головна
новини
наше місто
медіа
довідка
бізнес
агроринок
про нас

 
Реформи які не відбулись в Україні тож, що трапилось Де­сять ар­гу­мен­тів Ас­лун­да про Ук­раї­ну які спо­ло­ши­ли ін­тер­нет Хо­че­те сп­равж­ніх ре­форм? Ви­кинь­те геть всіх про­ку­ро­рів, суд­дів та по­дат­ків­ців - Анд­рес Ас­лунд.
Про­від­ний еко­но­міст країн СНД і зас­нов­ник Київсь­кої шко­ли еко­но­мі­ки Анд­рес Ас­лунд пре­зен­ту­вав в Киє­ві кни­гу Ук­раї­на: що піш­ло не так і як це вип­ра­ви­ти . Під час сво­го вис­ту­пу шведсь­кий екс­перт на паль­цях пояс­нив, як зро­би­ти ук­раїнсь­кі ре­фор­ми ус­піш­ни­ми.
Най­го­лов­ні­ші вис­лов­лю­ван­ня всес­вітньо ві­до­мо­го екс­пер­та чи­тай­те ниж­че.
Го­лов­на проб­ле­ма ук­раїнсь­кої еко­но­мі­ки в то­му, що ви так і не зла­ма­ли ра­дянсь­ку сис­те­му. З дня не­за­леж­нос­ті Лео­нід Крав­чук і Лео­нід Куч­ма збе­рег­ли ста­ру сис­те­му, прос­то до­дав­ши до неї олі­гар­хів і про­вів­ши част­ко­ву ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Статті|Поділитись:
Герої не вмирають Важ­ка звіст­ка з фрон­ту від ос­кол­ко­во­го по­ра­нен­ня за­ги­нув наш зем­ляк, боєць 199 УЦ ВДВ Олек­сандр Оца­бе­ра з с. Гу­рів­ці, 27 ро­ків...
В ро­ди­ні ге­роя за­ли­ши­ло­ся без бать­ка двоє ді­ток...
Віч­на сла­ва і пам'ять за­хис­ни­ку Ук­раї­ни.

Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: |Поділитись:
Нет у технической революции конца О син­гу­ляр­нос­ти и что прои­зой­дет при 4-й про­мыш­лен­ной ре­во­лю­ции
В свое вре­мя я зна­ко­мил чи­та­те­ля с эле­мен­та­ми 4-й про­мыш­лен­ной ре­во­лю­ции . Это то, что ожи­дает нас в бли­жай­шие 10 лет. И вот но­вая ин­фор­ма­ция, с ко­то­рой по­де­ли­лись мои кол­ле­ги. В 2009 го­ду груп­пой круп­ных уче­ных, ин­же­не­ров и тех­но­ло­гов под эги­дой NA­SA и Goog­le был соз­дан ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Статті|Поділитись:
Такий сміх то вже гріх, про першу річницю Іс­то­рог­ра­фія, 25 жовт­ня 2016 р. річ­ни­ця з об­ран­ня Олек­санд­ра Пу­зи­ря місь­ким го­ло­вою , як вша­но­вують і за що вдяч­ні гро­ма­дя­ни Ко­зя­ти­на, по­ба­жан­ня
До­ро­гий Олек­санд­ре Дмит­ро­ви­чу!
Гро­ма­да міс­та Ко­зя­ти­на ра­до ві­тає ВАС з пер­шою річ­ни­цею пе­ре­бу­ван­ня на по­са­ді місь­ко­го го­ло­ви!
На­зи­ваю­чи ВАС до­ро­гим , ми не грі­ши­мо про­ти іс­ти­ни. ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: |Поділитись:
Наскільки карикатура, що відображає сьогодення украянців ... По­ро­шен­ко та йо­го лю­бі дру­зі ста­ли твор­чою му­зою епа­таж­но­го ка­ри­ка­ту­рис­та Геор­гія Ключ­ни­ка
Чо­му б в ко­ри­до­рах Ад­мі­ніст­ра­ції Пре­зи­ден­та Ук­раї­ни не роз­міс­ти­ти вис­тав­ку ка­ри­ка­тур Жо­ри Ключ­ни­ка? Мис­тецт­во!
Пре­зи­дент Ук­раї­ни Пет­ро Олек­сі­йо­вич По­ро­шен­ко по­ви­нен якось відз­на­чи­ти хмель­ниць­ко­го ху­дож­ни­ка Геор­гія Ключ­ни­ка. ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Статті|Поділитись:
Ей 103 года и она знает как питаться Ей 103 го­да! И она нау­чит те­бя пра­виль­но Пи­тать­ся 30 пра­вил пи­та­ния жен­щи­ны, ко­то­рая от­лич­но се­бя чувст­вует в 103 го­да.
Ев­ге­ния Пе­тер­сон, из­вест­ная все­му ми­ру как Инд­ра Де­ви, ста­ла Пер­вой ле­ди йо­ги, че­ло­ве­ком, ко­то­рый отк­рыл йо­ги­чес­кие прак­ти­ки не толь­ко Ев­ро­пе и Аме­ри­ке, но и СССР. За свой дол­гий век Ев­ге­ния Пе­тер­сон нес­коль­ко раз ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Статті|Поділитись:
Люди которые в WWW Лю­ди се­ти. По­ко­ле­ния, за­вяз­шие в ин­тер­не­те Нас­тоя­щий друг вез­де
Ве­рен, в счастье и бе­де;
Грусть твоя его тре­во­жит,
Ты не спишь он спать не мо­жет,
И во всём, без даль­них слов,
Он по­мочь те­бе го­тов.
Да, по дейст­виям не сход­ны
Вер­ный друг и льс­тец не­год­ный
Уильям Шекс­пир
Вир­туаль­ное об­ще­ние...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Статті|Поділитись:


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12...32

  }>
Реклама
2007 - 2011 © Козятин - Ребус. Інформаційний портал міста Козятин.
При наглому копіюванні матеріалів не забудьте вставити посилання на наш сайт


    RSS-стрічка     Вхід     РеєстраціяЧас генерації сторінки: 0.031 с.
Цю сторінку переглянуто: 57864 рази
Дизайн сайту: Mendart.com
Програмування: v7.net.ua