головна
новини
наше місто
медіа
довідка
бізнес
агроринок
про нас

 
Міськрада оголосила рішучий бій вуличній торгівля Пи­тан­ня при­пи­нен­ня не­санк­ціо­но­ва­ної тор­гів­лі на ву­ли­цях на­шо­го міс­та неод­но­ра­зо­во по­ру­шу­ва­ли як ко­зя­тин­ча­ни , так і за­со­би ма­со­вої ін­фор­ма­ції. Сти­хій­на тор­гів­ля - це проб­ле­ма всіх міст і ве­ли­ких, і ма­лих, і, як по­ка­зує прак­ти­ка, ви­рі­ши­ти її до кін­ця все-­та­ки вдаєть­ся. Конк­рет­ним прик­ла­дом ви­рі­шен­ня пи­тан­ня мо­же слу­гу­ва­ти міс­то Він­ни­ця. В да­но­му ви­пад­ку важ­ли­во ви­ро­би­ти за­галь­ноп­рий­ня­ті пра­ви­ла та конт­ро­лю­ва­ти їх ви­ко­нан­ня.
На да­ний час об єк­том по­си­ле­ної ува­ги є сти­хій­на тор­гів­ля по вул. В.­Зем­ля­ка. Ву­лич­ний шан­хай не ли­ше за­ва­жає ру­ху лю­дей та транс­пор­ту, але й не­се заг­ро­зу здо­ров ю.
Фа­хів­ці Держ­са­не­підс­луж­би зас­те­рі­гають: про­дук­ти, які про­дають в ан­ти­са­ні­тар­них умо­вах, ку­пу­ва­ти не вар­то. ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: |Поділитись:
Справи в малому і середньому підприємництві пішли на ... Ко­зя­тинсь­ка місь­ка вла­да ст­верд­жує, що сп­ра­ви в ма­ло­му і се­редньо­му підп­риєм­ницт­ві піш­ли на кра­ще В еко­но­мі­ці Ко­зя­ти­на ма­ле і се­ред­нє підп­риємст­во ві­діг­рає од­ну з про­від­них ро­лей і є важ­ли­вим чин­ни­ком ста­ло­го еко­но­міч­но­го зрос­тан­ня міс­та, вис­ту­пає важ­ли­вим сег­мен­том сп­риян­ня під­ви­щен­ню доб­ро­бу­ту на­се­лен­ня, на­си­че­нос­ті рин­ку ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: |Поділитись:
Так українці перші в світі хто це зробив Так, так. Ми - пер­ші! До­бір­ка ці­ка­вих фак­тів про Ук­раї­ну
Ми має­мо чим пи­ша­ти­ся. Це іс­то­рія на­ших ма­лень­ких і ве­ли­ких пе­ре­мог -- від Три­піл­ля і до
Факт 1: 5 ти­сяч ро­ків до н.е. - три­піль­ці ви­найш­ли ко­ле­со. На дум­ку фінсь­ко­го нау­ков­ця Ас­ко Пар­по­ли та ру­мунсь­ко­го ар­хео­ло­га Ді­ну, пер­ше ко­ле­со з'я­ви­ло­ся са­ме в Три­пільсь­кій куль­ту­рі ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: |Поділитись:
Як то файно було б...втрачені історичні можливості обєднання ... Як Ук­раї­на ст­во­рю­ва­ла фе­де­ра­цію з Ку­бан­ню Дмит­ро Снє­гирьов
Май­же 100 ро­ків то­му на­віть най­за­пек­лі­ші при­хиль­ни­ки еди­ной й не­де­ли­мой Рос­сии го­ло­су­ва­ли за фе­де­ра­цію не­за­леж­ної Ку­ба­ні з Ук­раї­ною. Де­ле­га­ція Ку­бансь­кої ра­ди от­ри­ма­ла від офі­цій­но­го Киє­ва зб­рою, а се­ред ко­за­ків хо­ди­ли ра­діс­ні чут­ки про ви­сад­ку на морсь­ко­му ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Статті|Поділитись:
Козятин, звернення - збудуєм храм разом ! ЗБУ­ДУЙ­МО ХРАМ ГРО­МА­ДОЮ
До­ро­гі брат­тя і сест­ри!
Три­ває зве­ден­ня хра­мо­вої спо­ру­ди па­ра­фії свя­то­го Про­ро­ка Іл­лії Ук­раїнсь­кої Пра­вос­лав­ної Церк­ви Київсь­ко­го Пат­ріар­ха­ту.
Ос­нов­ним дже­ре­лом фі­нан­су­ван­ня бу­дів­ницт­ва є по­жерт­ви са­мих па­ра­фіян. Ця ма­те­ріаль­на підт­рим­ка є дійс­но доб­ро­віль­ною та бла­го­дій­ною, ад­же ко­жен ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: |Поділитись:
Демоны Украины, живи и умерай в сей день Пять де­мо­нов Ук­раи­ны Иван Рай­ли, США, для "Х­ви­ли"
Ес­ли пос­лу­шать и пос­мот­реть не­ко­то­рые ук­раинс­кие ме­диа, мо­жет соз­дать­ся впе­чат­ле­ние, что вот жи­ла та­кая се­бе чу­до-ст­ра­на с ки­сель­ны­ми бе­ре­га­ми, а еще луч­ше пи­са­ной кра­со­ты Га­ля. И ми­ла, и крас­на, и ум­на. Сло­вом, все при ней. А тут подк­рал­ся су­кин сын Пу­тин и ее згань­быв . Прав­да ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Статті|Поділитись:
Козятин може отримати інвестицію і погіршення екологічної ... Ко­зя­тин мо­же от­ри­ма­ти до 300 млн. гри­вень єв­ро­пейсь­ких ін­вес­ти­цій, теп­лу во­ду та зе­ле­ну елект­рое­нер­гію.
Під­ви­щен­ня енер­гое­фек­тив­нос­ті та змен­шен­ня енер­го­за­леж­нос­ті від ро­сійсь­ко­го ім­пор­ту га­зу об­го­во­рюєть­ся вже дав­но. Ни­ні для Ко­зя­ти­на ви­ник­ла гар­на мож­ли­вість ви­ко­рис­та­ти від­нов­лю­валь­ні дже­ре­ла енер­гії шля­хом реа­лі­за­ції ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: |Поділитись:


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10...32

  }>
Реклама
2007 - 2011 © Козятин - Ребус. Інформаційний портал міста Козятин.
При наглому копіюванні матеріалів не забудьте вставити посилання на наш сайт


    RSS-стрічка     Вхід     РеєстраціяЧас генерації сторінки: 0.043 с.
Цю сторінку переглянуто: 57060 разів
Дизайн сайту: Mendart.com
Програмування: v7.net.ua