головна
новини
наше місто
медіа
довідка
бізнес
агроринок
про нас

Козятинщина має своїх офіційних мільйонерів КО­ЗЯ­ТИН­ЩИ­НА МАЄ СВОЇХ МІЛЬ­ЙО­НЕ­РІВ
Май­же 400 ко­зя­тин­чан за­дек­ла­ру­ва­ли за 2015 рік до­хід в су­мі біль­ше 10 млн. грн.
Про це ін­фор­мує на­чаль­ник Ка­ли­нівсь­кої ОД­ПІ ГУ ДФС у Він­ниць­кій об­лас­ті Ген­на­дій Са­до­вий.
За­кін­чи­ла­ся ком­па­нія дек­ла­ру­ван­ня до­хо­дів, от­ри­ма­них у 2015 ро­ці. Дек­ла­ра­ції про от­ри­ман­ня до­хо­дів по­да­ли 844 гро­ма­дя­ни, з яких 393 за­дек­ла­ру­ва­ли в по­да­них дек­ла­ра­ціях до­хід в су­мі біль­ше 10 млн. грн.
Дже­ре­ло: сто­рін­ка в Ні­ни Чер­не­ги в Фейс­бу­ці
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Новини Козятина|Поділитись:
Подоляни найкращі в конкурсі "Розфарбуй мрію" Гра­фіч­ний ма­лю­нок він­ниць­ко­го сту­ден­та зай­няв І міс­це у між­на­род­но­му кон­кур­сі Сту­ден­ти Він­ниць­ко­го на­ціо­наль­но­го тех­ніч­но­го уні­вер­си­те­ту от­ри­ма­ли сім дип­ло­мів на між­на­род­но­му кон­кур­сі Роз­фар­буй мрію .
По­над 1000 ро­біт сту­ден­тів із різ­них країн зма­га­лись у між­на­род­но­му кон­кур­сі Роз­фар­буй мрію . На вис­тав­ку-­кон­курс прий­ма­ли­ся ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Новини України|Поділитись:
Затверджено план роботи Громадської ради при Козятинському ... 27 трав­ня пройш­ло пла­но­ве за­сі­дан­ня ко­зя­тинсь­кої гро­мадсь­кої Ра­ди . Бу­ли при­сут­ні предс­тав­ни­ки місь­кої Ра­ди (де­пу­та­ти ко­зя­тинсь­кої місь­кої Ра­ди), предс­тав­ни­ки від­ді­лу внут­рішньої по­лі­ти­ки, чле­ни гро­мадсь­кої Ра­ди, предс­тав­ни­ки гро­ма­ди, ЗМІ.
Бу­ло од­но­го­лос­но зат­верд­же­но пи­тан­ня по­ряд­ку ден­но­го.
1.Річ­ний звіт го­ло­ви гро­мадсь­кої ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Новини Козятина|Поділитись:
В Козятинському районі повернули історичну назву двом ... На Ко­зя­тин­щи­ні де­ко­му­ні­зу­ва­ли два се­ла
Вер­хов­на Ра­да вчо­ра, 12 трав­ня, підт­ри­ма­ла пос­та­но­ву №4468 що­до де­ко­му­ні­за­ції на­се­ле­них пунк­тів.
Під пе­рей­ме­ну­ван­ня цьо­го ра­зу пот­ра­пи­ло 12 сіл на Він­нич­чи­ні.
Так згід­но до­ку­мен­ту у Він­ниць­кій об­лас­ті пе­рей­ме­но­ва­но 12 сіл: - у Ка­ли­нівсь­ко­му ра­йо­ні пе­рей­ме­но­ва­но се­ло Жовт­не­ве на ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Новини Козятина|Поділитись:
Відзначаєм День перемоги, памяті і примирення ! Відз­на­чаєм День пе­ре­мо­ги, па­мя­ті і при­ми­рен­ня 8 трав­ня в Ук­раї­ні впер­ше відз­на­чають День пам'я­ті й при­ми­рен­ня, 9 трав­ня -День пе­ре­мо­ги, вша­но­ву­ван­ня ве­те­ра­нів, усіх хто ст­раж­дав , відс­тою­вав і за­хис­тив на­шу сво­бо­ду від то­та­лі­та­риз­му і фа­шиз­му !
"Мак як кри­ва­вий слід від ку­лі"
Низь­кий ук­лін !
Дя­кує­мо за пе­ре­мо­гу над фа­шиз­мом ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Новини Козятина|Поділитись:
Вітаєм з Великоднем ! Щи­ро ві­таєм Вас з Ве­ли­код­нем!
Не­хай це ве­лич­не свя­то на­пов­нить сер­це світ­ли­ми по­чут­тя­ми на­дії і лю­бо­ві,
да­рує щас­тя та доб­ро.
Ба­жаєм Вам ра­дос­ті, здо­ров'я, доб­ро­бу­ту і бла­го­по­луч­чя.
Хрис­тос Воск­рес!
Ад­мі­ни " Ко­зя­тин-­Ре­бус" Ва­ле­рій Іва­щен­ко го­ло­ва Ко­зя­тинсь­кої спіл­ки підп­риєм­ців

Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Новини України|Поділитись:
Вічна слава героям ліквідаторам чернобильської катастрофи В Ко­зя­ти­ні вша­но­ву­ва­ли Лік­ві­да­то­рів-­Чор­но­биль­ців
26 квіт­ня 2016 ро­ку ви­пов­ни­лось 30 ро­ків з дня тра­гіч­них по­дій на Чор­но­бильсь­кій атом­ній елект­рос­тан­ції.
Ця ава­рія ста­ла по­во­рот­ним мо­мен­том у до­лях ба­гатьох лю­дей. Сот­ні ти­сяч меш­кан­ців на­шої краї­ни пройш­ли крізь не­людсь­кі вип­ро­бу­ван­ня. Ба­га­то з них вт­ра­ти­ли рід­них та близь­ких, ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Новини Козятина|Поділитись:


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19...262

 

Реклама
2007 - 2011 © Козятин - Ребус. Інформаційний портал міста Козятин.
При наглому копіюванні матеріалів не забудьте вставити посилання на наш сайт


    RSS-стрічка     Вхід     РеєстраціяЧас генерації сторінки: 0.031 с.
Цю сторінку переглянуто: 166836 раз
Дизайн сайту: Mendart.com
Програмування: v7.net.ua