головна
новини
наше місто
медіа
довідка
бізнес
агроринок
про нас

 
День захисту дітей Вок­зал стан­ції Ко­зя­тин - пам'ят­ка ар­хі­тек­ту­ри 19 ст. 1 черв­ня до Дня за­хис­ту ді­тей гос­тин­но відк­ри­ває свої две­рі для всіх юних від­ві­ду­ва­чів та да­рує без­кош­тов­ну ці­ка­ву екс­кур­сію. Ми з ва­ми по­ри­не­мо в ней­мо­вір­ну ат­мос­фе­ру твор­чос­ті зас­лу­же­но­го ху­дож­ни­ка Ук­раї­ни Оле­га Шуп­ля­ка, ру­ши­мо у манд­рів­ку в ми­ну­ле за до­по­мо­гою пор­та­лу ча­су, за­зир­не­мо у най­ці­ка­ві­ші та най­таєм­ни­чі­ші ку­точ­ки вок­за­лу, про­ве­де­мо за­хоп­ли­ві екс­пе­ри­мен­ти, змо­же­мо здійс­ни­ти най­за­по­віт­ні­ші мрії. На вас че­ка­ти­ме сп­равж­ня ці­ка­ва при­го­да.
За­ві­тай­те до нас 1 черв­ня і ви не по­жал­кує­те.
Те­ле­фон для до­ві­док 0937311641

Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: |Поділитись:
Музей вокзалу станції Козятин висловлює подяку Іващенку ... Му­зей вок­за­лу вис­лов­лює щи­ру по­дя­ку Іва­щен­ку Ва­ле­рію Бо­ри­со­ви­чу за ме­це­натсь­ку до­по­мо­гу у виг­ля­ді ди­тя­чих кни­жок для юних від­ві­ду­ва­чів вок­за­лу стан­ції Ко­зя­тин - пам'ят­ки іс­то­рії 19 ст.

Детальніше...
Коментарі (1)|Категорія: |Поділитись:
Коментарі (0)|Категорія: |Поділитись:
Коментарі (1)|Категорія: |Поділитись:
Поздоровляєм, підприємець Татьяна Єрмолаєва перемагає ... Кан ди дат від ко­ман­ди Ук­раїнсь­кої Eко­но­міч­ної Ст­ра­те­гії Гройс ма на пе ре ма гає !
Підп­риє­мець Те тя на Єр мо лає ва, кан ди дат ка від Ук раїнсь кої Ст ра те гії Гройс ма на , ста­ном на 27жовт­ня 2020 ро­ку лі ди рує у ви бо рах на по са ду Ко зя тинсь ко го місь ко го го ло ви, За по­пе­ред­ні­ми під­ра­хун­ка­ми во на пе ре ма гає чин но го ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: |Поділитись:
Через 123 роки чиї родини продовжують проживати в Козятині З ма­те­ріа­лів пе­ре­пи­су Ро­сійсь­кої ім­пе­рії жи­те­лів Ко­зя­ти­на в 1897 ро­ці фаи­лия/Ст­ра­ни­ца/У­ли­ца/В чьём до­ме жи­ли
Анд­рей­чу­ко­ва 117 Дра­гунс­кая Лей­бы Гинс­бер­га
Ба­бий 91 Поч­то­вая Двей­ры Гур­фин­ке­ле­вой
Барс­кий 131 Дра­гунс­кая Герш­ка Да­ни­шевс­ко­го
Бар­тю­ко­ва 54 Дра­гунс­кая Ка­ми­лии Сня­ховс­кой
Безп­роз­ван­ный 139 Дра­гунс­кая ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: |Поділитись:
В листопаді комплекс "Вокзал" в Козятині відмітить 130 ... Ко­зя­тинсь­ко­му вок­за­лу 24 лис­то­па­да 2019 ро­ку ви­пов­нить­ся 130 ро­ків з дня вве­ден­ня йо­го в експ­луа­та­цію. Без пе­ре­біль­шен­ня мож­на заз­на­чи­ти, що при всіх пе­ре­ва­гах Він­ни­ці, за­ліз­нич­ни­ми сто­ли­ця­ми ре­гіо­ну завж­ди вва­жа­ли­ся Ко­зя­тин і Жме­рин­ка. Так ск­ла­ло­ся, що 130 ро­ків то­му бі­ля ма­лень­ко­го се­ла не­до­лік міс­теч­ка Мах­нів­ки по­ча­ли зво­ди­ти ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: |Поділитись:


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10...33

  }>
Реклама
Оголошення
додати оголошення
 
всі оголошення2007 - 2011 © Козятин - Ребус. Інформаційний портал міста Козятин.
При наглому копіюванні матеріалів не забудьте вставити посилання на наш сайт


    RSS-стрічка     Вхід     РеєстраціяЧас генерації сторінки: 0.021 с.
Цю сторінку переглянуто: 62497 раз
Дизайн сайту: Mendart.com
Програмування: v7.net.ua