головна
новини
наше місто
медіа
довідка
бізнес
агроринок
про нас

 
Наскільки карикатура, що відображає сьогодення украянців ... По­ро­шен­ко та йо­го лю­бі дру­зі ста­ли твор­чою му­зою епа­таж­но­го ка­ри­ка­ту­рис­та Геор­гія Ключ­ни­ка
Чо­му б в ко­ри­до­рах Ад­мі­ніст­ра­ції Пре­зи­ден­та Ук­раї­ни не роз­міс­ти­ти вис­тав­ку ка­ри­ка­тур Жо­ри Ключ­ни­ка? Мис­тецт­во!
Пре­зи­дент Ук­раї­ни Пет­ро Олек­сі­йо­вич По­ро­шен­ко по­ви­нен якось відз­на­чи­ти хмель­ниць­ко­го ху­дож­ни­ка Геор­гія Ключ­ни­ка. Кра­що­го лі­то­пис­ця і піар­ни­ка діяль­нос­ті ви­щих ор­га­нів дер­жав­ної вла­ди біль­ше не знай­де­те! Мі­ні­мум Зас­лу­же­ний ху­дож­ник!
А як­що сер­йоз­но, Пре­зи­дент і К дав­но ста­ли твор­чою му­зою Жо­ри Ключ­ни­ка! Вір­ні­ше, ге­роя­ми яду­чих ка­ри­ка­тур. Та­ких ко­ло­рит­них пер­со­на­жів, реаль­них по­лі­тич­них сю­же­тів, див­них заяв, епа­та­жу біль­ше ній­де не знай­де­те!
Жо­ра ху­дож­ник пре­зи­дентсь­ко­го ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Статті|Поділитись:
Ей 103 года и она знает как питаться Ей 103 го­да! И она нау­чит те­бя пра­виль­но Пи­тать­ся 30 пра­вил пи­та­ния жен­щи­ны, ко­то­рая от­лич­но се­бя чувст­вует в 103 го­да.
Ев­ге­ния Пе­тер­сон, из­вест­ная все­му ми­ру как Инд­ра Де­ви, ста­ла Пер­вой ле­ди йо­ги, че­ло­ве­ком, ко­то­рый отк­рыл йо­ги­чес­кие прак­ти­ки не толь­ко Ев­ро­пе и Аме­ри­ке, но и СССР. За свой дол­гий век Ев­ге­ния Пе­тер­сон нес­коль­ко раз ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Статті|Поділитись:
Люди которые в WWW Лю­ди се­ти. По­ко­ле­ния, за­вяз­шие в ин­тер­не­те Нас­тоя­щий друг вез­де
Ве­рен, в счастье и бе­де;
Грусть твоя его тре­во­жит,
Ты не спишь он спать не мо­жет,
И во всём, без даль­них слов,
Он по­мочь те­бе го­тов.
Да, по дейст­виям не сход­ны
Вер­ный друг и льс­тец не­год­ный
Уильям Шекс­пир
Вир­туаль­ное об­ще­ние...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Статті|Поділитись:
Помощь не всегда помогает По­че­му я пе­рес­та­ла по­мо­гать лю­дям и вам со­ве­тую
Об­щест­во всег­да нас­таи­вает на необ­хо­ди­мос­ти по­мо­гать ближ­не­му. Я то­же. Нам го­во­рят, что мы долж­ны по­мо­гать лю­дям прос­то так и да­же тог­да, ког­да они это­го не ждут. Ко­неч­но, это не неп­ра­виль­но. Слу­чай­ное прояв­ле­ние доб­ро­ты мо­жет во мно­гом из­ме­нить жизнь че­ло­ве­ка. пи­шет блог­гер...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Статті|Поділитись:
Вік і найкращий час коли займатись сексом Ко­ли найк­ра­ще зай­ма­тись сек­сом?
Дос­лід­ник з Окс­фордсь­ко­го уні­вер­си­те­ту ск­лав ідеаль­ний роз­по­ря­док дня для кож­но­го ві­ку, пояс­нив­ши, ко­ли Вам найк­ра­ще спа­ти, ко­ли слід поїс­ти, а ко­ли найк­ра­ще зай­ня­ти­ся ко­хан­ням. Пе­ре­дає Ко­руп­ція.С­порт
Про­по­нує­мо взя­ти на за­міт­ку ці інт­ри­гую­чі вис­нов­ки.
Ва­ші біо­ло­гіч­ний го­дин­ник ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Статті|Поділитись:
Пути Господни для Украины или Но­вая докт­ри­на для Ук­раи­ны Алек­сандр Пет­рач­ков, "Х­ви­ля"
Но­вая докт­ри­на: в поис­ках ук­раинс­кой на­цио­наль­ной идеи. Че­му ук­раин­цам сле­до­ва­ло бы поу­чить­ся у ев­рейс­ко­го на­ро­да, а так­же дру­гих лю­дей, поз­нав­ших ис­ти­ну и став­ших сво­бод­ны­ми.
Про­лог По­че­му Ев­ро­па, США, За­пад ци­ви­ли­за­цион­но обог­на­ли весь ос­таль­ной мир в раз­ви­тии ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Статті|Поділитись:
В Козятині це також можливо 50 ідей для роз­вит­ку будь-я­ко­го ук­раїнсь­ко­го міс­та


Си­туа­ція май­же в кож­но­му ук­раїнсь­ко­му міс­ті сьо­год­ні ск­лад­на: до­ро­ги по­га­ні, бу­дів­ницт­во хао­тич­не, ро­зу­мін­ня то­го, що пот­ріб­но зро­би­ти, а що нав­па­ки, за­бо­ро­ни­ти не­має. На­віть у ра­зі до­ку­мен­таль­но прий­ня­то­го ге­не­раль­но­го пла­ну, міс­то мо­же роз­ви­ва­ти­ся ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Статті|Поділитись:


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13...33

  }>
Реклама
2007 - 2011 © Козятин - Ребус. Інформаційний портал міста Козятин.
При наглому копіюванні матеріалів не забудьте вставити посилання на наш сайт


    RSS-стрічка     Вхід     РеєстраціяЧас генерації сторінки: 0.018 с.
Цю сторінку переглянуто: 60780 разів
Дизайн сайту: Mendart.com
Програмування: v7.net.ua