головна
новини
наше місто
медіа
довідка
бізнес
агроринок
про нас

 
Козятин може отримати інвестицію і погіршення екологічної ... Ко­зя­тин мо­же от­ри­ма­ти до 300 млн. гри­вень єв­ро­пейсь­ких ін­вес­ти­цій, теп­лу во­ду та зе­ле­ну елект­рое­нер­гію.
Під­ви­щен­ня енер­гое­фек­тив­нос­ті та змен­шен­ня енер­го­за­леж­нос­ті від ро­сійсь­ко­го ім­пор­ту га­зу об­го­во­рюєть­ся вже дав­но. Ни­ні для Ко­зя­ти­на ви­ник­ла гар­на мож­ли­вість ви­ко­рис­та­ти від­нов­лю­валь­ні дже­ре­ла енер­гії шля­хом реа­лі­за­ції проек­ту по бу­дів­ницт­ву за­во­ду для ви­го­тов­лен­ня біо­га­зу з пше­нич­ної со­ло­ми.
Са­ме для про­дов­жен­ня про­ве­ден­ня пе­ре­го­во­рів з ке­рів­ницт­вом місь­кої ра­ди до Ко­зя­ти­на за­ві­та­ли предс­тав­ни­ки Ні­меч­чи­ни: ге­не­раль­ний ди­рек­тор ТОВ Озон Ін­вест­мент То­мас Бретш­ней­дер, один із зас­нов­ни­ків ком­па­нії ВЕР­БІО Ве­рай­ніг­те Біо­Е­нер­жі АГ Олаф Тро­бер та стар­ший проект ме­нед­жер Озон Ін­вест­мент...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: |Поділитись:
В Козятині розпочато формування складу Громадської ради ... Від­бу­ло­ся за­сі­дан­ня іні­ціа­тив­ної гру­пи з під­го­тов­ки ус­та­нов­чих збо­рів за учас­тю інс­ти­ту­тів гро­ма­дянсь­ко­го сус­пільст­ва з онов­лен­ня ск­ла­ду Гро­мадсь­кої ра­ди при Ко­зя­тинсь­кій місь­кій ра­ді.
Ос­кіль­ки ст­рок пов­но­ва­жень ск­ла­ду гро­мадсь­кої ра­ди за­вер­шуєть­ся, предс­тав­ни­ки гро­мадсь­кої ра­ди зат­вер­ди­ли ск­лад іні­ціа­тив­ної гру­пи, ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: |Поділитись:
Коли дождемся Вашингтона з новим і правидним Законом. ... Спи­сок се­мей и кла­нов ко­то­рые сей­час пра­вят Ук­раи­ной

Ук­раи­ной сей­час уп­рав­ляют па­ру де­сят­ков се­мей и это не вы­мы­сел а реаль­нос­ти от ко­то­рых ны­неш­няя власть не из­ба­ви­ла ст­ра­ну а еще глуб­же втя­ну­ла ст­ра­ну в эту убийст­вен­ную ды­ру ку­мовст­ва.
Так кто ко­му кум-б­рат-с­ват в ук­раинс­кой по­ли­ти­ке, или кто се­год­ня яв­ляет­ся ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Статті|Поділитись:
Шанс украинской революции - завершить ее во время очередных ... Есть лишь один спо­соб за­вер­шить ре­во­лю­цию в Ук­раи­не - по­лит­тех­но­лог Гай­дай
Ско­ро бу­дет три го­да "но­вой жиз­ни" в Ук­раи­не в ст­ра­не, где об­щест­во мо­жет дол­го тер­петь, но по­том, все-­та­ки, предъяв­ляет свои пре­тен­зии к влас­ти.
Что вы мо­же­те ска­зать: ког­да у на­ро­да тер­пе­ние лоп­нет? Мож­но ли из­ме­нить си­туа­цию по­ли­ти­чес­ки­ми спо­со­ба­ми? ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Статті|Поділитись:
Русский или украинский язык - первородство или кто от ... Вк­ра­де­не пер­шо­родст­во: "М­не, как русс­ко­му бы­ло прият­но ве­рить, что ук­раинс­кий язык прои­зо­шел от русс­ко­го. Но на­чав изу­чать воп­рос глуб­же - по­нял, что все как раз нао­бо­рот", - Ба­шинсь­кий Бло­гер на­вів до­ка­зи то­го, що ро­сійсь­ка є діа­лек­том ук­раїнсь­кої мо­ви Фо­то: tech­no­sot­n­­ya.­com Бло­гер Олек­сандр Пар­хо­мен­ко вва­жає, що ро­сійсь­ка мо­ва є ли­ше ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Статті|Поділитись:
В Україні створено кримінальний тип влади Ми­рос­лав По­по­вич: Піс­ля та­ких ве­ли­ких пер­тур­ба­цій у краї­ні ст­во­ре­но кри­мі­наль­ний тип вла­ди

Спіл­ку­ван­ня з лю­ди­ною іс­тин­но ін­те­лі­гент­ною та ви­со­коін­те­лек­туаль­ною ве­ли­ке щас­тя і, на жаль, ве­ли­ка рід­кість у на­ші дні. Ми­рос­лав По­по­вич ос­тан­ній із мо­гі­кан уні­вер­саль­ний ін­те­лек­туал, фі­ло­соф, мис­ли­тель і прос­то ней­мо­вір­но ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Статті|Поділитись:
Изобретен двигатель с нарушением законов физики NA­SA подт­вер­ди­ло ра­бо­ту дви­га­те­ля, на­ру­шаю­ще­го все за­ко­ны фи­зи­ки
12:18 Се­год­ня Те­лег­раф vis­ta­news.­ru Фо­то: vis­ta­news.­ru Элект­ро­маг­нит­ный дви­га­тель дейст­ви­тель­но ра­бо­тает, воп­ре­ки всем из­вест­ным за­ко­нам фи­зи­ки, о чем ра­нее хо­ди­ло мно­го слу­хов. Науч­ные сот­руд­ни­ки кос­ми­чес­ко­го ве­домст­ва NA­SA из ла­бо­ра­то­рии реак­тив­но­го дви­же­ния Eag­le­works подт­вер­ди­ли ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Статті|Поділитись:


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12...33

  }>
Реклама
Оголошення
додати оголошення
 
всі оголошення2007 - 2011 © Козятин - Ребус. Інформаційний портал міста Козятин.
При наглому копіюванні матеріалів не забудьте вставити посилання на наш сайт


    RSS-стрічка     Вхід     РеєстраціяЧас генерації сторінки: 0.019 с.
Цю сторінку переглянуто: 62496 раз
Дизайн сайту: Mendart.com
Програмування: v7.net.ua