головна
новини
наше місто
медіа
довідка
бізнес
агроринок
про нас

 
Козятин -колиска моя,історичні новели Ко­зя­тин є ск­ла­до­вою не­від'єм­ною час­ти­ною за­галь­но­на­ціо­наль­ної іс­то­рії, так са­мо як і по­дії, що від­бу­ва­ли­ся у дер­жа­ві і нак­ла­да­ли свій від­би­ток на на­ше ми­ну­ле. І, нав­па­ки, по­дії, що від­бу­ва­ли­ся у міс­ті, є пря­мим відд­зер­ка­лен­ням по­дій, що тур­бу­ва­ли краї­ну. Бурх­ли­ва іс­то­рія Для дос­лід­жу­ва­чів іс­то­рії міс­та є ве­ли­ка проб­ле­ма, ад­же іс­то­рич­ний ма­те­ріал до 1900 ро­ку зіб­ра­ти важ­ко. В ос­нов­но­му, у ар­хів­но­му від­ді­лі за­ли­шив­ся ма­те­ріал, пов'я­за­ний з ре­во­лю­цій­ни­ми по­дія­ми, діяль­ніс­тю пар­тії біль­шо­ви­ків і тіль­ки по­зи­тив­но­го зміс­ту. Зро­зу­мі­ло, що нія­кої ін­фор­ма­ції про го­лод, ін­ші труд­но­щі і ст­раш­ні тра­гіч­ні сто­рін­ки ми­ну­лої іс­то­рії не зби­ра­ли. Вся сп­ра­ва у то­му, що до­ре­во­лю­цій­на іс­то­рія пов'я­зу­ва­ла­ся з експ­луа­та­торсь­ки­ми ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Статті|Поділитись:
О.Соскин: Мэры не верят никому из кандидатов. Более того, ... Поч­ти двес­ти пред­се­да­те­лей мест­ных со­ве­тов под­пи­са­ли об­ра­ще­ние к Пре­зи­ден­ту Пар­ла­ментс­кой Ас­самб­леи Со­ве­та Ев­ро­пы Луи­су Ма­рии де Пу­чу. В нем со­дер­жит­ся прось­ба расс­мот­реть на оче­ред­ной сес­сии ПА­СЕ воп­рос о вы­пол­не­нии Ук­раи­ной по­ло­же­ний ре­зо­лю­ции ПА­СЕ ка­са­тель­но вне­се­ния из­ме­не­ний в из­би­ра­тель­ное за­ко­но­да­тельст­во Ук­раи­ны....
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Інше|Поділитись:
Історія міста Козятин і нашого краю Іс­то­рія міс­та Ко­зя­тин
На­род­жен­ня міс­та Ко­зя­ти­на пов яза­но із бу­дів­ницт­вом Пів­ден­но-­За­хід­ної за­ліз­ни­ці. Свою наз­ву міс­то от­ри­ма­ло від се­ла Ко­зя­ти­на розс­та­шо­ва­но­го за 3 км від за­ліз­нич­ної стан­ції.
Міс­це­вість нав­ко­ло Ко­зя­ти­на бу­ла пус­тель­ною та ма­ло­люд­ною. Бу­дів­ницт­во стан­ції зра­зу ж зба­га­ти­ло на­се­лен­ня. Міс­то своє­му ...
Детальніше...
Коментарі (3)|Категорія: |Поділитись:  }>
Реклама
2007 - 2011 © Козятин - Ребус. Інформаційний портал міста Козятин.
При наглому копіюванні матеріалів не забудьте вставити посилання на наш сайт


    RSS-стрічка     Вхід     РеєстраціяЧас генерації сторінки: 0.014 с.
Цю сторінку переглянуто: 60775 раз
Дизайн сайту: Mendart.com
Програмування: v7.net.ua