головна
новини
наше місто
медіа
довідка
бізнес
агроринок
про нас

 
Як то файно було б...втрачені історичні можливості обєднання ... Як Ук­раї­на ст­во­рю­ва­ла фе­де­ра­цію з Ку­бан­ню Дмит­ро Снє­гирьов
Май­же 100 ро­ків то­му на­віть най­за­пек­лі­ші при­хиль­ни­ки еди­ной й не­де­ли­мой Рос­сии го­ло­су­ва­ли за фе­де­ра­цію не­за­леж­ної Ку­ба­ні з Ук­раї­ною. Де­ле­га­ція Ку­бансь­кої ра­ди от­ри­ма­ла від офі­цій­но­го Киє­ва зб­рою, а се­ред ко­за­ків хо­ди­ли ра­діс­ні чут­ки про ви­сад­ку на морсь­ко­му бе­ре­зі гай­да­ма­ків.
30 квіт­ня 3 трав­ня 1917 р. у Ка­те­ри­но­да­рі від­бу­ли­ся збо­ри ко­зацт­ва, на яких ут­во­рив­ся ко­заць­кий уряд Ку­бансь­ка Війсь­ко­ва Ра­да. 1917 рік на Ку­ба­ні це час про­буд­жен­ня ук­раїнсь­кої сві­до­мос­ті у ку­бансь­ких ко­за­ків. Во­ни не сп­рий­ня­ли біль­шо­виць­ку ідео­ло­гію. Піс­ля ут­во­рен­ня на Ку­бансь­кої Війсь­ко­вої Ра­ди та Крає­во­го Уря­ду по­ча­ли­ся по­шу­ки і ла­год­жен­ня зв яз­ків ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Статті|Поділитись:
Козятин, звернення - збудуєм храм разом ! ЗБУ­ДУЙ­МО ХРАМ ГРО­МА­ДОЮ
До­ро­гі брат­тя і сест­ри!
Три­ває зве­ден­ня хра­мо­вої спо­ру­ди па­ра­фії свя­то­го Про­ро­ка Іл­лії Ук­раїнсь­кої Пра­вос­лав­ної Церк­ви Київсь­ко­го Пат­ріар­ха­ту.
Ос­нов­ним дже­ре­лом фі­нан­су­ван­ня бу­дів­ницт­ва є по­жерт­ви са­мих па­ра­фіян. Ця ма­те­ріаль­на підт­рим­ка є дійс­но доб­ро­віль­ною та бла­го­дій­ною, ад­же ко­жен ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: |Поділитись:
Демоны Украины, живи и умерай в сей день Пять де­мо­нов Ук­раи­ны Иван Рай­ли, США, для "Х­ви­ли"
Ес­ли пос­лу­шать и пос­мот­реть не­ко­то­рые ук­раинс­кие ме­диа, мо­жет соз­дать­ся впе­чат­ле­ние, что вот жи­ла та­кая се­бе чу­до-ст­ра­на с ки­сель­ны­ми бе­ре­га­ми, а еще луч­ше пи­са­ной кра­со­ты Га­ля. И ми­ла, и крас­на, и ум­на. Сло­вом, все при ней. А тут подк­рал­ся су­кин сын Пу­тин и ее згань­быв . Прав­да ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Статті|Поділитись:
Козятин може отримати інвестицію і погіршення екологічної ... Ко­зя­тин мо­же от­ри­ма­ти до 300 млн. гри­вень єв­ро­пейсь­ких ін­вес­ти­цій, теп­лу во­ду та зе­ле­ну елект­рое­нер­гію.
Під­ви­щен­ня енер­гое­фек­тив­нос­ті та змен­шен­ня енер­го­за­леж­нос­ті від ро­сійсь­ко­го ім­пор­ту га­зу об­го­во­рюєть­ся вже дав­но. Ни­ні для Ко­зя­ти­на ви­ник­ла гар­на мож­ли­вість ви­ко­рис­та­ти від­нов­лю­валь­ні дже­ре­ла енер­гії шля­хом реа­лі­за­ції ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: |Поділитись:
В Козятині розпочато формування складу Громадської ради ... Від­бу­ло­ся за­сі­дан­ня іні­ціа­тив­ної гру­пи з під­го­тов­ки ус­та­нов­чих збо­рів за учас­тю інс­ти­ту­тів гро­ма­дянсь­ко­го сус­пільст­ва з онов­лен­ня ск­ла­ду Гро­мадсь­кої ра­ди при Ко­зя­тинсь­кій місь­кій ра­ді.
Ос­кіль­ки ст­рок пов­но­ва­жень ск­ла­ду гро­мадсь­кої ра­ди за­вер­шуєть­ся, предс­тав­ни­ки гро­мадсь­кої ра­ди зат­вер­ди­ли ск­лад іні­ціа­тив­ної гру­пи, ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: |Поділитись:
Коли дождемся Вашингтона з новим і правидним Законом. ... Спи­сок се­мей и кла­нов ко­то­рые сей­час пра­вят Ук­раи­ной

Ук­раи­ной сей­час уп­рав­ляют па­ру де­сят­ков се­мей и это не вы­мы­сел а реаль­нос­ти от ко­то­рых ны­неш­няя власть не из­ба­ви­ла ст­ра­ну а еще глуб­же втя­ну­ла ст­ра­ну в эту убийст­вен­ную ды­ру ку­мовст­ва.
Так кто ко­му кум-б­рат-с­ват в ук­раинс­кой по­ли­ти­ке, или кто се­год­ня яв­ляет­ся ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Статті|Поділитись:
Шанс украинской революции - завершить ее во время очередных ... Есть лишь один спо­соб за­вер­шить ре­во­лю­цию в Ук­раи­не - по­лит­тех­но­лог Гай­дай
Ско­ро бу­дет три го­да "но­вой жиз­ни" в Ук­раи­не в ст­ра­не, где об­щест­во мо­жет дол­го тер­петь, но по­том, все-­та­ки, предъяв­ляет свои пре­тен­зии к влас­ти.
Что вы мо­же­те ска­зать: ког­да у на­ро­да тер­пе­ние лоп­нет? Мож­но ли из­ме­нить си­туа­цию по­ли­ти­чес­ки­ми спо­со­ба­ми? ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Статті|Поділитись:


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11...33

  }>
Реклама
2007 - 2011 © Козятин - Ребус. Інформаційний портал міста Козятин.
При наглому копіюванні матеріалів не забудьте вставити посилання на наш сайт


    RSS-стрічка     Вхід     РеєстраціяЧас генерації сторінки: 0.016 с.
Цю сторінку переглянуто: 60776 раз
Дизайн сайту: Mendart.com
Програмування: v7.net.ua