головна
новини
наше місто
медіа
довідка
бізнес
агроринок
про нас

 
Русский или украинский язык - первородство или кто от ... Вк­ра­де­не пер­шо­родст­во: "М­не, как русс­ко­му бы­ло прият­но ве­рить, что ук­раинс­кий язык прои­зо­шел от русс­ко­го. Но на­чав изу­чать воп­рос глуб­же - по­нял, что все как раз нао­бо­рот", - Ба­шинсь­кий Бло­гер на­вів до­ка­зи то­го, що ро­сійсь­ка є діа­лек­том ук­раїнсь­кої мо­ви Фо­то: tech­no­sot­n­­ya.­com Бло­гер Олек­сандр Пар­хо­мен­ко вва­жає, що ро­сійсь­ка мо­ва є ли­ше діа­лек­том ук­раїнсь­кої. Про це по­ві­дом­ляють Пат­ріо­ти Ук­раї­ни з по­си­лан­ням на "Тех­но­Сот­ня" .
"М­не, как русс­ко­му по на­цио­наль­нос­ти дол­гое вре­мя бы­ло прият­но ве­рить в то, что ук­раинс­кий язык прои­зо­шел от русс­ко­го. Но вы­нуж­ден­но отк­лю­чив­шись от рос­сийс­кой про­па­ган­ды и на­чав изу­чать этот воп­рос глуб­же - я по­нял, что все как раз нао­бо­рот.
Еще дол­гое вре­мя рос­сийс­кий ват­ник и ура-­пат­риот ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Статті|Поділитись:
В Україні створено кримінальний тип влади Ми­рос­лав По­по­вич: Піс­ля та­ких ве­ли­ких пер­тур­ба­цій у краї­ні ст­во­ре­но кри­мі­наль­ний тип вла­ди

Спіл­ку­ван­ня з лю­ди­ною іс­тин­но ін­те­лі­гент­ною та ви­со­коін­те­лек­туаль­ною ве­ли­ке щас­тя і, на жаль, ве­ли­ка рід­кість у на­ші дні. Ми­рос­лав По­по­вич ос­тан­ній із мо­гі­кан уні­вер­саль­ний ін­те­лек­туал, фі­ло­соф, мис­ли­тель і прос­то ней­мо­вір­но ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Статті|Поділитись:
Изобретен двигатель с нарушением законов физики NA­SA подт­вер­ди­ло ра­бо­ту дви­га­те­ля, на­ру­шаю­ще­го все за­ко­ны фи­зи­ки
12:18 Се­год­ня Те­лег­раф vis­ta­news.­ru Фо­то: vis­ta­news.­ru Элект­ро­маг­нит­ный дви­га­тель дейст­ви­тель­но ра­бо­тает, воп­ре­ки всем из­вест­ным за­ко­нам фи­зи­ки, о чем ра­нее хо­ди­ло мно­го слу­хов. Науч­ные сот­руд­ни­ки кос­ми­чес­ко­го ве­домст­ва NA­SA из ла­бо­ра­то­рии реак­тив­но­го дви­же­ния Eag­le­works подт­вер­ди­ли ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Статті|Поділитись:
Реформи які не відбулись в Україні тож, що трапилось Де­сять ар­гу­мен­тів Ас­лун­да про Ук­раї­ну які спо­ло­ши­ли ін­тер­нет Хо­че­те сп­равж­ніх ре­форм? Ви­кинь­те геть всіх про­ку­ро­рів, суд­дів та по­дат­ків­ців - Анд­рес Ас­лунд.
Про­від­ний еко­но­міст країн СНД і зас­нов­ник Київсь­кої шко­ли еко­но­мі­ки Анд­рес Ас­лунд пре­зен­ту­вав в Киє­ві кни­гу Ук­раї­на: що піш­ло не так і як це вип­ра­ви­ти . Під час сво­го ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Статті|Поділитись:
Герої не вмирають Важ­ка звіст­ка з фрон­ту від ос­кол­ко­во­го по­ра­нен­ня за­ги­нув наш зем­ляк, боєць 199 УЦ ВДВ Олек­сандр Оца­бе­ра з с. Гу­рів­ці, 27 ро­ків...
В ро­ди­ні ге­роя за­ли­ши­ло­ся без бать­ка двоє ді­ток...
Віч­на сла­ва і пам'ять за­хис­ни­ку Ук­раї­ни.

Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: |Поділитись:
Нет у технической революции конца О син­гу­ляр­нос­ти и что прои­зой­дет при 4-й про­мыш­лен­ной ре­во­лю­ции
В свое вре­мя я зна­ко­мил чи­та­те­ля с эле­мен­та­ми 4-й про­мыш­лен­ной ре­во­лю­ции . Это то, что ожи­дает нас в бли­жай­шие 10 лет. И вот но­вая ин­фор­ма­ция, с ко­то­рой по­де­ли­лись мои кол­ле­ги. В 2009 го­ду груп­пой круп­ных уче­ных, ин­же­не­ров и тех­но­ло­гов под эги­дой NA­SA и Goog­le был соз­дан ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Статті|Поділитись:
Такий сміх то вже гріх, про першу річницю Іс­то­рог­ра­фія, 25 жовт­ня 2016 р. річ­ни­ця з об­ран­ня Олек­санд­ра Пу­зи­ря місь­ким го­ло­вою , як вша­но­вують і за що вдяч­ні гро­ма­дя­ни Ко­зя­ти­на, по­ба­жан­ня
До­ро­гий Олек­санд­ре Дмит­ро­ви­чу!
Гро­ма­да міс­та Ко­зя­ти­на ра­до ві­тає ВАС з пер­шою річ­ни­цею пе­ре­бу­ван­ня на по­са­ді місь­ко­го го­ло­ви!
На­зи­ваю­чи ВАС до­ро­гим , ми не грі­ши­мо про­ти іс­ти­ни. ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: |Поділитись:


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12...33

  }>
Реклама
2007 - 2011 © Козятин - Ребус. Інформаційний портал міста Козятин.
При наглому копіюванні матеріалів не забудьте вставити посилання на наш сайт


    RSS-стрічка     Вхід     РеєстраціяЧас генерації сторінки: 0.016 с.
Цю сторінку переглянуто: 60778 раз
Дизайн сайту: Mendart.com
Програмування: v7.net.ua