но­ва, С­EO Ad­Pa­ge, для "Х­ви­лі"
В ми­ре на­ме­ти­лись нес­коль­ко прог­рес­сив­ных тен­ден­ций, ко­то­рые де­монст­ри­руют прин­ци­пиаль­ное но­вое ка­чест­во жиз­ни. Ук­раин­цам стоит к ним прис­мот­реть­ся.
Пер­вое. На­чать пра­виль­но пи­тать­ся
Су­пер­фу­ды в Ев­ро­пе ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Новини України|Поділитись:
Вічна память, Героям слава ! Вій­на заб­ра­ла жит­тя 12-­го бій­ця-­ге­роя з Ко­зя­тин­щи­ни
24-­річ­но­го мо­лод­шо­го лей­те­нан­та Олек­санд­ра Лоб­жи­на з Пе­ре­мо­ги хо­ро­ни­ти­муть у су­бо­ту 2 квіт­ня
Жит­тя мо­ло­до­го офі­це­ра обір­ва­ло­ся ще в серп­ні 2014 ро­ку під Іло­вайсь­ком. Хло­пець от­ри­мав вог­не­паль­не по­ра­нен­ня. За­гиб­ло­го бій­ця по­хо­ва­ли на цвин­та­рі в Дніп­ро­пет­ровсь­ку, як й ін­ших ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Новини Козятина|Поділитись:


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19...261

 

Реклама
2007 - 2011 © Козятин - Ребус. Інформаційний портал міста Козятин.
При наглому копіюванні матеріалів не забудьте вставити посилання на наш сайт


    RSS-стрічка     Вхід     РеєстраціяЧас генерації сторінки: 0.066 с.
Цю сторінку переглянуто: 159948 раз
Дизайн сайту: Mendart.com
Програмування: v7.net.ua