головна
новини
наше місто
медіа
довідка
бізнес
агроринок
про нас

 
Інформація про діючу інфраструктуру підтримки малого ... Бір­жі Він­ниць­ка то­вар­но-у­ні­вер­саль­на бір­жа Вул.­Со­бор­на,67 Тел. (0432) 32-59-13, 32-38-08 Біз­нес-ін­ку­ба­то­ри Біз­нес-ін­ку­ба­тор Хмель­ниць­ке шо­се, 3Тел. (0432) 39-97-97 Ре­гіо­наль­ні фон­ди підт­рим­ки підп­риєм­ницт­ва Фонд підт­рим­ки підп­риєм­ців при об­лас­ній спіл­ці підп­риєм­ців Вул.Ф­рун­зе,68 Тел. (0432) 53-87-78, 32-67-87 Ін­вес­ти­цій­ні ком­па­нії та фон­ди ВАТ Всеук­раїнсь­ка ін­вес­ти­цій­на ком­па­нія ВІН­КО Вул. Ке­лець­ка, 51 Тел. (0432) 43-83-33, 43-88-40 Ін­вес­ти­цій­ний фонд ЗАТ Ін­вес­ти­цій­ний фонд Ру­бін Вул. 9-го Січ­ня, 53/3 Тел. (0432) 53-15-33 Ін­вес­ти­цій­ний фонд Сві­тязь Вул. Со­бор­на, 26 Тел. (0432) 32-48-41, 32-49-41 Кре­дит­ні спіл­ки Кре­дит­на спіл­ка Він­ниць­ка кре­дит­на спіл­ка Вул. Ке­лець­ка,116/22 Тел. (0432) 43-45-43 Кре­дит­на спіл­ка ім. І. Куль­ма­тиць­ко­го Го­тель Ук­раї­на , к. 550 Тел. (0432) 35-90-79 ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Матеріали|Поділитись:
Перший план міста датований 1874 роком В ідк­риє­мо іс­то­рію Ко­зя­ти­на за­но­во Ко­зя­тин є ск­ла­до­вою не­від'єм­ною час­ти­ною за­галь­но­на­ціо­наль­ної іс­то­рії, так са­мо як і по­дії, що від­бу­ва­ли­ся у дер­жа­ві і нак­ла­да­ли свій від­би­ток на на­ше ми­ну­ле. І, нав­па­ки, по­дії, що від­бу­ва­ли­ся у міс­ті, є пря­мим відд­зер ка­лен­ням по­дій, що тур­бу­ва­ли краї­ну. Бурх­ли­ва іс­то­рія Для дос­лід­жу­ва­чів іс­то­рії ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Статті|Поділитись:
Перша згадка про Козятин-станцію Пер­ший іс­то­рич­ний до­ку­мент, де зга­дуєть­ся про м. Ко­зя­тин, як за­ліз­нич­ну стан­цію це геог­ра­фіч­ний слов­ник Ко­ро­лівст­ва Польсь­ко­го та ін­ших слов'янсь­ких країв, який був ви­да­ний у Вар­ша­ві у 1883 ро­ці. В 4 то­мі чи­тає­мо: Ко­зя­тин го­лов­на стан­ція Киє­во-Б­рестсь­кої за­ліз­ни­ці (між Чор­но­руд­кою і Бер­ди­че­вом); тут схо­дять­ся три лі­нії: з Оде­си ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Статті|Поділитись:
У Козятині Петлюрі подарували коня Кож­не міс­то має свою цент­раль­ну пло­щу, на якій про­хо­дять уро­чис­тос­ті, ко­лек­тив­ні зіб­ран­ня, свят­ку­ван­ня, мі­тин­ги і збо­ри, влаш­то­вують­ся різ­ні куль­тур­но-­мис­тець­кі за­хо­ди, ор­га­ні­зо­вують­ся ди­тя­чі кон­кур­си та роз­ва­ги, приз­на­чають­ся по­ба­чен­ня. Це особ­ли­ве міс­це. Йо­го знає ко­жен меш­ка­нець від ма­ла до ве­ли­ка. Це міс­це, де від­бу­ваєть­ся ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Статті|Поділитись:
Козятин -колиска моя,історичні новели Ко­зя­тин є ск­ла­до­вою не­від'єм­ною час­ти­ною за­галь­но­на­ціо­наль­ної іс­то­рії, так са­мо як і по­дії, що від­бу­ва­ли­ся у дер­жа­ві і нак­ла­да­ли свій від­би­ток на на­ше ми­ну­ле. І, нав­па­ки, по­дії, що від­бу­ва­ли­ся у міс­ті, є пря­мим відд­зер­ка­лен­ням по­дій, що тур­бу­ва­ли краї­ну. Бурх­ли­ва іс­то­рія Для дос­лід­жу­ва­чів іс­то­рії міс­та є ве­ли­ка проб­ле­ма, ад­же іс­то­рич­ний ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Статті|Поділитись:
О.Соскин: Мэры не верят никому из кандидатов. Более того, ... Поч­ти двес­ти пред­се­да­те­лей мест­ных со­ве­тов под­пи­са­ли об­ра­ще­ние к Пре­зи­ден­ту Пар­ла­ментс­кой Ас­самб­леи Со­ве­та Ев­ро­пы Луи­су Ма­рии де Пу­чу. В нем со­дер­жит­ся прось­ба расс­мот­реть на оче­ред­ной сес­сии ПА­СЕ воп­рос о вы­пол­не­нии Ук­раи­ной по­ло­же­ний ре­зо­лю­ции ПА­СЕ ка­са­тель­но вне­се­ния из­ме­не­ний в из­би­ра­тель­ное за­ко­но­да­тельст­во Ук­раи­ны....
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Інше|Поділитись:
Історія міста Козятин і нашого краю Іс­то­рія міс­та Ко­зя­тин
На­род­жен­ня міс­та Ко­зя­ти­на пов яза­но із бу­дів­ницт­вом Пів­ден­но-­За­хід­ної за­ліз­ни­ці. Свою наз­ву міс­то от­ри­ма­ло від се­ла Ко­зя­ти­на розс­та­шо­ва­но­го за 3 км від за­ліз­нич­ної стан­ції.
Міс­це­вість нав­ко­ло Ко­зя­ти­на бу­ла пус­тель­ною та ма­ло­люд­ною. Бу­дів­ницт­во стан­ції зра­зу ж зба­га­ти­ло на­се­лен­ня. Міс­то своє­му ...
Детальніше...
Коментарі (2)|Категорія: |Поділитись:  }>
Реклама
2007 - 2011 © Козятин - Ребус. Інформаційний портал міста Козятин.
При наглому копіюванні матеріалів не забудьте вставити посилання на наш сайт


    RSS-стрічка     Вхід     РеєстраціяЧас генерації сторінки: 0.051 с.
Цю сторінку переглянуто: 57866 раз
Дизайн сайту: Mendart.com
Програмування: v7.net.ua